Procedūra : 2015/0003(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0371/2018

Pateikti tekstai :

A8-0371/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0508

REKOMENDACIJA     ***
PDF 586kWORD 55k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Keith Taylor

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07067/2015),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, projektą (07066/2015),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0189/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0371/2018),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jordanijos Hašimitų Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginė dalis

Remiantis 2007 m. spalio mėn. priimtu Tarybos sprendimu, kuriuo leista pradėti derybas, buvo deramasi dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo. Susitarimas pasirašytas 2010 m. gruodžio 15 d.(1) Juo atveriamos atitinkamos rinkos ir Jordanija integruojama į bendrą ES aviacijos erdvę, taip sudaromos galimybės visoms ES oro transporto bendrovėms vykdyti tiesioginius skrydžius į Jordaniją iš bet kurios ES valstybės ir lygiavertės galimybės Jordanijos oro transporto bendrovėms. Skatinamos tarpusavio investicijos ir panaikinami visi kainų, maršrutų arba skrydžių tarp Jordanijos ir ES skaičiaus apribojimai.

Kroatijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą

Pagal Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo(2) Kroatija prisijungia prie susitarimų, kuriuos prieš jos stojimą į Europos Sąjungą ES valstybės narės ir Sąjunga sudarė arba pasirašė su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, sudarydama prie tų susitarimų pridedamus protokolus.

2012 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimu 13352/12 Komisija buvo įgaliota vesti derybas dėl protokolų, kuriais, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į ES, iš dalies keičiami ES arba ES ir jos valstybių narių sudaryti arba pasirašyti susitarimai su trečiosiomis šalimis.

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą ir tapo jos 28-ąja valstybe nare.

Dėl protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, Komisija vedė derybas su Jordanijos Hašimitų Karalystės valdžios institucijomis.

Pagrindinės protokolo nuostatos

Protokolo tikslas – lesti Kroatijos Respublikai tapti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio regiono valstybių aviacijos susitarimo šalimi (1 straipsnis) ir nustatyti būtinus su tuo susijusius lingvistinius susitarimo pakeitimus (2 straipsnis). Protokole nenumatomi jokie ES ir Jordanijos susitarimo turinio pakeitimai.

Procedūra

Protokolas pasirašytas 2016 m. gegužės 3 d. Kad galėtų sudaryti protokolą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu; negali būti teikiami jokie paties susitarimo pakeitimai. Leidžiami tik tokie pakeitimai, kuriais siekiama pakeisti pranešėjo pasiūlytą rekomendaciją.

Remdamasis šia informacija, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio protokolo sudarymo.

(1)

Susitarimo tekstas paskelbtas ES OL L 334, 2012 12 6, p. 3.

(2)

OL L 112, 2012 4 24, p. 21.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į ES, iš dalies keičiamas ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas

Nuorodos

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

25.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

15.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Pateikimo data

21.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika