Procedure : 2015/0003(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0371/2018

Indgivne tekster :

A8-0371/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0508

HENSTILLING     ***
PDF 451kWORD 55k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Keith Taylor

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07067/2015),

–  der henviser til protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07066/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0189/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0371/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Hashemitiske Kongerige Jordans regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Indledning

Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Jordan blev forhandlet på plads på grundlag af en rådsafgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger, som blev vedtaget i oktober 2007. Aftalen blev undertegnet den 15. december 2010(1). Den åbner de respektive markeder og integrerer Jordan i et fælles luftfartsområde med EU, hvilket giver alle EU-luftfartsselskaber mulighed for at foretage direkte flyvninger til Jordan fra hele EU, og vice versa for jordanske luftfartsselskaber. Der tilskyndes til krydsinvesteringer, og aftalen fjerner alle restriktioner med hensyn til priser, ruter og kvoter for flyvninger mellem Jordan og EU.

Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse(2) tiltræder Kroatien de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU's medlemsstater og Unionen med ét eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

Rådets afgørelse 13351/12 af 14. september 2012 gav Kommissionen bemyndigelse til med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU at forhandle protokoller for at ændre aftaler med tredjelande, der er undertegnet eller indgået af EU eller af EU og dets medlemsstater.

Republikken Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013 og blev Unionens 28. medlemsstat.

Protokollen, der skal tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, er forhandlet mellem Kommissionen og Det Hashemitiske Kongerige Jordans myndigheder.

Protokollens vigtigste bestemmelser

Målet med protokollen er at give Republikken Kroatien mulighed for at deltage i Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Det Hashemitiske Kongerige Jordan (artikel 1) og sørge for de nødvendige sproglige tilpasninger (artikel 2). Protokollen medfører ingen indholdsmæssige ændringer af aftalen mellem EU og Jordan.

Procedure

Protokollen blev undertegnet den 3. maj 2016. For at kunne indgå protokollen behøver Rådet Europa-Parlamentets godkendelse. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 99 og artikel 108, stk. 7, træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen. Kun ændringsforslag, der sigter på at forkaste ordførerens henstilling, kan antages.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

(1)

Teksten til aftalen er offentliggjort i EUT L 334 af 6.12.2012, s. 3.

(2)

EUT L 112 af 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Referencer

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Dato for høring/anmodning om godkendelse

25.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

8.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Dato for indgivelse

21.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik