ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία

  16.11.2018 - (2017/2283(INI))

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Michael Gahler


  Διαδικασία : 2017/2283(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0369/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0369/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

  Τέσσερα χρόνια αφότου η ΕΕ υπέγραψε τρεις συμφωνίες σύνδεσης που περιλαμβάνουν σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία, και δύο χρόνια αφότου τέθηκαν σε πλήρη ισχύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αξιολογήσει το επίπεδο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών, στο πλαίσιο της ισχυρής δέσμευσής του έναντι των στενότερων ανατολικών εταίρων της ΕΕ και της ολοένα βαθύτερης σχέσης τους με αυτήν.

  Για την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης, πέρα από τις τακτικές και συχνές συναντήσεις της με τις ουκρανικές αρχές, τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων διεξήγαγε διερευνητική αποστολή στην Ουκρανία τον Απρίλιο του 2018 και ανέθεσε την εκπόνηση τριών μελετών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν κατά τους τελευταίους 6 μήνες, σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση, το επίπεδο εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης και το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή αυτή.

  Τα πορίσματα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων παρέχουν θετική εικόνα της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία, παρά ορισμένες αδυναμίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ουκρανικές αρχές.

  Υπήρξαν θετικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης, της αποκέντρωσης, της ενέργειας, της υγείας, των συντάξεων και της εκπαίδευσης.

  Στην παρούσα έκθεση, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τονίζει ιδιαίτερα τις ανησυχίες της για τα εξής θέματα:

  1) κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών, της οικονομικής διαφάνειας και του λογιστικού ελέγχου·

  2) ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την αποκέντρωση·

  3) ελλιπείς προσπάθειες όσον αφορά την απο-ολιγαρχοποίηση και την ιδιωτικοποίηση.

  Μέσω της έκθεσης, καλούνται οι ουκρανικές αρχές να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά, συμμορφούμενες με τη συμφωνία σύνδεσης και με άλλες διμερείς δεσμεύσεις, και επισημαίνεται επίσης η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις:

  1) τις εκκλήσεις για άρση της υποχρέωσης των ακτιβιστών ΜΚΟ να υποβάλλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις·

  2) την πλήρη ανεξαρτησία του γενικού εισαγγελέα·

  3) την ταχεία σύσταση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα για τη λειτουργία του.

  Τέλος, η έκθεση εξετάζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης από την πλευρά τόσο της Ουκρανίας όσο και της ΕΕ, εστιάζοντας στις ικανότητες όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρογνωσία, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η παρακολούθησή της. Ειδικότερα, προτείνεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης τόσο από την Ουκρανία όσο και από την ΕΕ, καθώς και όσον αφορά τις επακόλουθες ενέργειες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία

  (2017/2283(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, και τη σχετική ατζέντα σύνδεσης,

  –  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 14ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης όσον αφορά την Ουκρανία (SWD(2017)0376),

  –  έχοντας υπόψη την έκβαση της αποστολής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2018,

  –  έχοντας υπόψη τις μελέτες εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκαν για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, μεταξύ των οποίων η μελέτη με τίτλο «Οι εκλογικές μεταρρυθμίσεις σε τρεις συνδεδεμένες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (Ουκρανία, Γεωργία και Μολδαβία) και ο αντίκτυπός τους στις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες αυτές», που δημοσιεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017, η μελέτη με τίτλο «Θεσμική δομή για τις συμφωνίες εφαρμογής στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2018, και η συγκριτική μελέτη με τίτλο «Η ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης στη Γεωργία, στη Μολδαβία και στην Ουκρανία», που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0369/2018),

  Γενικό περιβάλλον των μεταρρυθμίσεων – πόλεμος, απειλές ασφάλειας και εγχώριες προκλήσεις

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καταγράφοντας σημαντικά επιτεύγματα κατά την πρώτη εκλογική περίοδο μετά την Επανάσταση για την Αξιοπρέπεια, πιο δύσκολες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν ακόμη, καθώς ο εκσυγχρονισμός και οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν λόγω της απογοήτευσης του πληθυσμού από την δραματική επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης, την ανασφάλεια για το μέλλον, τη δυσαρέσκεια με τη μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης, την αδιάκοπη εξουσία των ολιγαρχών και την διαρκή ενδημική διαφθορά εντός των κρατικών φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναίνεση του λαού της Ουκρανίας για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ παραμένει ισχυρή, ωστόσο ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού είναι δυσαρεστημένο με τη συνολική ανάπτυξη της χώρας·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου πέντε εκατομμύρια Ουκρανοί εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό, τόσο ως μακροπρόθεσμοι μετανάστες όσο και ως βραχυπρόθεσμοι και εποχικοί εργαζόμενοι, με τη Ρωσία και τελευταία και την Πολωνία ως κορυφαίους προορισμούς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβάσματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική σταθερότητα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας, όπως η έναρξη ισχύος του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στις 11 Ιουνίου 2017 και η συμφωνία σύνδεσης την 1η Σεπτεμβρίου 2017·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αξίζουν έπαινοι στην Ουκρανία για τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προβεί στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, των συντάξεων, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της αποκέντρωσης, των δημοσίων συμβάσεων, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα της μακροοικονομικής σταθεροποίησης της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνοδεύτηκαν από δραστικές αυξήσεις των τιμών, περικοπές στις κοινωνικές παροχές και επιδείνωση της πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, ιδίως σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ιδιωτικοποίηση και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), που αποτελεί μέρος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, και τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016, παρέχει μια σταθερή βάση για την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η οικονομία της Ουκρανίας δεν έχει μόνο σταθεροποιηθεί, αλλά έχει επίσης δείξει σημάδια βελτίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης το 2014, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες φιλοευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις από ό,τι σε όλα τα προηγούμενα χρόνια ουκρανικής ανεξαρτησίας·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που κληροδότησε το παρελθόν, και συγκεκριμένα η ανασφάλεια δικαίου και ο τεράστιος αριθμός μερικώς αντιφατικών νόμων, η αντίδραση από την ολιγαρχία και άλλα κατεστημένα συμφέροντα, η διαφθορά, ο νεποτισμός, οι αδύναμοι δημόσιοι θεσμοί, και η έλλειψη σαφών διαδικασιών και συντονιστικών οργανισμών στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης, εμποδίζουν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρυθμιστική ατζέντα της Ουκρανίας θα πρέπει να εστιαστεί στα οριζόντια θέματα της αποκέντρωσης, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της απορρύθμισης και της απο-ολιγαρχοποίησης·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει σταθερά την αμέριστη υποστήριξή της και δέσμευσή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και τη στήριξή της στη διεθνώς συντονισμένη επιβολή κυρώσεων στις κυβερνήσεις και στους φορείς που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των κρατικών οργανισμών έχει καθοριστική σημασία για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης/DCFTA και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης και την κατάληψη από τη Ρωσία ορισμένων περιοχών των επαρχιών Donetsk και Luhansk, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Ρωσίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε διεθνείς οργανισμούς, και της συμμετοχής της στις ευρωπαϊκές συμφωνίες που τόσο η ίδια όσο και η Ουκρανία έχουν υπογράψει, ιδίως τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης και τη Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναγνωρίζει συγχρόνως ότι η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις μετασχηματιστικού χαρακτήρα σε ένα περιβάλλον πολέμου και εν μέσω προσπαθειών αποσταθεροποίησης·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, επιβλήθηκαν ενωσιακά περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα οποία τακτικά παρατείνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιθυμητή μια ευρύτερη δέσμευση της ΕΕ για την επίλυση της σύγκρουσης, με τον διορισμό, π.χ., ενός ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία· απευθύνει εκ νέου έκκληση για μια διεθνή διαπραγματευτική προσπάθεια για τον τερματισμό της κατοχής στη χερσόνησο της Κριμαίας, με τη συμμετοχή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να ανανεώνονται και να διευρύνονται, κυρίως έναντι ατόμων και επιχειρήσεων που αποκομίζουν κέρδος από τις παράνομες συγκυρίες, έως ότου η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ανησυχία του για την ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση ασφάλειας στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε ανοικτή σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της γέφυρας στα στενά του Kerch που συνδέει την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, και η οποία αναλήφθηκε χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και με σαφή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, είναι καταδικαστέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική δραστηριότητα της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία συνιστά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, είναι κατακριτέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερβολικές στάσεις και επιθεωρήσεις εμπορικών πλοίων, τόσο ουκρανικών όσο και των σκαφών με σημαίες τρίτων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών με σημαίες διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ είναι καταδικαστέες·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικοινωνιακές προσπάθειες σχετικά με τη ζωτική και δυναμική φύση της συμφωνίας σύνδεσης και τη φύση, το περιεχόμενο και τα οφέλη των σχετικών μεταρρυθμίσεων για τους πολίτες πρέπει να βελτιωθούν και να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια αποδοχή και να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά τα βήματα που είναι αναγκαία για την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας·

  Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

  1.  επισημαίνει πέντε βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η Ουκρανία για να ενισχύσει τη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης: συντονισμός, ανάληψη ευθύνης, καθορισμός προτεραιοτήτων, παρακολούθηση και επικοινωνία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατα εγκριθείσα επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης και την επικοινωνιακή εκστρατεία της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανίας με τίτλο « Ας προχωρήσουμε μαζί (Moving Forward Together)»· υπενθυμίζει την πρόταση για μια ενισχυμένη Ανατολική Εταιρική Σχέση (EaP+) την οποία προωθεί το Κοινοβούλιο με σκοπό το άνοιγμα περαιτέρω προοπτικών·

  2.  τονίζει την πεποίθησή του ότι η ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και των μεταρρυθμίσεων θα είναι δυνατή μόνο εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία απο-ολιγαρχοποίησης και εξαλειφθεί οριστικά και για όλους το παγιωμένο σύστημα, στο οποίο η οικονομική, πολιτική και επικοινωνιακή ισχύς συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων ατόμων που αλληλοστηρίζονται, πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να ασκεί ισχυρή επιρροή και να παρεμποδίζει όλο και περισσότερο την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων· επικρίνει το γεγονός ότι η απο-ολιγαρχοποίηση έχει μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί κυρίως ως μέσο για την προσαρμογή της αγοράς και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων ολιγαρχών που διαταράχθηκε εκ βάθρων το 2014· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων στις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές που έχουν λάβει τη μορφή ανοιχτών συγκρούσεων μεταξύ των αρχών·

  3.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική εποπτεία, συνέργεια και συντονισμό της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και για μεγαλύτερη εστίαση σε μεταρρυθμίσεις που θα αποφέρουν απτά οφέλη για τους πολίτες·

  4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νομοθετικό οδικό χάρτη που σχεδιάστηκε για να καλύψει το φιλόδοξο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης και τονίζει ότι συνεχίζουν να είναι καθοριστικής σημασίας τόσο η κατάλληλη νομοθεσία όσο και η συνεχής βούληση και ικανότητα ορθής εφαρμογής της, ώστε να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση για τους πολίτες·

  5.  τονίζει ότι η πρόοδος στην εφαρμογή εξαρτάται από τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για μεταρρυθμίσεις, από την προσήλωση των πολιτικών ελίτ στην απόδοση προτεραιότητας στην ευρωπαϊκή προοπτική και από τις ικανότητες των υπουργείων, των εκτελεστικών οργανισμών και των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών·

  6.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για αφοπλισμό των ένοπλων σχηματισμών του «Δεξιού Τομέα» και άλλων ακροδεξιών ομάδων· καλεί την κυβέρνηση να βάλει τέλος στο κλίμα ατιμωρησίας αναφορικά με τις ένοπλες επιθέσεις ακροδεξιών δυνάμεων σε βάρος μειονοτήτων και αντιφρονούντων με σκοπό τον εκφοβισμό δικαστών ή την άσκηση επιρροής στις εκλογές και να αναλάβει δράση με συνέπεια εναντίον εγκληματικών ενεργειών αυτού του είδους· αναμένει από το δικαστικό σώμα και τους εισαγγελείς να ενεργούν με σαφήνεια και αυτονομία·

  7.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας, προκειμένου να εξορθολογιστεί και να δώσει προτεραιότητα στην έγκριση σχεδίων νόμων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ρόλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι η επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να μπλοκάρει τη νομοθεσία που αντιβαίνει στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει της συμφωνίας σύνδεσης· τονίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

  8.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη εργαλείων και πόρων στην κυβερνητική υπηρεσία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στο Γραφείο για την Ευρωπαϊκή και την Ευρω-ατλαντική Ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων του απαραίτητου επίσημου καθεστώτος, του προσωπικού και του προϋπολογισμού που απαιτείται για τη διαχείριση μιας εντολής αυτού του μεγέθους και αυτής της πολυπλοκότητας· τονίζει την έλλειψη κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης των εγχώριων νομικών πράξεων με το δίκαιο της ΕΕ·

  9.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ουκρανία για τη θέσπιση ενός θεσμικού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κυβερνητικού σχεδίου δράσης·

  10.  επισημαίνει ότι το «Εθνικό Μανιφέστο» που συμφωνήθηκε πρόσφατα από το κόμμα Svoboda, τον Δεξιό Τομέα και πολυάριθμες άλλες ακροδεξιές ομάδες τάσσεται σαφώς εναντίον μιας σύνδεσης της Ουκρανίας με την ΕΕ και ζητεί «έναν νέο γεωπολιτικό προσανατολισμό έναντι της Ανατολής και της Δύσης»· υπογραμμίζει ότι η ασαφής στάση της κυβέρνησης έναντι αυτών των εξελίξεων ενέχει τον κίνδυνο να επιβαρυνθούν οι σχέσεις με σημαντικούς γείτονες στην ΕΕ και με την ΕΕ στο σύνολό της και υποσκάπτει το πολιτικό πεδίο δράσης για την αντιμετώπιση της πολιτικής διαίρεσης της χώρας και για την επίλυση της σύγκρουση στο Donbas·

  11.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω τεχνική, εξειδικευμένη και χρηματοδοτική βοήθεια, με έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας και των υπουργείων κομβικής σημασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελέσει έως σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Verkhovna Rada στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και για τη διαδικασία διαλόγου Jean Monnet·

  12.  επισημαίνει τις πάγιες νοοτροπίες «στεγανών» σε ορισμένα υπουργεία, οι οποίες εμποδίζουν την υιοθέτηση συνεκτικής θέσης όσον αφορά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· ζητεί, εν προκειμένω, την ενίσχυση της συνεργασίας εντός της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου σε θέματα σχετικά με την ΕΕ·

  13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση του υπουργικού συμβουλίου με το κοινοβούλιο δεν ρυθμίζεται από ειδικό μηχανισμό όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης/σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΣΣ/DCFTA)·

  14.  χαιρετίζει την έγκριση ενός νέου σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA και τις προσπάθειες για την εδραίωση των θέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου βάσει του χάρτη πορείας για την εφαρμογή της ΣΣ· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων συνδέεται άμεσα με τα προκαταρκτικά στάδια της χάραξης πολιτικής και της νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της προγραμματισμένης προσέγγισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στην Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί από άποψη ποιότητας της νομοθεσίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο κύκλος χάραξης πολιτικής στερείται του αναγκαίου εργαλείου της δημόσιας διαβούλευσης, της λήψης αποφάσεων κατόπιν έρευνας και των ελέγχων ποιότητας της νομοθεσίας· τονίζει ότι η προεκλογική εκστρατεία δεν θα πρέπει να είναι επιζήμια για την εν εξελίξει διαδικασία μεταρρύθμισης·

  15.  εφιστά την προσοχή στις συστάσεις της έκθεσης της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την προσέγγιση της ουκρανικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή·

  16.  ενθαρρύνει την Ουκρανία να επικεντρωθεί σε τρεις κύριες προτεραιότητες στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων: i) θέσπιση αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των θεσμών, της οικονομικής διαφάνειας και του λογιστικού ελέγχου· ii) μεταρρυθμίσεις για την αποκέντρωση· iii) απο-ολιγαρχοποίηση και ιδιωτικοποίηση·

  17.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συμφωνία σύνδεσης δεν αποτελεί τον τελικό στόχο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας και χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας· στηρίζει την ανάπτυξη νέων μορφών ενισχυμένης συνεργασίας με την ΕΕ, όπως τη σταδιακή προσέγγιση της Ουκρανίας με την τελωνειακή ένωση, την ενεργειακή ένωση και την ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ·

  18.  επισημαίνει ότι η Ουκρανία έχει ευρωπαϊκή προοπτική σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα και τα μειονοτικά δικαιώματα και υπερασπίζεται το κράτος δικαίου·

  Πολιτικός διάλογος

  19.  εκφράζει την ικανοποίησή του και τη στήριξή του στον σοβαρό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας σε διάφορα επίπεδα, καθώς και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας μέσω λ.χ. της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, σε σχέση με πολλά προβληματικά ζητήματα·

  20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα του διαλόγου Jean Monnet μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Verkhovna Rada, συγκεκριμένα τη σύσταση ομάδας εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις, την υλοποίηση της ανάπτυξης θεσμικών ικανοτήτων και την έγκριση των πρώτων νομοθετικών διατάξεων που συνδέονται με τη θεσμική μεταρρύθμιση·

  21.  χαιρετίζει τη σύσταση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας και την πρώτη της συνεδρίαση που διεξήχθη στις 8-9 Ιουνίου 2018 στο Κίεβο· ενθαρρύνει την εν λόγω Συνέλευση να προβεί επίσης σε έλεγχο της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης·

  22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική και ασφαλή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στην Ουκρανία και τα οφέλη του για τις διαπροσωπικές επαφές Ουκρανίας-ΕΕ·

  23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί περαιτέρω πρόοδος και να εμβαθυνθεί η πρακτική του κοινοβουλευτικού διαλόγου ως καίριου βήματος προκειμένου να καταστεί το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποτελεσματικός, διαφανής και αποδοτικός νομοθέτης·

  Κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

  24.  τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς με συνεπή και αξιόπιστο τρόπο, όχι μόνο για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την τόνωση της ουκρανικής οικονομίας, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος για τα νοικοκυριά·

  25.  χαιρετίζει όλα τα επιτυχή μέτρα και βήματα που έχουν ληφθεί προκειμένου να δοθεί τέλος στη διαφθορά και στον παράνομο πλουτισμό, για παράδειγμα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και του εμπορίου φυσικού αερίου·

  26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εν εξελίξει συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, σημειώνει ωστόσο με λύπη ότι το υφιστάμενο δικαστικό σύστημα στην Ουκρανία χαρακτηρίζεται ακόμη από αναποτελεσματικότητα, διαφθορά και πολιτική εξάρτηση· τονίζει ότι είναι σημαντικό η διαδικασία ελέγχου των δικαστών να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και παράλληλα πρέπει να θεσπιστεί μια διαφανής και πλήρως αξιόπιστη διαδικασία επιλογής που θα ενισχύει την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό των δικαστών και των εισαγγελέων και θα αυξήσει τον βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών στο δικαστικό σύστημα· ζητεί να θεσπιστεί άμεσα και με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο ένα ανεξάρτητο δικαστήριο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· χαιρετίζει την ίδρυση του νέου Ανωτάτου Δικαστηρίου·

  27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει ήδη επιτελέσει η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), ωστόσο επισημαίνει την προβληματική επέμβαση του γενικού εισαγγελέα και τις προσπάθειες υπονόμευσης του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της NABU· υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία του ειδικού εισαγγελέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η παροχή στην εισαγγελία των απαραίτητων μέσων και κατάλληλων πόρων για τη λειτουργία της είναι ουσιαστικής σημασίας· ζητεί τη διενέργεια αποτελεσματικής έρευνας σχετικά με τις καταγγελίες κατά του επικεφαλής εισαγγελέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς όσον αφορά τη διακοπή των ερευνών NABU· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική διερεύνηση, δίωξη και καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και να αναπτύξουν σταθερό ιστορικό επιδόσεων στο πλαίσιο αυτό· ζητεί να δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των δημόσιων εισαγγελικών υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα, η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία των εισαγγελέων έναντι των ανωτέρων τους·

  28.  υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να τροποποιήσει περαιτέρω το Σύνταγμα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων· ζητεί επιτακτικά την ταχεία έγκριση του νέου εκλογικού κώδικα ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπροσώπησης και υποβολής υποψηφιότητας στους υποψηφίους όλων των εθνικοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, και του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων· χαιρετίζει την ανανέωση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας της Ουκρανίας και τις κρίσιμες εκλογές που θα διεξαχθούν το 2019· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές τις κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποτραπεί η στρέβλωση του πολιτικού ανταγωνισμού και η χειραγώγηση μέσω της συγκέντρωσης στα χέρια λίγων ατόμων της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και των μέσων ενημέρωσης·

  29.  επαναλαμβάνει ότι είναι θέμα προτεραιότητας, η άρση της υποχρέωσης των ακτιβιστών ΜΚΟ να υποβάλλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις και η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς ελέγχου των δηλώσεων πολιτικών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων· καταδικάζει απερίφραστα τον αυξανόμενο αριθμό σωματικών επιθέσεων κατά ακτιβιστών πολιτικών δικαιωμάτων και δημοσιογράφων·

  30.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αποτελεσματικών ερευνών σε υποθέσεις βίαιων επιθέσεων εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, όπως αποδεικνύεται από τη δολοφονία της ακτιβίστριας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Kateryna Handziuk, που απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου 2018 μετά από επίθεση με οξύ· καλεί τις αρχές να προσαγάγουν τους αυτουργούς των επιθέσεων αυτών ενώπιον της δικαιοσύνης και να τερματίσουν την ατιμωρησία για τα εγκλήματα αυτά·

  31.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς που επηρεάζουν το χώρο της κοινωνίας των πολιτών κατά τη σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν επιβαρύνονται δυσανάλογα οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεν εισάγονται διακρίσεις και δεν μειώνονται τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης δημόσιας χρηματοδότησης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών ελέγχου και προάσπισης συμφερόντων, μικρών οργανώσεων βάσης και αυτών που εργάζονται με μειονότητες και περιθωριοποιημένες ομάδες· πιστεύει ότι οι οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλους δωρητές, όπως ιδιώτες δωρητές, διεθνείς οργανισμούς, ή φορείς·

  32.  ζητεί να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης για την αποκέντρωση και για την επίσπευση της συγχώνευσης των τοπικών αυτοδιοικήσεων ενόψει των επερχόμενων εθνικών και τοπικών εκλογών·

  33.  θεωρεί ότι οι νέοι δήμοι θα πρέπει να απολαύουν οικονομικής σταθερότητας και εδραιωμένου νομικού καθεστώτος, και ότι οι μεγαλύτερες πόλεις θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία συγχώνευσης· θεωρεί σημαντικό να καλύπτει επίσης η πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς τις περιφέρειες και τα τοπικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του για την κατάργηση της προηγούμενης ανοικτής διαδικασίας επιλογής μέσω διαγωνισμού για την πρόσληψη των προϊσταμένων των δημόσιων διοικήσεων των περιφερειών και των επαρχιών, και των αναπληρωτών τους, και για την ανάθεση της εξουσίας διορισμού και παύσης τους στον Πρόεδρο, καθώς τούτο απειλεί να υπονομεύσει σοβαρά τα επιτεύγματα που έχουν ήδη σημειωθεί μέσω της πολιτικής αποκέντρωσης και των μεταρρυθμίσεων για την αποκέντρωση εν γένει·

  34.  επισημαίνει ότι η ουκρανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (κεφάλαιο 13) να εφαρμόζει αποτελεσματικά τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ, σε σχέση και με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ· ζητεί τη συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση και επισημαίνει ότι δεν συνάδει με την εφαρμογή της σύμβασης αριθ. 87 της ΔΟΕ (άρθρο 3 παράγραφος 2) να απαιτείται από τους εργοδότες να καταγγέλλουν στην κρατική υπηρεσία ασφαλείας τις απεργίες ή άλλες συλλογικές δράσεις ή να θέτουν υπό την επιτήρηση της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας τους ακτιβιστές και τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων· ζητεί τη βελτίωση των νομικών βάσεων, ώστε να ικανοποιούνται με νομικά αποτελεσματικό τρόπο τα μισθολογικά αιτήματα που υποβάλλουν οι εργαζόμενοι έναντι των εργοδοτών τους για εργασία που έχουν εκτελέσει·

  35.  συνιστά την επανέναρξη των εργασιών που διακόπηκαν το 2017 σχετικά με τον νόμο για την επιθεώρηση εργασίας με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά τα πρότυπα ασφάλειας στην εργασία, να καταστούν οι επιθεωρήσεις εργασίας ανεξάρτητες από την υποχρέωση της έγκρισης από τους επιχειρηματίες και να λάβουν επαρκείς πόρους και ισχυρές εξουσίες επιβολής· υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων εν προκειμένω·

  Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

  36.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για τον αυξανόμενο αριθμό παρανόμως κρατουμένων ουκρανών πολιτών από τα προσωρινώς κατεχόμενα εδάφη, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, καταδικαστεί και φυλακιστεί από τις ρωσικές αρχές και ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τον βραβευθέντα με το Βραβείο Σαχάρωφ 2018 Oleg Sentsov και όλους τους άλλους ουκρανούς πολίτες που κρατούνται παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις ουκρανικές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την απελευθέρωσή τους·

  37.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου, οι καταχρήσεις των μέσων ενημέρωσης και η αναγκαστική επιβολή της ρωσικής ιθαγένειας έχουν γίνει συστηματικές και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν διασφαλίζονται στην Κριμαία·

  38.  ζητεί να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την εφαρμογή της στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για τη βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Ρομά και άλλων μειονοτικών ομάδων·

  39.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διερεύνηση των θανάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια των γεγονότων του Μαϊντάν και της Οδησσού και οι δολοφονίες δημοσιογράφων είναι αργή και δεν έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα· 

  40.  επικροτεί την έγκριση του νόμου σχετικά με το νομικό καθεστώς των αγνοουμένων·

  41.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό των ποινικών διαδικασιών κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι αποκάλυψαν περιπτώσεις διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό ή εκφράστηκαν επικριτικά έναντι της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης ή της πολιτικής για την Ανατολική Ουκρανία· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόζει πλήρως τα διεθνώς εγγυημένα ανθρώπινα δικαιώματα και να προασπίζεται την ελευθερία έκφρασης και διάδοσης της γνώμης·

  42.  ζητεί την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής·

  43.  ζητεί την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών· στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει υπόψη την έγκριση του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας· χαιρετίζει τη δημιουργία της θέσης του κυβερνητικού Επιτρόπου σε θέματα πολιτικής για την ισότητα των φύλων·

  44.  μολονότι υπογραμμίζοντας ξεκάθαρα την πρωταρχική ευθύνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των αυτονομιστών τους οποίους υποστηρίζει, καλεί τις ουκρανικές αρχές να καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να ανακουφίσουν τον πληθυσμό που πλήττεται από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους βετεράνους πολέμου, μέσω και της εύκολης πρόσβασης όσων ζουν στα εδάφη τα οποία βρίσκονται σήμερα εκτός κυβερνητικού ελέγχου σε συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα·

  45.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των δημοσιογράφων· ζητεί να μην υπάρξουν περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τις μειονοτικές γλώσσες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες όλων των εθνοτήτων μπορούν να απολαύουν ίσης πρόσβασης στις πληροφορίες·

  46.  ζητεί να αναθεωρηθεί η στρατηγική για την προστασία και την ενσωμάτωση στην ουκρανική κοινωνία της εθνικής μειονότητας των Ρομά ώστε να συμπεριληφθεί η παρακολούθηση της ασφάλειας ως βασική προτεραιότητα και να εφαρμοστεί ορθά σε όλα τα επίπεδα· ζητεί να δημιουργηθούν κρατικά προγράμματα με στόχο την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους και άλλων μορφών διακρίσεων ως μέρος της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει τον βαθιά ριζωμένο στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά, που απορρέει από την αθιγγανοφοβία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες περιπτώσεις βίας εις βάρος Ρομά και ατόμων ΛΟΑΔΜ και ζητεί την έναρξη άμεσων και αποτελεσματικών ερευνών από τις αρχές και την προφορική και δημόσια καταδίκη αυτών των πράξεων και των δραστών τους από την κυβέρνηση·

  47.  σημειώνει την πρόθεση της Ουκρανίας να τροποποιήσει τον νόμο για την εκπαίδευση σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και ζητεί την άμεση υλοποίησή του με συγκεκριμένες δράσεις· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου βάσει ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας η οποία παρατείνει τη μεταβατική περίοδο έως το 2023 και ρυθμίζει την εξαίρεση για τα ιδιωτικά σχολεία·

  48.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη απόφαση ουκρανικού δικαστηρίου για πρόσβαση στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου ενός ερευνητή δημοσιογράφου του Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας των πηγών των δημοσιογράφων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς·

  49.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η δημιουργία πολιτικά και οικονομικά ανεξάρτητων, μη υπαγόμενων στο κράτος και υποχρεούμενων σε ελεύθερη διαμόρφωση απόψεων δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ως αντίβαρο στην κυριαρχία αντίστοιχων ιδιωτικών ολιγαρχικών μονοπωλίων σύντομα και με συνέπεια·

  50.  καταδικάζει σθεναρά την πρόσφατη απαγωγή και έκδοση τούρκων πολιτών στην Τουρκία λόγω των εικαζόμενων σχέσεών τους με το κίνημα Γκιουλέν, κατά παράβαση της αρχής του κράτους δικαίου και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επιτακτικά από τις ουκρανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε αίτημα έκδοσης που υποβάλλεται από τρίτες χώρες θα διεκπεραιώνεται με διαφάνεια και με τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές και πρότυπα, και ότι όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις τοπικές αρχές σέβονται πλήρως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· τονίζει ότι οι αυθαίρετες διαδικασίες όσον αφορά τις συλλήψεις, τις κρατήσεις ή τις εκδόσεις παραβιάζουν αυτές τις αρχές· καλεί τις ουκρανικές αρχές να προστατεύουν όλους τους αιτούντες άσυλο και να εξετάζουν τις αιτήσεις τους με σεβασμό των διεθνών συμβάσεων· ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ να στηρίξει και να βοηθήσει τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να αντισταθούν στην πίεση που ασκεί η Τουρκία·

  51.  εκφράζει ανησυχία για τη μείωση των περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών στην Κριμαία, δεδομένου ότι μέσα ενημέρωσης υποχρεώθηκαν σε παύση λειτουργίας, γεγονός που επηρέασε δυσανάλογα την ταταρική κοινότητα της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση και του δικαιώματός τους να διατηρούν την κουλτούρα και την ταυτότητά τους·

  52.  υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου στην Ουκρανία πρέπει να διασφαλίζεται, και εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές δικαστικής παρενόχλησης και παρακολούθησης δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  53.  εκφράζει ανησυχία για τον υψηλό αριθμό παιδιών και ενηλίκων που έχουν προσβληθεί από την ιλαρά στην Ουκρανία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, αλλά τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ευάλωτα παιδιά και ενήλικες στη χώρα· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αύξηση του αριθμού εμβολιασμένων παιδιών και ενηλίκων·

  Εμπορική και οικονομική συνεργασία

  54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την οικονομική σταθεροποίηση της Ουκρανίας και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της DCFTA· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την Ουκρανία με στόχο να εντοπιστούν τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς κατά τη διαδικασία εφαρμογής της DCFTA·

  55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Ουκρανίας προς την ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την Ουκρανία με στόχο να εντοπιστούν οι τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς κατά τη διαδικασία εφαρμογής της DCFTA· σημειώνει κατά την ίδια χρονική περίοδο, τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία·

  56.  Τονίζει τη σημασία διασφάλισης της ορθής εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει αμέσως το αντισυμβαλλόμενος μέρος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διορθώνει τυχόν αστοχίες·

  57.  καλεί την Ουκρανία να συστήσει επειγόντως εγχώρια συμβουλευτική ομάδα που θα εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας παρακολουθείται επαρκώς από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

  58.  αναγνωρίζει την οικονομική μεγέθυνση και την δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων, αλλά συγχρόνως σημειώνει τις αυξανόμενες ανησυχίες μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού σε σχέση με την αύξηση των τιμών καταναλωτή και των τιμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ενθαρρύνει να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, σε τομείς που συνδέονται στενότερα με τη παραγωγική δομή και τις εξαγωγικές ευκαιρίες της χώρας προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομική ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και εισοδήματα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανακατανομή του πλούτου στα χέρια ολιγαρχικών δομών ή οικογενειών και για την αυξανόμενη φτώχεια μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική κατάσταση της χώρας·

  59.  εκτιμά ότι, για την εξυγίανση της οικονομίας της Ουκρανίας και την αντιμετώπιση των πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η ανεργία, η υποαπασχόληση, η γκρίζα οικονομία κτλ., θα απαιτηθεί σημαντική αύξηση των επενδύσεων· ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να προβούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να προσελκύσουν επενδύσεις, ιδίως ξένες άμεσες επενδύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη μεταρρυθμιστική σύμβαση για τις επενδύσεις που συμφωνήθηκε πρόσφατα και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ουκρανία· καλεί τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό και να προωθήσουν την Ουκρανία ως επενδυτικό προορισμό μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων τους·

  60.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομερή αξιολόγηση της Συμφωνίας Σύνδεσης με βάση τις εξελίξεις μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων του 2007 έχει πλέον καταστεί παρωχημένη υπό το πρίσμα των γεγονότων· θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα εξής στοιχεία:

    –  την ενδελεχή παρουσίαση του εμπορικού ισοζυγίου της Ουκρανίας, ανά τομέα και περιφέρεια·

    –  την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διευκόλυνσης Δανείων ΕΟΖΕΣ που ξεκίνησε το 2015 με 200 εκατ. ευρώ για να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ των ανατολικών γειτονικών χωρών·

    –  την παρουσίαση των μεριδίων της αγοράς·

    –  την περιγραφή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης·

    –  την κατάσταση της αγοράς εργασίας, της παραοικονομίας και της άτυπης απασχόλησης·

    –  την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών εσόδων και δαπανών, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης·

  61.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1566 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία προς συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, περιλαμβάνει μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με την οποία η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της DCFTA θα περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού αντικτύπου·

  62.  θεωρεί ότι η κανονιστική εναρμόνιση μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της DCFTA αποτελεί το βασικό μέσο για την περαιτέρω προσέγγιση της Ουκρανίας προς την ΕΕ και τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία· θεωρεί ότι η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου θα πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης με στόχο την ελαχιστοποίηση των δαπανών με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των οφελών για τις ουκρανικές επιχειρήσεις και την κοινωνία, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει για το σκοπό αυτό περαιτέρω αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις και άλλα μέσα· παροτρύνει την Ουκρανία να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε τομείς που συνδέονται στενότερα με την παραγωγική δομή και τις ευκαιρίες για εξαγωγές προς την ΕΕ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μεταβατικών δαπανών και τη μεγιστοποίηση των δυνητικών οφελών· καλεί την Ουκρανία να συστήσει επειγόντως μια εγχώρια συμβουλευτική ομάδα την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· παρατηρεί με ανησυχία την αυξανόμενη φτώχεια του πληθυσμού·

  63.  εκτιμά ότι η σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με το κεκτημένο της ΕΕ αποτελεί τη βασική διάσταση της DCFTA, διότι η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ στην πράξη και η μεταρρύθμιση, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας· έχει επίγνωση της σημαντικής πρόκλησης που συνιστά αυτό για τη διακυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση στην Ουκρανία και προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη· επικροτεί τις δραστηριότητες της Ομάδας στήριξης για την Ουκρανία και καλεί την Ομάδα να παρουσιάσει περισσότερες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με το είδος της υποστήριξης που παρέχεται, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του κεκτημένου·

  64.  θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμη η συμμετοχή των ουκρανικών αρχών ήδη από το στάδιο της εκπόνησης της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου η διαδικασία να έχει πιο συμμετοχικό χαρακτήρα και να μειωθεί το κόστος μετάβασης για την Ουκρανία, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς εκ των προτέρων ενημέρωσης·

  65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσαρμογή της εθνικής στρατηγικής μεταφορών και ζητεί να δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ουσιαστική υλοποίησή της·

  66.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την προσέγγιση προς την ΕΕ ως προς τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, και καλεί την Ουκρανία να εγκρίνει επειγόντως μια στρατηγική για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής.

  67.  σημειώνει το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή αύξηση των δασμολογικών κλάσεων όπου χρησιμοποιούνται προτιμήσεις·

  68.  επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της DCFTA επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις εμπορικές ροές και τις εμπορικές διαφορές· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί δεόντως και να αξιολογεί την εφαρμογή της DCFTA, με ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ενσωμάτωση και την εφαρμογή του κεκτημένου όσο και στον αντίκτυπο στην ουκρανική κοινωνία, και να παρέχει στο κοινό ανά έτος ολοκληρωμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ·

  69.  αναμένει από την Ουκρανία να ορίσει διαιτητές για το σύστημα επίλυσης διαφορών και να καθορίσει φορείς και εκπροσώπους στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη·

  70.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) του νομοσχεδίου αριθ. 5495 σχετικά με την προστασία των δασών της Ουκρανίας και την πρόληψη της παράνομης εξαγωγής ακατέργαστης ξυλείας στις 20 Μαρτίου 2018· θεωρεί ότι η οποιαδήποτε ελευθέρωση του εμπορίου της ξυλείας θα πρέπει να εξαρτάται από τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για την πρόληψη και την απαγόρευση των παράνομων εξαγωγών·

  71.  σημειώνει τη δέσμευση της Ουκρανίας στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης για την καταπολέμηση και την πρόληψη του παράνομου εμπορίου και καλεί τη χώρα να λάβει μέτρα για την ποινικοποίηση της·

  72.  επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και των άλλων εμπλεκομένων κρατών· ζητεί την ανάπτυξη συνεκτικότερης προσέγγισης για όλες τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και τα τεχνικά πρότυπα·

  Συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της άμυνας

  73.  επαινεί την Ουκρανία για την καλή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, και δη για την πρόοδο που έχει σημειώσει όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· τονίζει τον καίριο ρόλο της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, επίσης ως φορέων οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης· επισημαίνει την ανάγκη για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα για ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως στην αγορά ενέργειας της ΕΕ, και για τον τερματισμό των υφιστάμενων μονοπωλίων και την αποφυγή νέων, καθώς αυτό θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη στη βιομηχανία και τους καταναλωτές· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα έργα αγωγών συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΕΕ· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ανεξάρτητη από πολιτικά και ιδιωτικά συμφέροντα εθνική αρχή ρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει να υποχρεούται κατά τον καθορισμό των τιμών σε μια κοινωνικά δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων παρόχων και τελικών καταναλωτών·

  74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον υψηλό αριθμό εγκριθέντων νόμων στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως των νόμων για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και εφιστά την προσοχή στην ανάγκη της εφαρμογής τους και στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της κλιματικής πολιτικής με την έγκριση και την υποβολή στην σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) της στρατηγικής ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα· ενθαρρύνει την έγκαιρη έγκριση της κρατικής στρατηγικής για την περιβαλλοντική πολιτική και τη νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων και την κλιματική πολιτική σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ·

  75.  υπενθυμίζει ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των απαιτήσεων της συμφωνίας σύνδεσης· ζητεί από τις αρχές να επανεξετάσουν τη συμφωνία και οποιαδήποτε μελλοντικά σχέδια που αφορούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον Δνείστερο προκειμένου να τα ευθυγραμμίσουν με τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα της ΕΕ, διασφαλίζοντας δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τη Μολδαβία και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και να προστατεύσουν το οικοσύστημα και το περιβάλλον του ποταμού Δνείστερου·

  76.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία και στην Κριμαία, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ιδίως για τα προβλήματα που συνδέονται με την υδροδότηση, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη καταστροφή· ζητεί επιτακτικά από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προλάβουν αυτή την καταστροφή και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την κατάλληλη διαχείριση και άντληση νερού, και στα ορυχεία·

  77.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας να οικοδομήσει μια γνήσια οικονομία ψηφιακής αγοράς, και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, στη διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για την ψηφιακή τηλεόραση και τις υπηρεσίες εικονικού δικτύου, στην αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους πολίτες και τα δημόσια μητρώα όπως το ProΖorro· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων και των αναγκών των ουκρανών πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

  78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νόμου για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, και για τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην Ουκρανία για την περίοδο 2018-2020 ως σημαντικά βήματα στην πορεία της ένταξης της Ουκρανίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ·

  79.  επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ουκρανία στο ευρωπαϊκό δίκτυο παροχής ενέργειας· καταδικάζει την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, δεδομένου ότι πρόκειται για πολιτικό σχέδιο που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί να ακυρωθεί το έργο αυτό·

  80.  εκφράζει την ανησυχία του για τα σχέδια παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, όπως ήλεκτρο, άνθρακα, άμμο και ξυλεία, που συχνά προστατεύονται και οργανώνονται με τη βοήθεια των τοπικών ή των περιφερειακών διοικήσεων και των οργάνων επιβολής της νομοθεσίας, τα οποία καταστρέφουν και θέτουν σε κίνδυνο τοπία και οικοσυστήματα, όπως δάση και ποτάμια, και εμποδίζουν την οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των πόρων της χώρας προς όφελος των πολιτών της·

  81.  εκφράζει τη λύπη του για την αποψίλωση των δασών της Ουκρανίας, θέμα που συνδέεται με τα καθεστώτα διαφθοράς που ωφελούν τα κατεστημένα συμφέροντα στην Ουκρανία και εταιρείες της ΕΕ· ζητεί τη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων και την ταχεία εφαρμογή και επιβολή τους προκειμένου να εμποδιστούν η παράνομη υλοτομία και η διαφθορά στον τομέα της ξυλείας στην Ουκρανία, και να καθιερωθεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών για την προστασία και τη διαφύλαξη των δασών και των πόρων της Ουκρανίας·

  82.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τον εκσυγχρονισμό του στρατού και των ναυτικών δυνάμεων της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα Αζόφ ως ισχυρών εγγυήσεων της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, παράλληλα όμως ενθαρρύνει τη μεταρρύθμιση της αμυντικής βιομηχανίας ως επείγουσα αναγκαιότητα·

  83.  πιστεύει και τονίζει ότι, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτεί για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, η Ουκρανία (όπως και οι άλλες συνδεδεμένες χώρες - Μολδαβία και Γεωργία) θα πρέπει να επωφεληθούν από ειδικούς μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020, σύμφωνα με το μοντέλο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, όπως υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

  84.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ουκρανία σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για περαιτέρω συμμετοχή σε αμυντικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

  85.  τονίζει τη σημασία της προορατικής ενημέρωσης των ουκρανών πολιτών σχετικά με τα απτά οφέλη και στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

  86.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης ανάμιξής της στις εκλογές της Ουκρανίας καθώς και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας Ουκρανίας-ΕΕ στον τομέα αυτόν·

  87.  ενθαρρύνει την Ουκρανία και την ΕΕ να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και των εσωτερικών υποθέσεων·

  Θεσμικές διατάξεις

  88.  ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και καλύτερες επακόλουθες ενέργειες από την πλευρά τόσο της Ουκρανίας όσο και της ΕΕ, βάσει συνεκτικών και μετρήσιμων δεικτών· καλεί εκ νέου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαβιβάζουν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πιο συχνές και λεπτομερείς γραπτές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών·

  89.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί δεόντως και να αξιολογεί την εφαρμογή της DCFTA, με ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ενσωμάτωση και την εφαρμογή του κεκτημένου όσο και στον αντίκτυπο στην ουκρανική κοινωνία, και να παρέχει στο κοινό ανά έτος ολοκληρωμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ·

  90.  είναι αποφασισμένο να καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης·

  °

  °  °

  91.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (21.6.2018)

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
  (2017/2283(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Jarosław Wałęsa

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της Ουκρανίας προς την ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει την Ουκρανία στον εντοπισμό των τομέων εκείνων που θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση, και να τους δώσει προτεραιότητα κατά τη διαδικασία εφαρμογής της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA)· σημειώνει κατά την ίδια χρονική περίοδο, τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία·

  2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομερή αξιολόγηση της Συμφωνίας Σύνδεσης με βάση τις εξελίξεις μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων του 2007 έχει πλέον καταστεί παρωχημένη υπό το πρίσμα των γεγονότων· θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα εξής στοιχεία:

    –  την ενδελεχή παρουσίαση του εμπορικού ισοζυγίου της Ουκρανίας, ανά τομέα και περιφέρεια·

    –  την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Διευκόλυνσης Δανείων ΕΟΖΕΣ που ξεκίνησε το 2015 με 200 εκατ. ευρώ για να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ των ανατολικών γειτονικών χωρών·

    –  την παρουσίαση των μεριδίων της αγοράς·

    –  την περιγραφή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης·

    –  την κατάσταση της αγοράς εργασίας, της παραοικονομίας και της άτυπης απασχόλησης·

    –  την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών εσόδων και δαπανών, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης·

  3.  υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1566 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία προς συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, περιλαμβάνει μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με την οποία η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της DCFTA θα περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού αντικτύπου·

  4.  θεωρεί ότι η κανονιστική εναρμόνιση μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της DCFTA αποτελεί το βασικό μέσο για την περαιτέρω προσέγγιση της Ουκρανίας προς την ΕΕ και τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία· θεωρεί ότι η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου θα πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης με στόχο την ελαχιστοποίηση των δαπανών με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των οφελών για τις ουκρανικές επιχειρήσεις και την κοινωνία, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει για το σκοπό αυτό περαιτέρω αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις και άλλα μέσα· παροτρύνει την Ουκρανία να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε τομείς που συνδέονται στενότερα με την παραγωγική δομή και τις ευκαιρίες για εξαγωγές προς την ΕΕ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μεταβατικών δαπανών και τη μεγιστοποίηση των δυνητικών οφελών· καλεί την Ουκρανία να συστήσει επειγόντως μια εγχώρια συμβουλευτική ομάδα την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· παρατηρεί με ανησυχία την αυξανόμενη φτώχεια του πληθυσμού·

  5.  υπενθυμίζει ότι η DCFTA αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας μεταρρύθμισης στη βάση της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· χαιρετίζει την έγκριση του νόμου σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της διαφθοράς· εξακολουθεί να ανησυχεί, ωστόσο, όσον αφορά την επίτευξη περαιτέρω προόδου στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερης και κριτικής κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και καλεί τις ουκρανικές αρχές να απαλλάξουν από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και να πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών· υπενθυμίζει στην ουκρανική κυβέρνηση τη δέσμευσή της στο προοίμιο της συμφωνίας σύνδεσης για εγκαθίδρυση μιας βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας· ζητεί, πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2019, να ολοκληρωθεί η εκλογική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία σύμφωνα με τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Επιτροπής της Βενετίας και του Γραφείου για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΑΣΕ (ODIHR)· καλεί την Ουκρανία να παράσχει τη διαβεβαίωση ότι η σύνθεση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ουκρανίας θα αντικατοπτρίζει μια πολιτική ισορροπία εκπροσωπώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και τονίζει ότι το κράτος δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των DCFTA·

  6.  εκτιμά ότι η σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με το κεκτημένο της ΕΕ αποτελεί τη βασική διάσταση της DCFTA, διότι η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ στην πράξη και η μεταρρύθμιση, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας· έχει επίγνωση της σημαντικής πρόκλησης που συνιστά αυτό για τη διακυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση στην Ουκρανία και προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη· επικροτεί τις δραστηριότητες της Ομάδας στήριξης για την Ουκρανία και καλεί την Ομάδα να παρουσιάσει περισσότερες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με το είδος της υποστήριξης που παρέχεται, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του κεκτημένου·

  7.  θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμη η συμμετοχή των ουκρανικών αρχών ήδη από το στάδιο της εκπόνησης της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου η διαδικασία να έχει πιο συμμετοχικό χαρακτήρα και να μειωθεί το κόστος μετάβασης για την Ουκρανία, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς εκ των προτέρων ενημέρωσης·

  8.  χαιρετίζει τον νομοθετικό οδικό χάρτη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας, και την προσχώρηση της Ουκρανίας στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ· ενθαρρύνει την Ουκρανία να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως τα τεχνικά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την τελωνειακή νομοθεσία·

  9.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την προσέγγιση προς την ΕΕ ως προς τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, και καλεί την Ουκρανία να εγκρίνει επειγόντως μια στρατηγική για την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής·

  10.  σημειώνει το υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή αύξηση των δασμολογικών κλάσεων όπου χρησιμοποιούνται προτιμήσεις·

  11.  επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της DCFTA επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις εμπορικές ροές και τις εμπορικές διαφορές· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί δεόντως και να αξιολογεί την εφαρμογή της DCFTA, με ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ενσωμάτωση και την εφαρμογή του κεκτημένου όσο και στον αντίκτυπο στην ουκρανική κοινωνία, και να παρέχει στο κοινό ανά έτος ολοκληρωμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων για την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ·

  12.  αναμένει από την Ουκρανία να ορίσει διαιτητές για το σύστημα επίλυσης διαφορών και να καθορίσει φορείς και εκπροσώπους στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη·

  13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) του νομοσχεδίου αριθ. 5495 σχετικά με την προστασία των δασών της Ουκρανίας και την πρόληψη της παράνομης εξαγωγής ακατέργαστης ξυλείας στις 20 Μαρτίου 2018· θεωρεί ότι η οποιαδήποτε ελευθέρωση του εμπορίου της ξυλείας θα πρέπει να εξαρτάται από τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για την πρόληψη και την απαγόρευση των παράνομων εξαγωγών·

  14.  σημειώνει ότι μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας όσον αφορά τις κυρώσεις που σχετίζονται με την Κριμαία και την ανατολική Ουκρανία θα συμβάλει στην αύξηση της πίεσης υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης των εδαφικών ζητημάτων στην Ουκρανία· υπενθυμίζει τη δέσμευση για ειρηνική διευθέτηση των περιφερειακών συγκρούσεων στο άρθρο 9 της συμφωνίας σύνδεσης·

  15.  επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και των άλλων εμπλεκομένων κρατών· ζητεί την ανάπτυξη συνεκτικότερης προσέγγισης για όλες τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και τα τεχνικά πρότυπα.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.6.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  5

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  26

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

  ECR

  Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

  S&D

  Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  5

  -

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

  4

  0

  ALDE

  Patricia Lalonde

  EFDD

  Tiziana Beghin

  GUE/NGL

  Lola Sánchez Caldentey

  S&D

  Emmanuel Maurel

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  12.11.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  41

  9

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Eleonora Evi, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  41

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bas Belder, Marek Jurek

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

  S&D

  Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  9

  -

  EFDD

  Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

  NI

  James Carver, Γεώργιος Επιτήδειος

  1

  0

  NI

  Dobromir Sośnierz

  •  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου