Postup : 2015/0003(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2018

Předložené texty :

A8-0371/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0508

DOPORUČENÍ     ***
PDF 519kWORD 55k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Keith Taylor

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07067/2015),

–  s ohledem na návrh Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07066/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada na základě čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0189/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0371/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Jordánského hášimovského království.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Na základě rozhodnutí Rady přijatého v říjnu 2007, kterým bylo schváleno zahájení jednání, byla mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Jordánskem vyjednána Evropsko-středomořská letecká dohoda. Dohoda byla podepsána dne 15. prosince 2010(1). Díky ní dochází k otevření příslušných trhů a začlenění Jordánska do společného leteckého prostoru EU, takže všechny letecké společnosti EU mohou odkudkoli z EU provozovat přímé lety do Jordánska a totéž platí i naopak pro jordánské dopravce. Dohoda podporuje přímé investice a odstraňuje veškerá omezení, pokud jde o ceny, letové trasy a kvóty na lety mezi Jordánskem a EU.

Přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky(2) přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným před jeho přistoupením členskými státy EU a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutí Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 zmocnilo Komisi k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy, a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a orgány Jordánského hášimovského království.

Hlavní ustanovení protokolu

Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se stranou Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Jordánským hášimovským královstvím (článek 1) a zajistit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení vyplývají (článek 2). Protokol nezavádí do dohody mezi EU a Jordánskem žádné podstatné změny.

Postup

Protokol byl podepsán dne 3. května 2016. K uzavření protokolu potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu na základě jediného hlasování, přičemž k dohodě nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Přípustné jsou pouze pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

(1)

Znění dohody bylo zveřejněno v Úř. věst. L 334, 20.11.2012, s. 3.

(2)

Úř. věst. L112, 24.04.2012, s.21.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Jordánskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU

Referenční údaje

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

25.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Datum předložení

21.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí