SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny

13.11.2018 - (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Jasenko Selimovic
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2018/0123(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0368/2018
Teksty złożone :
A8-0368/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0259),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 33, 114 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0180/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0368/2018),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]    Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 39.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Unijny kodeks celny

Odsyłacze

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Data przedstawienia w PE

8.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

28.5.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

20.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

19.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

12.11.2018

 

 

 

Data złożenia

14.11.2018

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności