Procedure : 2018/0371(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0370/2018

Indgivne tekster :

A8-0370/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

BETÆNKNING     ***I
PDF 405kWORD 79k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Miriam Dalli

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0719),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0448/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0370/2018),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Formålet med denne forordning er at gøre det muligt at indgå forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/20148, eller at tildele dem til andre foranstaltninger inden for rammerne af de nationale programmer i overensstemmelse med EU's prioriteter og medlemsstaternes behov på migrations- og asylområdet.

(1)  Formålet med denne forordning er at gøre det muligt at indgå forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/20148, eller at tildele dem til andre foranstaltninger inden for rammerne af de nationale programmer i overensstemmelse med EU's prioriteter og medlemsstaternes behov på særlige migrations- og asylområder. Det skal også sikres, at en sådan indgåelse af forpligtelser på ny eller tildeling sker på en gennemsigtig måde.

_____________

__________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende ovennævnte beløb til at fortsætte gennemførelsen af omfordelingen ved at indgå forpligtelser på ny for beløbene til samme foranstaltning i de nationale programmer. Derudover bør det i overensstemmelse med forordningen om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden være muligt at anvende disse midler til at klare andre udfordringer på migrations- og asylområdet, hvis det er behørigt begrundet i revisionen af medlemsstaternes nationale programmer. Medlemsstaternes behov på disse områder er stadig betydelige. Det bør kun være muligt én gang og med Kommissionens godkendelse at indgå forpligtelser på ny for ovennævnte beløb til samme foranstaltning eller at overføre beløbene inden for rammerne af det nationale program.

(4)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende ovennævnte beløb til at fortsætte gennemførelsen af omfordelingen ved at indgå forpligtelser på ny for beløbene til samme foranstaltning i de nationale programmer. Medlemsstaterne bør som minimum indgå forpligtelser på ny for 20 % af disse beløb til foranstaltninger i nationale programmer, til omfordeling af ansøgere om international beskyttelse eller omfordeling af personer med international beskyttelse eller til genbosættelse og anden ad hoc-indrejse af humanitære årsager. For den resterende del af disse beløb bør det i overensstemmelse med forordningen om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, navnlig for så vidt angår udviklingen af aspekter af det fælles europæiske asylsystem, især hvad angår familiesammenføring eller støtte af lovlig migration til medlemsstaterne og fremme af en effektiv integration af tredjelandsstatsborgere, være muligt at finansiere de særlige foranstaltninger, der er fastsat i kapitel II og III, på migrations- og asylområdet, hvis det er behørigt begrundet i revisionen af medlemsstaternes nationale programmer. Medlemsstaternes behov på disse områder er stadig betydelige. Det bør kun være muligt én gang og med Kommissionens godkendelse at indgå forpligtelser på ny for ovennævnte beløb til samme foranstaltning eller at overføre beløbene inden for rammerne af det nationale program. Medlemsstaterne bør sikre, at tildelingen af midler sker under fuld overholdelse af principperne i finansforordningen, navnlig med hensyn til effektivitet og gennemsigtighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Den målgruppe, der kan komme i betragtning til omfordeling, bør udvides for at give medlemsstaterne større fleksibilitet, når de foretager omfordelinger.

(5)  Den målgruppe, der kan komme i betragtning til omfordeling, og de lande, hvorfra omfordelingen finder sted, bør udvides for at give medlemsstaterne større fleksibilitet, når de foretager omfordelinger. Der bør gives fortrinsret til omfordelingen af uledsagede mindreårige, andre sårbare ansøgere og familiemedlemmer til personer med international beskyttelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne bør også have tilstrækkelig tid til at anvende de beløb, for hvilke der indgås forpligtelser på ny til samme foranstaltning, eller som overføres til andre foranstaltninger, inden disse beløb frigøres. Når indgåelsen af sådanne forpligtelser på ny eller overførslen af beløb inden for rammerne af det nationale program er godkendt af Kommissionen, bør forpligtelserne for de pågældende beløb derfor anses for at være indgået i året for revisionen af det nationale program, hvori den pågældende indgåelse af forpligtelser på ny eller den pågældende overførsel blev godkendt.

(7)  Medlemsstaterne bør også have tilstrækkelig tid til at anvende de beløb, for hvilke der indgås forpligtelser på ny til samme foranstaltning, eller som overføres til andre særlige foranstaltninger, inden disse beløb frigøres. Når indgåelsen af sådanne forpligtelser på ny eller overførslen af beløb inden for rammerne af det nationale program er godkendt af Kommissionen, bør forpligtelserne for de pågældende beløb derfor anses for at være indgået i året for revisionen af det nationale program, hvori den pågældende indgåelse af forpligtelser på ny eller den pågældende overførsel blev godkendt.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Kommissionen bør hvert år aflægge rapport til Parlamentet og Rådet om anvendelsen af ressourcer til overførelse af ansøgere om international beskyttelse og personer med international beskyttelse, navnlig hvad angår overførelser til andre foranstaltninger under det nationale program og indgåelse af forpligtelser på ny.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Hvis forordning (EU) nr. 516/2014 ikke ændres inden udgangen af 2018, vil den relevante finansiering ikke længere være til rådighed til medlemsstaternes anvendelse under de nationale programmer, der støttes af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. I betragtning af at det haster med at ændre forordning (EU) nr. 516/2014, er det hensigtsmæssigt at gøre en undtagelse fra den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er vedføjet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny)

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – titel

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(-1)  Titlen affattes således:

Midler til overførelse af personer med international beskyttelse

"Midler til overførelse af ansøgere om international beskyttelse eller personer med international beskyttelse"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)   I stk. 1 erstattes ordene "person med international beskyttelse" af ordene "ansøger om international beskyttelse eller person med international beskyttelse"

udgår

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Med henblik på gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling og i lyset af politikudviklingen i Unionen inden for fondens gennemførelsesperiode modtager medlemsstaterne ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra a), et yderligere beløb i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra b), som et fast beløb på 6 000 EUR for hver person med international beskyttelse, der overføres fra en anden medlemsstat."

"1.  Med henblik på gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling og i lyset af politikudviklingen i Unionen inden for fondens gennemførelsesperiode modtager medlemsstaterne ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra a), et yderligere beløb i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra b), som et fast beløb på 10 000 EUR for hver ansøger om international beskyttelse og hver person med international beskyttelse, der overføres fra en anden medlemsstat."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De yderligere beløb, der er nævnt i denne artikels stk. 1, tildeles medlemsstaterne første gang i de individuelle finansieringsafgørelser, der godkender deres nationale program efter proceduren i artikel 14 i forordning (EU) nr. 514/2014, og efterfølgende i en finansieringsafgørelse, der vedlægges som bilag til den afgørelse, der godkender deres nationale program. Det er muligt at indgå forpligtelser på ny for disse beløb til samme foranstaltning inden for rammerne af det nationale program eller at overføre disse beløb til andre foranstaltninger inden for rammerne af det nationale program, hvis det er behørigt begrundet i revisionen af de respektive nationale programmer. Der kan kun én gang indgås forpligtelser på ny for et beløb, eller det kan kun overføres én gang. Kommissionen godkender indgåelsen af forpligtelser på ny eller overførslen via revisionen af det nationale program.

3.  De yderligere beløb, der er nævnt i denne artikels stk. 1, tildeles medlemsstaterne første gang i de individuelle finansieringsafgørelser, der godkender deres nationale program efter proceduren i artikel 14 i forordning (EU) nr. 514/2014, og efterfølgende i en finansieringsafgørelse, der vedlægges som bilag til den afgørelse, der godkender deres nationale program. Det er muligt at indgå forpligtelser på ny for disse beløb til samme foranstaltning inden for rammerne af det nationale program eller at overføre disse beløb til andre særlige foranstaltninger fastsat i kapitel II og III i denne forordning inden for rammerne af det nationale program, hvis det er behørigt begrundet i revisionen af de respektive nationale programmer. Der kan kun én gang indgås forpligtelser på ny for et beløb, eller det kan kun overføres én gang. Kommissionen godkender indgåelsen af forpligtelser på ny eller overførslen via revisionen af det nationale program. Finansieringen tildeles på en gennemsigtig og effektiv måde i overensstemmelse med målsætningerne i det nationale program.

 

For beløb, der hidrører fra de midlertidige foranstaltninger, som er fastsat ved afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, indgås der til foranstaltninger under de nationale programmer for omfordeling af ansøgere om international beskyttelse eller omfordeling af personer med international beskyttelse eller til genbosætning og anden ad hoc-indrejse af humanitære årsager forpligtelser på ny for mindst 20 % af de beløb, der skal indgås forpligtelser om på ny.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 3a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  Såfremt der indgås forpligtelser på ny for beløb, der stammer fra de foreløbige foranstaltninger, der er truffet ved afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, med henblik på samme foranstaltning inden for rammerne af det nationale program, eller beløbene overføres til andre foranstaltninger inden for rammerne af det nationale program, jf. stk. 3, anses forpligtelserne for de pågældende beløb med henblik på artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) nr. 514/2014 for at være indgået i året for revisionen af det nationale program, hvori den pågældende indgåelse af forpligtelser på ny eller den pågældende overførsel blev godkendt.

3a.  Såfremt der indgås forpligtelser på ny for beløb, der stammer fra de foreløbige foranstaltninger, der er truffet ved afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, med henblik på samme foranstaltning inden for rammerne af det nationale program, eller beløbene overføres til andre særlige foranstaltninger inden for rammerne af det nationale program, jf. stk. 3, anses forpligtelserne for de pågældende beløb med henblik på artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) nr. 514/2014 for at være indgået i året for revisionen af det nationale program, hvori den pågældende indgåelse af forpligtelser på ny eller den pågældende overførsel blev godkendt.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kommissionen aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne artikel, navnlig hvad angår overførsler af beløb til andre foranstaltninger under nationale programmer og indgåelse af forpligtelser på ny.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) I stk. 4 erstattes ordene "personer med international beskyttelse" af ordene "ansøgere om international beskyttelse eller personer med international beskyttelse".

udgår

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 18 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Stk. 4 affattes således:

4.  For effektivt at forfølge målene om solidaritet og ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, jf. artikel 80 i TEUF, og inden for rammerne af de disponible midler bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter efter nærværende forordnings artikel 26 med henblik på at justere det faste beløb, der er nævnt i denne artikels stk. 1, navnlig under hensyntagen til den aktuelle inflation, relevant udvikling inden for overførsel af personer med international beskyttelse fra én medlemsstat til en anden samt faktorer, som kan optimere anvendelsen af det finansielle incitament, som de faste beløb indebærer.

4.  For effektivt at forfølge målene om solidaritet og ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, jf. artikel 80 i TEUF, og inden for rammerne af de disponible midler bemyndiges Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter efter nærværende forordnings artikel 26 med henblik på at justere det faste beløb, der er nævnt i denne artikels stk. 1, navnlig under hensyntagen til den aktuelle inflation, til relevant udvikling inden for overførsel af ansøgere om international beskyttelse og personer med international beskyttelse fra én medlemsstat til en anden og til genbosætning og anden ad hoc-indrejse af humanitære årsager samt faktorer, som kan optimere anvendelsen af det finansielle incitament, som de faste beløb indebærer.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer

Referencer

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Dato for høring af EP

22.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Dato for indgivelse

19.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik