Procedure : 2018/0123(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0368/2018

Ingediende teksten :

A8-0368/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0047

VERSLAG     ***I
PDF 343kWORD 51k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Jasenko Selimovic

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0259),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0180/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8‑0368/2018),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 367 van 10.10.2018, blz. 39.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Douanewetboek

Document- en procedurenummers

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Datum indiening bij EP

8.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

28.5.2018

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

20.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

19.6.2018

Behandeling in de commissie

11.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

12.11.2018

 

 

 

Datum indiening

14.11.2018

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid