Förfarande : 2018/0123(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0368/2018

Ingivna texter :

A8-0368/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0047

BETÄNKANDE     ***I
PDF 345kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Jasenko Selimovic

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0259),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0180/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 12 juli 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0368/2018).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

  EUT C 367, 10.10.2018, s. 39.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

En tullkodex för unionen

Referensnummer

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Framläggande för parlamentet

8.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

28.5.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

20.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

19.6.2018

Behandling i utskott

11.10.2018

 

 

 

Antagande

12.11.2018

 

 

 

Ingivande

14.11.2018

Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy