SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

20.11.2018 - (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Keith Taylor

Menettely : 2015/0003(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0371/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0371/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07067/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi, jolla muutetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä Euro–Välimeri-ilmailusopimusta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (07066/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0189/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0371/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus neuvoteltiin luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiselle lokakuussa 2007 tehdyn neuvoston päätöksen perusteella. Sopimus allekirjoitettiin 15. joulukuuta 2010[1]. Sen perusteella asianomaiset markkinat avataan ja Jordania liitetään osaksi yhteistä ilmailualuetta EU:n kanssa. Tämän ansiosta kaikki EU:n lentoyhtiöt voivat lentää suoraan Jordanian lentoasemille miltä tahansa EU:n lentoasemalta ja Jordanian lentoyhtiöt voivat vastaavasti lentää suoraan kaikille EU:n lentoasemille. Ristikkäisiä investointeja suositaan, ja sopimuksella poistetaan kaikki Jordanian ja EU:n välisten lentojen hintoihin, reitteihin ja kiintiöihin liittyvät rajoitukset.

Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan[2] mukaisesti Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden ja unionin yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen Kroatian liittymistä tekemiin tai allekirjoittamiin sopimuksiin kyseisiin sopimuksiin liitettävällä pöytäkirjalla.

Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 tekemällään päätöksellä 13351/12 komission neuvottelemaan pöytäkirjoista Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien tai tekemien sopimusten mukauttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio.

Komissio ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Pöytäkirjan keskeiset määräykset

Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Kroatian tasavallan tuleminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen osapuoleksi (1 artikla) ja tehdä sopimukseen tarvittavat kielelliset muutokset (2 artikla). Pöytäkirja ei muuta millään tavoin EU:n ja Jordanian välisen sopimuksen sisältöä.

Menettely

Pöytäkirja allekirjoitettiin 3. toukokuuta 2016. Voidakseen tehdä pöytäkirjan neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti äänestää asiasta vain kerran eikä itse sopimukseen voida esittää tarkistuksia. Vain tarkistuksia, joiden tarkoituksena on esittelijän ehdottaman suosituksen peruuttaminen, voidaan ottaa käsiteltäväksi.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle puoltavan lausunnon antamista tämän pöytäkirjan tekemisestä.

  • [1]  Sopimuksen teksti on julkaistu virallisessa lehdessä (EUVL L 334, 6.12.2012, s. 3).
  • [2]  EUVL L112, 24.4.2012, s. 21.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Pöytäkirja EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

25.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.11.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö