Procedură : 2015/0003(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0371/2018

Texte depuse :

A8-0371/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0508

RECOMANDARE     ***
PDF 519kWORD 56k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Keith Taylor

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07067/2015),

–  având în vedere proiectul de Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07066/2015),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0189/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0371/2018),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Hașemit al Iordaniei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Regatul Hașemit al Iordaniei a fost negociat pe baza deciziei Consiliului adoptate în octombrie 2007, prin care s-a autorizat deschiderea negocierilor. Acordul a fost semnat la 15 decembrie 2010(1). Acordul face posibilă deschiderea piețelor din țările semnatare și integrarea Iordaniei în spațiul aerian comun al Uniunii Europene și permite companiilor aeriene din UE să efectueze zboruri directe către Iordania din orice punct de plecare situat pe teritoriul UE, oferind drepturi similare companiilor aeriene din Iordania. Acordul încurajează investițiile încrucișate și elimină toate restricțiile privind prețurile, rutele și numărul de zboruri autorizate în intervale de timp determinate între Iordania și UE.

Aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

În conformitate cu Actul de aderare a Republicii Croația(2), Croația va adera la acordurile încheiate sau semnate, înainte de aderarea Croației, de către statele membre ale UE și de către Uniune, cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la acordurile respective.

Prin Decizia 13351/12 din 14 septembrie 2012 a Consiliului, Comisia a fost autorizată să negocieze protocoale de modificare a acordurilor semnate sau încheiate între UE sau UE și statele sale membre cu țări terțe, în vederea aderării Croației la UE.

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la UE și a devenit cel de-al 28-lea stat membru.

Protocolul privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația a fost negociat de Comisie și autoritățile din Regatul Hașemit al Iordaniei.

Principalele dispoziții ale protocolului

Scopul protocolului este să permită Republicii Croația să devină parte la Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Regatul Hașemit al Iordaniei (articolul 1) și să cuprindă adaptările lingvistice necesare (articolul 2). Protocolul nu va introduce nicio modificare în substanța Acordului UE-Iordania.

Procedura

Protocolul a fost semnat la 3 mai 2016. Pentru a încheia protocolul, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European. În conformitate cu articolul 99 și cu articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, Parlamentul decide prin vot unic și nu pot fi depuse niciun fel de amendamente la acord. Se admit doar amendamentele care vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să exprime un aviz favorabil privind încheierea prezentului protocol.

(1)

Textul acordului a fost publicat în JO L 334, 6.12.2012, p. 3.

(2)

JO L 112, 24.4.2012, p. 21.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și Iordania pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Referințe

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Data sesizării

25.5.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Examinare în comisie

8.10.2018

 

 

 

Data adoptării

15.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Data depunerii

21.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate