ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

21.11.2018 - (2018/2098(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Petras Auštrevičius


Διαδικασία : 2018/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0373/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0373/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

(2018/2098(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώματα (ICESCR) τα οποία εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 1966 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, και την ενδιάμεση επανεξέταση του Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των ΗΕ και την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν το 1976 και αναθεωρήθηκαν το 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της 11ης Μαΐου 2011, την οποία υπέγραψε η ΕΕ στις 13 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020», (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020), το οποίο εγκρίθηκε το 2015 (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2250 (2015) και 2419 (2018) σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο εξετάζει τη σεξουαλική βία σε όρους εγκλημάτων πολέμου,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016, καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «From Shared Vision to Common Action:Implementing the EU Global Strategy» (Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ), που δημοσιεύτηκε το 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, που εγκρίθηκαν στις 15 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ[1],

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και το τελικό έγγραφο της συνόδου ολομελείας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που είναι γνωστή ως Παγκόσμια Διάσκεψη για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/167 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, το οποίο επαναλαμβάνει την ανάγκη για προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/139 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 2012, με το οποίο συγκροτείται η ομάδα εργασίας ανοιχτής σύνθεσης με θέμα τη γήρανση, με εντολή να εξετάσει προτάσεις για ένα διεθνές νομικό μέσο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ηλικιωμένους στην 33η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Ιουλίου 2016,[2]

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας ανοιχτής σύνθεσης του ΟΗΕ με θέμα τη γήρανση κατά την όγδοη σύνοδο εργασίας της 28ης Ιουλίου 2017,[3]

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Λισαβόνας του 2017 με τίτλο «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer» (Μια βιώσιμη κοινωνία για όλες τις ηλικίες: υλοποιώντας τις δυνατότητες μακρύτερου βίου), που εγκρίθηκε κατά την 4η Υπουργική Διάσκεψη της ΟΕΕ/ΗΕ για τη γήρανση στις 22 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385),

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των θεματικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ), που εγκρίθηκαν το 2005 και επικαιροποιήθηκαν το 2009[4],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, που εγκρίθηκαν το 2007 και αναθεωρήθηκαν το 2017, καθώς και τη «Εργαλειοθήκη ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού: Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στη συνεργασία για την ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta («αρχές και κρατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «The new European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future» (Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη: ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν το 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πορεία προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου - επόμενα βήματα[5],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων (COM(2017)0728),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών[6],

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα και την ευθύνη ατόμων, ομάδων και οργάνων της κοινωνίας ως προς την προαγωγή και προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, του Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους καθώς και χρυσού που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου[7],

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, όπως εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διακρίσεις με βάση την κάστα[9] και την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις λόγω κάστας, καθώς και το εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό[10], καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματα επί προηγούμενων ετήσιων εκθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά το 2017,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο του, το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο το 2017 απονεμήθηκε στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας: στην Εθνοσυνέλευση (Julio Borges) και σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, όπως απαριθμούνται από τη ΜΚΟ Foro Penal Venezolano, και οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos και Andrea González,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)[11],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου[12], έχοντας υπόψη το έργο της Ειδικής Επιτροπής για την τρομοκρατία (TERR), την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει στις 6 Ιουλίου 2017 και η οποία διορίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0373/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της ισότητας και της αλληλεγγύης, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για το ηθικό και νομικό κεκτημένο της ΕΕ και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της (ΚΕΠΠΑ), καθώς και για την εξωτερική της δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να διεκδικεί θέση ηγετικού παγκόσμιου παράγοντα της οικουμενικής προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο πολυμερούς συνεργασίας, ιδίως μέσα από έναν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στα διάφορα όργανα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, καθώς και με τις υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, στην εποπτεία της κρατικής εξουσίας και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως ζωτική δύναμη στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ο περιορισμός του δημόσιου και του πολιτικού χώρου, η αύξηση της διαφθοράς, η κοινωνική ανισότητα και η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η χαμηλή ανθρώπινη και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθώς και οι κοινωνικές συγκρούσεις, συνδέονται μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστούν κατάλληλοι πόροι και να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες, και ότι η κοινωνία των πολιτών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από περιοριστικούς νόμους, χρηματοδοτικά κενά, περιοριστικές διαδικασίες αδειοδότησης ή απαγορευτικούς φόρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες στον κόσμο αντιμετωπίζουν ατιμωρησία και αδικία και παρέχουν ανεπαρκή αποτελεσματική μεταχείριση, ανεπαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και ανεπαρκή οικονομική βοήθεια για τα θύματα τρομοκρατίας, ιδίως οι χώρες όπου μεγάλο μέρος των πολιτών βρέθηκε αντιμέτωπο με την τρομοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων δικηγόροι, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, θρησκευτικές προσωπικότητες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών για το περιβάλλον, σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και υπέστησαν αυξανόμενες επιθέσεις, διώξεις, παρενοχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις, ακόμα και δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ProtectDefenders.eu, παρείχε αποτελεσματική βοήθεια σε εκατοντάδες ακτιβιστές, όμως έχει ολοένα και περισσότερες ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία και τη στήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων, η διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω της εφαρμογής της αιρεσιμότητας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και μεταξύ των ίδιων των εξωτερικών πολιτικών της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη κατοχή εδαφών ή μέρους αυτών αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία συνεπάγεται την ευθύνη της δύναμης κατοχής προς τον άμαχο πληθυσμό δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε ολόκληρο τον κόσμο το 2017, και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδιώκουν άνευ όρων την αρχή της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, από τα οποία δεσμεύονται, και να διασφαλίσουν αυξημένη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών, σε τομείς όπως η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το εμπόριο, καθώς η επιρροή της ΕΕ ως αξιόπιστου και νόμιμου διεθνούς παράγοντα διαμορφώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να προωθεί τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

2.  επιβεβαιώνει ότι τα κράτη έχουν την τελική ευθύνη για τη διαφύλαξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της παρακολούθησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλισης αποτελεσματικών μέσων επανόρθωσης για τα θύματα των παραβιάσεων αυτών· επισημαίνει ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη αλληλοενισχύονται και εξαρτώνται από την ικανότητα αντιμετώπισης της κακοποίησης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας· προειδοποιεί για τους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης·

3.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και ότι η προώθησή της και σε άλλες χώρες του κόσμου μέσω των εξωτερικών της πολιτικών, με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, πράγμα που αποτελεί υποχρέωση που ορίζεται στις Συνθήκες, ούτως ώστε η ισότητα των φύλων να καταστεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, στις εργασιακές σχέσεις, στις πολιτικές και στις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών δράσεων· υποστηρίζει κατά συνέπεια τις σχετικές συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο των πολυμερών διαλόγων και δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπως οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το έργο, σε τρίτες χώρες, της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου, με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

5.  θεωρεί ότι μια πραγματικά ανεξάρτητη, πλουραλιστική και δυναμική κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα, διασφαλίζει τη δημοκρατική εδραίωση, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εξουσιών, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προωθεί τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως μέσω μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εξτρεμισμού· τονίζει τον καίριο και κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ΜΚΟ που προωθούν και υποστηρίζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων τα οποία κατοχυρώνονται στις βασικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με τη διάδοση των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανισμών· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ικανότητάς της να διατηρεί, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), την κατάλληλη στήριξη για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις ΜΚΟ στις καταστάσεις στις οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, διασφαλίζοντας ιδίως την ενισχυμένη ικανότητα του μηχανισμού ProtectDefenders.eu·

6.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στήριξη έκτακτης ανάγκης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει τις ανησυχίες του για την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανάγκη προσαγωγής των δραστών στη δικαιοσύνη· χαιρετίζει τις συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ· αναγνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών που αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και απειλές λόγω του φύλου τους, καθώς και των ακτιβιστών υπέρ του περιβάλλοντος, και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη σθεναρού συντονισμού της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών στο θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών· και επικροτεί τις επιμέρους πρωτοβουλίες των κρατών μελών που αναλαμβάνονται επιπλέον της δράσης της ΕΕ·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), στο οποίο στηρίζει και συνεισηγείται ψηφίσματα, αλλά και εκδίδει ανακοινώσεις, διαδραστικούς διαλόγους και συζητήσεις ή ζητεί τη σύγκληση ειδικών συνόδων για την κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των καταστάσεων επιμέρους χωρών στο UNHRC· τονίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ στους διαλόγους και τη συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολυμερές επίπεδο· υποστηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες και τη δέσμευση του UNHRC στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο· επικροτεί το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την ηγεσία του Zeid al-Hussein· προσβλέπει σε στενό διάλογο και ενεργό συνεργασία με την νεοδιορισθείσα Ύπατη Αρμοστή, Michelle Bachelet· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη στήριξή τους στη λειτουργία της OHCHR και των Ειδικών Διαδικασιών·

8.  εκφράζει την εκτίμησή του για το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και για το έργο που επιτελεί ο Ειδικός Εντεταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σταύρος Λαμπρινίδης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της προβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και υπενθυμίζει το αίτημά του η εντολή του να καταστεί μόνιμη και να υπόκειται σε μεγαλύτερη λογοδοσία· χαιρετίζει την πρόσφατη προσέγγιση που υιοθετεί η «Πρωτοβουλία θετικών ιστοριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα», η οποία επικεντρώνεται στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από διάφορες χώρες· ζητεί εκ νέου την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθούν στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ εξουσίες ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκείς πόροι και η δυνατότητα δημόσιας τοποθέτησης ώστε να προβαίνει σε απολογισμό σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και να προβάλλει τις θέσεις της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και σημειώνει ότι εγκρίθηκε πολύ νωρίτερα, κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις προηγούμενες εκθέσεις του· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για ολοκλήρωση των ετήσιων αυτών εκθέσεων νωρίτερα εντός του έτους· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να διασφαλίζει ότι η έγκριση της ετήσιας έκθεσης του επόμενου έτους θα βασίζεται σε διεργασίες επαρκούς διαβούλευσης· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία στον κόσμο, και ζητεί τη δημόσια προώθησή της σε ολόκληρο τον κόσμο·

10.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία και τη μορφή της έκθεσης, αλλά αναμένει από το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ να συνεκτιμούν ακόμη περισσότερο τις θέσεις των σχετικών ψηφισμάτων και/ή συστάσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί βαθύτερη και περισσότερο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η επισκόπηση των βασικών θετικών και αρνητικών τάσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΕΕ· θεωρεί πως, με αυτή την έννοια, η υποβολή περισσότερο ενδελεχών δημόσιων εκθέσεων, κατά περίπτωση, οι οποίες θα βασίζονται ειδικότερα στις προτεραιότητες και τους δείκτες που προσδιορίζονται στις ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ενθάρρυναν μεταξύ άλλων τη συνεπέστερη τήρηση των ρητρών αιρεσιμότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιολόγηση και προσαρμογή του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης και πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ·

12.  αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΔΑΔ) συνιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο μικτής διπλωματίας για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες· σημειώνει, ωστόσο, τα διαρκή εμπόδια για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων μέσω των ΔΑΔ, όπως η ύπαρξη δύο μέτρων και σταθμών, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια πιο ενοποιημένη στάσης μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και της ΕΥΕΔ να αναζητήσουν τρόπους που να καθιστούν τους ΔΑΔ πιο αποτελεσματικούς και ουσιαστικούς και να αντιδρούν με ταχύτητα και να τους συμπληρώνουν, όταν αυτοί δεν είναι εποικοδομητικοί, χρησιμοποιώντας τον πολιτικό διάλογο ή τη δημόσια διπλωματία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν τη διαφάνεια των διαλόγων, μέσω και της ενισχυμένης συμμετοχής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και να χρησιμοποιούν σαφείς δείκτες αναφοράς για την αξιολόγηση της επιτυχίας του κάθε διαλόγου· τονίζει τη σημασία που έχει να εγείρει η ΕΕ, στο πλαίσιο των ΔΑΔ, τις περιπτώσεις μεμονωμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ασκώντας πιέσεις για την ελευθέρωση φυλακισμένων υπερασπιστών και την προστασία όσων απειλούνται· συμβουλεύει, επιπλέον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέχουν επαρκείς πόρους και κατάρτιση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας στους υπαλλήλους και το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα·

13.  επαναλαμβάνει ότι το σχέδιο δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και η ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 του ιδίου, πρέπει να αποτελέσουν καθοδηγητικά μέσα της δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη προγραμματισμού επαρκών πόρων και γνώσεων για την ορθή εφαρμογή των βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του τρέχοντος σχεδίου δράσης, μεταξύ άλλων και μέσω της πραγματικής συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

14.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα μέσα και τις πολιτικές της όσον αφορά τη θεσμική ανάπτυξη και το κράτος δικαίου, και να συμπεριλάβει δείκτες αναφοράς για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και να επιδιώξει την πρόληψη της ατιμωρησίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την αποτελεσματική διάθεση επαρκών πόρων για την περαιτέρω προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

15.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βασική στήριξη που παρέχει το EIDHR κατά την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανά χώρα στρατηγικές, κάτι που επέτρεψε στην ΕΕ να δρα με περισσότερο στρατηγικό τρόπο σε αυτόν τον τομέα και να διασφαλίσει λογοδοσία, προβολή και αποτελεσματικότητα· ζητεί επιτακτικά να συμπεριληφθεί το EIDHR ως χωριστό και ανεξάρτητο μέσο στην αρχιτεκτονική του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, προκειμένου να μην διαλυθεί η σαφής πολυμορφία του μέσα σε ένα ευρύτερο ταμείο εξωτερικής δράσης· ενθαρρύνει έντονα τη συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης, για την αποφυγή επικαλύψεων και αλληλεπικαλύψεων και για να βοηθηθεί ο εντοπισμός πιθανών κενών και χρηματοδοτικών αναγκών·

16.  υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την εδραίωση άλλων διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον κόσμο· εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να στηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλει στην εδραίωση του κράτους δικαίου, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι των εταίρων της· επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου βασισμένου στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  υπογραμμίζει το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), η οποία διατηρεί στενές σχέσεις εργασίας με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ, την ΕΥΕΔ, την κοινωνία των πολιτών. περιλαμβανομένων των ΜΚΟ, και πολυμερή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει πως το 2017 η DROI συνέταξε τρεις εκθέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν ως ψηφίσματα από την ολομέλεια, σχετικά με την ανιθαγένεια στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία[13], με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας[14], και με την διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες[15]·

18.  προτείνει να συγκροτηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 μια εσωτερική ομάδα εργασίας για την επανεξέταση της προώθησης και ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιτροπές της με εξωτερική εντολή και από τις αντιπροσωπείες της για τις σχέσεις με τρίτες χώρες κατά την περίοδο 2014-2019· σκοπεύει να διατυπώσει συστάσεις από την εν λόγω επανεξέταση για ενισχυμένη κοινοβουλευτική δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον έλεγχο της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, την εσωτερική θεσμική οργάνωση και την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα όργανά της·

19.  πιστεύει ότι μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος των κατεπειγόντων ψηφισμάτων, βάσει του άρθρου 135 του Κανονισμού, προκειμένου να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία με την ενίσχυση του έγκαιρου προβληματισμού, της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας·

Συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

20.  εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του για τη σταδιακή συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών το 2017 και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι και οι ΜΚΟ αποτελούν συχνά στόχους παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας, συμπεριλαμβανομένων και δολοφονιών· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη και σε άλλα διεθνή θεσμικά όργανα, και καταδικάζει απερίφραστα τους εν λόγω περιορισμούς, καλώντας τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις να τους άρουν· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο να παρεμποδίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις εργασίες των διεθνών οργανισμών, και επιμένει ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται υπό κράτηση όταν επιστρέφουν στις χώρες τους μετά την ακρόασή τους σε διεθνείς οργανισμούς·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αυξανόμενο παγκόσμιο φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε εδραιωμένες δημοκρατίες και μεσαίες και υψηλού εισοδήματος χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ηγηθούν διά του παραδείγματός τους· καταδικάζει τη νομοθεσία που περιορίζει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, π.χ. το κλείσιμο ΜΚΟ ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων· ζητεί την κατάργηση της νομοθεσίας που επιβάλλει αυθαίρετες ή παρεμβατικές απαιτήσεις στις δραστηριότητες των ΜΚΟ, περιλαμβανομένων των διατάξεων για την επιβολή περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εξωτερικό· καταδικάζει τη διάδοση των δημόσιων αφηγημάτων που υπονομεύουν όλο και περισσότερο τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να δημοσιοποιούν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, όπως οι διάφορες μορφές απαγορεύσεων και περιορισμών έναντι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων τους, ή η προώθηση εικονικών ΜΚΟ που επιχορηγούνται από ορισμένες κυβερνήσεις· τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραδείγματος χάριν μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των δικαστικών διαδικασιών, της πραγματοποίησης επισκέψεων σε κρατούμενους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοσίευσης δηλώσεων σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις, όποτε κρίνεται σκόπιμο·

22.  καταγγέλλει το γεγονός ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης απειλήθηκε έντονα το 2017 και ότι, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, οι επιθέσεις κατά του Τύπου έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα το 2017· τονίζει την ανάγκη τήρησης των αρχών της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, ως βασικού στοιχείου για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών κοινοτήτων, καθώς έτσι προάγεται μια κουλτούρα πλουραλισμού που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες ώστε να καθιστούν τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπόλογους για τις πράξεις τους, και ενισχύεται ο σεβασμός του κράτους δικαίου· καταδικάζει μετ’ επιτάσεως τις απειλές, τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, μπλόγκερ και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τη ρητορική μίσους, τους νόμους περί συκοφαντικής δυσφήμισης και την υποκίνηση βίας, καθώς συνιστούν απειλή στο κράτος δικαίου και για τις αξίες που πρεσβεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι το 2017 συνελήφθησαν εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές και δημοσιογράφοι, εκ των οποίων πολλοί υπέστησαν κακομεταχείριση και αυθαίρετες κρατήσεις και υποχρεώθηκαν να πληρώσουν βαρύτατες χρηματικές ποινές σε δίκες όπου δεν τηρούνταν ούτε οι ελάχιστοι διαδικαστικοί κανόνες· καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης σε όλες τις σχέσεις της με τρίτες χώρες· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και την τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεών τους·

23.  τονίζει την καίρια σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ως ανθρώπινου δικαιώματος που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες· καταδικάζει έντονα κάθε επίθεση κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως δολοφονίες, βίαιες εξαφανίσεις, βία, φυλάκιση, τερματισμό απασχόλησης, επιθέσεις στη φήμη και παράνομη δίωξη· τονίζει τη σοβαρότητα όλων των επιθέσεων κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, δεδομένου ότι είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πλουραλιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας·

24.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήρθαν αντιμέτωποι με ψηφιακές απειλές το 2017, συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των δεδομένων τους μέσω της κατάσχεσης εξοπλισμού, της τηλεπιτήρησης και των διαρροών δεδομένων· καταδικάζει την πρακτική της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της δικτυοπαραβίασης με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστικές υποθέσεις ή εκστρατείες δυσφήμισης· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά πολιτικών, ακτιβιστών, μπλόγκερ και δημοσιογράφων· ζητεί ένθερμα, εν προκειμένω, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επικαιροποιήσουν επειγόντως και αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

25.  επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και η διαφάνεια ενός συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίζουν τον ρόλο τους με ανεξάρτητο και έντιμο τρόπο αποτελούν προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού κράτους και για τη δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων, καθώς και κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης βίας εναντίον τους· καλεί την ΕΕ να δώσει τη μέγιστη προσοχή στο σημείο αυτό στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με τρίτες χώρες·

26.  αναγνωρίζει ότι το ανοικτό διαδίκτυο και η τεχνολογική πρόοδος έχουν επιτρέψει την ταχύτερη καταγγελία παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικρίνει τις απόπειρες ορισμένων κυβερνήσεων να ελέγξουν ορισμένα εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου· εκφράζει την ανησυχία του για την επικράτηση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης που παρήχθησαν από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες το 2017, κάτι που συνέβαλε στην εξάπλωση αφηγημάτων που καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον περιορισμό της πρόσβασης σε ελεύθερες, ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες, στην υποκίνηση της βίας, του μίσους και των διακρίσεων εναντίον ορισμένων ομάδων ή ατόμων και στην επιρροή επί των εκλογικών αποτελεσμάτων, υπονομεύοντας έτσι τις δημοκρατίες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ ισχυρότερα θετικά αφηγήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιμετωπίσει σθεναρά τις κυβερνήσεις που υποστηρίζουν την παραπληροφόρηση ή την αμφισβήτηση της καθολικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αυξήσει τις προσπάθειές της για τη στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως· τονίζει την ουσιώδη σημασία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της γνώσης και της κριτικής σκέψης για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της διάδοσής τους·

27.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ορίσει έναν εντεταλμένο της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα πρέπει να συντονίζει τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση, στις εξωτερικές της πολιτικές, ενός ανοικτού, διαλειτουργικού, ασφαλούς και αξιόπιστου διαδικτύου, στο οποίο θα τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προωθούνται κανόνες για την υπεύθυνη συμπεριφορά των κρατών στο διαδίκτυο·

28.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πίστης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντα της επιλογής του, να εγκαταλείπει ή να αλλάζει θρησκεία, καθώς και τα δικαιώματα αποστασίας και υιοθέτησης αθεϊστικών απόψεων, πρέπει να ενισχυθούν άνευ όρων μέσω του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου· καταδικάζει τις διακρίσεις που βασίζονται στη σκέψη, τη συνείδηση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, καθώς και τις διώξεις και τις επιθέσεις εναντίον εθνικών και θρησκευτικών ομάδων το 2017· ζητεί να αποφεύγεται η εκμετάλλευση της θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς· καταγγέλλει τις απόπειρες κρατικών και μη κρατικών παραγόντων να περιορίσουν την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων, την ελευθερία της ου συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας νόμους περί βλασφημίας, μεταξύ άλλων μέσων· απαιτεί περαιτέρω δράση για την προστασία θρησκευτικών μειονοτήτων, μη πιστών και άθεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων των νόμων περί βλασφημίας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε πολιτικές συζητήσεις για την κατάργηση τέτοιων νόμων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μεγαλύτερο σεβασμό της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων, και να προαγάγουν, στο πλαίσιο των επαφών τους με τρίτες χώρες, τον διαθρησκειακό και διαδογματικό διάλογο· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο συμβάλλοντας στην ασφαλή επιστροφή, σε εθελοντική βάση, των ατόμων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας διώξεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων· ζητεί συγκεκριμένη δράση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· υποστηρίζει την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα για την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC) και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· στηρίζει το έργο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για την προαγωγή της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, Ján Figel·

29.  θεωρεί βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι τα βασανιστήρια ή η ταπεινωτική μεταχείριση και η θανατική ποινή εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για εξάλειψη των πρακτικών αυτών· θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και η κατάσταση των φυλακών σε ορισμένες χώρες είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· χαιρετίζει την επίσημη δρομολόγηση της Συμμαχίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, και τη σύσταση της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της· επικροτεί, εν προκειμένω, τις επικαιροποιήσεις στη νομοθεσία της ΕΕ για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία· σημειώνει ότι το 2017, ο αριθμός των εκτελέσεων που έλαβαν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε κατά 4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος· καλεί τις χώρες που δεν το έχουν ήδη πράξει να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση όλων των μορφών βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των κρατουμένων, μεταξύ άλλων και ψυχολογικών, και την εντατικότερη προσπάθεια να τηρείται το διεθνές δίκαιο στον τομέα αυτόν και να διασφαλίζεται η αποζημίωση των θυμάτων·

30.  καταδικάζει απερίφραστα όλα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπράττονται εις βάρος πολιτών που ασκούν ειρηνικά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία και συστηματικούς φόνους σε βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα εγκλήματα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου και να διασφαλίσουν ότι οι αυτουργοί των εγκλημάτων αυτών προσάγονται στη δικαιοσύνη· ζητεί από την ΕΕ να παρέχει υποστήριξη στους οργανισμούς και στις ομάδες έρευνας του ΟΗΕ που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδείξεις - ψηφιακές ή άλλες - για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από οποιαδήποτε μέρη συγκρούσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξή τους σε διεθνές επίπεδο· σημειώνει ότι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν διαγράψει βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου, στο πλαίσιο της δράσης τους για την εξάλειψη τρομοκρατικού περιεχομένου και προπαγανδιστικού υλικού·

31.  υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε υποθέσεις στις οποίες τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν διπλωματική και οικονομική στήριξη στο ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις χώρες που αποσύρονται από το Καταστατικό ή απειλούν να το πράξουν· καλεί, επίσης, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης να παίξουν ρόλο συντονιστή και να συνεργαστούν με το ΔΠΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις τροπολογίες της Καμπάλα σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και να προσθέσουν τα «αποτρόπαια εγκλήματα» στον κατάλογο των εγκλημάτων για τα οποία η ΕΕ έχει αρμοδιότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία άλλων βασικών μηχανισμών που αποσκοπούν στον τερματισμό της ατιμωρησίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της διεθνούς δικαιοδοσίας και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την αναγκαία νομοθεσία· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα δικαιώματα των θυμάτων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δράσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει έναν Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, με εντολή να προωθεί, να ενσωματώνει και να αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της ΕΕ για καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

32.  επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει τον Διεθνή, Αμερόληπτο και Ανεξάρτητο Μηχανισμό (ΙΙΙΜ) που δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ στη Συρία για να βοηθήσει στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός σε άλλες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να συνεισφέρουν οικονομικά στον Διεθνή, Αμερόληπτο και Ανεξάρτητο Μηχανισμό·

33.  επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μπορούν να προσαγάγουν άλλα κράτη ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για παραβιάσεις διεθνών συνθηκών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του εν λόγω κράτους, κάτι που θα χρησιμεύσει έμμεσα, σε μεταγενέστερο στάδιο, στον δικαστικό καθορισμό της ατομικής ποινικής ευθύνης·

34.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη σεβασμού απέναντι στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ) και εκφράζει την καταδίκη του απέναντι σε φονικές επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα με ανησυχητική συχνότητα εναντίον νοσοκομείων, σχολείων και άλλων μη στρατιωτικών στόχων σε ένοπλες συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, το 2017· πιστεύει ότι η διεθνής καταδίκη των επιθέσεων πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητες έρευνες και πραγματική λογοδοσία· εξαίρει το έργο των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· ζητεί από τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την ΑΕ/ΥΕ να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ που σχετίζονται με το ΟΑΔ αναπτύσσονται με τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό και ότι γίνεται χρήση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα έπρεπε να είχαν διαθέσει περισσότερο λεπτομερείς απολογισμούς σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σε συγκεκριμένες καταστάσεις συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· καλεί τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων, κατά το πρότυπο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά στην ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια· σημειώνει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) μειώθηκε κατά 2,4 % από το 2016 στο 2017 και ότι υπολείπεται του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ·

35.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών[16]· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί εκ νέου την ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιων δολοφονιών από άλλα κράτη· καλεί την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί αξιολογήσεις αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

36.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί ένα καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυνάμει του οποίου οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ να μπορούν να βασίζονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά το πρότυπο του Νόμου Magnitsky·

37.  προτρέπει την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη διεθνή απαγόρευση των οπλικών συστημάτων που στερούνται ανθρώπινου ελέγχου ως προς τη χρήση βίας, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο και, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των σχετικών συναντήσεων σε επίπεδο ΟΗΕ, να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν επειγόντως κοινή θέση για τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, να μιλούν με μία φωνή στα σχετικά φόρα και να ενεργούν αναλόγως·

38.  τονίζει ότι η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κίνδυνο· τονίζει την ανάγκη στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταπολεμούν τη διαφθορά· ζητεί βελτιώσεις στην καταπολέμηση των μηχανισμών και των πρακτικών της διαφθοράς, όπως είναι η επιβολή κυρώσεων για άτομα και χώρες που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα διαφθοράς· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διαμορφώσουν κοινό προγραμματισμό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως δε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, την ενίσχυση των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ανιχνευσιμότητας στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματεύεται διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· υπενθυμίζει τις συστάσεις για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες[17] και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια σε αυτές·

39.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταστροφή, την παράνομη λεηλασία και τον βανδαλισμό χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, και υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες διερεύνησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πρωτοβουλίες διάσωσης·

40.  τονίζει τη σημασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για τις δημοκρατικές διαδικασίες και εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό παράνομων εκλογών ανά τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η πολυφωνία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών· καλεί την ΕΕ να μην αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των νοθευμένων ή παραποιημένων εκλογών και να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να υποστηρίξει την αξιοπιστία των εκλογών ανά τον κόσμο και να αναγκάσει τις χώρες να ανταποκριθούν στα κριτήρια των ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών· θεωρεί ότι η στήριξη της ΕΕ προς τις εκλογικές διαδικασίες και τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο – με τις εκλογικές αποστολές και την παρακολούθηση της επακόλουθης συνέχειας, την εκλογική συνδρομή και ιδίως τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο εν προκειμένω – είναι ύψιστης σημασίας· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης εκλογών, στο πλαίσιο της ομαλής δημοκρατικής μετάβασης, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, του πολιτικού πλουραλισμού και της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία παρακολούθησης των εκλογών και στην εφαρμογή των συστάσεων που εκδίδονται από αποστολές παρατήρησης εκλογών· θεωρεί ότι η παρέμβαση σε εκλογές άλλων χωρών μέσω ενεργειών στον κυβερνοχώρο παραβιάζει το δικαίωμα των ατόμων να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους·

41.  χαιρετίζει την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ και τονίζει την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε μέσο· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να επικυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή αυτή τη Σύμβαση το συντομότερο δυνατόν· στηρίζει, σχετικά, την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΗΕ «Spotlight»· καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν, το συντομότερο δυνατό, την έμφυλη βία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τη σεξουαλική βία· υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα των φύλων και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, και τονίζει τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών και της προστασίας· τονίζει ότι οι αξιόπιστες στατιστικές σχετικά με τον επιπολασμό, τις αιτίες και τις συνέπειες όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη αποτελεσματικής νομοθεσίας και στρατηγικών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον τομέα και να ανταποκριθούν στις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις· ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με άλλες χώρες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και του προγραμματισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας παγκοσμίως· καταδικάζει κάθε μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας και εκμετάλλευσης, καθώς και τους μαζικούς βιασμούς, την εμπορία ανθρώπων και την παραβίαση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλες τις γυναίκες η κατάλληλη και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και ο καθολικός σεβασμός και η καθολική πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και την εκπαίδευση. και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερες και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, το σώμα τους και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· καταδικάζει την επαναφορά του κανόνα της «παγκόσμιας μέγγενης»·

42.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να παραμείνει προσηλωμένη στην πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που απορρέουν από το πλαίσιο της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, και να σέβεται τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών τους διασκέψεων·

43.  υπενθυμίζει τη δημοσίευση, τον Αύγουστο του 2017, της πρώτης ετήσιας έκθεσης υλοποίησης για το έτος 2016 του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου II 2016-2020 (GAP II), η οποία επισημαίνει ορισμένες θετικές τάσεις στην αλλαγή της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών, χάρη σε μέτρα που διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα, προωθούν τα οικονομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και ενισχύουν τη φωνή και τη συμμετοχή τους· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των γυναικών στις επιχειρήσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), της πρόληψης των συγκρούσεων και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· υπενθυμίζει τη σημασία του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι ουσιώδης για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, στη χάραξη πολιτικής, στην οικονομική ζωή και στις ειρηνευτικές διαδικασίες· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στον ανθρωπιστικό τομέα και στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς οι τομείς αυτοί θα πρέπει να έχουν τα υψηλότερα πρότυπα ευθύνης και λογοδοσίας στις εργασίες τους· τονίζει τη σημασία της επανεξέτασης και της ενίσχυσης των διαδικασιών διασφάλισης και των κανόνων εμπλοκής·

44.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 62ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές·

45.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάρτιση στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), καθώς και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, να καταστούν προσβάσιμες για τις γυναίκες και τα κορίτσια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους και στην αύξηση της συμμετοχής τους στους τομείς STEM·

46.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους και μέσα για να προσχωρήσει η ΕΕ μονομερώς στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC), λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κυρώσει την εν λόγω σύμβαση και ότι το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ περιέχουν ουσιαστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη UNCRC να το πράξουν επειγόντως· επικροτεί την έγκριση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα παιδιά εκτίθενται συχνά σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης, όπως είναι ο παιδικός γάμος, η παιδική πορνεία, η χρήση παιδιών ως στρατιωτών, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η παιδική εργασία και η εμπορία παιδιών, ιδίως σε συνθήκες ανθρωπιστικών κρίσεων και ένοπλων συγκρούσεων, και ως εκ τούτου απαιτείται ενίσχυση της προστασίας· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες χώρες προκειμένου να σταματήσουν οι πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, ορίζοντας στα 18 έτη το νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για τον γάμο, απαιτώντας τον έλεγχο της ηλικίας και των δύο συζύγων και της πλήρους και ελεύθερης συναίνεσης τους, εισάγοντας υποχρεωτικά αρχεία γάμου και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες· τονίζει την ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη συμμετοχή της στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, και να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη· ζητεί την ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων· ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής των γονέων τους, και των παιδιών μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης, προκειμένου να σταματήσει η κράτηση παιδιών λόγω του καθεστώτος τους ως μεταναστών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες· υπενθυμίζει το δικαίωμα ειδικής προστασίας προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

47.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθιερώσουν πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και να διασφαλίσουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί, άμεσα ή έμμεσα, συστήματα ασφαλείας, αστυνομικά συστήματα και δικαστικά συστήματα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη δυνατότητα αποσύνδεσης της αναπτυξιακής συνεργασίας από τη συνεργασία για την επανεισδοχή και τη διαχείριση της μετανάστευσης· ανησυχεί για την πιθανή μετατροπή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης», και υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών καταγωγής και διέλευσης, στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση των συνθηκών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες και να συνάδει με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των προσφύγων· εκφράζει την έντονη ανησυχία και αλληλεγγύη του προς τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, μεταναστών και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής διακυβέρνησης και δικτύων λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των μεταναστευτικών ροών και, συνεπώς, να εξεταστεί η εξωτερική διάσταση του φαινομένου της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις και την οικονομική υπανάπτυξη, στις γειτονικές μας χώρες και παγκοσμίως, μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διατηρούν την αξιοπιστία της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγείας και σε άλλα ανθρωπιστικά πεδία που βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που χρήζουν στήριξης, και ζητεί την ορθή εφαρμογή των πολιτικών επιστροφής· επισημαίνει την ανάγκη να παροτρύνει η ΕΕ τις συγκεκριμένες χώρες να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Παλέρμο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών από ξηράς, θαλάσσης και αέρος· σημειώνει ότι το 2017 ο ΟΗΕ κατέγραψε περίπου 258 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν σε χώρα διαφορετική από τη χώρα γέννησής τους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων ως προτεραιότητα στις πολιτικές της· επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης και καλύτερης εφαρμογής πλαισίων προστασίας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, κυρίως μέσω της διάνοιξης ασφαλών και νόμιμων οδών και της χορήγησης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους· ζητεί το Κοινοβούλιο να έχει εποπτεία στις συμφωνίες για τη μετανάστευση· εκφράζει τη λύπη του για κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης, αμαύρωσης ή ακόμη και ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και επιμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και διάσωσης των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο στη θάλασσα και στην ξηρά, προκειμένου να εκπληρωθούν οι θεμελιώδεις νομικές υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε κράτος μέλος με ιθαγένεια τρίτης χώρας την 1η Ιανουαρίου 2017 ήταν 21,6 εκατομμύρια, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 4,2 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28· καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν σοβαρό διάλογο για να καθορίσουν μια κοινή, πολυδεκτική αντίληψη, κοινές ευθύνες και ενότητα σκοπού όσον αφορά τη μετανάστευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση, το Παγκόσμιο Σύμφωνο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και για τον κεντρικό ρόλο που αναγνωρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτά τα σύμφωνα·

48.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνέχιση της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων εμπορευματοποιεί τους ανθρώπους και αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία μιας συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να διερευνώνται όλα τα στάδια της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών εκμετάλλευσης ατόμων, ειδικά γυναικών και παιδιών, όπως η εμπορία οργάνων, η καταναγκαστική εργασία και η σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και την κοινωνία των πολιτών στο συγκεκριμένο θέμα· ζητεί σαφείς αρχές και νομικές πράξεις προς αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την παρένθετη μητρότητα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των μεταναστών και των προσφύγων, ειδικά των γυναικών και των παιδιών, ως προς την εκμετάλλευση, την παράνομη διακίνηση και την εμπορία ανθρώπων, μεταξύ άλλων και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (hotspots)· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές που επικεντρώνονται στα θύματα, να προληφθεί και να περιοριστεί αυτό το είδος εγκλήματος και να παταχθούν τα κέρδη που προέρχονται από την εμπορία ανθρώπων·

49.  ενθαρρύνει όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και της ΕΕ, να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού, διεθνούς μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, μέσω της ενεργού συμμετοχής στην ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ· εμμένει για ακόμη μια φορά στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), ιδίως όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα που αφορά την πρόσβαση σε ένδικα μέσα· αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του Οικουμενικού Συμφώνου των ΗΕ και των εθνικών σχεδίων δράσης για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία ενός σχεδίου δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει την κατάρτισή του με στόχο την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ· ενθαρρύνει όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, και επαναβεβαιώνει την σημασία της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όλες τις χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και ταχέως τις UNGP και να εγγυηθούν ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις δικαιοδοσίες τους συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά εργασιακά πρότυπα· ενθαρρύνει όλες τις χώρες να αγωνιστούν κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες ή άλλα βασικά εμπορεύματα που προέρχονται από ζώνες συγκρούσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη συμπερίληψη κανόνων σχετικά με την εταιρική ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη και αποτελεσματική πρόσβαση σε ένδικα μέσα στα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις· επιβεβαιώνει την έκτακτη ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφθορά στις εταιρείες, όταν προκύπτουν, και να διασφαλίζεται η δυνατότητα λογοδοσίας τους· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν ενήργησε σύμφωνα με τις εκκλήσεις που διατυπώνονταν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες[18]· ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών μέτρων για τον βιομηχανικό τομέα με σκοπό την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διοργανική επιχειρησιακή ομάδα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάληψης μιας πρωτοβουλίας για το καθήκον επιμέλειας σε επίπεδο ΕΕ·

50.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τρίτες χώρες· τονίζει, επομένως, ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές σχέσεις στην τόνωση της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και στη διαφύλαξη των τοπικών αγορών τους· επισημαίνει ότι η στήριξη των δημοκρατικών συστημάτων και οι προσδοκίες των λαών για ελευθερία θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· Υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη, και υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις φάσεις της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα αγαθά που κυκλοφορούν στην επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης της δεοντολογίας δεν αποτελούν προϊόν καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας· ζητεί τη θέσπιση ενός μέσου ειδικά σχεδιασμένου για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα, τα έργα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ σε τρίτες χώρες και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης και πρόληψης κάθε παραβίασης με τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών για άτομα και ομάδες·

51.  θεωρεί ότι τα εμπορικά συστήματα ΣΓΠ + αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όσον αφορά την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών προτύπων με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να παρακολουθεί καλύτερα τα εμπορικά συστήματα ΣΓΠ + προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται σεβαστά από τις δικαιούχες χώρες· τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου ΣΓΠ+, η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύσει στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας αυτού του μηχανισμού, θεσπίζοντας σαφείς διαδικασίες για ουσιαστική και ενισχυμένη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και διεξάγοντας αποτελεσματικές εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από τη χορήγηση εμπορικών προτιμήσεων και κατά την εφαρμογή τους· ζητεί να καταστεί δυνατή η προσθήκη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στον κατάλογο των συμβάσεων που απαιτούνται για το καθεστώς ΣΓΠ+· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του συστήματος· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μορφών συνεργασίας για τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τρίτων χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των λαών τους·

52.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και ιδίως να αναστείλουν όλες τις μεταφορές όπλων, καθώς και εξοπλισμού και υλικού επιτήρησης και πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις με σκοπό την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίθεση κατά πολιτών· επισημαίνει ότι το παγκόσμιο εμπόριο όπλων και πολεμικού υλικού συντελεί στη χρήση τους σε πολυάριθμες συγκρούσεις σε τρίτες χώρες· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επιβληθούν και να ενισχυθούν σε παγκόσμιο επίπεδο διεθνή πρότυπα που θα διέπουν τις πωλήσεις όπλων·

53.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων, περιλαμβανομένων όσων λαμβάνουν χώρα για λόγους φυλής, θρησκείας, κάστας ή παρόμοιων συστημάτων κληρονομικής κοινωνικής θέσης, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης κατάστασης· εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες εκδηλώσεις ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και της έλλειψης πολιτικής εκπροσώπησης των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες και τα παιδιά· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να απαλείψει, ανεξαιρέτως, κάθε μορφή διακρίσεων και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, την κουλτούρα ανεκτικότητας και ένταξης και την ειδική προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, μέσα από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πολιτικούς διαλόγους, το έργο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και τη δημόσια διπλωματία· καλεί όλες τις χώρες να διασφαλίζουν ότι τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα παρέχουν αποτελεσματική νομική προστασία, εντός της δικαιοδοσίας τους· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών στα σχολεία προκειμένου να ενισχύεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών και να τους παρέχονται τα αναγκαία εργαλεία για να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές διάκρισης·

54.  τονίζει την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις πολιτικές της για την εξωτερική δράση και την αναπτυξιακή βοήθεια· καλεί τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών να αναθεωρήσουν όλη τη νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)· καλεί όλες τις χώρες να επικυρώσουν τη CRPD και επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της·

55.  επικροτεί τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στην όγδοη σύνοδο της ομάδας εργασίας ανοιχτής σύνθεσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη γήρανση, και ιδίως την υποβολή των κοινών συνεισφορών και δηλώσεών τους σχετικά με την ισότητα, τη μη διάκριση, τη βία, την κακοποίηση και την παραμέληση ηλικιωμένων· εξακολουθεί να ανησυχεί για την επικράτηση του ηλικιακού ρατσισμού και άλλων εμποδίων για την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως τη διαδικασία της ομάδας εργασίας, μεταξύ άλλων με τη διάθεση και/ή την υποστήριξη της διάθεσης επαρκών πόρων για τη λειτουργία της, και να ανταποκριθούν επίσης στις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής συνεισφορών, διαβούλευσης και συμμετοχής ηλικιωμένων στην προετοιμασία τους, και να συμπεριλάβουν ηλικιωμένους στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ στη συνεδρίαση για την αναθεώρηση της περιφερειακής στρατηγικής εφαρμογής για την Ευρώπη του διεθνούς σχεδίου δράσης της Μαδρίτης για τη γήρανση (MIPAA), η οποία διεξήχθη στη Λισαβόνα το 2017· τονίζει ότι το MIPAA μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων·

57.  καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και τη δολοφονία των ατόμων ΛΟΑΔΜ· αναγνωρίζει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η έμφυλη ταυτότητα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο διακρίσεων, βίας και διώξεων· σημειώνει ότι σε μια σειρά χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και βία βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού τους· καταδικάζει τις παραβιάσεις εις βάρος των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων, οι οποίες καταστρατηγούν το θεμελιώδες δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και ταυτότητα, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων των μεσοφυλικών· σημειώνει ότι σε 72 χώρες οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου εξακολουθούν να ποινικοποιούνται, σε 13 εκ των οποίων μέχρι και με επιβολή της θανατικής ποινής· καλεί τα κράτη αυτά να τροποποιήσουν άμεσα τη νομοθεσία τους· χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να βελτιώσει τα δικαιώματα και τη νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ· παροτρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων II–2016-2020, το ένα τρίτο των αντιπροσωπειών προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

58.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, διαχωρισμό και λόγω κάστας φραγμούς, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στην απασχόληση και το νομικό σύστημα και σε άλλα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις επακόλουθες θεσμοθετημένες διακρίσεις και την ανησυχητική συχνότητα βίαιων επιθέσεων λόγω κάστας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και των αντιπροσωπειών για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας·

59.  τονίζει τη σημασία της άσκησης πολιτικών ισότητας που επιτρέπουν σε όλες τις εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, καθώς και στους αυτόχθονες πληθυσμούς, να απολαύουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· χαιρετίζει το ψήφισμα 71/178 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, το οποίο ανακηρύσσει το 2019 «Διεθνές Έτος Αυτόχθονων Γλωσσών»· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση των διακρίσεων, επιθέσεων και απειλών εις βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών, και της ποινικοποίησης και δολοφονίας όσων υπερασπίζονται τη γη, τα εδάφη και τους πόρους τους, ιδίως δε των γυναικών· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές αυτοί προστατεύονται και ότι τυχόν εγκλήματα διερευνώνται και οι δράστες λογοδοτούν· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν για την πλήρη αναγνώριση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί τις χώρες να κυρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ περί των αυτόχθονων λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση·

60.  σημειώνει τα πολυδιάστατα οφέλη που παρέχει το διαδίκτυο· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν μαζική συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, χωρίς την πλήρη γνώση και/ή συγκατάθεσή τους, κάτι που, εν συνεχεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δυνητικά επιβλαβείς τρόπους, όπως για την καταστολή των δραστηριοτήτων των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την υπονόμευση της ελευθερίας τους να εκφράζονται και για τον επηρεασμό των εκλογικών αποτελεσμάτων και της λήψης των πολιτικών αποφάσεων· καλεί τις εταιρίες δεδομένων να διενεργούν αξιολογήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να συλλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να ενισχύσει και να εφαρμόσει αποτελεσματική νομοθεσία στον τομέα αυτό επειγόντως·

61.  αναγνωρίζει ότι η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν πολύ σοβαρές απειλές για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ως εκ τούτου, βλάπτουν την κοινωνία, και εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 και οι οποίες πολύ συχνά στοχοποίησαν άτομα ή ομάδες που ενσαρκώνουν τις αξίες αυτές· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι πάνω από 1.000 τρομοκρατικές επιθέσεις έλαβαν χώρα παγκοσμίως το 2017, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 6.123 θανάτους· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ στην πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και δικτύων, όπως είναι το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά επαναλαμβάνει ότι όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί προνομιακό μέσο για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στα θύματα της τρομοκρατίας ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη, μεταξύ άλλων ψυχολογική υποστήριξη, ατομικές αξιολογήσεις για κάθε θύμα, νομική υποστήριξη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας και αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων εν γένει· τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές καταπολέμησης της τρομοκρατίας που θα σέβονται το κράτος δικαίου και θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να περιλαμβάνει την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και διασφαλίσεις σε περίπτωση παραβιάσεων· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ανταλλαγή και τον συντονισμό των πληροφοριών μέσω των διαύλων και των οργανισμών της με στόχο την ταχεία αποτροπή και ταυτοποίηση των τρομοκρατικών απειλών και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

62.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις που διαπράττουν·

63.  υιοθετεί την άποψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχει ειδική συσχέτιση μεταξύ ορισμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων σε χώρες που φιλοξενούν τέτοιες εκδηλώσεις ή που είναι υποψήφιες για τέτοιου είδους φιλοξενία· υπενθυμίζει ότι αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν εξώσεις, φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και εκμετάλλευση των εργαζομένων για την κατασκευή μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεργαστεί με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, τους επιχειρηματικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τους όρους συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις αυτές· καλεί τους διεθνείς και τους εγχώριους αθλητικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς και τις χώρες υποδοχής μεγάλων διοργανώσεων να δεσμευθούν στη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της περιβαλλοντικής προστασίας, να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς πριν από σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις και κατά τη διάρκεια αυτών, και να παρέχουν μηχανισμούς επανόρθωσης για όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που ελήφθη τον Νοέμβριο του 2017 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να κλείσει μια υπόθεση για τη μεταχείριση μετακινούμενων εργαζομένων στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2022· σημειώνει τη συμφωνία μεταρρυθμίσεων η οποία, εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα παράσχει στους εργαζομένους καλύτερη προστασία·

64.  καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει αποτελεσματικές και βιώσιμες πολιτικές κατά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους αύξησης της εσωτερικής εκτόπισης και της αναγκαστικής μετανάστευσης· καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει μέτρα για την καταπολέμησή της και την προστασία των πληγέντων· σημειώνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανότητες παρακολούθησης των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης κρίσεων και της ευαισθησίας σε θέματα συγκρούσεων· εκτιμά ότι η ανάληψη συνεπούς και ταχείας δράσης για το κλίμα συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων, αλλά και των κινδύνων για την ασφάλεια, των συγκρούσεων και της αστάθειας και, τέλος, στην πρόληψη του σημαντικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους· τονίζει συνεπώς τη σημασία της ενσωμάτωσης της κλιματικής διπλωματίας στις ενωσιακές πολιτικές πρόληψης των συγκρούσεων και της διεύρυνσης και προσαρμογής του πεδίου δράσης των αποστολών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες και σε εμπόλεμες περιοχές· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να εφαρμοστούν ταχέως πολιτικές για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

°

°  °

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 70ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής θέτει τον ρόλο του Κοινοβουλίου, ως φορέα που ελέγχει τους εκτελεστικούς οργανισμούς, στο επίκεντρο της παρούσας έκθεσης. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και οι επιτροπές, όλο και περισσότερο, αναπτύσσουν και ενισχύουν τις δραστηριότητές τους προκειμένου να επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να ασκεί εποπτεία στα άλλα θεσμικά όργανα, να παρακολουθεί τη χρηστή χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Η παρούσα έκθεση δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και στον βαθμό κατά τον οποίο αυτό έχει επιτευχθεί, κατά τη διάρκεια του 2017, ως τμήμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.

Η παρούσα έκθεση έχει στόχο

–  να ελέγξει και να σχολιάσει την πολιτική επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2017, με βάση την ετήσια έκθεση η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Μαΐου 2018 και τα έγγραφα τα οποία την υποστηρίζουν, εν προκειμένω το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2012-2022) και το τρέχον σχέδιο δράσης (2015-2019),

–  να δώσει μια επισκόπηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2017 και των κατεπειγόντων ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν.

Η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια ισχυρή δέσμευση για προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου παγκοσμίως. Η βιώσιμη ειρήνη, η ανάπτυξη και η ευημερία είναι ανέφικτες χωρίς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η δέσμευση αποτελεί τη βάση για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά και υπερασπίζεται τα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα εντός των συνόρων της, αλλά και όταν δημιουργεί σχέσεις με τρίτες χώρες. Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ έχει εγκρίνει σημαντικά έγγραφα αναφοράς για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει αναπτύξει ένα φάσμα εργαλείων διπλωματίας και συνεργασίας, με σκοπό την υποστήριξη της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι:

«Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η Ένωση προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δημιουργεί εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς που συμμερίζονται τις αρχές του πρώτου εδαφίου. Προωθεί πολυμερείς λύσεις σε κοινά προβλήματα, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.» (Άρθρο 21 παράγραφος 1 της ΣΕΕ)

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ διατυπώνονται και εφαρμόζονται κυρίως από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η οποία ταυτόχρονα είναι και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Τον Ιούνιο του 2012 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Το πλαίσιο θέτει τους γενικούς στόχους της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πλαίσιο καθορίζει αρχές, στόχους και προτεραιότητες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ για ένα διάστημα δέκα ετών, από το 2012 έως το 2021. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Το πλαίσιο εφαρμόζεται με τη βοήθεια του περιοδικού σχεδίου δράσης, το οποίο το συνοδεύει. Το σχέδιο δράσης θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι σχετίζονται με χρονοδιαγράμματα, ενώ συνδέει τους αντίστοιχους ενδιαφερομένους. Έχει εγκριθεί ένα πρώτο σχέδιο δράσης για τα έτη 2012-2014, το οποίο ακολούθησε στη συνέχεια ένα δεύτερο σχέδιο δράσης για τα έτη 2015-2019. Το δεύτερο σχέδιο βασίζεται στο υπάρχον σώμα των πολιτικών στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας της ΕΕ, στους τομείς της εξωτερικής δράσης, κυρίως δε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, τα εργαλεία και άλλες συναινετικές θέσεις, καθώς και τους διάφορους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης. Το τρέχον σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 34 είδη δράσεων, που αντιστοιχούν στους ακόλουθους ευρύτερους στόχους: προώθηση αυτοδιάθεσης των τοπικών φορέων, αντιμετώπιση προκλήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, διασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις συγκρούσεων και κρίσεων, υποστήριξη της συνοχής και της συνεκτικότητας καθώς και μιας περισσότερο αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Το 2017 εγκρίθηκε η ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης.

ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

(JANUARY - DECEMBER 2017)

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

AZERBAIJAN

Afgan Mukhtarli

On May 29, 2017, Afgan Mukhtarli, an Azerbaijani exiled journalist, was abducted in Tbilisi.

He fled to Georgia from Azerbaijan in 2014. Prior to his departure, Mukhtarli had received threats in relation to his investigative reporting on alleged corruption in the Azerbaijani Defense Ministry and was investigating the assets of the first family of Azerbaijan in Georgia.

On 12 January 2017 he was sentenced to 6 year imprisonment for illegally crossing the border with 10,000 of undeclared euros and assaulting a border guard. He denies all the charges.

 

In its resolution of 15 June 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the abduction of Afgan Mukhtarli in Tbilisi and his subsequent arbitrary detention in Baku;

- Calls on the Azerbaijani authorities to immediately and unconditionally drop all charges against and release Afgan Mukhtarli, as well as all those incarcerated as a result of the exercise of their fundamental rights, including freedom of expression;

- Reiterates its urgent call on the Azerbaijani authorities to end the practices of selective criminal prosecution and imprisonment of journalists, human rights defenders and others who criticise the government, and to ensure that all persons detained, including journalists and political and civil society activists, enjoy full due process rights and are covered by fair trial norms;

BAHRAIN

Mohamed Ramadan

Ali Moosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabeel Rajab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulhadi al-Khawaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khalil Al Halwachi

Mohammed Ramadan, a 32-year-old airport security guard, was arrested by the Bahraini authorities for allegedly taking part in a bombing in Al Dair on 14 February 2014, together with Ali Moosa, that killed a security officer and wounded several others.

A Bahraini court sentenced Ramadan and Moosa to death. However, both retracted their confession, claiming that they confessed after being tortured in the custody of the Criminal Investigations Directorate (CID). This sentence was upheld by the Court of Cassation, Bahrain’s highest court of appeal, in late 2015. A final date for the execution is still to be cleared.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabeel Rajab is a prominent Bahraini human rights defender who was sentenced to two years in prison for discussing Bahrain’s restrictions on freedom of expression and for addressing Bahrain’s poor human rights record in TV interviews. On 21st February 2018 he has been sentenced to additional 5 years in prison on charges of “spreading false rumors in time of war” “insulting public authorities”, and “insulting a foreign country”. Poor prison conditions have brought him to hospital in numerous occasions.

 

 

Abdulhadi Al-Khawaja is a Bahraini/Danish human rights activist who was heavily involved in the 2011 pro-democratic uprisings. He was arrested by the authorities along with other 13 activists (known as the Bahrain 13). In June 2011 he was sentenced to life in prison for politically motivated charges, notably his peaceful role in the protests.

 

Khalil al-Halwachi is a 57-year-old Bahraini scholar, former political activist held in the kingdom’s Jau Prison. He was convicted to 10 years in prison in an unfair, politically motivated trial. He has been subjected to ill treatment, including denial of medical care, by detaining authorities.

In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Deeply deplores the decision of Kuwait and Bahrain to return to the practice of capital punishment; reiterates its condemnation of the use of the death penalty, and strongly supports the introduction of a moratorium on the death penalty as a step towards its abolition;

- Calls on His Majesty Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain to halt the executions of Mohamed Ramadan and Hussein Moosa, and on the Bahraini authorities to ensure a re-trial in compliance with international standards; recalls that all allegations of human rights violations committed during the proceedings must be duly investigated;

- Recalls that the EU opposes capital punishment and considers it to be a cruel and inhuman punishment which fails to act as a deterrent to criminal behaviour and is irreversible in the event of error;

 

- Urges the EEAS and the Member States to intervene with the Bahraini Government in order to appeal for the release of Nabeel Rajab and of all those held solely on the basis of their peaceful exercise of freedom of expression and assembly, and to urge the Bahraini Government to stop the excessive use of force against demonstrators or the practice of arbitrary revocation of citizenship;

 

 

 

 

 

- Calls for the release of Abdulhadi al-Khawaja and Khalil Al Halwachi;

BELARUS

Mikalay Statkevich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergei Kulinich

Sergei Kuntsevich

Uladzimir Nyaklyayev

Pavel Seviarynets

Vitali Rymashevski

Anatol Liabedzka

Yuri Hubarevich

March Ales Lahvinets

 

 

 

 

 

Oleg Volchek

Anatoli Poplavni

Leonid Sudalenka

Mikalay Statkevich, prominent Belarusian opposition leader and former presidential candidate, was expected to lead the demonstration in Minsk on 15 November 2017 against a so-called “social parasites tax” on the under-employed. He was arrested and kept in a KGB detention centre for three days, with no information as to his whereabouts. He has been detained several times since January 2017, and has spent about 35 days in jail in the same year.

On 5th November, 2017, he has been released from jail after serving a five-day term following a court ruling that he took part in an unsanctioned rally.

After his release Statkevich told journalists that police warned him of unspecified consequences if he continues “violating the law on public gatherings.”

 

On 25 March 2017, police in Belarus have arrested hundreds of people during the above-mentioned protests. Thousands defied a ban to protest, taking to the streets of Minsk and other cities. Demonstrators tried to march down one of the major streets in Minsk, but were blocked by police who began arresting them, along with journalists covering the protest. The authorities had already jailed more than 100 opposition supporters for terms of between three and 15 days in the lead-up to the demonstration, reports said.

 

On the same day, police raided the offices of human rights group Vesna preventatively arresting at least 57 persons involved in the monitoring of ongoing peaceful protests. Prior to this, other human rights defenders, such as Oleg Volchek, Anatoli Poplavn and Leonid Sudalenka were detained and sentenced to short terms of imprisonment.

In its resolution, adopted on 6 April 2017, the European Parliament:

- Condemns the undue restrictions on the right of peaceful assembly, freedom of expression and freedom of association, including on those expressing opinions about social and other public issues, and, most particularly, the harassment and detention of independent journalists, opposition members, human rights activists and other protesters;

 

 

 

 

 

 

 

- Condemns the crackdown on peaceful protesters and the repressions in the run-up to and during the demonstrations of 25 March 2017; stresses that despite the international community’s calls for restraint, the response by the security services was indiscriminate and inappropriate; expresses its concern over the latest developments in Belarus and highlights a clear need for a broader democratisation process in the country;

 

 

- Calls on the Belarusian authorities to immediately and unconditionally release and drop all judicial charges against all peaceful protesters, journalists, human rights defenders, civil society activists and opposition members who have been detained in connection with the current wave of demonstrations; considers the practice of preventive arrests totally unacceptable; urges the authorities to immediately disclose information about all those arrested to their families and the wider public;

 

CAMBODIA

Khem Sokha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Rainsy

Um Sam An

Hong Sok Hour

Tep Vanny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNRP

Khem Sokha is a Cambodian former politician and activist who most recently served as the President of the Cambodia National Rescue Party (CNRP). In September 2017, the Phnom Penh Municipal Court charged Sokha with “treason and espionage”, and for allegedly orchestrating the 2014 Veng Sreng street protests. He was arrested at his home on September 3, 2017. Hun Sen and other Cambodian government officials alleged that Sokha was conspiring with unnamed foreigners.

 

 

 

 

 

 

 

Opposition leader Sam Rainsy remains in self-imposed exile and faces trial in absentia after 2 arrest warrant were issued against him. Other activist and opposition leaders, including Um Sam An, Hong Sok Hour and Tep Vanny were convicted and imprisoned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 17 November 2017, the Supreme Court ruled to dissolve the Cambodia National Rescue Party, removing the only existing electoral threat to Prime Minister Hun Sen. The case relied on the narrative that the CNRP was attempting to overthrow the government through a so-called “colour revolution” aided by the United States.

In its resolution of 14 September 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the arrest of CNRP President Kem Sokha on a number of charges that appear to be politically motivated; calls for the immediate and unconditional release of Kem Sokha, for all charges against him to be dropped, and for an end to threats of arrest against other opposition lawmakers;

- Expresses its deep concerns about the worsening climate for opposition politicians and human rights activists in Cambodia, and condemns all acts of violence, politically motivated charges, arbitrary detention, questioning, sentences and convictions in respect of these individuals;

 

 

- Urges the Cambodian authorities to revoke the arrest warrant for, and drop all charges against, opposition leader and lawmaker Sam Rainsy, and to release and drop charges against other opposition officials and human rights defenders who have been convicted, charged, and imprisoned, notably National Assembly Member Um Sam An, Senator Hong Sok Hour and land rights activist Tep Vanny;

- Urges the Cambodian Government to ensure due process in all measures taken, including the right to appeal, and to respect the rights to freedom of association and expression;

 

 

 

In its resolution of 14 December 2017, the European Parliament:

- Expresses its serious concerns at the dissolution of the CNRP; deeply regrets the prohibition of the party, which is evidence of further autocratic action by Prime Minister Hun Sen; urges the government to reverse the decision to dissolve the CNRP, to restore the elected members of the national parliament and commune council to their positions, to allow the full participation of opposition parties in public life and to ensure free space for action for media and civil society organisations and to put an end to the climate of fear and intimidation, as these are all preconditions for free, inclusive and transparent elections;

- Expresses grave concerns about the conduct of credible and transparent elections in Cambodia in 2018 following the decision by the Supreme Court to dissolve the CNRP; stresses that an electoral process from which the main opposition party has been arbitrarily excluded is not legitimate, and that a transparent and competitive election is a key instrument in guaranteeing peace and stability in the country and the entire region;

CHINA

Liu Xiaobo

Lee Ming-che

Liu Xiaobo, the prominent Chinese writer and human rights activist has been formally detained in prison four times over the course of the last 30 years; whereas Liu Xiaobo was jailed for 11 years in 2009 for ‘inciting subversion of state power’ after he helped to write a manifesto known as ‘Charter 08’; whereas the formal procedures followed in Liu Xiaobo’s prosecution have not allowed for him to be represented or be present himself at formal proceedings, and diplomats from over a dozen states, including several Member States, were denied access to the court for the duration of the trial;

Liu Xiaobo’s wife, Liu Xia, although never charged with any offence, has been under house arrest since he was awarded the Peace Prize in 2010, and has, since then, been denied almost all human contact, except with close family and a few friends;

In its resolution of 6 July 2017, the European Parliament:

- Calls on the Chinese Government to release, immediately and unconditionally, the 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo and his wife Liu Xia from house arrest and allow him to obtain medical treatment wherever they wish;

- Urges the Chinese authorities to allow Lui Xiaobo unrestricted access to family, friends, and legal counsel;

- Calls on the Chinese authorities to release Lee Ming-che immediately, as no credible evidence related to his case has been provided, to disclose information about his exact whereabouts, and to ensure, in the meantime, that Lee Ming-che is protected from torture and other ill-treatment, and that he is allowed access to his family, a lawyer of his choice and adequate medical care;

ERITREA

Abune Antonios

Dawit Isaak

 

Abune Antonios, the Patriarch of the Eritrean Orthodox Church, the nation’s largest religious community, has been in detention since 2007, having refused to excommunicate 3 000 parishioners who opposed the government; whereas since then, he has been held in an unknown location where he has been denied medical care;

Dawit Isaak, a dual citizen of Eritrea and Sweden, was arrested on 23 September 2001, after the Eritrean Government outlawed privately owned media; whereas he was last heard from in 2005; whereas Dawit Isaak’s incarceration has become an international symbol for the struggle for freedom of the press in Eritrea, most recently acknowledged by an independent international jury of media professionals awarding him the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017 in recognition of his courage, resistance and commitment to freedom of expression;

In the September 2001 crackdown, 11 politicians – all former members of the Central Council of the ruling People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), including former Foreign Minister Petros Solomon – were arrested after they published an open letter to the government and President Isaias Afwerki calling for reform and ‘democratic dialogue’; whereas 10 journalists, including Isaak, were arrested over the following week;

In its resolution of 9 July 2017, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms Eritrea’s systematic, widespread and gross human rights violations; calls on the Eritrean Government to put an end to detention of the opposition, journalists, religious leaders and innocent civilians; demands that all prisoners of conscience in Eritrea be immediately and unconditionally released, notably Dawit Isaak and the other journalists detained since September 2001, and Abune Antonios; demands that the Eritrean Government provide detailed information on the fate and whereabouts of all those deprived of physical liberty;

- Recalls the decision of the African Commission on Human and Peoples’ Rights of May 2017, and demands that Eritrea immediately confirm the well-being of Dawit Isaak, release him, let him meet family and legal representatives and award him the necessary compensation for his years of imprisonment; further calls on Eritrea to lift the ban on independent media, as also ruled by the African Commission;

- Calls on the Eritrean Government to release Abune Antonios, allow him to return to his position as Patriarch, and cease its interference in peaceful religious practices in the country; recalls that freedom of religion is a fundamental right, and strongly condemns any violence or discrimination on grounds of religion;

ETHIOPIA

Dr Merera Gudina

Dr Fikru Maru

Berhanu Nega

Jawar Mohammed

On 30 November 2016, Ethiopian security forces arrested Dr Merera Gudina, the Chairman of the Ethiopian Oromo Federalist Congress opposition party in Addis Ababa, following his visit to the European Parliament on 9 November 2016, where he shared a panel with other opposition leaders and allegedly violated the law implementing the state of emergency by ‘creating pressure against the government’, ‘threatening society through the means of violence’ and attempting to ‘disrupt constitutional order’; whereas his bail request has been denied and he is still being held in custody awaiting the verdict; whereas on 24 February 2017, Dr Gudina and two co-defendants, Berhanu Nega and Jawar Mohammed were charged with four separate counts of non-compliance with the Ethiopian criminal code;

In its resolution of 18 May 2017, the European Parliament:

- Calls on the Ethiopian Government to immediately release on bail and drop all charges against Dr Merera Gudina, Dr Fikru Maru and all other political prisoners, and drop the cases against Berhanu Nega and Jawar Mohammed, who were charged in absentia and are currently in exile; stresses that for any dialogue with the opposition to be seen as credible, leading opposition politicians, such as Dr Merera Gudina, have to be released; calls on the EU High Representative to mobilise EU Member States to urgently pursue the establishment of a UN-led international inquiry for a credible, transparent and independent investigation into the killings of protesters and to put pressure on the Ethiopian government to grant its consent;

GUATEMALA

Laura Leonor Vásquez Pineda

Sebastián Alonzo Juan

Victor Valdés Cardona

Diego Esteban Gaspar

Roberto Salazar Barahona

Winston Leonardo Túnchez Cano

Fourteen murders and seven attempted murders of human rights defenders in Guatemala were registered between January and November 2016 by the Unit for the Protection of Human Rights Defenders of Guatemala (UDEFEGUA); whereas, according to the same sources, in 2016 there were 223 aggressions overall against human rights defenders, including 68 new legal cases launched against human rights defenders; whereas environmental and land rights defenders and those working on justice and impunity were the most frequently targeted categories of human rights defenders;

2017 has already seen the killing of human rights defenders Laura Leonor Vásquez Pineda and Sebastián Alonzo Juan, in addition to the journalists reported to have been killed in 2016 – Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona and Winston Leonardo Túnchez Cano;

In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Condemns in the strongest terms the recent murders of Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastian Alonzo Juan and the journalists Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona and Winston Leonardo Túnchez Cano, as well as each of the 14 assassinations of other human rights defenders in Guatemala carried out in 2016; extends its sincere condolences to the families and friends of all of those human rights defenders;

- Calls for the urgent and mandatory implementation of the precautionary measures recommended by the IACHR and calls on the authorities to reverse the decision that unilaterally removes national precautionary measures benefitting human rights defenders;

 

INDONESIA

Hosea Yeimo

Ismael Alua

On 19 December 2016 Hosea Yeimo and Ismael Alua, two Papuan political activists, were detained and charged with ‘rebellion’ under the Indonesian Criminal Code, following peaceful political activities; whereas Hosea Yeimo and Ismael Alua were released on bail on 11 January 2017; whereas legal proceedings of the case continue; whereas, if convicted, they can face up to life imprisonment;

In its resolution of 19 January 2017, the European Parliament:

- Welcomes the release on bail of Hosea Yeimo and Ismael Alua on 11 January 2017; notes that the legal proceedings of the case will continue; calls on the Delegation of the EU to Indonesia to follow these legal proceedings;

- Asks the Indonesian authorities to consider dropping the charges against Hosea Yeimo, Ismael Alua and other prisoners of conscience against whom charges have been brought for peacefully exercising their right of freedom of expression;

LAOS

Somphone Phimmasone

Soukane Chaithad

Lod Thammavong,

March 2017 three Lao workers, Mr Somphone Phimmasone, Mr Soukane Chaithad and Ms Lod Thammavong, were sentenced to prison terms of between 12 and 20 years and the equivalent of tens of thousands of euros in fines for criticising the government on social media in relation to alleged corruption, deforestation, and human rights violations, while working in Thailand; whereas the three also stood accused of participating in an anti-government demonstration outside the Lao Embassy in Thailand in December 2015;

In its resolution of 14 September 2017, the European Parliament:

- Strongly condemns the prison sentences against Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad and Lod Thammavong, and calls for their immediate release;

- Calls on the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to urgently raise the case of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad with the Government of Laos; calls on the EU Delegation to Laos to closely monitor the human rights situation in the country and, specifically, to be present at any proceedings held against Phimmasone, Thammavong and Chaithad, and to continue to raise the cases of jailed and missing individuals with the Lao authorities;

NICARAGUA

Francisca Ramirez

Francisca Ramirez, Coordinator of the National Council for the Defence of Land, Lake and Sovereignty, presented a formal complaint in December 2016 regarding acts of repression and aggressions experienced in Nueva Guinea; whereas Francisca Ramirez has been intimidated and arbitrarily detained and her family members have been violently attacked in retaliation to her activism;

Journalists in Nicaragua face harassment, intimidation and detention, and have received death threats;

In its resolution of 16 February 2017, the European Parliament:

- Urges the government to refrain from harassing and using acts of reprisal against Francisca Ramirez and other human rights defenders for carrying out their legitimate work; calls on the Nicaraguan authorities to end the impunity of perpetrators of crimes against human rights defenders; supports the right of environmental and human rights defenders to express their protest without retaliation; calls on Nicaragua to effectively launch an independent environmental impact assessment before engaging in further steps and to make the whole process public;

PAKISTAN

Asia Bibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shahbaz Bhatti

Salmaan Taseer

 

 

 

 

 

 

Taimoor Raza

The case of Aasiya Noreen, better known as Asia Bibi, continues to be a matter of grave importance for human rights concerns in Pakistan; whereas Asia Bibi, a Pakistani Christian woman, was convicted of blasphemy by a Pakistani court and sentenced to death by hanging in 2010; whereas should the sentence be carried out Asia Bibi would be the first woman to be lawfully executed in Pakistan for blasphemy; whereas various international petitions have called for her release on the grounds that she was being persecuted for her religion;

Christian minority minister Shahbaz Bhatti and Muslim politician Salmaan Taseer were murdered by vigilantes for advocating on her behalf and speaking out against the ‘blasphemy laws’; whereas, despite the temporary suspension of Asia Bibi’s death sentence, she remains incarcerated to the present day and her family remains in hiding;

On 10 June 2017 a Pakistani counter-terrorism court sentenced Taimoor Raza to death for allegedly committing ‘blasphemy’ on Facebook; whereas the activist Baba Jan and 12 other demonstrators have been sentenced to life imprisonment, the most severe sentence ever to have been handed down for demonstrating;

In its resolution of 15 June 2017, the European Parliament:

- Calls on the Pakistani Government to take urgent action to protect the lives and rights of journalists and bloggers; expresses its concern at the request made by the Pakistani authorities to Twitter and Facebook to disclose information about their users in order to identify individuals suspected of ‘blasphemy’; calls on the Government and Parliament of Pakistan to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 and to remove the overly wide-ranging provisions for monitoring and retaining data and shutting down websites on the basis of vague criteria; calls also for all death sentences handed down on charges of ‘blasphemy’ or political dissent to be commuted, including the sentence against Taimoor Raza; calls in this context on the President of Pakistan to make use of his power of clemency;

- Urges the Government of Pakistan to resolve, in as positive and swift a manner as possible, the ongoing case of Asia Bibi; recommends that steps be taken to ensure the safety of Ms Bibi and her family in the light of the historic treatment of victims of blasphemy allegations by vigilantes and non-judicial actors;

PHILIPPINES

Leila M. De Lima

Senator De Lima is a human rights advocate and the highest profile critic of Philippine President Rodrigo Duterte’s anti-drug campaign;

On 23 February 2017, an arrest warrant was issued against Senator Leila M. De Lima of the Philippines from the opposition Liberal Party on charges of alleged drug-related offences; she was arrested and detained; if convicted, she could face a sentence from 12 years up to life in prison and be expelled from the Senate; there are numerous claims of torture in places of detention that are not giving rise to inquiries;

Senator De Lima led the investigation into the alleged extrajudicial killings of an estimated 1 000 or more drug suspects in Davao, while President Duterte was mayor of the city; whereas following the hearings, Senator De Lima was exposed to a torrent of harassment and intimidation from the authorities, and these attacks have intensified over the last eight months;

Human rights defenders face regular threats, harassment, intimidation and cyber bullying; whereas those violating the rights of these groups are not being held to account owing to the fact that proper investigations are not being conducted;

In its resolution of 15 March 2017, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of Senator Leila M. De Lima and for her to be provided with adequate security whilst in detention; calls on the authorities of the Philippines to ensure a fair trial, recalling the right to the presumption of innocence, to drop all politically motivated charges against her and to end any further acts of harassment against her;

- Strongly condemns the high number of extrajudicial killings by the armed forces and vigilante groups related to the anti-drug campaign; expresses its condolences to the families of the victims; expresses grave concern over credible reports to the effect that the Philippine police force is falsifying evidence to justify extrajudicial killings, and that overwhelmingly the urban poor are those being targeted; calls on the authorities of the Philippines to immediately carry out impartial and meaningful investigations into these extrajudicial killings and to prosecute and bring all perpetrators to justice; calls on the EU to support such investigations; calls on the authorities of the Philippines to adopt all necessary measures to prevent further killings;

- Calls for the EU to closely monitor the case against Senator De Lima;

RUSSIA

Alexei Navalny and other protestors

Following the protests across Russia 26 March 2017, opposition politician Alexei Navalny was detained and fined USD 350 for organising banned protests and sentenced to 15 days in jail;

The verdict of the Leninsky Court in Kirov (8 February 2017) against Russian opposition politician Alexei Navalny on charges of embezzlement attempts served to silence yet another independent political voice in the Russian Federation; whereas the European Court of Human Rights has ruled that Navalny was denied the right to a fair trial in his prosecution in 2013 on the same charges;

whereas the Russian Government has opened a criminal investigation against unidentified people who called on internet for a demonstration in Moscow on 2 April 2017 demanding the resignation of Prime Minister Dmitry Medvedev, an end to Russian military operations in Ukraine and Syria, the release of Navalny and payment of compensation to activists detained during a Moscow protest on 26 March; whereas on 2 April at least 31 people were arrested during opposition protests in Moscow and thereafter detained for ‘breaches of public order’;

In its resolution of 6 April 2017, the European Parliament:

- Condemns the police operations in the Russian Federation attempting to prevent and disperse peaceful anti-corruption demonstrations, and detaining hundreds of citizens, including Alexei Navalny, whose organisation initiated the demonstrations;

- Expresses strong concern that the detaining of Alexei Navalny demonstrates a case of the Russian authorities using the law on public assemblies to fast-track peaceful protesters to prison and commit subsequent systemic abuse;

- Condemns the constant efforts to silence Alexey Navalny, and expresses support for his organisation’s efforts to raise awareness of, and combat, corruption in public institutions and among political representatives and public office holders; regards with deep concern the Court decision of February 2017, which effectively excludes Alexey Navalny from the political arena, further constrains political pluralism in Russia and raises serious questions as to the fairness of democratic processes in Russia;

UKRAINE

The cases of Crimean Tatars

Ilmi Umerov, Crimean Tatar Leader and Deputy Chair of the Mejlis, was sentenced to a period of two years in prison for voicing dissent against the illegal annexation of the Crimean peninsula under Article 280.1 of the Russian criminal code on ‘public calls to action aimed at violating Russia’s territorial integrity’;

Akhtem Chiygoz, Deputy Chair of the Mejlis, was sentenced to eight years of imprisonment for ‘organising mass disturbances’ on 26 February 2014;

Journalist Mykola Semena received a suspended prison sentence for a period of two-and-a-half years and a three-year ban on conducting journalistic work on the basis of Article 280.1 of the Russian criminal code on ‘public calls to action aimed at violating Russia’s territorial integrity’;

In its resolution of 5 October 2017, the European Parliament:

- Condemns the sentencing of Ilmi Umerov, Crimean Tatar Leader and Deputy Chair of the Mejlis, Akhtem Chiygoz, Deputy Chair of the Mejlis, and journalist Mykola Semena; demands that these convictions be reversed and that Mr Umerov and Mr Chiygoz are immediately and unconditionally released and all charges against Mr Semena are immediately and unconditionally dropped;

- Condemns the discriminatory policies imposed by the so-called authorities against, in particular, the indigenous Crimean Tatar community, the infringement of their property rights, the increasing intimidation in political, social and economic life of this community and of all those who oppose the Russian annexation;

SUDAN

Mohamed Zine al-Abidine

The Sudanese National Intelligence and Security Service (NISS) filed charges against Mohamed Zine al-Abidine and his editor-in-chief, Osman Mirgani;

23 October 2017 a Sudanese court sentenced Mohamed Zine al-Abidine to a suspended jail term with a five-year probation period on charges of having violated the journalism code of ethics;

The editor-in-chief of Al-Tayar, Osman Mirgani, was sentenced to pay a fine of 10 000 Sudanese pounds or serve a six-month prison sentence on the same charges, and was released after the fine was paid by the Sudanese Journalists Union;

The lawyer representing both Mohamed Zine al-Abidine and Osman Mirgani has stated his intention to appeal the verdict against them;

It has been reported that the NISS questions and detains journalists and has filed multiple lawsuits against Sudanese journalists and arbitrarily confiscated entire issues of newspapers.

In 2016 there were at least 44 cases of confiscated publications affecting 12 newspapers, including five issues of Al-Jareeda in a single week;

In its resolution of 16 November 2017, the European Parliament:

- Expresses its deep concern at the sentencing of Mohamed Zine al-Abidine by the Press Court in Khartoum on 23 October 2017 to a suspended jail term with a five-year probation period, and calls on the Sudanese authorities to immediately review all charges against him;

- Urges the Sudanese authorities to put an immediate end to all forms of harassment, intimidation and attacks against journalists and defenders of freedom of online and offline expression, and to undertake democratic reforms as a means to ensure the protection and promotion of human rights in the country, including freedom of expression, in accordance with its obligations under the Interim National Constitution of Sudan and its international commitments, including the Cotonou Agreement;

Calls for the EU and its Member States to provide support to civil society organisations by means of technical assistance and capacity-building programmes, so as to improve their human rights advocacy and rule-of-law capabilities and enable them to contribute more effectively to the improvement of human rights in Sudan;

VIETNAM

Nguyen Van Hoa

22-year-old videographer and blogger Nguyen Van Hoa was initially arrested under Article 258 of the Vietnamese Penal Code and charged with ‘abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state’;

April 2017, these charges were upgraded to a violation of Article 88; whereas Article 88 of the Penal Code has been widely used against human rights defenders (HRDs) who have highlighted abuses in Vietnam.

On 27 November 2017, Nguyen Van Hoa was sentenced to seven years’ imprisonment for having disseminated online information, including videos, on the environmental disaster in Ha Tinh Province that took place in April 2016, when Formosa Ha Tinh, a Taiwanese steel company, caused an illegal discharge of toxic industrial waste into the ocean, which had devastating environmental effects along 200 km of coastline, killing marine life and making people ill;

In its resolution of 14 December 2017, the European Parliament:

- Condemns the sentencing of Nguyen Van Hoa to seven years in prison; underlines that Nguyen Van Hoa has exercised his right to freedom of expression; urges the Vietnamese authorities to release Nguyen Van Hoa immediately and unconditionally;

- Calls on the Vietnamese authorities to release all citizens detained for peacefully exercising their freedom of expression;

- Calls on the Vietnamese authorities to address the environmental disaster in the Ha Tinh Province, which caused mass fish deaths in the region and affected the lives of thousands of people, through legislative measures aimed at restoring and rehabilitating the local economy;

 

ZAMBIA

Hakainde Hichilema

11 May 2017 marked one month since the incarceration of the UPND leader Hakainde Hichilema, who was arrested together with five of his employees by heavily armed police officers in a raid on his house on 11 April;

Hichilema was accused of endangering the President’s life by allegedly obstructing the presidential motorcade in Mongu on 9 April 2017, and was immediately charged with treason, a non-bailable offence in Zambia, as well as with disobeying statutory duty, disobeying lawful orders and using insulting language; whereas he rejected all these allegations;

Hichilema’s lawyers called the case baseless and requested that the Lusaka Magistrate Court drop the charges; whereas the Court upheld the charges on the ground that only the High Court was competent for treason cases;

Hichilema is currently held at the Lusaka Central Correctional Facility, where access to private media, lawyers, supporters and friends is limited; whereas acts of degrading treatment under detention have been reported by Hichilema and his lawyers;

In its resolution of 18 May 2017, the European Parliament:

- Expresses its concern at the arrest and incarceration of Hakainde Hichilema and insists on the need to ensure fairness, diligence and transparency at all times in the application of the law and all along the justice process; notes with concern reports of political motivation in relation to the charges, and therefore reminds the Zambian Government of its obligation to guarantee fundamental rights and the rule of law, including access to justice and the right to a fair trial, as provided for in the African Charter and in other international and regional human rights instruments;

- Calls on the Zambian authorities to conduct a prompt, impartial and thorough investigation into the alleged ill-treatment suffered by Hichilema during his detention and to hold those responsible to account;

ZIMBABWE

Pastor Evan Mawarire and other cases of restriction of freedom of expression

On 1 February 2017 Pastor Evan Mawarire was arrested at Harare airport on his return to Zimbabwe; whereas he was initially charged with ‘subverting a constitutional government’ under Section 22 of the Criminal Procedure Act, an offence which is punishable with imprisonment for up to 20 years; whereas on 2 February 2017 another charge was added, that of insulting the flag under Section 6 of the Flag of Zimbabwe Act; whereas Pastor Mawarire was only released on bail after having spent nine days in custody;

In a public statement, the Zimbabwean Human Rights Commission expressed deep concern about the brutality and violent conduct of the police, stating that the fundamental rights of demonstrators were violated, and called on the Zimbabwean authorities to investigate and bring the perpetrators to justice;

Itai Dzamara, a journalist and political activist, was abducted on 9 March 2015 by five unidentified men at a barbershop in Harare; whereas the High Court ordered the government to search for Dzamara and report on progress to the Court every fortnight until his whereabouts had been determined; whereas the fate of Mr Dzamara remains unknown;

In its resolution of 18 March 2017, the European Parliament:

- Deplores the arrest of Pastor Evan Mawarire; stresses that his release on bail is not sufficient and that the politically motivated charges against him must be completely withdrawn;

- Calls on the Zimbabwean authorities to ensure that the criminal justice system is not misused to target, harass or intimidate human rights defenders such as Pastor Evan Mawarire;

- Calls on the Zimbabwean authorities to ascertain Mr Dzamara’s whereabouts and to ensure that those who are responsible for his abduction face justice; notes that expressing opinion in a non-violent way is a constitutional right for all Zimbabwean citizens and it is the obligation of the authorities to protect the rights of all citizens;

ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2017 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

Central African Republic +

19.01.2017

Central African Republic

Burundi +

19.01.2017

Situation in Burundi

DCR and Gabon *

02.02.2017

Rule of law crisis in the Democratic Republic of the Congo and in Gabon

Zimbabwe +

16.03.2017

Zimbabwe, the case of Pastor Evan Mawarire

South Sudan +

18.05.2017

South Sudan

Zambia +

18.05.2017

Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

Ethiopia +

18.05.2017

Ethiopia, notably the case of Dr Merera Gudina

Kenya *

18.05 2017

Dadaab refugee camp

DRC *

14.06.2017

Situation in the Democratic Republic of the Congo

Eritrea +

06.07.2017

Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

Burundi +

06.07.2017

Burundi

Gabon +

14.09.2017

Gabon, repression of the opposition

Malawi +

5.10.2017

Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

Madagascar +

16.11.2017

Madagascar

Sudan +

16.11.2017

Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine al -Abidine

Somalia +

16.11.2017

Terrorist attacks in Somalia

Americas

Nicaragua +

16.02.2017

Situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francisca Ramirez

Guatemala +

16.02.2017

Guatemala, notably the situation of human rights defenders

Venezuela *

27.04.2017

Situation in Venezuela

El Salvador +

14.12.2017

The cases of women prosecuted for miscarriage

Asia

Indonesia +

19.01.2017

Indonesia, notably the cases of Hosea Yeimo, Ismael Alua and the Governor of Jakarta

Philippines +

16.03.2017

Philippines – the case of Senator Leila M. De Lima

Bangladesh +

06.04.2017

Bangladesh, including child marriages

South and South East Asia *

13.06.2017

Statelessness in South and South East Asia

Azerbaijan +

15.06.2017

The case of Afgan Mukhtarli and situation of media in Azerbaijan

Pakistan +

15.06.2017

Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

Indonesia +

15.06.2017

Human rights situation in Indonesia

China / Taiwan +

06.07.2017

The cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-che

Cambodia +

14.09.2017

Cambodia, notably the case of Kem Sokha

Laos +

14.09.2017

Laos, notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

Myanmar +

14.09.2017

Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

Maldives +

5.10.2017

Situation in Maldives

Vietnam +

14.12.2017

Freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

Cambodia +

14.12.2017

Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

Afghanistan *

14.12.2017

Situation in Afghanistan

Myanmar *

14.12.2017

Situation of the Rohingya people

Europe

Ukraine +

16.03.2017

Ukrainian prisoners in Russia and the situation in Crimea

Russia +

06.04.2017

Russia, the arrest of Alexei Navalny and other protestors

Belarus +

06.04.2017

Belarus

Ukraine +

5.10.2017

The cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov and the journalist Mykola Semena

Middle East

Kuwait and Bahrain +

16.02.2017

Executions in Kuwait and Bahrain

Middle East *

18.05.2017

Achieving the two-state solution in the Middle East

Syria *

18.05.2017

EU Strategy on Syria

Yemen *

15.06.2017

Humanitarian situation in Yemen

Yemen *

30.11.2017

Situation in Yemen

Cross-cutting issues

UNHRC sessions *

16.03.2017

EU priorities for the UN Human Rights Council sessions in 2017

Gender equality *

14.03.2017

Equality between women and men in the EU in 2014-2015

Gender equality *

14.03.2017

Equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

Gender equality *

14.03.2017

EU funds for gender equality

Women *

04.04.2017

Women and their roles in rural areas

Migration *

05.04.2017

Addressing refugee and migrant movements: the role of EU external action

Business and human rights *

27.04.2017

EU flagship initiative on the garment sector

Vulnerable adults *

01.06.2017

Protection of vulnerable adults

Anti-Semitism *

01.06.2017

Combating anti-semitism

War crimes *

04.07.2017

Addressing human rights violations in the context of war crimes, and crimes against humanity, including genocide

Women *

12.09.2017

EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Corruption and human rights *

13.09.2017

Corruption and human rights in third countries

Women *

3.10.2017

Women’s economic empowerment in the private and public sectors in the EU

Civil society *

3.10.2017

Addressing shrinking civil society space in developing countries

Child marriage

4.10.2017

Ending child marriage

Prison systems and conditions *

5.10.2017

Prison systems and conditions

Roma *

25.10.2017

Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

Women

26.10.2017

Combating sexual harassment and abuse in the EU

Children *

14.12.2017

Implementation of the directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography

___________________________

+ - urgency resolution according to rule 135, EP RoP

* - resolutions with human rights-related issues

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (5.11.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2018/2098(INI))

Εισηγητής: José Inácio Faria

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 8 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προάγει την ισότητα των φύλων και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις και τις πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών προβλέπει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην εμπορική πολιτική και την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών συνιστά μία από τις κυρίαρχες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα παιδιά, περιλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών προσφύγων, συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν έχουν ακόμη κατοχυρωθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της ΕΕ·

1.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το θεματολόγιο 2030, την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου ΙΙ 2016-2020 (GAP II), να παραμείνει προσηλωμένη στη δέσμευσή της για την ανάπτυξη κοινωνιών απαλλαγμένων από κάθε μορφής διακρίσεων και βίας και για τη συμβολή στη δημιουργία ενός ασφαλούς, ευημερούντος και βιώσιμου κόσμου, που βασίζεται στην ισότητα των φύλων·

2.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και ότι η προώθησή της και σε άλλες χώρες του κόσμου μέσω των εξωτερικών της πολιτικών, με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι η GAP II είναι ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης[1], και το ψήφισμά του, με ημερομηνία 31 Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)[2]·

4.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παραμείνει η ΕΕ προσηλωμένη στην πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και του προγράμματος δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη, καθώς και να τηρήσει τα συμπεράσματα των αναθεωρητικών τους διασκέψεων·

5.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθερία σκέψης, πεποιθήσεων και θρησκείας, και δη των θρησκευόμενων γυναικών, που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες·

6.  παρατηρεί ότι το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο εκ των πραγμάτων ζημιώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, τα οποία αποτελούν μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  τονίζει το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και επισημαίνει τη διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. António Guterres, ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η επένδυση στις γυναίκες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανύψωση κοινοτήτων, επιχειρήσεων και χωρών και ότι η συμμετοχή των γυναικών καθιστά τις ειρηνευτικές συμφωνίες πιο ισχυρές, τις κοινωνίες πιο ανθεκτικές και τις οικονομίες πιο εύρωστες·

8.  εκφράζει ταυτόχρονα την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες αρνητικές αντιδράσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και για τη βασική νομοθεσία σε πολλά μέρη του κόσμου που περιορίζει τα δικαιώματα στα παραπάνω·

9.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καθολική πρόσβαση στο πλήρες φάσμα ποιοτικής και οικονομικά προσιτής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων της ολοκληρωμένης ενημέρωσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, της διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, του οικογενειακού προγραμματισμού και των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης, της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, καθώς και της συνιστώμενης προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας για την πρόληψη της παιδικής και της μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι όλοι οι ΣΒΑ επικεντρώνονται ρητά στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πλήρη υλοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

10.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της πρόσβασης στην υγεία ως ανθρώπινου δικαιώματος· επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες ελέγχουν ελεύθερα το σώμα και τη ζωή τους, έχουν πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό, σε κατάλληλα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και λαμβάνουν τη συνιστώμενη περιγεννητική φροντίδα, καθώς και την ανάγκη να προλαμβάνεται η παιδική και μητρική θνησιμότητα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ασφαλούς άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και ότι συμβάλλουν στην αποφυγή των γεννήσεων υψηλού κινδύνου και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, ιδίως σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις·

11.  καταδικάζει απερίφραστα την επαναφορά και επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» και τον αντίκτυπό του στην υγεία και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στον τομέα αυτό, προσφεύγοντας τόσο σε εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση·

12.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματα, εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο ιδεολογικής διαμάχης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και καταδικάζει τη συχνή παραβίαση των δικαιωμάτων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, σε οικονομικά προσιτή αντισύλληψη και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή πολιτικών για την ενδυνάμωση της θέσης των κοριτσιών και των γυναικών, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και, στο πλαίσιο του ΣΒΑ 5 και της πρωτοβουλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2018 για τις γυναίκες στην εργασία, να εστιάσουν την προσοχή τους στην παροχή ισότιμης πρόσβασης σε γυναίκες και κορίτσια στη βασική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, στη διά βίου μάθηση, στην αξιοπρεπή εργασία και την ίση αμοιβή, στην ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην εκπροσώπηση σε διαδικασίες λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων·

14.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις και οι υπερασπιστές δικαιωμάτων των γυναικών βρίσκονται ιδιαίτερα στο στόχαστρο και πλήττονται ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει την ανάγκη πολιτικής στήριξης, αύξησης της προστασίας και των κονδυλίων του προϋπολογισμού εκ μέρους της ΕΕ προς τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς· διατρανώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιμετωπίζουν αύξηση των απειλών και της βίας, κάποιες μάλιστα έχουν δολοφονηθεί, ως άμεσο αποτέλεσμα της ακτιβιστικής τους δράσης· παροτρύνει την ΕΕ να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες προστασίας που έχουν οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της 62ης συνόδου της επιτροπής για τη θέση των γυναικών θα συμπεριληφθούν στις πολιτικές της και θα δώσουν νέα ώθηση στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάρτιση στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), καθώς και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, να καταστούν προσβάσιμες για τις γυναίκες και τα κορίτσια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους και στην αύξηση της συμμετοχής τους στους τομείς STEM·

17.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να σχεδιαστούν ενδεδειγμένα μέτρα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς στερεότυπα, που θα συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχή στα κοινά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των διδασκομένων για την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη·

18.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η ηθική παρενόχληση, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία ανθρώπων, οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, που επιβάλλονται σε γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ως σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κοινές προσπάθειες και τις επενδύσεις της ΕΕ, από κοινού με τον ΟΗΕ, για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Spotlight», με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες, συνεχιζόμενες και ολέθριες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ανά την υφήλιο εξακολουθούν να είναι οι πλέον ευάλωτες στη βία που συνδέεται με το φύλο και τη σεξουαλική βία, στη σεξουαλική παρενόχληση, στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, οι οποίες κακοποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης πολιτικές και οικονομικές διακρίσεις, ενδοοικογενειακή βία, εκφοβισμό, σεξουαλική εκμετάλλευση, εγκλήματα τιμής, εμπορία ανθρώπων, γάμους παιδιών και καταναγκαστικούς γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους βιασμούς ως πολεμικό όπλο· καταδικάζει επομένως κάθε μορφή βίας κατά γυναικών και κοριτσιών· ζητεί, επιπλέον, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) το 2017 εκτίμησε ότι τουλάχιστον 500.000 γυναίκες που ζουν στην ΕΕ έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ και ότι άλλα 180.000 κορίτσια και γυναίκες εξακολουθούν να διατρέχουν αυτό τον κίνδυνο, να εντείνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη τον αγώνα τους κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο και εντός της ΕΕ·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του GAP II, ο τρέχων προγραμματισμός φαίνεται να παραβλέπει τη διάσταση του φύλου σε καταστάσεις κρίσεων ή δυσεπίλυτων συγκρούσεων· εκφράζει τη λύπη του που αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού ως πολεμικού όπλου δεν έχουν πρόσβαση σε παροχή φροντίδας χωρίς διακρίσεις, συγκεκριμένα σε πλήρη ιατρική περίθαλψη, περιλαμβανομένης της άμβλωσης, παρά το γεγονός ότι το GAP ΙΙ επιδιώκει την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών, προκειμένου να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους ζωής·

21.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την εμπορία ανθρώπων ουσιαστικά και αποτελεσματικά· επισημαίνει ότι, όπως καταδεικνύεται από διάφορες μελέτες, η πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες και κορίτσια που, με την άφιξή τους στις ακτές της Ευρώπης, εξαναγκάζονται να εκπορνευθούν στα κράτη μέλη·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες·

23.  υπογραμμίζει ότι η ηθική και η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας συνιστούν επίσης παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

24.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη και την ΕΕ να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ως προς όλα τα μέρη της, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό· ζητεί τον πλήρη σεβασμό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαφορές λόγω θρησκείας, πολιτισμού και παραδόσεων, ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή διακρίσεων ή οποιαδήποτε μορφή βίας·

25.  αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις που βασίζονται στην ταυτότητα φύλου, στη φυλή, στην τάξη, σε τυχόν αναπηρία ή στο καθεστώς τους ως μεταναστριών· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις εξωτερικές πολιτικές τόσο από τη σκοπιά της διάστασης του φύλου, όσο και από διατομεακή σκοπιά·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, περιλαμβανομένων των γάμων παιδιών, των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, της φυλοκτονίας, της καταναγκαστικής στείρωσης και του συζυγικού βιασμού·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, πράγμα που αποτελεί υποχρέωση που ορίζεται στις Συνθήκες, ούτως ώστε η ισότητα των φύλων να καταστεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, στις εργασιακές σχέσεις, στις πολιτικές και στις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών δράσεων· υποστηρίζει κατά συνέπεια τις σχετικές συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο των πολυμερών διαλόγων και δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπως οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το έργο της κύριας συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου σε τρίτες χώρες, με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών, με την εξασφάλιση κονδυλίου που θα προορίζεται ειδικά για το πεδίο αρμοδιότητάς της·

28.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες, καθώς και ρήτρες που καλούν τις εν λόγω χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις 27 διεθνείς συμβάσεις –σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση– που περιλαμβάνονται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (GSP) και στο GSP+· υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείται η εφαρμογή τους, να αναληφθεί δράση όπου χρειάζεται και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) είναι μία από τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο του GSP+·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2016, μόνο το 21,9% των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ είναι γυναίκες[3]· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τους οκτώ ειδικούς αντιπροσώπους της ΕΕ, μόνο μία είναι γυναίκα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 25% περίπου του προσωπικού των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών σε στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ·

30.  σημειώνει ότι θα χρειαστεί επαρκής χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική δέσμευση στον στόχο αυτόν· τονίζει ότι οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί πόροι για δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών παραμένουν ανεπαρκείς και ζητεί να αντιστραφεί η εν λόγω κατάσταση στο προσεχές ΠΔΠ·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής επαρκούς κατάρτισης που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης·

32.  τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης των γυναικών, των νέων και των ΛΟΑΔΜ+ σε διαδικασίες ειρήνευσης και συμφιλίωσης, και τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τέχνες και ο διαπολιτισμικός διάλογος στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029)·

33.  τονίζει τη σημασία που έχει η κάλυψη των ειδικών αναγκών που αντιμετωπίζουν οι χήρες όλων των ηλικιών σε περιοχές συγκρούσεων και μετά από αυτές, ιδίως της ανάγκης τους για οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη, και αναγνωρίζει τον εξέχοντα ρόλο που πρέπει να παίξουν στις ειρηνευτικές και συμφιλιωτικές διαδικασίες·

34.  υπογραμμίζει ότι οι διαφορές λόγω θρησκείας, πολιτισμού και παραδόσεων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουν την εφαρμογή ή οποιαδήποτε μορφή βίας· στηρίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ με τίτλο «Πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού: μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο» και ζητεί την προώθηση σχεδίων που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τα οποία ενισχύουν τους ρόλους των γυναικών και των κοριτσιών στην οικοδόμηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και της τρομοκρατίας και την ανθρωπιστική βοήθεια·

35.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΥΕΔ να προαγάγει τον ρόλο των γυναικών στην πρόληψη της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι, όπως καταδεικνύεται από διάφορες μελέτες, οι γυναίκες, ως μητέρες, έχουν την ικανότητα, μέσω του συνεχούς διαλόγου και του βασικού συναισθηματικού δεσμού που έχουν με τα παιδιά τους, να τα απομακρύνουν από μορφές ριζοσπαστικοποίησης στις οποίες ενδεχομένως να εκτεθούν και από τον κίνδυνο ψυχικής υποδούλωσης σε διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες. τονίζει με έμφαση ότι, ακριβώς επειδή αποτελούν σημείο επαφής μεταξύ της κοινότητας και της οικογένειάς τους, οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο του «φύλακα των πυλών», παρέχοντας ζωτικής σημασίας πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν μη βίαιες παρεμβάσεις για την πρόληψη ενδεχόμενων τρομοκρατικών πράξεων·

36.  παροτρύνει την ΕΕ να καταπολεμήσει τη βία με βάση το φύλο στις δραστηριότητές της με τρίτες χώρες και στο εσωτερικό των κρατών μελών της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων·

37.  καταδικάζει τις θηριωδίες εις βάρος εκτοπισμένων ατόμων, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, ιδίως γυναίκες και κορίτσια· καταδικάζει το γεγονός ότι σε ορισμένες τρίτες χώρες η ομοφυλοφιλία παραμένει αδίκημα· καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ΛΟΑΔΜ+· καταδικάζει τη σημερινή κατάσταση στην οποία, προκειμένου να αναζητήσουν άσυλο στην ΕΕ, οι γυναίκες και οι ΛΟΑΔΜ+ εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο να πέσουν θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας καθ’ οδόν και στα κέντρα υποδοχής· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες, τα κορίτσια και οι ΛΟΑΔΜ+ που ισχυρίζονται πως υπάρχει βάσιμος φόβος καταδίωξης λόγω φύλου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν με ασφάλεια θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία των μεταναστριών, των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, όπως η παροχή νομικών συμβουλών, η πρόσβαση στην υγεία, η δημιουργία ασφαλών χώρων για τις γυναίκες και τα παιδιά και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης·

38.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο βιασμός και η σεξουαλική βία, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος, η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι διακρίσεις λόγω φύλου με την ανοχή του κράτους, συνιστούν δίωξη και θα πρέπει να αποτελούν βάσιμο λόγο για αναζήτηση ασύλου ή ανθρωπιστικής προστασίας και, συνεπώς, να αντικατοπτρίζονται στον νέο μηχανισμό· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη δίωξη λόγω φύλου ως βάσιμο λόγο αναζήτησης διεθνούς προστασίας και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου μέσω της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεθνή προστασία που εξέδωσε η UNCHR το 2002: Δίωξη λόγω φύλου·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη χρήση προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών και των κοριτσιών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή βοήθειας στα κορίτσια και στις γυναίκες που έπεσαν θύματα έμφυλης βίας στη χώρα προέλευσής τους και κατά τη διάσχιση των μεταναστευτικών οδών·

40.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ΛΟΑΔΜ+· καλεί την ΕΥΕΔ να καλλιεργήσει και να προαγάγει την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ μέσω της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί τέλος στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ+·

41.  καταδικάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στερούνται έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Barbara Matera, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Inácio Faria, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Julie Ward

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Ángela Vallina

PPE

José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Jordi Solé, Ernest Urtasun

5

-

ECR

Arne Gericke, Jana Žitňanská

PPE

Heinz K. Becker, Marijana Petir, Anna Záborská

1

0

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

  • [1]  ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 50.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0239.
  • [3]  «Έκθεση 2017 της ΕΥΕΔ για τους ανθρώπινους πόρους», η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Μαΐου 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Neena Gill, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Rupert Matthews, Miroslav Mikolášik, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

6

-

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Rupert Matthews, Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Andrea Bocskor, Miroslav Mikolášik

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου