Διαδικασία : 2018/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 18
CRE 10/12/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0498

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 750kWORD 73k
21.11.2018
PE 625.206v02-00 A8-0372/2018

σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα

(2018/2156(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Tunne Kelam

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα

(2018/2156(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013, της 26ης Ιουνίου 2015, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, της 9ης Μαρτίου 2017, της 22ας Ιουνίου 2017, της 20ής Νοεμβρίου 2017, της 14ης Δεκεμβρίου 2017 και της 28ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 25ης Ιουνίου 2018 στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2017 με τίτλο: «Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας» (COM(2017)0315),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ της 10ης Νοεμβρίου 2017 όσον αφορά τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 28ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016 και της 10ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στις 6 Δεκεμβρίου 2016 και στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και την έκθεση προόδου ως προς την εφαρμογή τους, της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017 και της 6ης Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμπερασμάτων του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017 και της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή των κοινών δηλώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη και τη δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, αμφότερες της 11ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(4) και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για της σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0372/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, καθώς και το βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές σύστημα και η ευρωπαϊκή ενότητα, δέχονται αυξανόμενες προκλήσεις σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής και επιδείνωσης του στρατηγικού περιβάλλοντος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιόπιστη αποτροπή, καθώς και ο σχεδιασμός για την απόκριση στις κρίσεις και για την άμυνα της ηπειρωτικής Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητα ταχείας και αποτελεσματικής ανάπτυξης δυνάμεων προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συμμαχικών δυνάμεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «μέρισμα ειρήνης» μετά το 1989 ακολούθησε η σταδιακή διάβρωση των αμυντικών αναγκών όσον αφορά τις υποδομές και την κινητικότητα των δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε πλήρη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, επιδιώκει να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως πάροχος ασφάλειας, συνεισφέροντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, παρέχοντας εγγυήσεις για την ασφάλεια των πολιτών και των εδαφών της μέσω ενός μοναδικού και μεγάλου εύρους πολιτικών, μέσων και εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για την εκπλήρωση αυτών των φιλοδοξιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της συνολικής στρατηγικής και σύμφωνα με τους στόχους της, η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της, και ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρου για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ιδίως στις γειτονικές της χώρες και πέρα από αυτές, καθώς και τη στρατηγική της αυτονομία, βασισμένη στην εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει τη δική της στρατηγική αυτονομία μέσω μιας αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, προκειμένου να διατηρεί την ασφάλεια, να αποτρέπει συγκρούσεις και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια, εγγυώμενη παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών της και όσων συμμετέχουν σε αποστολές της ΚΠΑΑ, προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντά της και να υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της, συνεισφέροντας παράλληλα στην αποτελεσματική πολυμέρεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να μπορεί να αποφασίζει και να δρα χωρίς να εξαρτάται από τις δυνατότητες τρίτων μερών, προκειμένου να οικοδομήσει την ανθεκτικότητά της και να εδραιώσει την στρατηγική της αυτονομία στον τομέα της άμυνας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο υποδομών και προμηθειών είναι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας, της Αμυντικής Ένωσης και της αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα επιτυγχάνεται μόνο με την πλήρη συμμετοχή και δέσμευση όλων των κρατών μελών, την αποτελεσματική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, τον συνυπολογισμό των διαθέσιμων πόρων κάθε κράτους μέλους, των αναγκών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, κατά τρόπο ο οποίος συνάδει με τις σχετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής υποδομής για τις ανάγκες ασφάλειας, μέσω συνεκτικών και συμπληρωματικών έργων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί στρατηγικό και επιχειρησιακό μέσο για την τόνωση της στρατιωτικής αυτονομίας της Ένωσης και βοηθά την ανάπτυξη και την αναδιάταξη, αλλά και την υποστήριξη των δυνάμεων των κρατών μελών, ενόψει της επίτευξης των στρατιωτικών φιλοδοξιών της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με υβριδικές και πολυδιάστατες προκλήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον απώτατο Βορρά, την Ανατολή, τα Βαλκάνια και τον Νότο / τη Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτερη και ομαλότερη αποστολή πόρων και αγαθών σε αυτούς τους άξονες (Βορράς-Νότος, Δύση-Ανατολή) θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά σε μια αξιόπιστη απόκριση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία συμφωνήθηκε η ενίσχυση της στάσης άμυνας και αποτροπής της Συμμαχίας, και αυξήθηκε η ετοιμότητα των δυνάμεων επέμβασης, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν η «ενισχυμένη προωθημένη παρουσία» και η «προσαρμοσμένη προωθημένη παρουσία» για την επίτευξη αυτών των στόχων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα συνιστά ένα σαφές βήμα το οποίο είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, και αποτελεί μέρος της ΚΠΑΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογική ασφάλεια και άμυνα των κρατών μελών της ΕΕ και η ικανότητά τους να παρεμβαίνουν σε κρίσεις στο εξωτερικό εξαρτάται ουσιαστικά από την ικανότητα μετακίνησης των στρατευμάτων και του μη στρατιωτικού προσωπικού διαχείρισης κρίσεων, της μετακίνησης του υλικού και του εξοπλισμού στο έδαφος άλλων κρατών μελών και εκτός της ΕΕ, ελεύθερα και ταχέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 κράτη μέλη είναι επίσης και μέλη του ΝΑΤΟ και είναι δεσμευμένα στη συλλογική άμυνα, ενώ το καθένα διαθέτει μόνο ένα ενιαίο σύνολο ενόπλων δυνάμεων και υποδομών μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών απαιτούν μεγαλύτερη εναρμόνιση με τις ανάγκες ασφάλειας και άμυνας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός αριθμός εμποδίων, φυσικών, νομικών και ρυθμιστικών, συχνά καθιστά τις μετακινήσεις αυτές δύσκολες, επιβάλλοντας σημαντικές καθυστερήσεις, και ως εκ τούτου απειλεί να υπονομεύσει το στόχο τους, ειδικά σε καταστάσεις κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές ασκήσεις που διεκπεραιώνονται υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν την τεράστια σημασία των κατάλληλων υποδομών στον τομέα των μεταφορών για την επιτυχία στρατιωτικών στόχων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στη διάθεσή της σημαντικές πολιτικές και εργαλεία για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας και στις διεθνείς τους υποχρεώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή και η ΑΠ/ΥΕ δημοσίευσαν ένα σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα το οποίο παρέχει χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση έχει ξεκινήσει από τον εντοπισμό των κοινών στρατιωτικών απαιτήσεων για τη στρατιωτική κινητικότητα εντός και εκτός της ΕΕ, και την παρουσίαση πρότασης για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής κινητικότητας μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), ώστε να καθίσταται δυνατόν να χρηματοδοτούνται έργα που σχετίζονται με τη διττή χρήση (μη στρατιωτική και αμυντική) της υποδομής στον τομέα των μεταφορών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 ζητείται από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στρατιωτικής κινητικότητας και της απλοποίησης των σχετικών κανόνων και διαδικασιών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τις στρατιωτικές απαιτήσεις που ισχύουν για την στρατιωτική κινητικότητα στην Ένωση και πέρα από αυτή, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το 2024·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δρομολογηθεί ένα έργο PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα, με σκοπό να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμπληρωθεί με ένα περαιτέρω έργο PESCO στο πλαίσιο ενός δικτύου εφοδιαστικών κόμβων στην Ευρώπη και υποστήριξης των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το να επιτρέπεται η διττή χρήση των υποδομών εξυπηρετεί ένα σκοπό υψίστης σημασίας για τις εν λόγω εφοδιαστικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα ως τμήμα των περισσότερο δεσμευτικών υποχρεώσεων που απαιτούνται από το πρωτόκολλο PESCO· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα της PESCO θα αναπτυχθούν σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ένα έργο PESCO για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η κινητικότητα όσον αφορά τις στρατιωτικές αποστολές που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ, ιδίως για τις εναέριες και τις θαλάσσιες μεταγωγικές επιχειρήσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης το οποίο είναι σχεδιασμένο να προωθεί την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς της μεταφοράς, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών, που επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, παρέχοντας σαφή προστιθέμενη ενωσιακή αξία και διευκολύνοντας τη διεθνική συνεργασία και τον συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει ένα νέο κονδύλιο για τις ανάγκες της στρατιωτικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της γραμμής προϋπολογισμού του ΜΣΕ για τον τομέα των μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ΜΣΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει αναλάβει διάφορα προγράμματα στον τομέα της στρατιωτικής κινητικότητας, των διπλωματικών αδειών διέλευσης και των κόμβων πολυτροπικών μεταφορών της ΕΕ, καθώς και των ειδικών προγραμμάτων τα οποία δρομολογήθηκαν πρόσφατα ειδικά για τις διαδικασίες αδειών διασυνοριακής μετακίνησης και την εναρμόνιση των τελωνειακών πτυχών των στρατιωτικών απαιτήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Επιτροπής πρέπει να συντονίζονται με τρόπο σαφή και συνεκτικό, για να βοηθούν τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν ορισμένες πτυχές του σχεδίου δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται οι ανάγκες των κρατών μελών, τις προτεραιότητες και οι στρατιωτικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική κινητικότητα πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ως τομέας προτεραιότητας για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της κοινής δέσμης προτάσεων για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης, και έκτοτε έχει επιβεβαιωθεί πάλι ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της νέας κοινής δήλωσης και στη δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει διαβιβάσει στην ΕΕ τα πρότυπά του σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών παραμέτρων του ΝΑΤΟ για τις υποδομές μεταφορών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση των δικών του εφοδιαστικών δυνατοτήτων μέσα από το σχέδιο διευκόλυνσης για τον τομέα ευθύνης του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), ιδίως με την προσαρμογή της νομοθεσίας και των διαδικασιών, ώστε να ενισχυθεί η διοίκηση και ο έλεγχος, να αυξηθούν οι δυνατότητες μεταφορών και να αναβαθμιστούν οι υποδομές· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη δημιουργία δύο νέων διοικήσεων, της Διακλαδικής Διοίκησης Δυνάμεων στο Νόρφολκ και της Διακλαδικής Διοίκησης Υποστήριξης και Διευκόλυνσης στην πόλη Ουλμ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία από τα τέσσερα έθνη πλαισίωσης που αναπτύσσουν δυνάμεις στην ενισχυμένη προωθημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα από το 2019 θα είναι από χώρες εκτός ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παρουσία στην ήπειρο και η μεταφορά ενισχύσεων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το ΗΒ είναι αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη προεγκατάσταση στρατιωτικών αποθεμάτων ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών και καυσίμων, θα συμβάλει στην ελάφρυνση ορισμένων πιέσεων στον τομέα της κινητικότητας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα εν λόγω θεσμικά μέτρα, οι κύριες βελτιώσεις στις δυνατότητες στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να προέλθουν από κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία χρειάζεται να προσαρμόσουν την εθνική τους υποδομή και τα ρυθμιστικά τους περιβάλλοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα απαιτήσει μια προσέγγιση που αφορά το σύνολο της διοίκησης εξαιτίας του ευρέος φάσματος των ζητημάτων τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή αυτή προσπάθεια θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των συνταγματικών απαιτήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συνυπολογιστούν οι απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας που έχουν προσδιοριστεί από τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα και μια πιλοτική ανάλυση που ξεκίνησε η εσθονική Προεδρία το 2017 για τις χώρες του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής Θάλασσα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, το ελεύθερο ύψος και η ανοχή βάρους πολλών οδογεφυρών δεν επαρκούν για τα υπερμεγέθη ή υπέρβαρα στρατιωτικά οχήματα και υπάρχει ανεπαρκής ικανότητα φόρτωσης για τη μετακίνηση υπερμεγέθους στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω σιδηροδρόμων·

1.  υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί ένα κεντρικό στρατηγικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να επιδιώκει τα συμφέροντά της στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεσματικά και με τρόπο συμπληρωματικό με άλλους οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην απαλοιφή των φυσικών φραγμών, των νομικών περιορισμών και των φραγμών υποδομής· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της στρατιωτικής κινητικότητας για τις δυνατότητες ταχείας ενίσχυσης του ΝΑΤΟ, που θα ενισχύσει τη συλλογική μας ασφάλεια και δυνητικά θα αυξήσει τη συμβολή της ΕΕ στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατιωτική κινητικότητα έχει συγκεντρώσει πρόσφατα την εύλογη προσοχή των εμπλεκόμενων φορέων· σημειώνει ότι ενισχύει την ετοιμότητα της Ευρώπης και τη στάση άμυνας έναντι δυνητικών αντιπάλων και καταστάσεις κρίσεων, ενώ βοηθά την επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, επιχειρησιακής και βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας·

2.  τονίζει ότι η κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την στρατιωτική κινητικότητα στην Ένωση αποτελεί τμήμα του μείζονος στόχου βελτίωσης της κινητικότητας στην ΕΕ και ταυτόχρονα της ανταπόκρισης στις εφοδιαστικές προκλήσεις και τις προκλήσεις κινητικότητας που θέτει η ΚΠΑΑ· για το σκοπό αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η εναρμόνιση διασυνοριακών προτύπων και τελωνειακών κανονισμών, καθώς και των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας για την εναρμόνιση των διοικητικών και των νομοθετικών διαδικασιών, τόσο για τον ΜΣΕ όσο και για το σχέδιο δράσης για την στρατιωτική κινητικότητα· αναμένεται ότι η διττή κινητικότητα θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του ΜΣΕ, βοηθώντας σε θέματα προϋπολογισμού και στην ανταπόκριση στις νέες και μελλοντικές ανάγκες·

3.  τονίζει ότι η επέκταση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας και των ικανοτήτων αντοχής δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αυξανόμενες εντάσεις στις σχέσεις της ΕΕ με σχετικούς φορείς στρατηγικής σημασίας·

4.  τονίζει ότι η επίτευξη στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη αποτελεί μια προσπάθεια η οποία προκύπτει πρωτίστως από την εκπεφρασμένη δέσμευση και την πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει καθοδηγώντας τη διαδικασία, θέτοντας ένα πλαίσιο απαιτήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση, συντάσσοντας πρωτόκολλα για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής μετακίνησης του τεχνικού εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων, προάγοντας τη συνεργασία και παρέχοντας φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και εμπειριών που αφορούν τόσο μη στρατιωτικές όσο και στρατιωτικές αρχές· τονίζει ότι η αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα θα ωφελήσει τα κράτη μέλη ενισχύοντας τη συνδεσιμότητά τους στη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική σφαίρα· τονίζει ότι οι εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι συνταγματικοί ρόλοι κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της διατομεακής συνεργασίας (συνέργειες) μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αναπτυχθεί διττή κινητικότητα που είναι αποτελεσματική, διαλειτουργική, ασφαλής, πολυτροπική, ευφυής και βιώσιμη και η οποία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης των μεταφορών (αυτο-κίνηση και συνδεσιμότητα) και της αξιόπιστης εκπλήρωσης από πλευράς ΕΕ των υποχρεώσεων και των ευθυνών της στον τομέα του διττού (μη στρατιωτικού και στρατιωτικού) εφοδιασμού, δεδομένου του ρόλου της ως παγκόσμιου παράγοντα·

6.  στηρίζει σθεναρά την έκκληση του Συμβουλίου στα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τη στρατιωτική κινητικότητα μέχρι το τέλος του 2019, δίνοντας υψηλή προτεραιότητα στην εφαρμογή τους· χαιρετίζει τα άλλα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, της 25ης Ιουνίου 2018, και καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις προθεσμίες που έχουν ορισθεί σε αυτά· υπογραμμίζει ότι οι επιτυχείς προσπάθειες για τη διευκόλυνση της στρατιωτικής κινητικότητας θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να επιδιώξουν αποτελεσματικά τόσο τον εθνικό όσο και, συνολικά, τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και την αποτελεσματική συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση και αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·

7.  τονίζει τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο αντιδράσεων κρίσης, λ.χ. την ανάγκη ταχύτητας και αποτελεσματικότητας κατά την ανάπτυξη πόρων για αποστολές και επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διατηρεί τη θέση της ως αξιόπιστος πάροχος της παγκόσμιας ασφάλειας, και παράγοντας ειρήνης με ικανότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις φυσικές καταστροφές, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις στρατιωτικές αποστολές του Άρθρου 43 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, όπως καταδεικνύονται από τα ενδεικτικά σενάρια και την εφαρμογή των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης·

8.  πιστεύει ότι μια αποτελεσματική πολιτική στρατιωτικής κινητικότητας θα ενδυναμώσει τις αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ, δεδομένης της διεθνούς τους διάστασης και του ειρηνευτικού στόχου τους, με αύξηση των συνεργειών στις αμυντικές ανάγκες, θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν επίσης από την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα· σημειώνει ότι το είδος των αποστολών που θα επωφελούντο περισσότερο από την αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα στην ΕΕ, και πέρα από αυτή, ανήκουν στον τομέα της συλλογικής άμυνας, αλλά και οι αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, εθνικών ή ευρωπαϊκών· τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα θα βοηθήσει τα κράτη μέλη τα οποία είναι επίσης και μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει του άρθρου 5· τονίζει εν προκειμένω τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν τα ουδέτερα κράτη μέλη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη έχουν επίσης μια απαρέγκλιτη υποχρέωση να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ·

9.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας ενδελεχούς ανάλυσης σχετικά με τα μέρη της ΕΕ ή των κρατών μελών που χρήζουν μεγαλύτερων επενδύσεων στρατιωτικής κινητικότητας και είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε απειλές εξωτερικής ασφάλειας·

10.  αναγνωρίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα αυτής της πρόκλησης, η οποία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων πτυχών, ζητήματα που αφορούν την κατασκευή υποδομών, κοινά πρότυπα, ρυθμιστικές διατάξεις για τις μεταφορές, τα τελωνεία, τους φόρους, άδειες μετακίνησης καθώς και όλα τα επίπεδα της διοίκησης, από δημοτικές διοικήσεις έως διεθνείς οργανισμούς· ζητεί εν προκειμένω να δημιουργηθούν πλαίσια στα οποία θα συνυπάρχουν τόσο στρατιωτικοί όσο και μη στρατιωτικοί φορείς σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και των εταίρων του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητηθούν τα σχετικά θέματα, διασφαλίζοντας κατά συνέπεια προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή και υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε κοινή εκπαίδευση του διοικητικού και θεσμικού προσωπικού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να διερευνήσει επιλογές για την ενοποίηση και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών έως τα τέλη του 2018· υπογραμμίζει ότι η θεσμική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, οργανώσεων και οργανισμών που εμπλέκονται είναι καίρια προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εναρμόνισης της ενωσιακής νομοθεσίας· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδικός συντονισμός και ανταλλαγές εμπειριών στην περίπτωση διττής χρήσης των υποδομών όσον αφορά τα επικίνδυνα αγαθά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της ασφάλειας συνολικά σε όλα τα δίκτυα·

11.  σημειώνει τη σημαντική μείωση στην ποσότητα του αποθέματος τροχαίου υλικού, ιδίως σε βαγόνια επίπεδης κλίνης, για τη μεταφορά βαρέος εξοπλισμού και οχημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα·

12.  αναγνωρίζει ότι η λειτουργία σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον δημιουργεί πολλές δυσκολίες όσον αφορά την επικάλυψη και το συντονισμό, πέραν των συναφών δαπανών, οι οποίες μπορεί να απειλήσουν ουσιαστικά το συνολικό έργο εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης· αναγνωρίζει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα στη βάση της διττής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, όπως είναι το έργο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός»· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας· τονίζει ότι προκειμένου να υλοποιηθούν έργα στρατιωτικής κινητικότητας θα απαιτηθεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που θα είναι απαραίτητη για την ενθάρρυνση της συνεργασίας του μη στρατιωτικού με τον στρατιωτικό τομέα· τονίζει την ανάγκη συντονισμού με τα έργα της στρατιωτικής κινητικότητας τα οποία προετοιμάζονται εντός του πλαισίου της PESCO, καθώς και αυτά που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

13.  τονίζει συνεπώς ότι η κατανόηση του κοινού στρατηγικού στόχου και της ανάπτυξης ενός κοινού σχεδίου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία· τονίζει ότι είναι απαραίτητος ο συνεκτικός στρατιωτικός σχεδιασμός για αποτελεσματική στρατηγική αυτονομία, βάσει της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού και του οπλισμού, καθώς και ενός στρατηγικού δόγματος και των διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου· καλωσορίζει, σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα το οποίο σκιαγραφεί συγκεκριμένα βήματα για τους διαφορετικούς θεσμικούς παράγοντες και τα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι το σχέδιο δράσης χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, διαθέτοντας μόνο ένα περιορισμένο στρατηγικό όραμα των συγκεκριμένων αμυντικών στόχων τους οποίους επιδιώκει η ΕΕ, μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης· εκφράζει την απογοήτευσή του, εν προκειμένω, για τη διαρκή απουσία μιας λευκής βίβλου της ΕΕ για την άμυνα, που θα μπορούσε να παρέχει μια οριζόντια αίσθηση σκοπού· πιστεύει ωστόσο ότι η τρέχουσα προσέγγιση διαθέτει σημαντική αξία και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, τόσο των ουδέτερων κρατών και των κρατών μελών της ΕΕ στο ρόλο τους ως συμμάχων του ΝΑΤΟ·

15.  τονίζει ότι το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης θα πρέπει να τηρηθεί, τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπάρχοντα κενά στο επίπεδο της κινητικότητας θα καλυφθούν το συντομότερο και ότι επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο φιλοδοξίας στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκκλήσεις του σχεδίου δράσης για βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις υβριδικές απειλές, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και κρίσιμων υποδομών, και για βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών έναντι των υβριδικών απειλών·

16.  σημειώνει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην ανάπτυξη των στρατιωτικών απαιτήσεων για στρατιωτική κινητικότητα εντός και εκτός ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υποδομή διττής χρήσης, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την στενή ανάμιξη των κρατών μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, την ηγεσία των Κάτω Χωρών όσον αφορά το έργο PESCO, και τη συμβολή του ΝΑΤΟ·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση του ΜΣΕ και τα σημαντικά κονδύλια που προβλέπονται για τη διττή χρήση των έργων στρατιωτικής κινητικότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υποδομή είναι προσαρμοσμένη για να συνυπολογίζει τις ανάγκες της διττής χρήσης· πιστεύει ότι η διττή χρήση των υποδομών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου το μη στρατιωτικό δίκτυο μεταφορών να επωφεληθεί από το σχέδιο δράσης και από το κονδύλιο για την στρατιωτική κινητικότητα· θεωρεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης αποτελεί ευκαιρία που θα επιτρέψει στο δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών να επωφεληθεί από την ενισχυμένη ικανότητα του δικτύου και να προωθήσει τις συνδέσεις με πολλαπλά μέσα μεταφοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκκλήσεις να αξιολογηθεί και να προσαρμοσθεί το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών προκειμένου να καλύπτει τις καθορισμένες στρατιωτικές απαιτήσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν επίσης και στα νέα έργα μη στρατιωτικών μεταφορών, ιδίως δε σε αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους, που λειτουργούν ως διατροπικοί κόμβοι σε βασικούς διαδρόμους· επισημαίνει, κατά συνέπεια, την ανάγκη να καταρτιστεί - σε συνεργασία με τα κράτη μέλη - ένας κατάλογος εθνικών υποδομών και διαδρόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες στρατιωτικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· σημειώνει ότι η ανάπτυξη των έργων διττής χρήσης θα πρέπει να είναι βιώσιμη και σύμφωνη με τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

18.  είναι της γνώμης ότι, για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, οποιοδήποτε έργο μεταφορών κοινού συμφέροντος το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΜΣΕ θα πρέπει να ενσωματώνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας κατά τη φάση σχεδιασμού για να αποφεύγεται η περιττή αναβάθμιση των υποδομών σε μεταγενέστερο στάδιο και, ως εκ τούτου, η μη αποδοτική χρήση της χρηματοδότησης· θεωρεί ότι κάθε χρηματοδότηση από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να δίνει προτεραιότητα σε πολυτροπικά έργα, καθώς αυτά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για διττή χρήση, καθώς και σε διασυνοριακά έργα, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ελλειπουσών ζεύξεων και σημείων συμφόρησης, που αποτελούν τα μείζονα τρέχοντα φυσικά εμπόδια για την ταχεία και αδιάλειπτη κινητικότητα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέoς στρατιωτικού εξοπλισμού· τονίζει ότι η διαδικασία καθορισμού των τμημάτων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές πρέπει να μεγιστοποιεί ανεπιφύλακτα τις συνέργειες του στρατιωτικού και του μη στρατιωτικού τομέα και να υπακούει την αρχή της διττής χρήσης· πιστεύει ότι πρόσθετες επενδύσεις κατά μήκος του δικτύου θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την στρατιωτική κινητικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και του εκτεταμένου δικτύου έως το 2050· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση χρηματοδότησης από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας για την προσαρμογή των υποδομών μεταφορών που περιλαμβάνονται τόσο στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ·

19.  υποστηρίζει την απόφαση κατανομής του κονδυλίου στρατιωτικής κινητικότητας υπό την κεντρική διαχείριση του προγράμματος ΜΣΕ με τον απαρέγκλιτο στόχο της κινητικότητας διττής χρήσης· σημειώνει τις προκαταρκτικές ενέργειες που προβλέπονται από το σχέδιο δράσης· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω οι στρατιωτικές απαιτήσεις, να καταρτιστεί κατάλογος με τα τμήματα του ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, να καταρτιστεί κατάλογος προτεραιοτήτων για τα έργα υποδομής διττής χρήσης και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των δράσεων που συνδέονται με την στρατιωτική κινητικότητα και τα κριτήρια ανάθεσης·

20.  υπενθυμίζει ότι αρκετές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον αμυντικό τομέα έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στον μη στρατιωτικό τομέα· τονίζει ότι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μεταφορών που βασίζεται σε συστήματα τηλεματικών εφαρμογών όπως το ERTMS και το SESAR, και η υιοθέτηση τεχνολογιών που συνδέονται με τα Galileo/EGNOS/GOVSATCOM αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα των μη στρατιωτικών μεταφορών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδίου δράσης θα πρέπει εν καιρώ να διερευνήσουν τη δυνατότητα των μη στρατιωτικών μεταφορών να αξιοποιούν τις αποκρίσεις που έδωσε στις εν λόγω προκλήσεις ο στρατιωτικός τομέας, για παράδειγμα στο πεδίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των ασφαλών επικοινωνιών· ζητεί περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και παραγόντων άμυνας και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της PESCO· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών ώστε να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα αυτών των υποδομών που είναι στρατηγικής σημασίας, υπό το πρίσμα του έργου για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία του συνεχιζόμενων προσπαθειών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να επικαιροποιήσουν τον κανονισμό για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

21.  αναγνωρίζει την αξία των πιθανών προτάσεων σχετικά με τη ρύθμιση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για στρατιωτική χρήση, την ανανέωση του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ και την προσαρμογή των κανόνων περί ΦΠΑ·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς παράγοντες σε αυτό το πλαίσιο, και τονίζει την ανάγκη να εργασθούν από κοινού για τη δημιουργία κοινής βάσης όσον αφορά τη ρύθμιση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για στρατιωτική χρήση·

23.  σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης εντοπίζει ένα σημαντικό αριθμό εργασιών οι οποίες χρειάζεται να ολοκληρωθούν σε επίπεδο κρατών μελών, και ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχουν στήριξη και καθοδήγηση για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίησή τους· υπενθυμίζει την ανάγκη για ένα τελωνειακό και φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της επίτευξης εναρμονισμένων κανόνων για άδειες διασυνοριακών μετακινήσεων οι οποίες αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στις ταχείες μετακινήσεις· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν από κοινού για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής διττής χρήσης και για να μειώσουν το διοικητικό κόστος· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη φιλοδοξία να επιταχυνθούν, έως το τέλος του 2019, οι χρόνοι διέλευσης των συνόρων και, για τον σκοπό αυτό, να χορηγούνται διπλωματικές άδειες για τις χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες κινήσεις, εντός πέντε ημερών, και η εν λόγω προθεσμία να είναι ακόμη πιο σύντομη για τις μονάδες ταχείας αντίδρασης·

24.  υποστηρίζει την απόφαση που έχει ληφθεί από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO να συμπεριληφθεί η στρατιωτική κινητικότητα στην αρχική λίστα των 17 έργων προτεραιότητας εντός του πλαισίου της PESCO· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το έργο της PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών όπως προβλέπεται από το σχέδιο δράσης, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων πέραν των άμεσων αρμοδιοτήτων της ΕΕ· θεωρεί ότι ο καταμερισμός των εργασιών, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο συντονισμό, είναι ζωτικής σημασίας ώστε το έργο PESCO να επιφέρει προστιθέμενη αξία· χαιρετίζει επίσης τις ισχυρότερες δεσμεύσεις όσον αφορά την απλούστευση των διασυνοριακών στρατιωτικών μεταφορών που διατυπώνονται στη κοινοποίηση για την PESCO· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης και ανάμιξης των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον αντίκτυπο των μεγάλων υποδομών στρατιωτικής κινητικότητας·

26.  υπογραμμίζει ότι, τελικά, η ΕΕ μπορεί μόνο να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών· τονίζει ότι η επιτυχία βασίζεται ουσιαστικά στην αποδοχή από τα κράτη μέλη, αλλά και την ικανότητα που θα επιδείξουν στη συμμετοχή όλων των κυβερνητικών φορέων στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων· υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης των κρατών μελών στην εκπλήρωση του στόχου για τη δημιουργία αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητικότητας εντός και πέραν της ΕΕ· τονίζει ότι, προκειμένου να έχει επιτυχία, η στρατιωτική κινητικότητα θα απαιτεί συνεργασία και συντονισμό με όλους τους συμμάχους του NATO·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ και τη Δήλωση των Βρυξελλών για τη διατλαντική ασφάλεια και αλληλεγγύη, καθώς και την έμφαση που αποδίδεται και από τις δύο στα ζητήματα της στρατιωτικής κινητικότητας· καλωσορίζει τις νέες πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ, ειδικά όσον αφορά το σχέδιο διευκόλυνσης για το χώρο ευθύνης του SACEUR· εκφράζει την ικανοποίησή τους για το έργο του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της στρατιωτικής κινητικότητας εν προκειμένω και προτρέπει τόσο την ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ να αποφύγουν κάθε περιττή επικάλυψη προσπαθειών· υπογραμμίζει τη σημασία των λιμένων ως σημεία που συνδέουν την ΕΕ με τους συμμάχους της από το ΝΑΤΟ και ως σημεία σύνδεσης θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της επικοινωνίας γύρω από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της PESCO, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ·

28.  παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το ΝΑΤΟ να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πόρων για κοινά έργα, ενισχύοντας την πολιτική ευελιξία, επισημοποιώντας τη σχέση ΕΕ και ΝΑΤΟ, επεκτείνοντας τους τομείς της συνεργασίας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες ευρύτερα, όταν αυτό εκφράζει τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη συνεργειών· εκφράζει την ελπίδα ότι τα εμπόδια στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των δύο οργανισμών θα ξεπεραστούν το συντομότερο ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η στενότερη συνεργασία·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τους οργανισμούς της ΕΕ στο τομέα της άμυνας, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

(1)

ΕΕ L 331 της 14.12.2017, σ. 57.

(2)

ΕΕ C 88 της 8.3.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 65 της 8.3.2018, σ. 24.

(4)

ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 18.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0257.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άποψη της μειοψηφίας για την έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα (2018/2156 (INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - εισηγητής: Tunne Kelam

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Miguel Urban Crespo, Τάκη Χατζηγεωργίου

Η έκθεση αφορά τη δημιουργία ενός στρατιωτικού χώρου Σένγκεν, ο οποίος θα διευκολύνει τα ανοικτά σύνορα για την ελεύθερη κυκλοφορία των στρατευμάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί κεντρικό στρατηγικό εργαλείο για την επιδίωξη των συμφερόντων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και για τη διασφάλιση της ικανότητας παρέμβασης σε κρίσεις στο εξωτερικό. Επιπλέον, η έκθεση ζητεί από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στο ζήτημα της στρατιωτικής κινητικότητας. Επικροτεί τη σημαντική χρηματοδότηση που προβλέπει η Επιτροπή για τη στρατιωτική κινητικότητα (τουλάχιστον 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027) μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ).

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

-  συνεπάγεται περικοπές στη χρηματοδότηση για άκρως απαραίτητα έργα μη στρατιωτικής υποδομής, καθώς θα δοθεί προτεραιότητα στην προστιθέμενη αξία της στρατιωτικής ανάπτυξης·

-  ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών στοιχείων και τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ·

-  θεωρεί ότι η στρατιωτική κινητικότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΕΕ για να μετατραπεί η ΕΕ σε δύναμη ταχείας επέμβασης σε εδάφη εκτός της ΕΕ·

-  συνεισφέρει στην περαιτέρω κλιμάκωση στη γειτονία της ΕΕ αντί να προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα·

-  επιβάλλει τη συγχώνευση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ·

-  δεν αντικατοπτρίζει την παραβίαση του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ το οποίο απαγορεύει τη στρατιωτική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Απαιτούμε:

-  τη διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων και την απόρριψη κάθε μορφής στρατιωτικού παρεμβατισμού·

-  καμιά χρηματοδότηση για στρατιωτικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

-  τη διάλυση του ΝΑΤΟ και όλων των ενωσιακών στρατιωτικών προγραμμάτων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (12.10.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα

(2018/2156(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Telička

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) είναι ένα κοινό, υπό κεντρική διαχείριση πρόγραμμα χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και διασυνδεδεμένου μη στρατιωτικού διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και δημιουργεί σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε διακρατικό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει τη δημιουργία νέου κονδυλίου για ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας, εντός του προϋπολογισμού του ΜΣΕ στον τομέα των μεταφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΜΣΕ·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όσον αφορά τη στενότερη διασύνδεση των υποδομών της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη ταχείας και απρόσκοπτης κινητικότητας, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υψηλές επιδόσεις σε ολόκληρη την ήπειρο και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς·

2.  πιστεύει ότι η αποδοτική και αποτελεσματική στρατιωτική κινητικότητα θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι οι ανθρωπιστικές κρίσεις, οι φυσικές καταστροφές ή οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μη στρατιωτικής φύσης·

3.  υποστηρίζει σθεναρά την απόφαση κατανομής του κονδυλίου στρατιωτικής κινητικότητας υπό την κεντρική διαχείριση του προγράμματος ΜΣΕ, με απαρέγκλιτο στόχο την κινητικότητα διττής χρήσης, συμβάλλοντας στην αυξημένη αποδοτικότητα· επισημαίνει τις προκαταρκτικές δράσεις που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης πριν από την υλοποίηση της στρατιωτικής κινητικότητας, οι οποίες θα βασίζονται στον προσδιορισμό των στρατιωτικών αναγκών και στην επίτευξη συμφωνίας επί αυτών και, στη συνέχεια, στον προσδιορισμό τμημάτων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα επίσης για στρατιωτικές μεταφορές και στην κατάρτιση καταλόγου έργων προτεραιότητας, καθώς και στην ενδεχόμενη αναβάθμιση των τεχνικών απαιτήσεων που ισχύουν για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

4.  επιμένει ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν οι εν λόγω δράσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω οι στρατιωτικές απαιτήσεις, να καταρτιστεί κατάλογος με τα τμήματα του ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, να καταρτιστεί κατάλογος προτεραιοτήτων για τα έργα υποδομής διττής χρήσης και να προσδιοριστούν οι διαδικασίες αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των δράσεων που συνδέονται με την στρατιωτική κινητικότητα και τα κριτήρια ανάθεσης·

5.  τονίζει ότι τα χαρακτηριστικά των υποδομών (π.χ. ανοχή βάρους, μέγιστο ελεύθερο ύψος) έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ταχύτητα της μετακίνησης· επισημαίνει ότι η απρόσκοπτη κινητικότητα και υλικοτεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφος, όπως και για την επιβατική και εμπορευματική μεταφορά· θεωρεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης αποτελεί ευκαιρία που θα επιτρέψει στο δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών να επωφεληθεί από την ενισχυμένη ικανότητα του δικτύου και να προωθήσει τις συνδέσεις με πολλαπλά μέσα μεταφοράς·

6.  επισημαίνει ότι τα έργα στον τομέα της άμυνας που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να υπόκεινται απαρέγκλιτα στα ίδια κριτήρια, προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός του ΜΣΕ, για να είναι επιλέξιμα· τονίζει ότι η διαδικασία καθορισμού των τμημάτων του δικτύου ΔΕΔ-Μ που είναι κατάλληλα για στρατιωτική μεταφορά πρέπει να μεγιστοποιεί ανεπιφύλακτα τις συνέργειες του μη στρατιωτικού και του στρατιωτικού τομέα, και να υπακούει στην αρχή της διττής χρήσης· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση χρηματοδότησης από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας για την προσαρμογή των υποδομών μεταφορών που περιλαμβάνονται τόσο στο κεντρικό όσο και στο εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ·

7.  επισημαίνει ότι για την υλοποίηση έργων στρατιωτικής κινητικότητας απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού τομέα·

8.  πιστεύει ότι η διττή χρήση των υποδομών, εξαιρουμένων των αεροδρομίων και των λιμένων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων συνδεσιμότητας με σημαντικές βιομηχανικές ζώνες για την αμυντική βιομηχανία, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθεί το δίκτυο μη στρατιωτικών μεταφορών από το σχέδιο δράσης και από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας· πιστεύει ακράδαντα, ως εκ τούτου, ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ θα πρέπει να είναι επιλέξιμα αποκλειστικά και μόνο εάν προστίθενται σε υφιστάμενες μη στρατιωτικές υποδομές και έργα, εντός του πλαισίου του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και εάν επιτρέπουν τη διττή χρήση των υποδομών, ώστε να διατηρηθεί η κύρια στόχευση του προγράμματος ΜΣΕ στις μη στρατιωτικές ανάγκες, για παράδειγμα ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη έξυπνων μεταφορών κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, ή βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των υποδομών μεταφορών για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας των πολιτών·

9.  επιμένει στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερος συντονισμός και ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και προσαρμογή των υφιστάμενων εναρμονισμένων πολιτικών κανόνων στην περίπτωση της διττής χρήσης των υποδομών για επικίνδυνα εμπορεύματα, με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου ατυχημάτων και την παράλληλη βελτιστοποίηση της ασφάλειας σε όλο το δίκτυο·

10.  θεωρεί ότι, για σκοπούς βελτιστοποίησης της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ, κάθε έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών που χρηματοδοτείται από τον ΜΣΕ θα πρέπει να ενσωματώνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις τεχνικές απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας κατά τη φάση σχεδιασμού, προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή αναβάθμιση των υποδομών σε μεταγενέστερο στάδιο και, ως εκ τούτου, η μη αποδοτική χρήση της χρηματοδότησης·

11.  σημειώνει ότι το δίκτυο ΔΕΔ-Μ έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής σύμφωνα αποκλειστικά με μη στρατιωτικούς στόχους, και πιστεύει ότι πρόσθετες επενδύσεις κατά μήκος του δικτύου, για παράδειγμα σε διασυνοριακά έργα ή υποδομές ζωτικής σημασίας, θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη στρατιωτική κινητικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και του εκτεταμένου δικτύου έως το 2050·

12.  θεωρεί ότι κάθε χρηματοδότηση από το κονδύλιο στρατιωτικής κινητικότητας του ΜΣΕ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να δίνει προτεραιότητα σε έργα μεταφορών με πολλαπλά μέσα, καθώς αυτά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για διττή χρήση, σύμφωνα με την πιλοτική ανάλυση που διενεργήθηκε το 2017, καθώς και σε διασυνοριακά έργα, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ελλειπουσών ζεύξεων και σημείων συμφόρησης, που αποτελούν τα μείζονα τρέχοντα φυσικά εμπόδια για την ταχεία και αδιάλειπτη κινητικότητα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέoς στρατιωτικού εξοπλισμού· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η συνέχεια και η καλή κατάσταση του δικτύου, καθώς και η διαλειτουργικότητα και η διατροπικότητά του, είναι ουσιαστικής σημασίας·

13.  υπενθυμίζει ότι αρκετές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον αμυντικό τομέα, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο, έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στον μη στρατιωτικό τομέα· τονίζει ότι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μεταφορών που βασίζεται σε συστήματα τηλεματικών εφαρμογών όπως το ERTMS και το SESAR, και η υιοθέτηση τεχνολογιών που συνδέονται με τα Galileo/EGNOS/GOVSATCOM αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα των μη στρατιωτικών μεταφορών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του σχεδίου δράσης θα πρέπει εν καιρώ να διερευνήσουν τη δυνατότητα των μη στρατιωτικών μεταφορών να αξιοποιούν τις απαντήσεις που έδωσε στις εν λόγω προκλήσεις ο στρατιωτικός τομέας, για παράδειγμα στο πεδίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των ασφαλών επικοινωνιών·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία των λιμένων ως συνδετικών σημείων της ΕΕ με τους συμμάχους της, στο πλαίσιο των συμμαχιών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και ως συνδέσμων θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων εντός της Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη εγκατάστασης ή βελτίωσης ορισμένων τμημάτων των υποδομών, ώστε να δέχονται και να ανεφοδιάζουν πολεμικά πλοία·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης τελωνειακού και φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ, που να είναι τυποποιημένο και κατάλληλο για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και συναφούς εξοπλισμού, ιδίως όταν το απαιτούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

16.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστούν για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διασυνοριακών οδικών μεταφορών διττής χρήσης και για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Marc Tarabella

7

-

EFDD

Jill Seymour

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Ismail Ertug

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

2

0

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

13

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Marek Jurek

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

13

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

4

0

ECR

Bas Belder, Rupert Matthews, Charles Tannock

VERTS/ALE

Rebecca Harms

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου