MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

19.11.2018 - (COM(2018)0719 – C8‑0448/2018 – 2018/0371(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Miriam Dalli


Menettely : 2018/0371(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0370/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0370/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

(COM(2018)0719 – C8‑0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0719),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0448/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0370/2018).

A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/20148 mukaisesti tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien unionin painopisteiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden mukaisesti.

(1)  Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/20148 mukaisesti tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin tiettyihin muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien unionin painopisteiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden mukaisesti. Olisi myös varmistettava, että tällainen sitominen uudelleen tai siirtäminen tapahtuu avoimesti.

_____________

__________________

8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edellä tarkoitettuja määriä sisäisten siirtojen toteutuksen jatkamiseksi siten, että määrät sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman toimeen. Tätä rahoitusta olisi lisäksi voitava käyttää myös muiden muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyvien haasteiden käsittelyyn turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen mukaisesti, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Jäsenvaltioiden tarpeet näillä aloilla ovat edelleen merkittäviä. Edellä mainittujen määrien sitominen uudelleen samaan toimeen tai niiden siirtäminen muihin kansallisen ohjelman toimiin olisi voitava tehdä vain kerran ja komission suostumuksella.

(4)  Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edellä tarkoitettuja määriä sisäisten siirtojen toteutuksen jatkamiseksi siten, että määrät sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman toimeen. Jäsenvaltioiden olisi sidottava uudelleen vähintään 20 prosenttia näistä määristä kansallisiin ohjelmiin sisältyviin toimiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden sisäisiä siirtoja tai uudelleensijoittamista ja muunlaista tilapäistä humanitaarisin perustein hyväksyttävää maahantuloa. Jäljelle jäävien määrien osalta tätä rahoitusta olisi voitava käyttää II ja II luvussa säädettyihin erityistoimiin muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan asetuksen mukaisesti, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä, erityisesti Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän näkökohtien kehittämiseen ja etenkin perheiden yhdistämiseen tai jäsenvaltioihin tapahtuvan laillisen maahanmuuton tukemiseen ja kolmansien maiden kansalaisten tehokkaan kotouttamisen edistämisen. Jäsenvaltioiden tarpeet kyseisillä aloilla ovat edelleen merkittäviä. Edellä mainittujen määrien sitominen uudelleen samaan toimeen tai niiden siirtäminen muihin kansallisen ohjelman toimiin olisi voitava tehdä vain kerran ja komission suostumuksella. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että varojen jakamisessa noudatetaan täysimääräisesti varainhoitoasetuksessa vahvistettuja periaatteita, erityisesti tehokkuutta ja avoimuutta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden joukkoa olisi laajennettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa siirtoja joustavammin.

(5)  Siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden joukkoa samoin kuin niiden maiden joukkoa, josta siirto tapahtuu, olisi laajennettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa siirtoja joustavammin. Etusijalle olisi asetettava ilman huoltajaa olevien alaikäisten, muiden haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten sisäinen siirto.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jäsenvaltioilla olisi myös oltava riittävästi aikaa käyttää samaan toimeen uudelleen sidotut tai muihin toimiin siirretyt määrät ennen kyseisten määrien vapauttamista. Kun komissio hyväksyy tällaiset kansalliseen ohjelmaan sisältyvät uudelleen sidotut tai siirretyt määrät, kyseiset määrät olisi sen vuoksi katsottava sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

(7)  Jäsenvaltioilla olisi myös oltava riittävästi aikaa käyttää samaan toimeen uudelleen sidotut tai muihin erityistoimiin siirretyt määrät ennen kyseisten määrien vapauttamista. Kun komissio hyväksyy tällaiset kansalliseen ohjelmaan sisältyvät uudelleen sidotut tai siirretyt määrät, kyseiset määrät olisi sen vuoksi katsottava sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Komission olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden siirtoihin tarkoitettujen määrärahojen käytöstä ja erityisesti määrärahasiirroista muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin ja uudelleen sidotuista määristä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Jollei asetusta (EU) N:o 516/2014 muuteta vuoden 2018 loppuun mennessä, asianomainen rahoitus ei ole enää jäsenvaltioiden käytettävissä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetuissa kansallisissa ohjelmissa. Asetuksen (EU) N:o 516/2014 tarkistamisen kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1)  Korvataan otsikko seuraavasti:

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat

”Kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(1)   Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavaa [...] henkilöä” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevaa tai saavaa [...] henkilöä”.

Poistetaan.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Oikeudenmukaisen vastuunjaon ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden toteuttamiseksi sekä rahaston täytäntöönpanokaudella tapahtuneiden unionin toimintapoliittisten muutosten perusteella jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin kansainvälistä suojelua saavaa toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.

”1.  Oikeudenmukaisen vastuunjaon ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden toteuttamiseksi sekä rahaston täytäntöönpanokaudella tapahtuneiden unionin toimintapoliittisten muutosten perusteella jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 10 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa ja saavaa toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.”;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Nämä määrät voidaan sitoa uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kyseisen kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Määrä voidaan sitoa uudelleen tai siirtää vain kerran. Komissio hyväksyy määrän uudelleen sitomisen tai siirron kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä.

3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Nämä määrät voidaan sitoa uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin tämän asetuksen II ja III luvussa säädettyihin erityistoimiin, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu kyseisen kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Määrä voidaan sitoa uudelleen tai siirtää vain kerran. Komissio hyväksyy määrän uudelleen sitomisen tai siirron kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Rahoitus on jaettava avoimesti ja tehokkaasti kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

Päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvista uudelleen sidottavista määristä vähintään 20 prosenttia on sidottava uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden sisäistä siirtoa tai uudelleen sijoittamista sekä muunlaista tilapäistä humanitaarisin perustein hyväksyttävää maahantuloa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 3 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3 a.  Asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvat määrät, jotka sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirretään muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin 3 kohdan mukaisesti, katsotaan sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

3 a.  Asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa päätöksellä (EU) 2015/1523 ja päätöksellä (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvat määrät, jotka sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirretään muihin kansallisen ohjelman mukaisiin erityistoimiin 3 kohdan mukaisesti, katsotaan sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti määrien siirroista muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin ja uudelleen sidotuista määristä.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden”.

Poistetaan.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 516/2014

18 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.  Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta antaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamiseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitsevan inflaatiotason, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvausten muodostama taloudellinen kannustinvaikutus.

4.  ”Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta antaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamiseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitsevan inflaatiotason, kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen, uudelleensijoittamiseen sekä muunlaiseen tilapäiseen humanitaarisin perustein hyväksyttävään maahantuloon liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvausten muodostama taloudellinen kannustinvaikutus.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

Viiteasiakirjat

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.11.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö