Процедура : 2015/0003(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0371/2018

Внесени текстове :

A8-0371/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0508

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 678kWORD 56k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Кийт Тейлър

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07067/2015),

–  като взе предвид проекта на протокол за изменение на Евро‑средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07066/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0189/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0371/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Хашемитско кралство Йордания.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз, неговите държави членки и Йордания бе договорено въз основа на приетото през октомври 2007 г. решение на Съвета, разрешаващо започването на преговори. Споразумението беше подписано на 15 декември 2010 г.(1) То отваря съответните пазари и интегрира Йордания в общо авиационно пространство с ЕС, което позволява на всички авиокомпании от ЕС да извършват директни полети до Йордания от всяка точка на ЕС. Реципрочно, това важи и за йорданските превозвачи. Насърчават се трансграничните инвестиции и се премахват всички ограничения по отношение на цените, маршрутите и квотите за полетите между Йордания и ЕС.

Присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз

В съответствие с Акта за присъединяване на Република Хърватия(2), тя ще се присъедини към споразуменията, сключени или подписани преди присъединяването на Хърватия от държавите – членки на ЕС и от Съюза с една или повече трети държави, посредством протокол към тези споразумения.

С Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г. се разрешава на Комисията да води преговори по протоколи за изменение на споразумения, подписани или сключени от ЕС или от ЕС и неговите държави членки с трети държави, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-ма държава членка.

Протоколът, с който се взема предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, беше договорен между Комисията и органите на Хашемитско кралство Йордания.

Основни разпоредби на протокола

Целта на протокола е да се позволи на Република Хърватия да стане страна по Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването, сключено между Европейския съюз, неговите държави членки и Хашемитско кралство Йордания (член 1) и да се осигурят необходимите последващи езикови изменения (член 2). Протоколът не въвежда никакви промени в съдържанието на Споразумението между ЕС и Йордания.

Процедура

Протоколът беше подписан на 3 май 2016 г. За да се сключи протоколът, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения към самото споразумение. Допустими са само изменения, целящи промяна в предложената от докладчика препоръка.

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (комисията TRAN) да даде положително становище относно сключването на този протокол.

(1)

Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 334, 6.12.2012 г., стр. 3.

(2)

OВ L 112, 24.4.2012 г., стр. 21.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Йордания с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС

Позовавания

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Дата на сезиране

25.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Дата на внасяне

21.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност