Procedură : 2018/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0368/2018

Texte depuse :

A8-0368/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0047

RAPORT     ***I
PDF 486kWORD 46k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Jasenko Selimovic

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentului European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0259),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de Comisie (C8-0180/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0368/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

  JO C 367, 10.10.2018, p. 39.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Codul Vamal al Uniunii

Referințe

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Data prezentării la PE

8.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

INTA

28.5.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

20.6.2018

 

 

 

Raportor

Data numirii

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

19.6.2018

Examinare în comisie

11.10.2018

 

 

 

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Data depunerii

14.11.2018

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate