Procedūra : 2018/0371(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0370/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0370/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 732kWORD 82k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Miriam Dalli

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0719),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 2. punktu un 79. panta 2. un 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0448/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0370/2018),

A.  tā kā steidzamības apsvērumi pamato balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu termiņš, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantā,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs regulas mērķis ir ļaut atkārtoti atvēlēt Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlētās atlikušās summas, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/20148, vai piešķirt šīs summas citām valsts programmās ietvertām darbībām saskaņā ar Savienības prioritātēm un dalībvalstu vajadzībām migrācijas un patvēruma jomās.

(1)  Šīs regulas mērķis ir ļaut atkārtoti atvēlēt Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlētās atlikušās summas, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/20148, vai piešķirt šīs summas citām valsts programmās ietvertām darbībām saskaņā ar Savienības prioritātēm un dalībvalstu vajadzībām konkrētās migrācijas un patvēruma jomās. Tai ir arī jānodrošina, ka šāda atkārtota atvēlēšana vai piešķiršana notiek pārredzami.

_____________

__________________

8. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).

8. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot iepriekš minētās summas, lai turpinātu īstenot pārcelšanu, atkārtoti atvēlot summas tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmās. Turklāt vajadzētu būt iespējai izmantot šo finansējumu, lai saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulu risinātu arī citas problēmas migrācijas un patvēruma jomā, to pienācīgi pamatojot dalībvalstu valsts programmu pārskatīšanas ietvaros. Dalībvalstu vajadzības šajās jomās vēl aizvien ir būtiskas. Atkārtotai iepriekš minēto summu atvēlēšanai tai pašai darbībai vai to pārvietošanai uz citām valsts programmā ietvertām darbībām vajadzētu būt iespējamai tikai vienreiz un ar Komisijas apstiprinājumu.

(4)  Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot iepriekš minētās summas, lai turpinātu īstenot pārcelšanu, atkārtoti atvēlot summas tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmās. Dalībvalstīm būtu vismaz 20 % no šīm summām atkārtoti jāatvēl darbībām, kas ietvertas valstu programmās starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanai, vai pārmitināšanai un cita veida humanitārajai uzņemšanai. Attiecībā uz atlikušajām summām vajadzētu būt iespējai — to pienācīgi pamatojot dalībvalstu valsts programmu pārskatīšanas ietvaros — saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulu finansēt konkrētas II un III nodaļā paredzētas darbības migrācijas un patvēruma jomā, proti, izstrādājot kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, jo īpaši ģimeņu atkalapvienošanos, vai likumīgās migrācijas uz dalībvalstīm atbalstīšanai un efektīvas trešo valstu valstspiederīgo efektīvai integrācijai. Dalībvalstu vajadzības šādās jomās vēl aizvien ir būtiskas. Atkārtotai iepriekš minēto summu atvēlēšanai tai pašai darbībai vai to pārvietošanai uz citām valsts programmā ietvertām darbībām vajadzētu būt iespējamai tikai vienreiz un ar Komisijas apstiprinājumu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai finanšu līdzekļu piešķiršanā pilnībā tiktu ievēroti Finanšu regulā noteiktie principi, jo īpaši efektivitātes un pārredzamības princips.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  To personu mērķgrupa, kurām ir tiesības uz pārcelšanu, būtu jāpaplašina, lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastīgumu pārcelšanas darbību veikšanā.

(5)  To personu mērķgrupa, kurām ir tiesības uz pārcelšanu, kā arī to valstu loks, no kurām notiek pārcelšana, būtu jāpaplašina, lai sniegtu dalībvalstīm lielāku elastīgumu pārcelšanas darbību veikšanā. Prioritāte būtu jāpiešķir nepavadītu nepilngadīgo, citu neaizsargātu pieteikuma iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju ģimenes locekļu pārcelšanai;

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstīm arī būtu jādod pietiekami daudz laika, lai izmantotu tai pašai darbībai atkārtoti atvēlētās vai uz citām darbībām pārvietotās summas, pirms tiek atceltas saistības par šīm summām. Tādēļ gadījumos, kad Komisijā ir apstiprināta šāda summu atkārtota atvēlēšana vai pārvietošana saskaņā ar valsts programmu, attiecīgās summas būtu jāuzskata par atvēlētām tajā gadā, kurā ir veikta valsts programmas pārskatīšana, ar ko apstiprina attiecīgo atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu.

(7)  Dalībvalstīm arī būtu jādod pietiekami daudz laika, lai izmantotu tai pašai darbībai atkārtoti atvēlētās vai uz citām konkrētām darbībām pārvietotās summas, pirms tiek atceltas saistības par šīm summām. Tādēļ gadījumos, kad Komisijā ir apstiprināta šāda summu atkārtota atvēlēšana vai pārvietošana saskaņā ar valsts programmu, attiecīgās summas būtu jāuzskata par atvēlētām tajā gadā, kurā ir veikta valsts programmas pārskatīšana, ar ko apstiprina attiecīgo atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Komisijai būtu ik gadu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par resursu piemērošanu starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanai, jo īpaši attiecībā uz līdzekļu pārvietojumiem citām darbībām, kas ietvertas valsts programmā, un atkārtotām atvēlēšanām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Negrozot Regulu (ES) Nr. 516/2014 pirms 2018. gada beigām, finansējums vairs nebūs pieejams, lai dalībvalstis to izmantotu saskaņā ar valsts programmām, kuras atbalsta ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu. Ņemot vērā jautājuma par Regulas (ES) Nr. 516/2014 grozīšanu steidzamību, ir piemēroti paredzēt izņēmumu astoņu nedēļu laikposmam, kas minēts 4. punktā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  Panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Resursi starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanai

Resursi personu, kas lūdz starptautisko aizsardzību, vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanai”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)   Šā panta 1. punktā vārdus “starptautiskās aizsardzības saņēmēju” aizstāj ar vārdiem “starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju”;

svītrots

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1.  Lai ievērotu solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principus un ņemot vērā Savienības politikas attīstību fonda īstenošanas laikposmā, dalībvalstis papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 6 000 apmērā par katru starptautiskās aizsardzības saņēmēju, kas pārsūtīts no citas dalībvalsts.”;

„1.  Lai ievērotu solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principus un ņemot vērā Savienības politikas attīstību fonda īstenošanas laikposmā, dalībvalstis papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 10 000 apmērā par katru starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju, kas pārsūtīts no citas dalībvalsts.”;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētās papildu summas dalībvalstīm pirmo reizi piešķir ar individuāliem finansēšanas lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 514/2014 14. pantā, un vēlāk ar finansēšanas lēmumu, ko pievieno pielikumā lēmumam, ar ko apstiprina to valsts programmu. Atkārtota minēto summu atvēlēšana tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmā, vai to pārvietošana uz citām darbībām, kuras ietvertas valsts programmā, ir iespējama, to pienācīgi pamatojot attiecīgās valsts programmas pārskatīšanas ietvaros. Summu var atkārtoti atvēlēt vai pārvietot tikai vienreiz. Komisija, pārskatot valsts programmu, apstiprina atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu.

3.  Šā panta 1. punktā minētās papildu summas dalībvalstīm pirmo reizi piešķir ar individuāliem finansēšanas lēmumiem, ar ko apstiprina to valsts programmu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 514/2014 14. pantā, un vēlāk ar finansēšanas lēmumu, ko pievieno pielikumā lēmumam, ar ko apstiprina to valsts programmu. Atkārtota minēto summu atvēlēšana tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmā, vai to pārvietošana uz citām konkrētām šīs regulas II nodaļā un III nodaļā paredzētām darbībām, kuras ietvertas valsts programmā, ir iespējama, to pienācīgi pamatojot attiecīgās valsts programmas pārskatīšanas ietvaros. Summu var atkārtoti atvēlēt vai pārvietot tikai vienreiz. Komisija, pārskatot valsts programmu, apstiprina atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu. Finansējumu piešķir pārredzami un efektīvi atbilstoši valsts programmas mērķiem.

 

Attiecībā uz summām, kas izriet no pagaidu pasākumiem, kuri ir noteikti Lēmumā (ES) 2015/1523 un Lēmumā (ES) 2015/1601, vismaz 20 % no summām, kas jāatvēl atkārtoti, tiek atkārtoti atvēlētas darbībām, kas ietvertas valstu programmās starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārvietošanai, vai pārmitināšanai un cita veida humanitārajai uzņemšanai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 3.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a  Regulas (ES) Nr. 514/2014 50. panta 1. punkta īstenošanas nolūkā gadījumos, kad summas, kas izriet no pagaidu pasākumiem, kuri paredzēti ar Lēmumiem (ES) Nr. 2015/1523 un (ES) Nr. 2015/1601, saskaņā ar 3. punktu tiek atkārtoti atvēlētas tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmā, vai pārvietotas uz citām darbībām, kuras ietvertas valsts programmā, attiecīgās summas uzskata par atvēlētām tajā gadā, kurā ir veikta valsts programmas pārskatīšana, ar ko apstiprina attiecīgo atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu.

3.a  Regulas (ES) Nr. 514/2014 50. panta 1. punkta īstenošanas nolūkā gadījumos, kad summas, kas izriet no pagaidu pasākumiem, kuri paredzēti ar Lēmumiem (ES) Nr. 2015/1523 un (ES) Nr. 2015/1601, saskaņā ar 3. punktu tiek atkārtoti atvēlētas tai pašai darbībai, kas ietverta valsts programmā, vai pārvietotas uz citām konkrētām darbībām, kuras ietvertas valsts programmā, attiecīgās summas uzskata par atvēlētām tajā gadā, kurā ir veikta valsts programmas pārskatīšana, ar ko apstiprina attiecīgo atkārtoto atvēlēšanu vai pārvietošanu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 3.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Komisija ik gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā panta piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz līdzekļu pārvietojumiem citām darbībām, kas ietvertas valstu programmās, un atkārtotām atvēlēšanām.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) panta 4. punktā vārdus “starptautiskās aizsardzības saņēmēju” aizstāj ar vārdiem “starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju vai starptautiskās aizsardzības saņēmēju”.

svītrots

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 516/2014

18. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Lai efektīvi sasniegtu mērķus, kas izvirzīti attiecībā uz solidaritātes un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, kā tas minēts LESD 80. pantā, un pieejamo resursu satvarā Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 26. pantu ar mērķi pielāgot šā panta 1. punktā minēto vienreizējo maksājumu, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo inflācijas līmeni, būtiskas attīstības tendences starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanā no vienas dalībvalsts uz citu, kā arī faktorus, ar kuriem var optimizēt finansiālā stimula izmantošanu, ko sniedz vienreizējie maksājumi.

4.  Lai efektīvi sasniegtu mērķus, kas izvirzīti attiecībā uz solidaritātes un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, kā tas minēts LESD 80. pantā, un pieejamo resursu satvarā Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 26. pantu ar mērķi pielāgot šā panta 1. punktā minēto vienreizējo maksājumu, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo inflācijas līmeni, būtiskas attīstības tendences starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju pārsūtīšanā no vienas dalībvalsts uz citu un attiecībā uz pārmitināšanu vai cita veida humanitāro uzņemšanu, kā arī faktorus, ar kuriem var optimizēt finansiālā stimula izmantošanu, ko sniedz vienreizējie maksājumi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtota atvēlēšana vai šo summu piešķiršana citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās

Atsauces

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

15.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Iesniegšanas datums

19.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika