Postopek : 2015/0003(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0371/2018

Predložena besedila :

A8-0371/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0508

PRIPOROČILO     ***
PDF 516kWORD 54k
20.11.2018
PE 626.929v02-00 A8-0371/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Keith Taylor

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

(07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07067/2015),

–  ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07066/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in členom 218(6)(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0189/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0371/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Hašemitske kraljevine Jordanije.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo, njenimi državami članicami in Jordanijo je bil dogovorjen na podlagi Sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj, ki je bil sprejet oktobra 2007. Sporazum je bil podpisan 15. decembra 2010(1). Odpira oba trga in povezuje Jordanijo v skupni zračni prostor z EU, kar vsem letalskim družbam v EU omogoča, da opravljajo direktne lete v Jordanijo iz kjer koli v EU, obratno pa velja za jordanske prevoznike. Spodbujajo se navzkrižne naložbe in odpravljajo vse omejitve cen, poti in kvote letov med Jordanijo in EU.

Pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

V skladu z Aktom o pristopu Republike Hrvaške(2) bo Hrvaška pristopila k sporazumom, ki so jih pred pristopom Hrvaške sklenile ali podpisale države članice EU in Unija z eno ali več tretjimi državami, na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

Komisija je na podlagi Sklepa Sveta 13351/12 z dne 14. septembra 2012 izvedla pogajanja o protokolih o spremembi sporazumov, podpisanih ali sklenjenih med EU ali EU in njenimi državami članicami ter tretjimi državami članicami, zaradi pristopa Hrvaške k EU.

Republika Hrvaška je 1. julija 2013 pristopila k EU in tako postala njena 28. država članica.

Protokol o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji je bil predmet pogajanj med Komisijo in oblastmi Hašemitskega kraljestva Jordanije.

Glavne določbe protokola

Namen protokola je omogočiti Republiki Hrvaški, da postane pogodbenica Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo (člen 1) in zagotoviti s tem povezane potrebne jezikovne prilagoditve (člen 2). Protokol v sporazum med EU in Jordanijo ne uvaja vsebinskih sprememb.

Postopek

Protokol je bil podpisan 3. maja 2016. Svet za njegovo sklenitev potrebuje odobritev Evropskega parlamenta. V skladu s členom 99 in členom 108(7) Poslovnika Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, predlogov sprememb pa ni mogoče vložiti. Vlagajo se lahko le predlogi sprememb za spremembo priporočila, ki ga predlaga poročevalec.

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj odbor TRAN poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega protokola.

(1)

Besedilo Sporazuma je objavljeno v UL L 334, 6.12.2012, str. 3.

(2)

UL L 112, 24.4.2012, str. 21.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Protokol o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Jordanijo zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k EU

Referenčni dokumenti

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

25.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

8.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

15.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Datum predložitve

21.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov