Procedūra : 2015/0003(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0371/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0371/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2018 - 12.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0508

IETEIKUMS     ***
PDF 586kWORD 55k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Keith Taylor

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07067/2015),

–  ņemot vērā projektu protokolam, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07066/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0189/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0371/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Jordānijas Hāšimītu Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Sarunas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Jordāniju tika risinātas, pamatojoties uz 2007. gada oktobrī pieņemto Padomes lēmumu, ar ko pilnvaro sākt sarunas. Nolīgumu parakstīja 2010. gada 15. decembrī(1). Tas atver attiecīgos tirgus un integrē Jordāniju kopējā aviācijas telpā ar ES, ļaujot visām ES aviosabiedrībām veikt tiešos lidojumus uz Jordāniju no jebkuras vietas ES un otrādi — Jordānijas pārvadātājiem. Tiek veicināti pārrobežu ieguldījumi, un ar to tiek atcelti visi cenu, maršrutu un kvotu ierobežojumi lidojumiem starp Jordāniju un ES.

Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai

Saskaņā ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos(2), Horvātija pievienosies nolīgumiem, ko ES dalībvalstis un Savienība noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms Horvātijas pievienošanās, minētajiem nolīgumiem pievienojot protokolu.

Ar Padomes 2012. gada 14. septembra Lēmumu 13351/12 Komisija tika pilnvarota risināt sarunas par protokoliem, lai grozītu nolīgumus, kas parakstīti vai noslēgti starp ES vai ES un tās dalībvalstis ar trešām valstīm, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES.

Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās Eiropas Savienībai un kļuva par tās 28. dalībvalsti.

Par protokolu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ir notikušas sarunas starp Komisiju un Jordānijas Hāšimītu Karalistes iestādēm.

Protokola galvenie noteikumi

Protokola mērķis ir ļaut Horvātijas Republikai kļūt par Pusi Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm un Jordānijas Hāšimītu Karalisti (1. pants) un nodrošināt no tā izrietošos vajadzīgos lingvistiskos pielāgojumus (2. pants). ES un Jordānijas Hāšimītu Karalistes nolīgumā ar šo protokolu netiks ieviestas nekādas izmaiņas pēc būtības.

Procedūra

Protokolu parakstīja 2016. gada 3. maijā. Lai noslēgtu šo protokolu, Padomei nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Pieņemami ir tikai tādi grozījumi, kuru mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā protokola noslēgšanu.

(1)

Nolīguma teksts publicēts OV L 334, 6.12.2012., 3. lpp.

(2)

OV L112, 24.4.2012., 21. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp ES un Jordāniju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos ES

Atsauces

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

25.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Iesniegšanas datums

21.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika