Procedūra : 2018/0123(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0368/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0368/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0047

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 560kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Jasenko Selimovic

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0259),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33., 114. un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0180/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0368/2018),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

  OV C 367, 10.10.2018., 39. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības Muitas kodekss

Atsauces

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

INTA

20.6.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

19.6.2018

Izskatīšana komitejā

11.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.11.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.11.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika