Procedura : 2015/0003(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0371/2018

Teksty złożone :

A8-0371/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0508

ZALECENIE     ***
PDF 590kWORD 56k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Keith Taylor

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07067/2015),

–  uwzględniając projekt Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07066/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0189/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0371/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Jordanią została wynegocjowana na podstawie przyjętej w październiku 2007 r. decyzji Rady upoważniającej do otwarcia rokowań. Umowę podpisano 15 grudnia 2010 r.(1) Przewiduje ona wzajemne otwarcie rynków i włączenie Jordanii do wspólnego obszaru lotniczego UE, umożliwiając wszystkim przewoźnikom lotniczym UE bezpośrednie loty do Jordanii z dowolnego miejsca na terytorium UE, a przewoźnikom jordańskim bezpośrednie loty do UE. Zachęca się do podejmowania inwestycji krzyżowych i usuwa wszelkie ograniczenia dotyczące cen, tras i limitów lotów między Jordanią a UE.

Przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Zgodnie z aktem przystąpienia Republiki Chorwacji(2), Chorwacja przystąpi do umów, które przed datą jej przystąpienia zostały zawarte lub podpisane przez państwa członkowskie UE i Unię z przynajmniej jednym państwem trzecim w drodze zawarcia protokołu do tych umów.

Decyzją 13351/12 z 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji w sprawie protokołów zmieniających umowy podpisane lub zawarte przez UE lub UE i jej państwa członkowskie z państwami trzecimi w perspektywie przystąpienia Chorwacji do UE.

Dnia 1 lipca 2013 r. Republika Chorwacji przystąpiła do UE jako dwudzieste ósme państwo członkowskie.

Protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej był przedmiotem negocjacji między Komisją a władzami Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Najważniejsze postanowienia protokołu

Celem protokołu jest umożliwienie Republice Chorwacji przystąpienia do Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (art. 1) oraz wprowadzenie niezbędnych zmian dostosowujących umowę pod względem językowym (art. 2). Protokół nie wprowadzi żadnych zmian co do istoty umowy między UE a Jordanią.

Procedura

Protokół został podpisany 3 maja 2016 r. W celu jego zawarcia Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 99 i art. 108 ust. 7 Regulaminu Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania, przy czym nie ma możliwości wnoszenia poprawek do samej umowy. Możliwe są jedynie poprawki, których celem jest wprowadzenie zmian do zalecenia zaproponowanego przez sprawozdawcę.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowego protokołu.

(1)

Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. UE L 334 z 6.12.2012, s. 3.

(2)

Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół zmieniający Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między UE a Jordanią w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

Odsyłacze

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

25.5.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Data złożenia

21.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności