Процедура : 2017/2283(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0369/2018

Внесени текстове :

A8-0369/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0518

ДОКЛАД     
PDF 783kWORD 83k
16.11.2018
PE 622.304v02-00 A8-0369/2018

относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

(2017/2283(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Михаел Галер

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

Четири години след подписването от ЕС на три споразумения за асоцииране (СА), включително задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Молдова, Грузия и Украйна, и две години след пълното им влизане в сила Европейският парламент реши да оцени степента на прилагане на тези споразумения в духа на силната си ангажираност със своите най-близки източни партньори и със задълбочаването на техните отношения с ЕС.

При подготовката за настоящия доклад, в допълнение към редовните и чести срещи с органите, опозиционните лидери и представителите на гражданското общество на Украйна, комисията по външни работи предприе констативна командировка в Украйна през април 2018 г. и възложи извършването на три експертни проучвания, публикувани през последните 6 месеца – относно избирателната реформа, относно степента на прилагане на СА и относно институционалната рамка за това прилагане.

Констатациите от доклада на комисията по външни работи показват в положителна светлина прилагането на Споразумението за асоцииране с Украйна въпреки редица недостатъци, които все още е необходимо да бъдат преодолени от органите на Украйна.

Налице са положителни промени в много области, по-специално в съдебната система, децентрализацията, енергетиката, здравеопазването, пенсионната и образователната система.

В настоящия доклад комисията по външни работи подчертава по-специално своята загриженост относно:

1) Правилно функционираща правна рамка за борба с корупцията, включително институции, финансова прозрачност и одит;

2) Приключване на реформата за децентрализация;

3) Липса на усилия за премахване на олигархичните структури и за приватизация.

Докладът призовава органите на Украйна да разрешат тези проблеми във връзка със СА и с други двустранни ангажименти и също така подчертава позицията на Европейския парламент в отговор на протичащите реформи. В доклада се призовава за:

1) Премахване на електронните декларации за активисти на НПО;

2) Пълна независимост на главния прокурор;

3) Бързо създаване на Върховния съд за борба с корупцията и осигуряване на подходящи средства за неговото функциониране.

На последно място, в доклада се разглежда институционалната рамка за прилагането на СА, както от страна на Украйна, така и от страна на ЕС, с акцент върху капацитета от човешки ресурси и експертни познания, за да се гарантира пълното прилагане на съответното законодателство и наблюдението му. По-специално се предлага да се постави разширен акцент върху изграждането на административен капацитет в парламента на Украйна, Върховната рада, както и да се положат повече усилия за мониторинг и последващи действия във връзка с прилагането на СА от страна на Украйна и на ЕС.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

(2017/2283(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и свързаната с него Програма за асоцииране,

–  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 14 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането от страна на Украйна (SWD(2017)0376),

–  като взе предвид резултатите от командировката на комисията по външни работи в Украйна, която се състоя на 4 – 6 април 2018 г.,

–  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г., проучването „Институционална структура за споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юни 2018 г., и сравнителното проучване, озаглавено „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юли 2018 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0369/2018),

Обща среда на реформата – война, заплахи за сигурността и вътрешни предизвикателства

А.  като има предвид, че макар Украйна да отбелязва напредък по пътя към европейската интеграция, като отбелязва важни постижения в първия изборен период след Революцията на достойнството, все още е необходимо да бъдат изпълнени по-трудни задачи, а обществената подкрепа за модернизацията и реформата страда поради разочарованието на хората от влошаващите се социални условия, несигурността за бъдещето, неудовлетворението от политиката за реформи на правителството, продължаващото влияние на олигарсите и непрекъснатата ендемична корупция в държавните институции; като има предвид, че съгласието на украинския народ за по-тесни отношения с ЕС продължава да бъде силно, но голяма част от населението все пак не е удовлетворена от цялостното развитие на страната;

Б.  като има предвид, че около пет милиона украински граждани понастоящем работят в чужбина, както като дългосрочни мигранти, така и като краткосрочни и сезонни работници, като Русия, а все повече и Полша са основните дестинации, и като има предвид, че паричните преводи на тези граждани са важен фактор за икономическата стабилност;

В.  като има предвид, че в този контекст следва да се приветстват основните постижения в отношенията между ЕС и Украйна, като например влизането в сила на безвизовия режим на 11 юни 2017 г. и Споразумението за асоцииране на 1 септември 2017 г.;

Г.  като има предвид, че Украйна заслужава да бъде силно приветствана за провеждането на реформи в областта на енергетиката, здравеопазването, пенсиите, образованието, публичната администрация, децентрализацията, обществените поръчки, отбраната и сигурността, както и банковия сектор, а също така и за макроикономическата стабилизация; като има предвид, че тези реформи бяха придружени от драстични увеличения на цените, съкращения на социалните помощи и влошаване на достъпа до системите за социално подпомагане; като има предвид, че продължават да съществуват значителни предизвикателства, по-специално в области като борбата с корупцията, приватизацията и съдебната реформа; като има предвид, че задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ), което е част от Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Украйна и официално функционира от 1 януари 2016 г., предоставя солидна основа за икономическото развитие и модернизацията на Украйна; като има предвид, че за последните четири години икономиката на Украйна не само се стабилизира, но и показа някои признаци на подобрение; като има предвид, че от подписването на СА през 2014 г. Украйна е осъществила повече проевропейски реформи, отколкото през всичките предходни години на украинска независимост;

Д.  като има предвид, че наследството от миналото, а именно правната несигурност и големият брой отчасти противоречиви закони, съпротивата от страна на олигарсите и други запазени интереси, корупцията, непотизмът, слабите държавни институции и липсата на ясни процеси и координиращи институции при прилагането на СА, възпрепятстват институционалните реформи в Украйна; като има предвид, че програмата за реформи в Украйна следва да се съсредоточи върху хоризонталните теми, свързани с децентрализацията, реформата на публичната администрация, дерегулирането и премахването на олигархичните структури;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз твърдо отстоява непоколебимата си подкрепа и ангажираност към независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, както и подкрепата си за международно координираното санкциониране на правителствата и субектите, които нарушават териториалната цялост на страната;

Ж.  като има предвид, че укрепването на административния капацитет на държавните институции е от ключово значение за прилагането на СА/ЗВССТ и за гарантирането на ефективността на реформите;

З.  като има предвид, че осъжда продължаващата руска агресия в източната част на Украйна, незаконното анексиране на Автономна република Крим и град Севастопол, както и окупирането от Русия на някои региони на областите Донецк и Луганск, като всички тези действия са в нарушение на международното право и на ангажиментите и задълженията на Русия като част от членството ѝ в международни организации и участието ѝ в европейски споразумения, подписани от нея и Украйна, по-специално Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Меморандума от Будапеща и Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство между Украйна и Руската федерация от 1997 г., като същевременно трябва да се признае, че Украйна е изправена пред предизвикателства за трансформация в среда на война и опити за дестабилизиране;

И.  като има предвид, в контекста на руската агресия срещу Украйна, че бяха въведени и редовно удължавани рестриктивни мерки на ЕС срещу Руската федерация; като има предвид, че е желателно ЕС да се ангажира в по-голяма степен с разрешаването на конфликта, например като назначи специален пратеник на ЕС за конфликта в Източна Украйна и Крим; повтаря призива си за международен формат на преговорите относно прекратяването на окупацията на Кримския полуостров, в които ЕС да участва; като има предвид, че санкциите срещу Русия следва да бъдат продължени и разширени, по-специално по отношение на лица и предприятия, които се възползват от незаконни ситуации, докато Руската федерация не предостави възможност на Украйна да възстанови напълно суверенитета и териториалната си цялост;

Й.  изразява много сериозна загриженост относно силно нестабилната ситуация по отношение на сигурността в Азовско море, която лесно би могла да ескалира в открит конфликт; като има предвид, че следва да бъде осъдено изграждането на моста над Керченския проток, който свързва незаконно анексирания Кримски полуостров с континентална Русия, като това е извършено без съгласието на Украйна и в явно нарушение на нейния суверенитет и териториална цялост; като има предвид, че са осъдителни прекомерните действия на Руската федерация в Азовско море, тъй като те нарушават международното морско право и собствените международни ангажименти на Русия; като има предвид, че следва да бъдат осъдени прекомерните спирания и проверки на търговски плавателни съдове, включващи както украински кораби, така и кораби с флаг на трети държави, включително кораби под флагове на различни държави – членки на ЕС;

К.  като има предвид, че трябва да се подобрят и засилят комуникационните дейности относно развиващия се и динамичен характер на СА и естеството, съдържанието и ползите от свързаните с него реформи за гражданите, за да се гарантира общественото приемане и доверие в стъпките, необходими на Украйна по пътя ѝ към европейска интеграция;

Институционална рамка за осъществяване на реформите

1.  подчертава пет ключови области, върху които е необходимо Украйна да се съсредоточи, за да засили процеса на прилагане на СА: координация, собственост, определяне на приоритети, наблюдение и комуникация; в този контекст приветства наскоро приетата комуникационна стратегия на правителството и делегацията на ЕС в комуникационната кампания на Украйна, озаглавена „Да вървим заедно напред“; припомня предложението за политика „Източно партньорство плюс“ (ИП +), която препоръчва Парламентът, с цел разкриване на допълнителни перспективи;

2.  подчертава убеждението си, че постигането на значим напредък по прилагането на СА и реформите ще бъде възможно единствено ако се преследва процесът на премахване на олигархичните структури и се прекрати веднъж завинаги утвърдената система, в която икономическата, политическата и медийната власт е съсредоточена в ръцете на няколко лица, които взаимно се подпомагат – проблем, който продължава да оказва силно влияние върху реформите и все повече възпрепятства напредъка им; критикува факта, че премахването на олигархичните структури досега се е използвало основно като инструмент за оптимизиране на пазара и за възстановяване на баланса между различните групи олигарси, който беше сериозно нарушен през 2014 г.; изразява загриженост относно непрекъснатия конфликт на интереси от страна на регулаторните и надзорните органи, прераснал в неприкрити битки между органите;

3.  изтъква спешната необходимост от засилен политически надзор, полезни взаимодействия и координиране на процеса на европейска интеграция на най-високо политическо равнище и от по-голям акцент върху реформи, които носят осезаеми ползи за гражданите;

4.  приветства законодателната пътна карта, която има за цел да разгледа амбициозния обхват на СА, и подчертава, че качественото законодателство и непрекъснатата воля и капацитет за правилно прилагане остават крайно необходими за извършването на реална промяна за гражданите;

5.  подчертава, че напредъкът в изпълнението зависи от ангажимента на политическото ръководство за провеждане на реформи, ангажимента към европейската интеграция от страна на политическия елит и от определянето на приоритети във връзка с нея, както и от капацитета на министерствата, изпълнителните агенции и независимите регулатори;

6.  отбелязва със загриженост, че досега правителството не е положило адекватни усилия да разоръжи структурите на „Десен сектор“ и на други десни екстремистки групи, които продължават да бъдат въоръжени, както преди; настоятелно призовава правителството да сложи край на безнаказаността на насилствените нападения над малцинства и изразяващи различно мнение лица от страна на радикални десни сили и на сплашването на съдии или оказването на влияние върху изборите и да преследва последователно нарушителите, които извършват подобни престъпни деяния; очаква действията на съдебната власт и прокурорите да са ясни и самостоятелни;

7.  подчертава необходимостта от подобряване на вътрешния процес на вземане на решения във Върховната рада, за да се оптимизира и приоритизира приемането на проектозакони, свързани с прилагането на СА; счита във връзка с това, че следва да се засили ролята на комисията за европейска интеграция и че тази комисия следва да има възможността да блокира законодателство, което противоречи на поетите в СА ангажименти; подчертава, че тези реформи следва да бъдат извършени преди края на настоящия законодателен мандат;

8.  изразява загриженост, че правителственото бюро за европейска интеграция и правителствената служба за европейска и евроатлантическа интеграция не разполагат с инструменти и ресурси, в т.ч. официален статут, персонал и бюджет, необходими за справяне с мандат с такъв мащаб и сложност; изтъква липсата на критерии за оценка на степента на спазване на националните правни актове и правото на ЕС;

9.  приветства усилията на Украйна за създаване на институционална система и система за мониторинг на прилагането на СА, включително план за действие на правителството;

10.  посочва, че в приетия неотдавна „Национален манифест“ от партията „Свобода“, „Десен сектор“ и други многобройни десни групи, се изразява ясно противопоставяне срещу асоциирането на Украйна към ЕС, и се призовава за „нов геополитически подход към Изтока и Запада“; подчертава факта, че има опасност нерешителната позиция на правителството относно тези процеси да утежни отношенията със съответните съседи от ЕС и с ЕС като цяло и да подкопае политическата възможност за преодоляване на политическото разделение в държавата и за решаване на конфликта в Донбас;

11.  подчертава спешната необходимост от допълнителна техническа, експертна и финансова помощ, насочена към изграждането на капацитет на Върховната рада и на ключови министерства; приветства сътрудничеството на Европейския парламент с Върховната рада за изграждане на капацитет, както и процеса на диалог по програмата „Жан Моне“;

12.  посочва манталитета на работа поотделно в рамките на някои министерства, който възпрепятства съгласувана позиция по въпросите на европейската интеграция; призовава в това отношение за по-голямо сътрудничество в рамките на правителството и във Върховната рада по въпросите, свързани с ЕС;

13.  изразява загриженост, че взаимодействието между правителството и парламента не е регламентирано от специфичен механизъм във връзка с прилагането на СА/ЗВССТ;

14.  приветства приемането на нов план за действие за прилагането на СА/ЗВССТ, както и усилията за консолидиране на позициите и сътрудничеството между правителството и парламента въз основа на пътната карта за прилагане на СА; подчертава, че ефективността на изпълнението на реформите е пряко свързана с предварителните етапи на създаване на политики и законодателство; подчертава, че процесът на планирано сближаване в законодателната и регулаторната област в Украйна трябва да бъде ускорен и подобрен, като бъде поставен акцент върху качеството на законодателството; отбелязва, че цикълът на създаване на политики е лишен от основния инструмент за обществена консултация и вземане на решения, основани на проучвания, както и от проверки на качеството на законодателството; подчертава, че предизборната кампания не следва да бъде в ущърб на текущия процес на реформи;

15.  обръща внимание на препоръките, представени в доклада на мисията на Европейския парламент относно вътрешната реформа и изграждането на капацитет за сближаване на украинското законодателство с достиженията на правото на ЕС, голяма част от които все още не са изпълнени;

16.  насърчава Украйна да се съсредоточи върху три основни приоритета в нейната програма за реформи: i) създаване на ефикасна правна рамка за борба с корупцията, включително институции, финансова прозрачност и одит; ii) реформа за децентрализация; iii) премахване на олигархичните структури и приватизация;

17.  подчертава факта, че СА не представлява крайната цел на отношенията между ЕС и Украйна, и приветства европейските стремежи на Украйна; подкрепя развиването на нови форми на засилено сътрудничество с ЕС, например постепенното сближаване на Украйна с митническия съюз, енергийния съюз и цифровия единен пазар;

18.  посочва, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна има европейска перспектива и може да кандидатства да стане член на Европейския съюз, при условие че спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и спазва принципите на правовата държава;

Политически диалог

19.  приветства и подкрепя много интензивния диалог, провеждан между ЕС и Украйна на множество различни равнища, особено между Европейския парламент и Върховната рада, чрез, наред с другото, Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, включително по множество спорни въпроси;

20.  приветства първите резултати от диалога „Жан Моне“ между Европейския парламент и Върховната рада при създаването на работна група по въпросите, свързани с реформите, осъществяването на изграждане на институционален капацитет и приемането на първата нормативна уредба, насочена към институционални реформи;

21.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и нейното първо заседание, проведено на 8 и 9 юни 2018 г. в Киев; насърчава тази асамблея да контролира прилагането на споразуменията за асоцииране;

22.  приветства ефективното и сигурно прилагане на безвизовия режим с Украйна и ползите от това за контактите между хората в Украйна и ЕС;

23.  подчертава, че е важно да се постигне допълнителен напредък и да се задълбочи културата на парламентарен диалог като решаваща стъпка за превръщането на Върховната рада в по-ефективен, прозрачен и ефикасен законодател;

Принципи на правовата държава и добро управление

24.  подчертава, че борбата с корупцията следва да остане приоритетен въпрос и да бъде преследвана последователно и надеждно не само с оглед на прилагането на СА, но и за да се влеят свежи инвестиции и сила в икономиката на Украйна като предпоставка за създаването на работни места и доходи на домакинствата;

25.  приветства всички успешни мерки и стъпки за премахване на възможността за корупция и незаконно обогатяване, например в областта на обществените поръчки и търговията с газ;

26.  приветства текущата всеобхватна съдебна реформа, но изразява съжаление относно степента, в която съществуващата съдебна система в Украйна все още е неефективна, корумпирана и политически зависима; подчертава, че е важно процесът на проверка на съдиите да се извършва в съответствие с най-високите международни стандарти, както и да се установи прозрачен и много надежден процес на подбор, който ще подобри почтеността и професионализма на съдиите и прокурорите и ще повиши доверието на гражданите в съдебната система; призовава независимият Върховен съд за борба с корупцията да бъде създаден своевременно и по прозрачен и надежден начин; приветства създаването на новия Върховен съд;

27.  приветства работата, която вече е извършена от Националното бюро за борба с корупцията, но изтъква проблемната намеса от страна на главния прокурор и опитите за подкопаване на правната рамка за борба с корупцията; подчертава острата необходимост от запазване на независимостта на Националното бюро за борба с корупцията; подчертава, че е важно специалният прокурор за борба с корупцията да бъде независим, както и че е важно да бъдат осигурени необходимите средства и достатъчно ресурси за функционирането на прокуратурата; призовава за ефективно разследване на твърденията срещу главния прокурор, отговарящ за борбата с корупцията, във връзка с прекъсването на разследванията на Националното бюро за борба с корупцията; призовава украинските органи да увеличат усилията си за ефективно разследване, наказателно преследване и борба с корупцията на всички равнища и да осигурят солидни резултати в тази област; призовава за всеобхватна реформа на прокуратурата с цел укрепване на капацитета, ефикасността, безпристрастността, обективността и независимостта на прокурорите от техните висшестоящи;

28.  припомня, че правителството пое ангажимент за по-нататъшно изменение на конституцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, включително относно зачитането на правата на съществуващите малцинства; настоятелно призовава за бързото приемане на новия избирателен кодекс, който следва да осигури равни възможности за представителство и кандидатиране на граждани от всички националности, живеещи в Украйна, както и за бързото приемане на закона за финансирането на партиите; приветства обновяването на състава на Централната избирателна комисия на Украйна, което е от жизненоважно значение за надеждността на изборния процес в Украйна и за решаващите избори, които предстоят през 2019 г.; призовава правителството да въведе в периода преди изборите механизми за предотвратяване на нарушаването на политическата конкуренция и на манипулирането чрез концентриране на политическата, икономическата и медийната власт в ръцете на няколко души;

29.  отново призовава за приоритетно премахване на изискванията за електронна декларация за активисти на НПО и за гарантиране на ефективен и прозрачен контрол на декларациите на политическите лица и държавните служители; решително осъжда нарастващия брой физически нападения срещу активисти, защитаващи гражданските права, и журналисти;

30.  изразява съжаление относно липсата на ефективни разследвания на случаи на брутални нападения срещу активисти в областта на правата на човека и журналисти, както е видно от убийството на активистката против корупцията Катерина Гандзюк, която почина на 4 ноември 2018 г. след нападение с киселина; призовава органите да подведат под отговорност подбудителите и извършителите на такива нападения и да сложат край на безнаказаността за тези престъпления;

31.  призовава да се обърне по-голямо внимание на областите, засягащи пространството на гражданското общество, за целите на изготвянето и прилагането на законодателство, за да се гарантира, че то не налага непропорционални тежести върху организациите на гражданското общество, не оказва дискриминационно въздействие върху тях и не намалява пространството на гражданското общество; подчертава, че е необходимо да се предостави публично финансиране на разположение на организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, включително организации в ролята на „пазител“ и застъпнически организации, малки местни организации и работещите с малцинствени или маргинализирани групи; счита, че организациите на гражданското общество следва да имат свободата да получават финансиране от други донори, като например частни донори, международни организации, органи или агенции;

32.  призовава да се положат решителни усилия за продължаване на реформата за децентрализация и за ускоряване на обединяването на териториалните общности предвид предстоящите общи и местни избори;

33.  счита, че новите общини следва да са в състояние да се ползват с финансова стабилност и с добре обоснован правен статут, както и че по-големите градове следва също да могат да участват в процеса на обединяване; счита за важно политиката на Украйна за борба с корупцията да обхваща регионите и местните институции; изразява съжаление във връзка с премахването на предишната открита и конкурентна процедура за подбор за наемане на ръководителите на администрациите на районите и областите и техните заместници в качеството им на държавни служители, както и на правомощията на президента за тяхното назначаване и освобождаване от длъжност, тъй като това рискува сериозно да подкопае постиженията, които вече са реализирани чрез политическата децентрализация и реформата за децентрализация като цяло;

34.  отбелязва, че правителството на Украйна се е ангажирало в глава 13 от Споразумението за асоцииране с ефективното прилагане на основните трудови стандарти на МОТ и със сближаването със съответното законодателство на ЕС; призовава за спазване на тези ангажименти и подчертава факта, че не е съвместимо с прилагането на Конвенция № 87 на МОТ (член 3, параграф 2) от работодателите да се изисква да докладват на службата за държавна сигурност за стачки или други колективни действия, или лидерите и активистите на синдикатите да бъдат под наблюдението на службата за държавна сигурност; призовава за подобряване на правното основание, така че работниците да могат ефективно да принуждават по съдебен път своите работодатели да зачитат правото им на възнаграждение за извършена работа;

35.  препоръчва да бъде възобновена работата по закона за инспекциите по труда, която беше преустановена през 2017 г., с оглед на значителното повишаване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, като се премахне изискването инспекциите по труда да искат одобрение от предприемачите и като им се предоставят достатъчно ресурси и големи правомощия за правоприлагане; подчертава необходимостта от активно участие на социалните партньори в този процес;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

36.  остава дълбоко загрижен от нарастващия брой незаконно задържани украински граждани от временно окупираните територии, които са били задържани, осъдени и лишени от свобода от руските органи, и настоява Руската федерация незабавно и безусловно да освободи носителя на наградата „Сахаров“ за 2018 г. Олег Сенцов и всички други незаконно задържани украински граждани, включително лица от религиозни и етнически малцинства, участници от гражданското общество и защитници на правата на човека; призовава украинските органи и международната общност да използват всички налични средства, за да ги освободят;

37.  припомня, че положението с правата на човека на Кримския полуостров се е влошило значително, като нарушенията на свободата на словото, действията срещу медиите и насилственото налагане на руско гражданство са придобили системен характер, а основните права на човека и основните свободи не са гарантирани в Крим;

38.  призовава за полагане на повече съгласувани усилия за прилагането на стратегията на Украйна в областта на правата на човека, включително политиките за подобряване на положението на ромското малцинство и на други малцинствени групи;

39.  изразява съжаление относно факта, че разследването на смъртните случаи по време на демонстрациите на площад „Майдан“ и в Одеса и на убийствата на журналисти е бавно и не доведе до осезаеми резултати; 

40.  приветства приемането на закона за правния статут на изчезналите лица;

41.  изразява загриженост относно нарастващия брой наказателни дела срещу журналисти, които са разкрили случаи на корупция в държавния апарат или са отправили критики към политиката за реформи на правителството или политиката му спрямо Източна Украйна; припомня на правителството неговия ангажимент за пълно прилагане на международно признатите права на човека, като например правото на свобода на словото и публично разпространение на мнения;

42.  призовава за ратифицирането на Римския статут за Международния наказателен съд и за приключването на всички необходими мерки за изпълнение;

43.  призовава за ратифицирането на Истанбулската конвенция относно насилието срещу жени; във връзка с това отчита приемането на Закона за предотвратяване и борба с домашното насилие; приветства новосъздадената длъжност „правителствен комисар за политиката в областта на половете“;

44.  при все че ясно подчертава първостепенната отговорност на Руската федерация и на сепаратистите, които тя подкрепя, призовава украинските органи да положат допълнителни усилия, за да облекчат страданията на хората, засегнати от конфликта, включително подкрепа за вътрешно разселените лица и ветераните от войната, и посредством лесен достъп до пенсии и социални помощи и услуги за живеещите в териториите, които понастоящем са извън контрола на правителството;

45.  подчертава, че са необходими независими медии и медиен плурализъм, за да се гарантира сигурността на работещите в медиите и на журналистите; призовава да не се ограничават възможностите за медийните източници на малцинствени езици, за да се гарантира, че гражданите от всички етнически общности могат да се ползват с равен достъп до информация;

46.  призовава за преразглеждане на стратегията за защита и интеграция в украинското общество на ромското национално малцинство с цел тя да включва наблюдението на безопасността като ключов приоритет и да бъде правилно прилагана на всички равнища; призовава за определянето на държавни програми, насочени към предотвратяването на престъпления от омраза и други форми на дискриминация, като част от прилагането на националната стратегия относно правата на човека; осъжда дълбоко вкоренената стигматизация и социалното изключване на ромите, произтичащи от антиромските настроения; изразява дълбока загриженост относно неотдавнашните случаи на насилие срещу роми и срещу общността на ЛГБТИ и призовава за незабавно и ефективно разследване от органите и за остро и публично осъждане от правителството на тези актове и на техните извършители;

47.  отбелязва намерението на Украйна да измени закона за образованието в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и призовава за бързото му превръщане в конкретно действие; призовава законът да бъде изцяло приложен въз основа на диалог по същество с представителите на лицата, принадлежащи към национални малцинства, включително законодателство, което удължава преходния период до 2023 г. и регламентира освобождаването за частните училища;

48.  изразява загриженост относно неотдавнашното решение на украински съд, с което се предоставя достъп до данните от мобилния телефон на разследващ репортер от радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“ (RFE/RL), и подчертава фундаменталното значение на свободата на медиите и защитата на източниците на журналистите, особено в борбата с корупцията;

49.  призовава за последователни и незабавни усилия за създаване на обществени медии, които са политически и икономически независими и ангажирани със свободното формиране на мнения без контрол от страна на държавата, като противовес на господството на частните олигархични монополи;

50.  решително осъжда неотдавнашното отвличане и екстрадиция на турски граждани поради техните предполагаеми връзки с движението „Гюлен“ в нарушение на принципа на правовата държава и основните права на човека; настоятелно призовава украинските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция, отправени от трети държави, се обработват прозрачно и при надлежно следване на съдебните процедури в съответствие с европейските принципи и стандарти, и че всички действия, предприети от местните органи, трябва изцяло да зачитат принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи; подчертава, че произволните процедури относно арестуването, задържането или екстрадирането са в нарушение на тези принципи; призовава украинските органи да защитават всички лица, търсещи убежище, и да проверяват техните искания в съответствие с международните конвенции; настоятелно призовава ЕС да подкрепи и да помогне на държавите от Източното партньорство да устоят на натиска, упражняван от Турция;

51.  изразява загриженост относно ограниченото пространство за гражданското общество в Крим, особено относно закриването на медии – ход, който засегна непропорционално татарската общност в Крим, включително правото ѝ на информация и правото ѝ да поддържа своята култура и идентичност;

52.  подчертава, че трябва да се гарантира свободата на изразяване и свободата на печата в Украйна, и изразява загриженост относно сведенията за съдебен тормоз и наблюдение на журналисти и защитници на правата на човека;

53.  изразява загриженост относно големия брой деца и възрастни, заразени с морбили в Украйна; приветства предприетите ответни мерки, но подчертава, че в страната все още има много уязвими деца и възрастни; във връзка с това отново заявява, че е необходимо да се положат усилия в цяла Европа за увеличаване на броя на ваксинираните деца и възрастни;

Търговско и икономическо сътрудничество

54.  приветства икономическото стабилизиране на Украйна и напредъка, постигнат при прилагането на ЗВССТ; насърчава Комисията да подкрепи Украйна за набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВССТ;

55.  приветства увеличаването на обема на търговията между ЕС и Украйна и диверсификацията на износа на Украйна за ЕС; насърчава Комисията да подкрепи Украйна за набелязването на тези области, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВССТ; посочва, че за същия период износът за Русия е намалял;

56.  подчертава, че е важно да се гарантира надлежното прилагане на ЗВССТ, както и спазването на неговите разпоредби; призовава Комисията да се свърже незабавно със съответната страна в случай на неспазване на някоя от разпоредбите и да използва инструментите, които са на нейно разположение, за да бъдат преодолени евентуални проблеми;

57.  призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за да се гарантира подходящото наблюдение на прилагането на споразумението от организациите на гражданското общество;

58.  признава икономическия растеж и въвеждането на реформи в Украйна, но отбелязва нарастващата загриженост на голяма част от населението по отношение на увеличението на потребителските цени и цените на комуналните услуги и насърчава отдаването на приоритетно значение на програмата за реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на страната и с възможностите за износ, с оглед на генерирането на икономически растеж и създаването на заетост и доходи; изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото преразпределение на богатството в ръцете на олигархични структури или семейства, както и относно нарастващата бедност на голяма част от населението; поради това призовава да се обърне по-голямо внимание на социалното положение в страната;

59.  счита, че консолидирането на икономиката на Украйна и справянето с неотложните социални предизвикателства, като например безработицата, непълната заетост и сивата икономика, ще изискват значително увеличаване на инвестициите; призовава украинските органи да извършат необходимите реформи, за да привлекат нови инвестиции, особено преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ); приветства, в този контекст, наскоро приетия Договор за реформи за инвестиции и призовава Комисията да положи повече усилия за намаляване на рисковете за инвестиции на частния сектор в Украйна; приканва държавите членки да обединят усилията си с Комисията в това отношение и да популяризират Украйна като място за инвестиране сред своите бизнес среди;

60.  призовава Комисията да представи на Парламента подробна оценка на СА въз основа на постигнатия досега напредък, тъй като оценката на въздействието от 2007 г. отдавна е изпреварена от събитията; счита, че тази оценка следва да обхваща по-специално следните аспекти:

  –  задълбочено представяне на търговския баланс на Украйна по сектори и региони;

  –  развитието на малките и средните предприятия (МСП) и представяне на механизма за отпускане на заеми по ЗВССТ за МСП, който беше създаден през 2015 г. с 200 милиона евро с цел подпомагане на МСП в държавите от източното съседство;

  –  представяне на пазарния дял;

  –  представяне на социално-икономическото положение;

  –  представяне на ситуацията на пазара на труда, сивата икономика и неформалната заетост;

  –  актуален анализ на макрофинансовото състояние на Украйна, включително приходи от данъци и разходи, избягване на данъци и данъчни измами;

61.  припомня, че Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране, съдържа правното изискване годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия да включва подробна оценка на прилагането на автономните търговски мерки, включително социалното им въздействие;

62.  счита, че регулаторното сближаване между ЕС и Украйна в рамките на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представлява основен инструмент, който доближава Украйна до ЕС и допринася за улесняването на търговията, за подобряването на стопанския и инвестиционния климат, както и за устойчивото икономическо развитие на Украйна; счита, че измерението на либерализацията на търговията следва да бъде разгледано внимателно, за да се сведат до минимум разходите, като същевременно се увеличат максимално ползите за украинските предприятия и за обществото, и насърчава Комисията да обмисли допълнителни автономни търговски преференции и други средства; насърчава Украйна да отдаде приоритетно значение на изпълнението на програмата за реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на страната и възможностите за износ за ЕС, с оглед свеждане до минимум на разходите за прехода и максимално увеличаване на потенциалните ползи; призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за да се гарантира наблюдението на прилагането на споразумението от организациите на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с увеличаването на бедността на населението;

63.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформите в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства дейностите на групата за подкрепа на Украйна и призовава групата да представя пред Парламента по-подробни отчети относно вида на предоставената помощ, по-специално по отношение на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

64.  счита, че за да стане процесът по-приобщаващ и да се намалят свързаните с прехода разходи за Украйна, би било от полза украинските органи бъдат включени още на етапа на изготвяне на съответното законодателство, и призовава Комисията да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

65.  приветства адаптирането на националната транспортна стратегия и призовава за приемането на правни и институционални реформи, необходими за ефективното ѝ прилагане;

66.  изразява съжаление по повод на липсата на напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните и призовава Украйна спешно да приеме стратегия за изпълнение на този ангажимент;

67.  отбелязва високия коефициент на използване на преференции и приветства непрекъснатото увеличаване на тарифните линии, при които се използват преференции;

68.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВССТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

69.  очаква Украйна да назначи арбитри за системата за уреждане на спорове и в рамките на глава „Търговия и устойчиво развитие“ да създаде органи и определи представители;

70.  приветства приемането на 20 март 2018 г. във Върховната рада на първо четене на Закон № 5495 за опазване на горите в Украйна и за предотвратяване на незаконния износ на необработен дървен материал; счита, че всяка либерализация на търговията с дървен материал следва да бъде обвързана със създаването на правна рамка за предотвратяване и забрана на незаконния износ;

71.  отбелязва ангажимента на Украйна съгласно СА за борба и предотвратяване на незаконната търговия и призовава Украйна да предприеме стъпки за инкриминирането ѝ;

72.  отбелязва, че до момента Източното партньорство е било съсредоточено предимно върху двустранната търговия и инвестициите между ЕС и другите участващи държави; призовава за разработване на по-единен подход за всички държави в рамките на Източното партньорство и за засилено сътрудничество с Евразийския икономически съюз по отношение на улесняването на търговията, либерализирането на визовия режим и техническите стандарти;

Сътрудничество в областта на енергетиката, сигурността и отбраната

73.  приветства Украйна за доброто сътрудничество в енергийния сектор, особено за постигнатия напредък в областта на енергийната ефективност; подчертава ключовата роля на подобрената енергийна ефективност и развиването на енергията от възобновяеми източници, включително като фактори за икономически растеж и заетост; посочва необходимостта от продължаване на реформите, по-специално от завършване на реформата на пазарите на газ и електроенергия с оглед на пълното им интегриране в енергийния пазар на ЕС, и от премахване на съществуващите монополи и предотвратяването на възникването на нови монополи, което ще доведе до дългосрочни икономически ползи за промишлеността и потребителите; насърчава Комисията да гарантира, че всички проекти за тръбопроводи спазват нормативната уредба на ЕС; призовава за засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката в рамките на Източното партньорство с оглед на прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.; подчертава необходимостта от национален орган, независим от политически и частни интереси, за регулиране на пазарите на газ и електроенергия, който трябва да поеме ангажимент за постигане на социално справедлив баланс между интересите на доставчиците и крайните потребители при определянето на цените и да гарантира обосновано ценообразуване;

74.  приветства приемането на голям брой закони в областта на околната среда, особено законите относно стратегическата екологична оценка и относно оценката на въздействието върху околната среда, и насочва вниманието към необходимостта от прилагането им и от належащи кампании за обществена осведоменост; приветства напредъка при политиката в областта на климата с приемането и представянето пред Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) на стратегията за развитие с ниски нива на въглеродни емисии; насърчава ранното приемане на държавната стратегия относно политиката в областта на околната среда и новото законодателство в областта на управлението на отпадъците и климата в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

75.  припомня, че управлението в областта на околната среда е ключов елемент от изискванията на СА; призовава органите да преразгледат Споразумението и всички бъдещи планове относно водноелектрическия комплекс „Днестър“, да ги приведат в съответствие с международните конвенции и със стандартите на ЕС, като гарантират провеждането на обществени консултации с всички съответни страни от Молдова и Украйна, включително гражданското общество, и да защитят екосистемата и околната среда на река Днестър;

76.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на екологичната ситуация в Източна Украйна и Крим в резултат на конфликта, и по-специално проблемите, свързани с водоснабдяването, което би могло да има опустошителни последици за целия регион и да доведе до необратимо бедствие; настоятелно призовава всички заинтересовани страни да предотвратят подобен сценарий и да работят с всички средства, за да се обезпечи правилна поддръжка и изпомпване на водата, включително в мините;

77.  признава усилията на Украйна за изграждане на истинска цифрова пазарна икономика, включително напредъка в развитието на свободно достъпни данни, разширяване на достъпа до системи за условен достъп до цифрови телевизионни услуги и виртуални мрежови услуги, увеличаване на броя на електронните съобщителни услуги за гражданите и публичните регистри като ProZorro; подчертава, че предстои още работа, за да се гарантира защитата на правата и потребностите на украинските граждани, използващи интернет, и цялостното прилагане на изискванията на цифровия единен пазар;

78.  приветства приемането на закона за електронните удостоверителни услуги, както и приоритетите, определени в Концепцията за развитие на цифровата икономика и цифровото общество в Украйна за периода 2018 – 2020 г., които представляват важни стъпки по пътя на Украйна към интегриране в цифровия единен пазар на ЕС;

79.  отново припомня ключовата роля на Украйна за европейската мрежа за енергийни доставки; осъжда изграждането на газопровода „Северен поток 2“, тъй като това е политически проект, който представлява заплаха за европейската сигурност и за усилията за диверсифициране на енергийните доставки; призовава проектът да бъде отменен;

80.  изразява загриженост във връзка със схемите за незаконна експлоатация на природните ресурси, като например кехлибар, въглища, пясък и дървесина – които в много случаи са закриляни и организирани с помощта на местни или регионални администрации и правоприлагащи органи – които увреждат и застрашават ландшафта и местообитанията, като например гори и реки, и възпрепятстват екологичното и икономически устойчиво управление на ресурсите на страната в полза на нейните граждани;

81.  изразява съжаление относно намаляването на украинските гори, свързано с корупционни схеми в полза на запазени интереси в Украйна и на дружества в ЕС; призовава за въвеждането и бързото прилагане и изпълнение на ефективни разпоредби с цел предотвратяване на незаконната сеч и корупцията, свързана с дървесината, в Украйна и установяване на устойчиво управление на горите с оглед на защитата и опазването на горите и ресурсите на Украйна;

82.  приветства стъпките, предприети за модернизиране на армията на Украйна и на военноморските сили в Черно и Азовско море като силна гаранция за стабилността и териториалната цялост на Украйна, като при все това насърчава реформата на отбранителната промишленост като неотложна необходимост;

83.  счита и подчертава, че при условие че Украйна се ангажира с прилагането на СА и със зачитането на принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните свободи, ЕС следва да предостави на Украйна (както и на другите асоциирани държави Молдова и Грузия) специфични механизми за подкрепа, включително в рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., в съответствие с препоръчания от Парламента модел „Източно партньорство плюс“;

84.  припомня значението на засилването на сътрудничеството с Украйна на различни равнища, включително в областта на сигурността и отбраната; приветства във връзка с това интереса на Украйна да продължи участието си в проекти в областта на отбраната, включително в постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на сигурността и отбраната;

85.  подчертава, че е важно украинските граждани да бъдат активно информирани за конкретните ползи и цели на Източното партньорство;

86.  подчертава значението на борбата с фалшивите новини и пропагандата на Русия, включително нейната очаквана намеса в изборите в Украйна, както и в целия Европейски съюз; призовава за засилване на сътрудничеството между Украйна и ЕС по този въпрос;

87.  насърчава Украйна и ЕС да продължат да развиват своето сътрудничество в областта на правосъдието, свободата и вътрешните работи;

Институционални разпоредби

88.  призовава за по-добро наблюдение и проследяване на изпълнението на реформите както от страна на Украйна, така и от страна на ЕС, въз основа на съгласувани и измерими показатели; призова отново Комисията и ЕСВД да представят на Парламента и Съвета по-често подробни писмени доклади относно прилагането на споразуменията;

89.  призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

90.  решава да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

°

°  °

91.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Украйна.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (21.6.2018)

на вниманието на комисията по външни работи

относно прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

(2017/2283(INI))

Докладчик по становище: Ярослав Валенса

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства увеличаването на обема на търговията между ЕС и Украйна и диверсификацията на износа на Украйна за ЕС; насърчава Комисията да подкрепи Украйна за набелязването на областите, които биха могли да насърчат допълнително икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ); посочва, че за същия период износът за Русия е намалял;

2.  призовава Комисията да представи на Парламента подробна оценка на споразумението за асоцииране въз основа на постигнатия досега напредък, тъй като оценката на въздействието от 2007 г. отдавна е изпреварена от събитията; счита, че тази оценка следва да обхваща по-специално следните аспекти:

  –  задълбочено представяне на търговския баланс на Украйна по сектори и региони;

  –  развитието на малките и средните предприятия (МСП) и представяне на механизма за отпускане на заеми по ЗВЗСТ за МСП, който беше създаден през 2015 г. с 200 милиона евро с цел подпомагане на МСП в държавите от източното съседство;

  –  представяне на пазарния дял;

  –  представяне на социално-икономическото положение;

  –  представяне на ситуацията на пазара на труда, сивата икономика и неформалната заетост;

  –  актуален анализ на макрофинансовото състояние на Украйна, включително приходи от данъци и разходи, избягване на данъци и отклонение от данъчно облагане;

3.  припомня, че Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране, съдържа правното изискване годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия да включва подробна оценка на прилагането на автономните търговски мерки, включително социалното им въздействие;

4.  счита, че регулаторното сближаване между ЕС и Украйна в рамките на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представлява основен инструмент, който доближава Украйна до ЕС и допринася за улесняването на търговията, за подобряването на стопанския и инвестиционния климат, както и за устойчивото икономическо развитие на Украйна; счита, че измерението на либерализацията на търговията следва да бъде разгледано внимателно, за да се сведат до минимум разходите, като същевременно се увеличат максимално ползите за украинските предприятия и за обществото, и насърчава Комисията да обмисли допълнителни автономни търговски преференции и други средства; насърчава Украйна да отдаде приоритетно значение на изпълнението на програмата за реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на страната и възможностите за износ за ЕС, с оглед свеждане до минимум на разходите за прехода и максимално увеличаване на потенциалните ползи; призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за да се гарантира наблюдението на прилагането на споразумението от организациите на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с увеличаването на бедността на населението;

5.  припомня, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия е част от процеса на реформи, основаващ се на добро управление и на борбата срещу корупцията и организираната престъпност; приветства приемането на закон относно Върховния съд за борба с корупцията; продължава обаче да изразява загриженост по отношение на по-нататъшния напредък в борбата с корупцията; отбелязва, че свободното, критично гражданско общество изпълнява важна роля в процеса на реформа и призовава правителството на Украйна да освободи организациите на гражданското общество от задължението за подаване на електронна декларация; призовава правителството на Украйна да гарантира независимостта на Националното бюро за борба с корупцията и да проведе съответна реформа на тайните служби; припомня на правителството на Украйна поетия в преамбюла на споразумението за асоцииране ангажимент за изграждане на по-дълбока и устойчива демокрация; призовава за извършването на реформа на изборното право преди провеждането на парламентарните избори през 2019 г., както се препоръчва от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Венецианската комисия и Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ); призовава Украйна да гарантира, че съставът на Централната избирателна комисия на Украйна отразява политически балансирано съотношение на всички съществени политически сили, и подчертава, че спазването на принципите на правовата държава е ключово предварително условие за добро и ефективно прилагане на ЗВЗСТ;

6.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформите в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства дейностите на групата за подкрепа на Украйна и призовава групата да представя пред Парламента по-подробни отчети относно вида на предоставената помощ, по-специално по отношение на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

7.  счита, че за да стане процесът по-приобщаващ и да се намалят свързаните с прехода разходи за Украйна, би било от полза украинските органи бъдат включени още на етапа на изготвяне на съответното законодателство, и призовава Комисията да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

8.  приветства законодателната пътна карта на правителството и Парламента за прилагане на споразумението, както и присъединяването на Украйна към Споразумението на СТО за държавните поръчки; насърчава Украйна да се съсредоточи върху изпълнението на програмата за реформи в области като технически, санитарни и фитосанитарни стандарти, права върху интелектуалната собственост и митнически правила;

9.  изразява съжаление по повод на липсата на напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните и призовава Украйна спешно да приеме стратегия за изпълнение на този ангажимент;

10.  отбелязва високия коефициент на използване на преференции и приветства непрекъснатото увеличаване на тарифните линии, при които се използват преференции;

11.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВССТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

12.  очаква Украйна да назначи арбитри за системата за уреждане на спорове и в рамките на глава „Търговия и устойчиво развитие“ да създаде органи и определи представители;

13.  приветства приемането на 20 март 2018 г. във Върховната рада на първо четене на Закон № 5495 за опазване на горите в Украйна и за предотвратяване на незаконния износ на необработен дървен материал; счита, че всяка либерализация на търговията с дървен материал следва да бъде обвързана със създаването на правна рамка за предотвратяване и забрана на незаконния износ;

14.  отбелязва, че прилагането на координиран подход между ЕС и Украйна по отношение на санкции, свързани с Крим и Източна Украйна, би допринесло за увеличаване на натиска с цел осигуряване на мирно решение на териториалните предизвикателства, пред които е изправена Украйна; припомня ангажимента за мирно уреждане на регионалните конфликти, заложен в член 9 от споразумението за асоцииране;

15.  отбелязва, че до момента Източното партньорство е било съсредоточено предимно върху двустранната търговия и инвестициите между ЕС и другите участващи държави; призовава за разработване на още по-единен подход за всички държави в рамките на Източното партньорство и за засилено сътрудничество с Евразийския икономически съюз по отношение на улесняването на търговията, либерализирането на визовия режим и техническите стандарти.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

5

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4

0

ALDE

Patricia Lalonde

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

S&D

Emmanuel Maurel

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

9

-

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност