ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми

19.11.2018 - (COM(2018)0719 – C8‑0448/2018 – 2018/0371(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мириам Дали


Процедура : 2018/0371(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0370/2018
Внесени текстове :
A8-0370/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми

(COM(2018)0719 – C8‑0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0719),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0448/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0370/2018),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл срокът от осем седмици, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в областите на миграцията и предоставянето на убежище.

(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в специфичните области на миграцията и предоставянето на убежище. Следва също така да се гарантира, че такова повторно заделяне или разпределяне се извършва по прозрачен начин.

_____________

__________________

8. Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

8. Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Освен това следва да е възможно при надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки това финансиране да се използва също за справяне с други предизвикателства в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията.

(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Като минимум държавите членки следва да заделят повторно 20% от тези суми за действия в националните програми, за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения. За останалата част от тези суми следва да е възможно, когато съществува надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки, да се финансират специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, по-специално при разработването на аспекти на общата европейска система за убежище, особено събирането на семейството или за подпомагане на законната миграция към държавите членки и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията. Държавите членки следва да гарантират, че разпределението на средствата се извършва при пълно зачитане на принципите, определени във Финансовия регламент, по-специално по отношение на ефикасността и прозрачността.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, следва да бъде разширена, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията.

(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, както и държавите, от които се извършва преместването, следва да бъдат разширени, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията. Следва да се дава приоритет на преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица, други уязвими кандидати и членове на семействата на лица, ползващи се с международна закрила.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.

(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други специфични действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на средствата за прехвърляне на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, по-специално по отношение на прехвърлянето към други действия по националната програма и по отношение на повторно заделяне.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Без изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 преди края на 2018 г. съответното финансиране вече няма да бъде на разположение за използване от държавите членки в рамките на националните програми, подпомагани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Предвид неотложната необходимост от изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014, е необходимо да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  Заглавието се заменя със следното:

Средства за прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила

„Средства за прехвърляне на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516)

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   В параграф 1 думите „лице, на което е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидат за международна закрила или лице, на което е предоставена международна закрила“.

заличава се

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1а)  параграф 1 се заменя със следното:

“1.  С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.

“1.  С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 10 000 евро за всеки кандидат за международна закрила и всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми.

3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014, а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ от настоящия регламент по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми. Финансирането се разпределя по прозрачен и ефикасен начин в съответствие с целите на националната програма.

 

По отношение на сумите, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, най-малко 20% от сумите, които ще бъдат повторно заделени, се заделят повторно за същото действие по националната програма за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516)

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 3а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.

3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други специфични действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 3 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на прехвърлянето на суми към други действия по националните програми и по отношение на повторно заделяне.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516)

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В параграф 4 думите „лица, на които е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила“.

заличава се

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516)

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) №1234/2014

Член 18 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(4а)  Параграф 4 се заменя със следното:

4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.

4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на кандидати за международна закрила и лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга и за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0516)

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Повторно заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми

Позовавания

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Дата на внасяне

19.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност