Betänkande - A8-0371/2018Betänkande
A8-0371/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

20.11.2018 - (07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Keith Taylor

Förfarande : 2015/0003(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0371/2018
Ingivna texter :
A8-0371/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(07067/2015 – C8‑0189/2016 – 2015/0003(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07067/2015),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07066/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0189/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0371/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Hashemitiska konungariket Jordanien.

MOTIVERING

Inledning

Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen, dess medlemsstater och Jordanien förhandlades fram på grundval av rådets beslut från oktober 2007 om bemyndigande att inleda förhandlingar. Avtalet undertecknades den 15 december 2010[1]. Det öppnar de respektive marknaderna och integrerar Jordanien i ett gemensamt luftrum med EU, vilket gör det möjligt för alla flygbolag i EU att flyga direkt till Jordanien från hela EU och tvärtom för jordanska flygbolag. Ömsesidiga investeringar uppmuntras, och genom avtalet avskaffas alla begränsningar i fråga om priser, rutter och kvoter för flygningar mellan Jordanien och EU.

Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

I enlighet med anslutningsakten för Republiken Kroatien[2] ska Kroatien tillträda de avtal som EU:s medlemsländer och unionen har ingått eller undertecknat med ett eller fler tredjeländer före Kroatiens anslutning till EU genom ett protokoll till dessa avtal.

Genom rådets beslut 13351/2012 av den 14 september 2012 bemyndigades kommissionen att förhandla fram protokoll för att ändra avtal som har undertecknats eller ingåtts av EU, eller av EU och dess medlemsstater, med tredjeländer, med anledning av Kroatiens anslutning till EU.

Den 1 juli 2013 anslöt sig Republiken Kroatien till EU och blev dess 28:e medlemsstat.

Protokollet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen har förhandlats fram mellan kommissionen och Hashemitiska konungariket Jordaniens myndigheter.

De viktigaste bestämmelserna i protokollet

Protokollets syfte är att göra det möjligt för Republiken Kroatien att bli part i Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Hashemitiska konungariket Jordanien (artikel 1) och att se till att nödvändiga språkliga anpassningar görs (artikel 2). Protokollet kommer inte att medföra några innehållsmässiga ändringar av avtalet mellan EU och Jordanien.

Förfarande

Protokollet undertecknades den 3 maj 2016. För att protokollet ska kunna ingås behöver rådet Europaparlamentets godkännande. I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i arbetsordningen ska parlamentet fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag till själva avtalet får läggas fram. Ändringsförslag är endast tillåtliga om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

På grundval av ovanstående rekommenderar föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av detta protokoll.

  • [1]  Texten till avtalet har offentliggjorts i EUT L 334, 6.12.2012, s. 3.
  • [2]  EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Referensnummer

07067/2015 – C8-0189/2016 – COM(2015)00032015/0003(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

25.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

6.6.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Keith Taylor

23.2.2015

 

 

 

Behandling i utskott

8.10.2018

 

 

 

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

Ingivande

21.11.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

47

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Peter Lundgren, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu, Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

EFDD

Jill Seymour

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 29 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy