SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych

19.11.2018 - (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Miriam Dalli


Procedura : 2018/0371(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0370/2018
Teksty złożone :
A8-0370/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0719),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 i art. 79 ust. 2 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0448/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0370/2018),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie ponownego przydziału pozostałych kwot, które przydzielono wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/20148, lub ich przeznaczenie na inne działania w ramach programów krajowych, zgodnie z priorytetami Unii oraz potrzebami państw członkowskich w zakresie migracji i azylu.

(1)  Celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie ponownego przydziału pozostałych kwot, które przydzielono wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/20148, lub ich przeznaczenie na inne działania w ramach programów krajowych, zgodnie z priorytetami Unii oraz potrzebami państw członkowskich w szczególnych obszarach migracji i azylu. Należy również zadbać o to, by takie ponowne przydzielenie kwot lub ich przeznaczenie odbywało się w sposób przejrzysty.

_____________

__________________

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania tych kwot na dalsze działania relokacyjne w drodze ich ponownego przydzielenia na to samo działanie w ramach programów krajowych. Powinna również istnieć możliwość – o ile taka potrzeba zostałaby należycie uzasadniona w zrewidowanych programach krajowych państw członkowskich – wykorzystania tych środków także na działania odpowiadające na inne wyzwania w obszarze migracji i azylu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Potrzeby państw członkowskich w tych obszarach są nadal duże. Ponowny przydział przedmiotowych kwot na to samo działanie lub ich przeniesienie na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego powinny być możliwe tylko jednokrotnie i za zgodą Komisji.

(4)  Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania tych kwot na dalsze działania relokacyjne w drodze ich ponownego przydzielenia na to samo działanie w ramach programów krajowych. Państwa członkowskie powinny ponownie przydzielić co najmniej 20 % tych kwot na działania w ramach programów krajowych, na relokację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub na relokację osób korzystających z ochrony międzynarodowej, lub na przesiedlenia i inne doraźne przyjmowanie ze względów humanitarnych. W odniesieniu do pozostałości tych kwot powinna istnieć możliwość – o ile taka potrzeba zostałaby należycie uzasadniona w zrewidowanych programach krajowych państw członkowskich – finansowania działań szczegółowych przewidzianych w rozdziałach II i III w obszarze migracji i azylu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności w zakresie opracowywania aspektów wspólnego europejskiego systemu azylowego, a zwłaszcza łączenia rodzin lub wspierania legalnej migracji do państw członkowskich, oraz wspierania skutecznej integracji obywateli państw trzecich. Potrzeby państw członkowskich w tych obszarach są nadal duże. Ponowny przydział przedmiotowych kwot na to samo działanie lub ich przeniesienie na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego powinny być możliwe tylko jednokrotnie i za zgodą Komisji. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby przeznaczanie środków odbywało się z pełnym poszanowaniem zasad określonych w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w odniesieniu do wydajności i przejrzystości.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy rozszerzyć grupę docelową osób kwalifikujących się do relokacji, aby państwa członkowskie mogły korzystać z większej elastyczności przy dokonywaniu relokacji.

(5)  Należy rozszerzyć grupę docelową osób kwalifikujących się do relokacji, a także kraje, z których następuje relokacja, aby państwa członkowskie mogły korzystać z większej elastyczności przy dokonywaniu relokacji. Pierwszeństwo należy przyznać relokacji małoletnich bez opieki, innych wnioskodawców wymagających szczególnej troski i członków rodzin osób korzystających z ochrony międzynarodowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Państwa członkowskie powinny również mieć wystarczająco dużo czasu na wykorzystanie kwot ponownie przydzielonych na to samo działanie lub przeniesionych na cele innych działań, zanim kwoty te zostaną umorzone. Po zatwierdzeniu przez Komisję takiego ponownego przydzielenia lub przeniesienia kwot w ramach programu krajowego, przedmiotowe kwoty należy zatem uznać za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

(7)  Państwa członkowskie powinny również mieć wystarczająco dużo czasu na wykorzystanie kwot ponownie przydzielonych na to samo działanie lub przeniesionych na cele innych działań szczegółowych, zanim kwoty te zostaną umorzone. Po zatwierdzeniu przez Komisję takiego ponownego przydzielenia lub przeniesienia kwot w ramach programu krajowego, przedmiotowe kwoty należy zatem uznać za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania na temat stosowania środków przeznaczonych na relokację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do przekazywania środków na inne działania w ramach krajowego programu i ponownego przydziału.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Bez zmian do rozporządzenia (UE) nr 516/2014 przed końcem 2018 r. odnośne finansowanie nie będzie już dostępne do wykorzystania przez państwa członkowskie w ramach programów krajowych wspieranych przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Z uwagi na pilność zmiany rozporządzenia (UE) nr 516/2014 właściwe jest odstąpienie od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – nagłówek

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  tytuł otrzymuje brzmienie:

Zasoby na relokację osób korzystających z ochrony międzynarodowej

Zasoby na relokację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)   w ust. 1 słowa „osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej” zastępuje się wyrażeniem „osobę ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej”;

skreśla się

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Z myślą o realizacji zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności oraz w świetle zmian w zakresie polityki unijnej w okresie wdrażania Funduszu państwa członkowskie, oprócz należnego im przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a), otrzymują kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 000 EUR na każdą osobę korzystającą z ochrony międzynarodowej przekazywaną z innego państwa członkowskiego.”;

„1.  Z myślą o realizacji zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności oraz w świetle zmian w zakresie polityki unijnej w okresie wdrażania Funduszu państwa członkowskie, oprócz należnego im przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a), otrzymują kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 10 000 EUR na każdą osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową i korzystającą z ochrony międzynarodowej przekazywaną z innego państwa członkowskiego.”;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kwoty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przydziela się państwom członkowskim za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzającej ich programy krajowe. Ponowne przydzielenie tych kwot na to samo działanie w ramach programu krajowego lub ich przesunięcie na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego powinno być możliwe w przypadku, gdy takie potrzeby zostały należycie uzasadnione w odpowiednim zrewidowanym programie krajowym. Kwota może zostać ponownie przydzielona lub przesunięta tylko jednokrotnie. Komisja zatwierdza takie ponowne przydzielenie lub przeniesienie w drodze rewizji programu krajowego.

3.  Kwoty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przydziela się państwom członkowskim za pierwszym razem na mocy indywidualnych decyzji w sprawie finansowania zatwierdzających ich programy krajowe zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, a następnie na mocy decyzji w sprawie finansowania, która ma zostać załączona do decyzji zatwierdzającej ich programy krajowe. Ponowne przydzielenie tych kwot na to samo działanie w ramach programu krajowego lub ich przesunięcie na potrzeby innych działań szczegółowych przewidzianych w rozdziale II i III niniejszego rozporządzenia w ramach programu krajowego powinno być możliwe w przypadku, gdy takie potrzeby zostały należycie uzasadnione w odpowiednim zrewidowanym programie krajowym. Kwota może zostać ponownie przydzielona lub przesunięta tylko jednokrotnie. Komisja zatwierdza takie ponowne przydzielenie lub przeniesienie w drodze rewizji programu krajowego. Finansowanie jest przeznaczane w sposób przejrzysty i efektywny zgodnie z celami programu krajowego.

 

W odniesieniu do kwot pochodzących ze środków tymczasowych ustanowionych w decyzjach (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 co najmniej 20 % kwot, które mają zostać ponownie przydzielone, ponownie przydziela się na działania w ramach krajowych programów relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej, lub na przesiedlenia i inne doraźne przyjmowanie ze względów humanitarnych.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a.  Do celów art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, w przypadku gdy kwoty wynikające ze środków tymczasowych ustanowionych decyzjami (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 są ponownie przydzielane na to samo działanie w ramach programu krajowego lub przenoszone na potrzeby innych działań w ramach programu krajowego zgodnie z ust. 3, odnośne kwoty uznaje się za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

3a.  Do celów art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 514/2014, w przypadku gdy kwoty wynikające ze środków tymczasowych ustanowionych decyzjami (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 są ponownie przydzielane na to samo działanie w ramach programu krajowego lub przenoszone na potrzeby innych działań szczegółowych w ramach programu krajowego zgodnie z ust. 3, odnośne kwoty uznaje się za przydzielone w roku, w którym zrewidowano program krajowy zatwierdzający to ponowne przydzielenie lub przeniesienie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie ze stosowania niniejszego artykułu, w szczególności w odniesieniu do przekazywania kwot na inne działania w ramach programów krajowych i ponownego przydziału.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) w ust. 4 słowa „osób korzystających z ochrony międzynarodowej” zastępuje się wyrażeniem „osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osób korzystających z ochrony międzynarodowej”.

skreśla się

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

Artykuł 18 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  W celu skutecznej realizacji celów solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, o których mowa w art. 80 TFUE, oraz w ramach dostępnych zasobów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnych stóp inflacji, istotnych zmian w dziedzinie relokacji z jednego państwa członkowskiego do innego osób korzystających z ochrony międzynarodowej, a także czynników, które mogą zoptymalizować korzystanie z bodźca finansowego, jakim są kwoty ryczałtowe.

4.  W celu skutecznej realizacji celów solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, o których mowa w art. 80 TFUE, oraz w ramach dostępnych zasobów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 niniejszego rozporządzenia w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnych stóp inflacji, istotnych zmian w dziedzinie relokacji z jednego państwa członkowskiego do innego osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i osób korzystających z ochrony międzynarodowej oraz w związku z przesiedleniami i innym doraźnym przyjmowaniem ze względów humanitarnych, a także czynników, które mogą zoptymalizować korzystanie z bodźca finansowego, jakim są kwoty ryczałtowe.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ponowny przydział pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenie na inne działania w ramach programów krajowych

Odsyłacze

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Data przedstawienia w PE

22.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Data złożenia

19.11.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności