Betänkande - A8-0370/2018Betänkande
A8-0370/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

19.11.2018 - (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Miriam Dalli


Förfarande : 2018/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0370/2018
Ingivna texter :
A8-0370/2018
Debatter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0719),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artiklarna 78.2, 79.2 samt 79.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0448/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8–0370/2018), och av följande skäl:

A.  Ärendets brådska gör det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av den tidsfrist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Syftet med denna förordning är att möjliggöra förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601, vilka föreskrivs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20148, eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom de nationella programmen i enlighet med unionens prioriteringar och medlemsstaternas behov på området migration och asyl.

(1)  Syftet med denna förordning är att möjliggöra förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601, vilka föreskrivs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20148, eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom de nationella programmen i enlighet med unionens prioriteringar och medlemsstaternas behov på särskilda områden som rör migration och asyl. Den ska också säkerställa att ett sådant förnyat åtagande eller en sådan omfördelning sker på ett transparent sätt.

_____________

_____________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda ovannämnda belopp till att fortsatt genomföra omplaceringar genom förnyade åtaganden av beloppen till samma åtgärd inom de nationella programmen. Dessutom bör det vara möjligt att, om vederbörligen motiverat i översynen av medlemsstaternas nationella program, använda dessa medel även för att hantera andra utmaningar inom området migration och asyl i enlighet med förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstaterna har fortfarande betydande behov på dessa områden. Förnyade åtaganden för ovannämnda belopp inom samma åtgärd, eller överföring av dem till andra åtgärder inom det nationella programmet bör vara möjligt endast en gång och med kommissionens godkännande.

(4)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att använda ovannämnda belopp till att fortsatt genomföra omplaceringar genom förnyade åtaganden av beloppen till samma åtgärd inom de nationella programmen. Medlemsstaterna bör som minst på nytt anslå 20 % av dessa belopp till åtgärder inom nationella program, för omplacering av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd, eller för vidarebosättning eller annan tillfällig humanitär inresa. För de kvarstående medlen av dessa belopp bör det vara möjligt att, om det är vederbörligen motiverat i översynen av medlemsstaternas nationella program, använda dessa medel även för att finansiera särskilda åtgärder som föreskrivs i kapitlen II och III inom området migration och asyl i enlighet med förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden, särskilt när det gäller att utveckla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, i synnerhet familjeåterförening eller stöd till laglig migration till medlemsstaterna och främjande av en effektiv integration av tredjelandsmedborgare. Medlemsstaterna har fortfarande betydande behov på dessa områden. Förnyade åtaganden för ovannämnda belopp inom samma åtgärd, eller överföring av dem till andra åtgärder inom det nationella programmet bör vara möjligt endast en gång och med kommissionens godkännande. Medlemsstaterna bör säkerställa att omfördelningen av medel sker med full respekt för de principer som anges i budgetförordningen, särskilt i fråga om effektivitet och öppenhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den målgrupp som är berättigad till omplacering bör utvidgas för att ge medlemsstaterna större handlingsutrymme vid fullgörandet av omplaceringar.

(5)  Den målgrupp som är berättigad till omplacering samt de länder från vilka omplacering sker bör utvidgas för att ge medlemsstaterna större handlingsutrymme vid fullgörandet av omplaceringar. Omplaceringen av ensamkommande barn, andra utsatta sökande och familjemedlemmar till personer som åtnjuter internationellt skydd bör prioriteras.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna bör också ha tillräckligt med tid på sig för att använda de belopp som anslagits på nytt till samma åtgärd eller överförts till andra åtgärder före tillbakadragandet av dessa belopp. När sådana förnyade åtaganden eller överföringar av belopp enligt det nationella programmet godkänns av kommissionen, bör de berörda beloppen anses ha anslagits samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom det förnyade åtagandet för eller överföringen av dessa belopp godkänns.

(7)  Medlemsstaterna bör också ha tillräckligt med tid på sig för att använda de belopp som anslagits på nytt till samma åtgärd eller överförts till andra särskilda åtgärder före tillbakadragandet av dessa belopp. När sådana förnyade åtaganden eller överföringar av belopp enligt det nationella programmet godkänns av kommissionen, bör de berörda beloppen anses ha anslagits samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom det förnyade åtagandet för eller överföringen av dessa belopp godkänns.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om användningen av resurser för överföringen av personer som ansöker om och åtnjuter internationellt skydd, särskilt när det gäller överföringar till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet och förnyade åtaganden.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Om någon ändring av förordning (EU) nr 516/2014 inte kommer till stånd före utgången av 2018 kommer den relevanta finansieringen inte längre att vara tillgänglig för användning inom medlemsstaternas nationella program som stöds av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Med tanke på den brådskande ändringen av förordning (EU) nr 516/2014 är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  Rubriken ska ersättas med följande:

Resurser för överföring av personer som åtnjuter internationellt skydd

Resurser för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I punkt 1 ska orden ”person som åtnjuter internationellt skydd” ersättas med ”person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd”.

utgår

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  I syfte att tillämpa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning och mot bakgrund av unionspolitikens utveckling under fondens genomförandeperiod ska medlemsstaterna få, utöver sina anslag, som ska beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, ett tilläggsbelopp enligt artikel 15.2 b, baserat på ett schablonbelopp på 6 000 EUR för varje person som åtnjuter internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat.

”1.  I syfte att tillämpa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning och mot bakgrund av unionspolitikens utveckling under fondens genomförandeperiod ska medlemsstaterna få, utöver sina anslag, som ska beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, ett tilläggsbelopp enligt artikel 15.2 b, baserat på ett schablonbelopp på 10 000 EUR för varje person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  De ytterligare belopp som avses i punkt 1 i den här artikeln ska tilldelas medlemsstaterna, första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 514/2014 och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas beslutet om godkännande av deras nationella program. Förnyade åtaganden för dessa belopp inom samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet, eller överföringar av dem till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet, ska vara möjligt om detta vederbörligen motiveras i översynen av respektive nationella program. Ett förnyat åtagande eller en överföring av ett belopp får endast göras en gång. Kommissionen ska godkänna det förnyade åtagandet eller överföringen genom en översyn av det nationella programmet.

”3.  De ytterligare belopp som avses i punkt 1 i den här artikeln ska tilldelas medlemsstaterna, första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 514/2014 och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas beslutet om godkännande av deras nationella program. Förnyade åtaganden för dessa belopp inom samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet, eller överföringar av dem till andra särskilda åtgärder som föreskrivs enligt kapitel II och kapitel III i denna förordning inom ramen för det nationella programmet, ska vara möjligt om detta vederbörligen motiveras i översynen av respektive nationella program. Ett förnyat åtagande eller en överföring av ett belopp får endast göras en gång. Kommissionen ska godkänna det förnyade åtagandet eller överföringen genom en översyn av det nationella programmet. Medlen ska omfördelas på ett öppet och effektivt sätt i enlighet med målen för det nationella programmet.

 

När det gäller belopp från provisoriska åtgärder som införts genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 ska minst 20 % av de belopp som anslås på nytt anslås för åtgärder inom de nationella programmen för omplacering av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd, eller för vidarebosättning och annan tillfällig humanitär inresa.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a.  För att genomföra artikel 50.1 i förordning (EU) nr 514/2014, när belopp från provisoriska åtgärder som införs genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 anslås på nytt för samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet eller överförs till andra åtgärder inom ramen för det nationella programmet i enlighet med punkt 3, ska de berörda beloppen anses ha avsatts samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom åtagandet eller överföringen i fråga godkänns.

”3a.  För att genomföra artikel 50.1 i förordning (EU) nr 514/2014, när belopp från provisoriska åtgärder som införs genom besluten (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 anslås på nytt för samma åtgärd inom ramen för det nationella programmet eller överförs till andra särskilda åtgärder inom ramen för det nationella programmet i enlighet med punkt 3, ska de berörda beloppen anses ha avsatts samma år som översynen av det nationella programmet, varigenom åtagandet eller överföringen i fråga godkänns.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel, särskilt när det gäller överföringar av belopp till andra åtgärder inom ramen för nationella program och förnyade åtaganden.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I punkt 4 ska ”personer som åtnjuter internationellt skydd” ersättas med orden ”person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd”.

utgår

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 516/2014

Artikel 18 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.  För att effektivt uppnå målen för solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna som avses i artikel 80 i EUF-fördraget och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 i den här förordningen för att justera det schablonbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln och då särskilt beakta den rådande inflationen, relevant utveckling på området för överföring av personer som åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppen innebär.

4.  För att effektivt uppnå målen för solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna som avses i artikel 80 i EUF-fördraget och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 i den här förordningen för att justera det schablonbelopp som avses i punkt 1 i den här artikeln och då särskilt beakta den rådande inflationen, relevant utveckling på området för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan och för vidarebosättning och annan tillfällig humanitär inresa samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppen innebär.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

Referensnummer

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Framläggande för parlamentet

22.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Ingivande

19.11.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 26 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy