Διαδικασία : 2015/0003(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0371/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0371/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0508

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 668kWORD 57k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Keith Taylor

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07067/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07066/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0189/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και της Ιορδανίας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2007 με την οποία επετράπη η έναρξη διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010(1). Ανοίγει τις αντίστοιχες αγορές και εντάσσει την Ιορδανία σε έναν Κοινό Εναέριο Χώρο με την ΕΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να εκτελούν απευθείας πτήσεις προς την Ιορδανία από οπουδήποτε στην ΕΕ, και αντιστρόφως στους αερομεταφορείς της Ιορδανίας. Ενθαρρύνει τις διασταυρούμενες επενδύσεις και αίρει όλους τους φραγμούς όσον αφορά τις τιμές, τα δρομολόγια και τις ποσοστώσεις των πτήσεων μεταξύ της Ιορδανίας και της ΕΕ.

Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας(2), η Κροατία θα προσχωρήσει στις συμφωνίες που είχαν συνάψει ή υπογράψει τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ένωση με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση της Κροατίας, μέσω πρωτοκόλλου στις εν λόγω συμφωνίες.

Με την απόφαση 13351/12 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να διαπραγματευθεί τα πρωτόκολλα τροποποίησης των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή συναφθεί μεταξύ, αφενός, της ΕΕ ή της ΕΕ και των κρατών μελών της και, αφετέρου, τρίτων χωρών, ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ.

Την 1η Ιουλίου 2013 η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην ΕΕ και κατέστη το 28ο κράτος μέλος της.

Το πρωτόκολλο που λαμβάνει υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

Κύριες διατάξεις του πρωτοκόλλου

Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι επιτρέψει στη Δημοκρατία της Κροατίας να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (άρθρο 1) και να προβλέψει τις αναγκαίες επακόλουθες γλωσσικές προσαρμογές (άρθρο 2). Το πρωτόκολλο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην ουσία της συμφωνίας ΕΕ-Ιορδανίας.

Διαδικασία

Το πρωτόκολλο υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2016. Το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε μία μοναδική ψηφοφορία και δεν μπορεί να κατατεθεί καμία τροπολογία επί της συμφωνίας. Παραδεκτές είναι μόνο τροπολογίες που έχουν στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση όπως προτείνεται από τον εισηγητή.

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να εκδώσει θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(1)

Το κείμενο της συμφωνίας δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 334 της 6.12.2012, σ. 3.

(2)

ΕΕ L112 της 24.04.2012, σ.21.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ

Έγγραφα αναφοράς

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

25.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Ημερομηνία κατάθεσης

21.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου