Nós Imeachta : 2015/0003(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0371/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0371/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 12/12/2018 - 12.10

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0508

MOLADH     ***
PDF 448kWORD 56k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais agus a Bhallstát, Prótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Keith Taylor

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais agus a Bhallstát, Prótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (07067/2015),

–  ag féachaint don dréacht-Phrótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura‑Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh (07066/2015),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 100(2) agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0189/2016),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0371/2018),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Réamhrá

Rinneadh an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach, na Ballstáit agus an Iordáin a chaibidliú ar bhonn cinneadh ón gComhairle a glacadh i mí Dheireadh Fómhair 2007 ag údarú tús a chur leis an gcaibidlíocht. Síníodh an Comhaontú an 15 Nollaig 2010(1). Osclaíonn sé na margaí faoi seach agus comhtháthaíonn sé an Iordáin i gComhlimistéar Eitlíochta le AE, rud a chuireann ar chumas gach aerlíne AE eitiltí díreacha a oibriú chuig an Iordáin ó aon áit in AE agus a mhalairt d’iompróirí Iordánaigh. Moltar tras-infheistíochtaí agus baineann sé gach srian ar phraghsanna, ar bhealaí agus ar chuótaí ar eitiltí idir an Iordáin agus AE.

Aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach

I gcomhréir le hIonstraim Aontachais Phoblacht na Cróite(2), aontóidh an Chróit do na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú ag Ballstáit AE agus ag an Aontas le ceann amháin nó níos mó de thríú tíortha trí bhíthin prótacal do na comhaontuithe sin roimh aontachas na Cróite.

Thug Cinneadh 13351/12 ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2012 údar don Choimisiún Prótacail a chaibidliú chun leasú a dhéanamh ar chomhaontaithe arna síniú nó arna dtabhairt i gcrích idir AE, nó AE agus na Ballstáit, le tríú tíortha, i bhfianaise aontachas na Cróite le AE.

An 1 Iúil 2013, d’aontaigh Poblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach agus rinneadh an 28ú Ballstát di.

An Prótacal chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh, rinne an Coimisiún é a chaibidliú le hÚdaráis Ríocht Haisimíteach na hIordáine.

Príomhfhorálacha an Phrótacail

Is é cuspóir an Phrótacail ná chun ligean do Phoblacht na Cróite a bheith ina páirtí den Chomhaontú Eura-Mheánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach, na Ballstáit agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine (Airteagal 1) agus chun foráil do na hoiriúnuithe teanga a eascraíonn as sin (Airteagal 2). Ní thabharfaidh an Prótacal aon athrú ar shubstaint Chomhaontú AE-Iordáin isteach.

Nós Imeachta

Síníodh an Prótacal an 3 Bealtaine 2016. Chun an Prótacal a chur chun críche, tá toiliú Pharlaimint na hEorpa de dhíth ar an gComhairle. I gcomhréir le Riail 99 agus Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta, glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar an gcomhaontú a chur síos. Ní ghlacfar le leasuithe ach amháin iad siúd a bhfuil mar aidhm acu an moladh atá á mholadh ag an Rapóirtéir a aisiompú.

I bhfianaise an mhéid sin thuas, molann bhur Rapóirtéir gur cheart do choiste TRAN tuairim fhabhrach a thabhairt do thabhairt i gcrích an Phrótacail seo.

(1)

Tá téacs an Chomhaontaithe foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 334, 6.12.2012, lch. 3.

(2)

IO L 112, 24.04.2012, lch. 21.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Prótacal lena leasaítear an Comhaontú Eura-Meánmhara Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus san Iordáin chun aontachas na Cróite le AE a chur san áireamh

Tagairtí

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

25.5.2016

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

8.10.2018

 

 

 

Dáta a ghlactha

15.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

47

0

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Dáta don chur síos

21.11.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 29 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais