POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov

19.11.2018 - (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Miriam Dalli


Postopek : 2018/0371(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0370/2018
Predložena besedila :
A8-0370/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0719),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 78(2), 79(2) in 79(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0448/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0370/2018),

A.  ker je zaradi nujnosti utemeljeno, da se glasuje pred iztekom roka osmih tednov, kakor je določeno v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Namen te uredbe je omogočiti ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, ki so na voljo v skladu z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ali dodelitev teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov v skladu s prednostnimi nalogami Unije in potrebami držav članic na področju migracij in azila.

(1)  Namen te uredbe je omogočiti ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, ki so na voljo v skladu z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ali dodelitev teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov v skladu s prednostnimi nalogami Unije in potrebami držav članic na določenih področjih migracij in azila. Njen namen je tudi zagotoviti, da sta ta ponovni prevzem obveznosti ali dodelitev pregledna.

_____________

__________________

8. Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

8. Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Države članice bi morale imeti možnost zgoraj navedene zneske uporabiti za nadaljnje izvajanje premestitev, in sicer tako, da se za te zneske v nacionalnih programih ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep. Poleg tega bi bilo treba omogočiti, da se ob ustrezni utemeljitvi v spremembi nacionalnih programov držav članic, ta sredstva uporabijo tudi za obravnavanje drugih izzivov na področju migracij in azila v skladu z uredbo o Skladu za azil, migracije in vključevanje. Potrebe držav članic na teh področjih so še vedno znatne. Ponovni prevzem obveznosti za zgoraj navedene zneske za isti ukrep ali njihova prerazporeditev k drugim ukrepom v okviru nacionalnega programa bi morala biti mogoča samo enkrat in z odobritvijo Komisije.

(4)  Države članice bi morale imeti možnost zgoraj navedene zneske uporabiti za nadaljnje izvajanje premestitev, in sicer tako, da se za te zneske v nacionalnih programih ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep. Vsaj 20 % teh zneskov bi morale države članice uporabiti za ponovni prevzem obveznosti za ukrepe v nacionalnih programih, premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje ali preselitev in druge priložnostne humanitarne sprejeme. Za preostale zneske bi bilo treba omogočiti, da se ob ustrezni utemeljitvi v spremembi nacionalnih programov držav članic financirajo posebni ukrepi iz poglavij II in III na področju migracij in azila v skladu z uredbo o Skladu za azil, migracije in vključevanje, zlasti razdelava vidikov skupnega evropskega azilnega sistema, kot so predvsem združitev družine ali podpiranje zakonitih migracij v države članice in spodbujanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav. Potrebe držav članic na teh področjih so še vedno znatne. Ponovni prevzem obveznosti za zgoraj navedene zneske za isti ukrep ali njihova prerazporeditev na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa bi morala biti mogoča samo enkrat in z odobritvijo Komisije. Države članice bi morale zagotoviti, da se pri dodeljevanju sredstev v celoti spoštujejo predvsem načela glede učinkovitosti in preglednosti iz finančne uredbe.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Ciljno skupino, ki je upravičena do premestitve, bi bilo treba razširiti, da se državam članicam omogoči večja prožnost pri izvajanju premestitev.

(5)  Ciljno skupino, ki je upravičena do premestitve, in države, iz katerih se osebe premeščajo, bi bilo treba razširiti, da se državam članicam omogoči večja prožnost pri izvajanju premestitev. Pri premestitvi bi morali imeti prednost mladoletniki brez spremstva, drugi ranljivi prosilci in družinski člani upravičencev do mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice bi morale imeti tudi dovolj časa, da zneske, za katere so bile obveznosti ponovno prevzete za isti ukrep ali ki so bili prerazporejeni k drugim ukrepom, porabijo pred njihovo sprostitvijo. Kadar take ponovne prevzeme obveznosti ali prerazporeditve zneskov v okviru nacionalnega programa odobri Komisija, bi se moralo zato šteti, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero je bil odobren zadevni ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev.

(7)  Države članice bi morale imeti tudi dovolj časa, da zneske, za katere so bile obveznosti ponovno prevzete za isti ukrep ali ki so bili prerazporejeni k drugim posebnim ukrepom, porabijo pred njihovo sprostitvijo. Kadar take ponovne prevzeme obveznosti ali prerazporeditve zneskov v okviru nacionalnega programa odobri Komisija, bi se moralo zato šteti, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero je bil odobren zadevni ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poročati o uporabi sredstev za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite, zlasti o prerazporeditvi na druge ukrepe v okviru nacionalnega programa in ponovnem prevzemu obveznosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Če Uredba (EU) št. 516/2014 ne bo spremenjena še pred koncem leta 2018, države članice ustreznih finančnih sredstev ne bodo mogle več uporabljati v okviru nacionalnih programov, ki jih podpira Sklad za azil, migracije in vključevanje. Zaradi nujnosti spremembe Uredbe (EU) št. 516/2014 bi morala veljati izjema za rok osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  naslov se nadomesti z naslednjim:

Sredstva za premestitev upravičencev do mednarodne zaščite

„Sredstva za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)   V odstavku 1 se besedilo „upravičenca do mednarodne zaščite“ nadomesti z besedilom „prosilca za mednarodno zaščito ali upravičenca do mednarodne zaščite“;

črtano

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.  Zaradi upoštevanja načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti ter ob upoštevanju razvoja politike Unije v izvedbenem obdobju sklada države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), prejmejo dodaten znesek iz točke (b) člena 15(2) v obliki pavšalnega zneska v višini 6 000 EUR za vsakega upravičenca do mednarodne zaščite, premeščenega iz druge države članice.

„1.  Zaradi upoštevanja načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti ter ob upoštevanju razvoja politike Unije v izvedbenem obdobju sklada države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 15(1), prejmejo dodaten znesek iz točke (b) člena 15(2) v obliki pavšalnega zneska v višini 10 000 EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito in upravičenca do mednarodne zaščite, premeščenega iz druge države članice.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32014R0516.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dodatni zneski iz odstavka 1 tega člena se državam članicam prvič dodelijo s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobri njihov nacionalni program v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014, nato pa s sklepom o financiranju, ki se priloži sklepu o odobritvi njihovega nacionalnega programa. Ob ustrezni utemeljitvi v spremembi zadevnega nacionalnega programa je za navedene zneske možen ponovni prevzem obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali njihova prerazporeditev k drugim ukrepom v okviru nacionalnega programa. Ponovni prevzem obveznosti za določen znesek ali njegova prerazporeditev se lahko opravi samo enkrat. Komisija ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev odobri s spremembo nacionalnega programa.

3.  Dodatni zneski iz odstavka 1 tega člena se državam članicam prvič dodelijo s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobri njihov nacionalni program v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 514/2014, nato pa s sklepom o financiranju, ki se priloži sklepu o odobritvi njihovega nacionalnega programa. Ob ustrezni utemeljitvi v spremembi zadevnega nacionalnega programa je za navedene zneske možen ponovni prevzem obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali njihova prerazporeditev na druge posebne ukrepe iz poglavja II in poglavja III te uredbe v okviru nacionalnega programa. Ponovni prevzem obveznosti za določen znesek ali njegova prerazporeditev se lahko opravi samo enkrat. Komisija ponovni prevzem obveznosti ali prerazporeditev odobri s spremembo nacionalnega programa. Finančna sredstva se pregledno in učinkovito dodelijo v skladu s cilji nacionalnega programa.

 

V zvezi z zneski, ki izhajajo iz začasnih ukrepov, vzpostavljenih s sklepoma (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, se za vsaj 20 % zneskov, za katere je potreben ponovni prevzem obveznosti, obveznosti ponovno prevzamejo za ukrepe v nacionalnih programih za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje ali preselitev in druge priložnostne humanitarne sprejeme.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 3a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a.  Za namene člena 50(1) Uredbe (EU) št. 514/2014 se v primerih, ko se za zneske, ki izhajajo iz začasnih ukrepov, določenih v sklepih (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali se zneski prerazporedijo k drugim ukrepom v okviru nacionalnega programa v skladu z odstavkom 3, šteje, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero se odobri zadevni ponovni prevzem obveznosti ali zadevna prerazporeditev.

3a.  Za namene člena 50(1) Uredbe (EU) št. 514/2014 se v primerih, ko se za zneske, ki izhajajo iz začasnih ukrepov, določenih v sklepih (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601, ponovno prevzamejo obveznosti za isti ukrep v okviru nacionalnega programa ali se zneski prerazporedijo na druge posebne ukrepe v okviru nacionalnega programa v skladu z odstavkom 3, šteje, da so bile za zadevne zneske obveznosti prevzete v letu spremembe nacionalnega programa, s katero se odobri zadevni ponovni prevzem obveznosti ali zadevna prerazporeditev.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi tega člena, zlasti o prerazporeditvi na druge ukrepe v okviru nacionalnih programov in ponovno prevzetih obveznosti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) v odstavku 4 se besedilo „upravičencev do mednarodne zaščite“ nadomesti z besedilom „prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite“.

črtano

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (EU) št. 516/2014

Člen 18 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.  Da bi učinkovito sledili cilju solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami iz člena 80 PDEU, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26 te uredbe, s katerimi v okviru razpoložljivih sredstev prilagodi pavšalni znesek iz odstavka 1 tega člena, pri čemer zlasti upošteva trenutno stopnjo inflacije, zadevni razvoj dogodkov na področju premeščanja upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo ter dejavnike, na podlagi katerih se da najbolje izkoristiti uporabo finančne spodbude iz pavšalnih zneskov.

4.  Da bi učinkovito sledili cilju solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami iz člena 80 PDEU, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26 te uredbe, s katerimi v okviru razpoložljivih sredstev prilagodi pavšalni znesek iz odstavka 1 tega člena, pri čemer zlasti upošteva trenutno stopnjo inflacije, zadevni razvoj dogodkov na področju premeščanja prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo, preselitev in drugih priložnostnih humanitarnih sprejemov ter dejavnike, na podlagi katerih se da najbolje izkoristiti uporabo finančne spodbude iz pavšalnih zneskov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Datum predložitve EP

22.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Datum sprejetja

15.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Datum predložitve

19.11.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 26. november 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov