ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

21.11.2018 - (2018/2044(INI))

Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία
Εισηγήτριες: Monika Hohlmeier και Helga Stevens


Διαδικασία : 2018/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0374/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0374/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

(2018/2044(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη σύσταση της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της[1], η οποία εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 197 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (A8-0374/2018),

Προοίμιο

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές πράξεις συνιστούν μία από τις πλέον σοβαρές παραβιάσεις αυτών των καθολικών αξιών και αρχών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των πολιτών της, τους οποίους θέτουν σε κίνδυνο οι τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί να τεθούν στο επίκεντρο της προσοχής τα θύματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες πρέπει να προστατεύουν, να αναγνωρίζουν, να στηρίζουν και να αποζημιώνουν τα θύματα της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει όχι μόνο το δικαίωμα στην ελευθερία, αλλά και το δικαίωμα στην ασφάλεια, και ότι τα δύο αυτά δικαιώματα αλληλοσυμπληρώνονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση στην τρομοκρατική απειλή θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και θα πρέπει να τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως. από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων σε αθώους ανθρώπους που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, από οιονδήποτε και αν διαπράττεται, οπουδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, πρέπει να καταδικάζεται, καθώς αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της τρομοκρατίας έχει αυξηθεί και έχει εξελιχθεί ταχέως τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν πλήξει όλους μας βαθιά και έχουν κοστίσει τη ζωή και οδηγήσει στον τραυματισμό πολλών αθώων ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας της τρομοκρατίας απαιτεί μια ισχυρή συντονισμένη αντίδραση και συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών και εντός και μεταξύ των αρμοδίων φορέων και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

Θεσμικό πλαίσιο

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια ενός κράτους μέλους συνεπάγεται την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που δημιουργεί η τρομοκρατία απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση που θα συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τον εθνικό και ευρωπαϊκό συντονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, αλλά η πρόοδος αυτή, δυστυχώς, πραγματοποιείται υπό την πίεση των γεγονότων και όχι με προληπτικά μέτρα, και ότι δεν έχει επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο προόδου σε όλα τα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ και στο άρθρο 73 της ΣΛΕΕ, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 42 της ΣΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ευρύτερη ευρωπαϊκή της διάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια δεν καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που αφήνει ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ορίζει τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ως τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ειδικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης των νομοθεσιών και των πρακτικών των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή για δράση της ΕΕ προβλέπεται από το άρθρο 67 της ΣΛΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζει «υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω της Aντιτρομοκρατικής Oμάδας, ενός άτυπου οργάνου εκτός ΕΕ, και σε διμερή και πολυμερή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιτρομοκρατική Ομάδα διαθέτει πλατφόρμα για την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών που έχει βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των ανταλλασσόμενων πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ένα καθιερωμένο σύμπλεγμα δομών που ασχολούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με την τρομοκρατία, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol (ECTC) που αποτελεί τον κεντρικό κόμβο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ, και του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (INTCEN) που αποτελεί την πύλη εισόδου στρατηγικών πληροφοριών από τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας στην ΕΕ, μέσω της οποίας οι πληροφορίες της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας φθάνουν στους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, και ότι τούτο διευκολύνεται από τον Ευρωπαίο Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ενωσιακών και εθνικών αρμοδιοτήτων δεν είναι πάντοτε σαφής λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και γεωγραφικών προνομίων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο επιπέδων διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία των περιφερειακών, εθνικών, ενωσιακών και διεθνών παραγόντων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, που διαθέτουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και ανεπαρκώς οριοθετημένες εντολές, η πληθώρα των τυπικών και άτυπων φόρουμ για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών και εθνικών οργανισμών, μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, τονίζουν την πολυπλοκότητα και μπορεί να δημιουργήσουν δυσχέρειες όσον αφορά τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής απειλής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύτιμη η συνεισφορά του αρμόδιου για την Ένωση Ασφάλειας Επιτρόπου για τη συνένωση των πολιτικών της Επιτροπής που αφορούν την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της θέσης του Επιτρόπου για την Ένωση Ασφάλειας σηματοδοτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την ενθάρρυνση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και για την εναρμόνιση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών, με πλήρη σεβασμό του γεγονότος ότι τα θέματα αυτά συνιστούν εθνικές αρμοδιότητες, όπως ορίζεται στις Συνθήκες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, με βάση την εντολή του όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διασφαλίζει την εφαρμογή και την αξιολόγηση της στρατηγικής και τον συντονισμό του έργου εντός της Ένωσης και διευκολύνει την επαφή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ παρέχει πολύτιμες συμβουλές στα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, διατηρεί επαφές μαζί τους και βοηθά στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, η εντολή και το νομικό καθεστώς του δεν προσδιορίζονται επαρκώς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουλίου 2017, το Κοινοβούλιο ίδρυσε μια προσωρινή Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία (TERR) με σκοπό να εκφράσει την άποψη του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα πρακτικά και νομοθετικά κενά στο τρέχον αντιτρομοκρατικό καθεστώς που επέτρεψαν να συμβούν οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ και να διατυπώσει συστάσεις που θα επέτρεπαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που πρόκειται να συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, θα έχει το σημαντικό καθήκον της διερεύνησης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύστασή του και η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στο νέο αυτό όργανο δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τις ικανότητες των υφιστάμενων δομών, όπως η Eurojust, προκειμένου να διευκολύνονται οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 88 νομικώς δεσμευτικά αντιτρομοκρατικά μέτρα που προτάθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το καλοκαίρι του 2013 μόνον το ένα τέταρτο είχε υποβληθεί σε εκτιμήσεις επιπτώσεων και μόνον το ένα τρίτο σε δημόσια διαβούλευση[2]· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η αναλογία αυτή έχει βελτιωθεί και οι πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που παρουσίασε η Επιτροπή το 2017 και το 2018 συνοδεύονταν από την αναγκαία αιτιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που ενέκρινε η Επιτροπή το 2015, ενίσχυσε επίσης την πολιτική της όσον αφορά τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά και συνεκτικά, εάν ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων μερών και διεξάγονται εκτιμήσεις επιπτώσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλημμελής εφαρμογή είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση Ασφαλείας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών μέτρων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα, η συνοχή, η συνέπεια και ο σεβασμός τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καθοριστεί κατά πόσο χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται διαφορά μεταξύ της παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης και της πραγματικής αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2001 και του 2016 εκπονήθηκαν 17 εκθέσεις παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης, σε σύγκριση με 10 αντιτρομοκρατικές στρατηγικές και 55 νομοθετικά και μη δεσμευτικά μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουν ταχέως τα κράτη μέλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου μην υπάρχει κανένα αδύνατο σημείο στο ευρωπαϊκό οπλοστάσιο·

Τρομοκρατική απειλή

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υποστεί σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φονικότερες επιθέσεις έχουν διαπραχθεί ή εμπνευσθεί από ομάδες τζιχαντιστών, όπως η Ντάες ή η Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τρομοκρατικές ομάδες[3] και οι δραστηριότητές τους ενίοτε διευκολύνονται από ορισμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακροδεξιά, η ακροαριστερά και ο εθνοτικός αυτονομιστικός βίαιος εξτρεμισμός, με στόχο την ανατροπή των δημοκρατικών αξιών και του συστήματος που διέπεται από το κράτος δικαίου στην ΕΕ μέσω της παράνομης χρήσης βίας, εξακολουθούν επίσης να αποτελούν πηγή ανησυχίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξήχθησαν στην ΕΕ το 2017 χαρακτηρίστηκαν αυτονομιστικές επιθέσεις (137 από τις 205), η έκθεση TE-SAT της Europol για το 2018 αναφέρει σαφώς ότι καμία από τις αναφερόμενες δραστηριότητες σε οποιαδήποτε κατηγορία τρομοκρατίας δεν έχει υπάρξει τόσο θανατηφόρα και δεν είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία στο σύνολό της όπως εκείνες που διέπραξαν τζιχαντιστές τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος κίνδυνος τρομοκρατικών αντιποίνων αποτελεί σοβαρή ανησυχία, η οποία δεν θα πρέπει να υποτιμάται·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον μια τρομοκρατική επίθεση είναι μια «ευρεία και συστηματική επίθεση που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού», οι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες θα πρέπει να καλύπτονται από, και να εμπίπτουν στο, άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιουλίου 1998·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (ΜΑΒΑ) επέτρεψαν στην Ντάες και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ και να στρατολογήσουν μαχητές από χώρες της ΕΕ σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το πλέγμα της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνθρωποι που γεννήθηκαν ή διαμένουν στην Ευρώπη συμμετείχαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες της Ντάες στη Συρία και το Ιράκ, αλλά ότι έχει παρατηρηθεί αλλαγή στρατηγικής από τότε που η Ντάες κατέρρευσε στρατιωτικά, με τον αριθμό όσων ταξιδεύουν στις χώρες αυτές για τρομοκρατικούς σκοπούς να μειώνεται και τους τρομοκράτες τζιχαντιστές και τα «αδρανή κύτταρα» που βρίσκονται εντός της ΕΕ να ενθαρρύνονται να διενεργούν επιθέσεις στις χώρες καταγωγής ή διαμονής τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιθέσεις κατέδειξαν ότι τα πυροβόλα όπλα και τα εκρηκτικά εξακολουθούν να αποτελούν παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η χρήση, από άτομα, άλλων όπλων και μεθόδων, λιγότερο πολύπλοκων και δυσκολότερα εντοπίσιμων, με στόχο να προκληθεί ο μέγιστος αριθμός τυχαίων θυμάτων μεταξύ των αμάχων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή των ξένων τρομοκρατών μαχητών (FΤΣ) και των οικογενειών τους θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη ριζοσπαστικοποίηση, ιδίως των παιδιών που επιστρέφουν και θέτουν συγκεκριμένα προβλήματα, δεδομένου ότι χρειάζονται προστασία ως θύματα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να είναι και δυνητικοί δράστες·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένεοι από τους επιστρέφοντες έχουν λάβει παρατεταμένη ιδεολογική κατήχηση και στρατιωτική εκπαίδευση στη χρήση όπλων και εκρηκτικών καθώς και σε διάφορες τακτικές κάλυψης, επίθεσης και μάχης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βρίσκονται σε επαφή με άλλους τρομοκράτες, πιθανώς πρώην αλλοδαπούς μαχητές, με τους οποίους δημιουργούν διακρατικά δίκτυα[4]·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ πολύ συχνά περιλαμβάνονται υπήκοοι της ΕΕ, συχνά μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στα κράτη μέλη, στα οποία πραγματοποιούν επίθεση, καθώς και αλλοδαποί, που ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είχαν διαμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος στόχο·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοικτές κοινωνίες μας και τα ανοικτά σύνορα είναι ευάλωτα και χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τρομοκράτες ακολουθούν τις οδούς πρόσβασης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες και εκμεταλλεύονται την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις[5] όπου θύματα σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τρομοκράτες της Ντάες στο έδαφος της Συρίας ή του Ιράκ συνάντησαν ξανά – ενώ πίστευαν ότι ήταν ασφαλείς – τους βασανιστές τους στο έδαφος της ΕΕ, όπου και τα δύο μέρη ζήτησαν προστασία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ροή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων θέτει προκλήσεις ως προς την ένταξή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και απαιτεί ενισχυμένες και ειδικές επενδύσεις με στόχο την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω νέων μορφών τρομοκρατίας, όπως η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο και η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, πιθανώς σε σχέση με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό όπως δρόνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει το προηγούμενο αποσοβηθείσας επίθεσης με χρήση ρικίνης, ενός βιολογικού παράγοντα υψηλής τοξικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποίησαν ή σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά και ότι κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιθανές τακτικές και μεθόδους για επιθέσεις και στόχους·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν υβριδικές και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και, συνεπώς, διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28 Ιουνίου 2018, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των υβριδικών και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών, στην οποία προσδιορίζονται οι τομείς όπου πρέπει να ενταθεί η δράση προκειμένου να εμβαθυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ουσιαστική συμβολή της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών, και παροτρύνονται επίσης τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν πλήρως και επειγόντως το σχέδιο δράσης στον τομέα των απειλών ΧΒΡΠ·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη ο πολιτικός λόγος που εκμεταλλεύονται τόσο οι αριστεροί όσο και οι δεξιοί αγκιτάτορες που αφορά ή επικαλείται την τρομοκρατική απειλή προκειμένου να αποφεύγεται η πόλωση εντός των κοινωνιών και να μην υπονομεύονται η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να μην εξυπηρετούνται τα παιχνίδια και οι επιδιώξεις των τρομοκρατικών οργανώσεων·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, του Απριλίου 2015, τονίστηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της διαπλοκής μεταξύ της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα τροφοδοτεί την τρομοκρατία μέσω διάφορων διαύλων, π.χ. μέσω της προμήθειας όπλων, της χρηματοδότησης μέσω διακίνησης ναρκωτικών, και της διείσδυσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις μεγάλης κλίμακας όπως η Ντάες και η Αλ Κάιντα διαθέτουν οικονομική αυτονομία και ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων, όπλων, πρώτων υλών, καυσίμων, ναρκωτικών, τσιγάρων και πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ άλλων, καθώς και η εμπορία ανθρώπων, η δουλεία, η παιδική εκμετάλλευση, η παροχή αθέμιτης προστασίας έναντι περιουσιακού οφέλους και η εκβίαση έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν μέσα για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικών ομάδων συνιστά μείζονα απειλή για την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πηγές θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη συνέχιση της χρηματοδότησης των μελλοντικών εγκληματικών δραστηριοτήτων τους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικούς κινδύνους θέτουν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τρομοκρατικών οργανώσεων και ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω των οποίων η δυνατότητα πρόκλησης μεγάλου αριθμού θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στα κράτη μέλη της ΕΕ συνδέεται με την υλικοτεχνική ικανότητα υλοποίησης ανάλογων επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει χαμηλό επίπεδο επιβολής του νόμου και αναφοράς και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με το πλέγμα μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικές και δικαστικές ικανότητες που επικεντρώνονται στο οργανωμένο έγκλημα συχνά απουσιάζουν σε πολλά κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία επιδιώκει την εξασθένιση και την καταστολή των δημοκρατιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης και κοινωνικής ανθεκτικότητας προκειμένου να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα δημοκρατικά μας συστήματα·

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κέντρο αριστείας του δικτύου της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, και έχει συμβάλει στη συγκέντρωση σημαντικών γνώσεων στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης[6]·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος διαφέρει και ότι μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της ριζοσπαστικοποίησης θα μπορούσε να στηρίξει τις εθνικές στρατηγικές, οι οποίες είναι σημαντικές από την άποψη της παροχής γενικών πλαισίων για προγράμματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να είναι συνεκτικές και αποτελεσματικές και χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές αρχές, και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί μία μόνο πορεία προς τη ριζοσπαστικοποίηση· λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη ότι η κοινωνική συνοχή, το πολιτικό πλαίσιο, η οικονομική κατάσταση, τα θρησκευτικά και ιδεολογικά ιδεώδη, τα προσωπικά τραύματα και τα ψυχολογικά ευαίσθητα σημεία, όπως και το περιβάλλον και τα δίκτυα επαφών, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες και μηχανισμούς ενεργοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι πρόσφατα υποτιμάτο η διάσταση του φύλου και ότι υπάρχει παρανόηση σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν πάντοτε παθητικά υποκείμενα και δρουν επίσης ως υποκινήτριες, στρατολόγοι, υπεύθυνες συγκέντρωσης κεφαλαίων και ακόμη και ως δράστριες τρομοκρατικών ενεργειών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες γειτονιές χαμηλού εισοδήματος στις ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μαζική ανεργία και συστηματική κατάρρευση του κράτους δικαίου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για θρησκευτικό εξτρεμισμό και τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η ενεργός προώθηση των δημοκρατικών αξιών τις οποίες πρέπει να σέβονται όλοι οι πολίτες μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αισθημάτων περιθωριοποίησης και να μετριάσει τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού απαιτεί στενή και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό) καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες έχουν υπογραμμίσει τη θετική εμπειρία που προσφέρει μια διυπηρεσιακή προσέγγιση, με επίκεντρο τη δημιουργία υποδομών που λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες οδούς προς τη ριζοσπαστικοποίηση και την υψηλού κινδύνου δημογραφία, και οι οποίες εξασφαλίζουν την παροχή στήριξης σε πρώιμο στάδιο σε όσους είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση και τις οικογένειές τους από διάφορες αρχές και οργανώσεις σε πολλαπλά επίπεδα και με έμφαση στον υποστηρικτικό ρόλο της αστυνομίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συγκεκριμένη σχέση·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται σαφής μεθοδολογία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έως το 2020 προβλέπει κονδύλια ύψους 314 εκατομμυρίων EUR για σχέδια κατά της ριζοσπαστικοποίησης[7]· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων κατά της ριζοσπαστικοποίησης είναι εγγενώς δύσκολη και απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των επιμέρους ενδιαφερομένων μερών και των ερευνητών·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση εκτιμήσεις της Europol, το 2018 υπήρχαν περίπου 30.000 ριζοσπαστικοποιημένοι τζιχαντιστές στην ΕΕ·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βίαιος ριζοσπαστικοποιημένος εξτρεμιστικός λόγος είναι όλο και πιο έντονος στην επικράτεια πολλών κρατών μελών της ΕΕ, συχνά σε έντυπη μορφή ή με τη μορφή διδασκαλίας ή οπτικοακουστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος αυτός αντίκειται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει την πολυφωνία, προωθεί τη βία και τη μισαλλοδοξία εις βάρος όλων των άλλων θρησκειών, είναι ανοικτά αντισημιτικός, αρνείται την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και προωθεί ένα αναχρονιστικό μοντέλο πολιτισμού και κοινωνίας·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο στην Ευρώπη κυρίαρχη θέση έχει ιδίως η βαχαμπιστική και σαλαφιστική βιβλιογραφία, που πυροδοτείται από τη ρητορική του μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παγκοσμιοποιημένη και απλουστευτική εκδοχή του Ισλάμ έρχεται σε ρήξη με τις πρακτικές των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη και συντελεί στην υπονόμευση της ευρύτερης ένταξής τους·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ριζικός ισλαμικός φονταμενταλισμός προσβλέπει στην κυριαρχία της θρησκείας σε όλες τις σφαίρες της ζωής - ατομική, πολιτική και κοινωνική - συνέπεια της οποίας μπορεί να είναι ένας κοινοτισμός ευαίσθητος στις δράσεις τζιχαντιστών στρατολόγων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά ριζοσπαστικών κηρύκων του μίσους σε όλη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κήρυκες του μίσους συχνά προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, ενώ ορισμένα τζαμιά λαμβάνουν αδιαφανή χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, πολλές εκ των οποίων έχουν αυταρχικά ή θρησκευτικά καθεστώτα που δεν κυβερνούν με βάση τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυτοπροσδιοριζόμενα κέντρα θρησκευτικής διδασκαλίας που διαδίδουν εξτρεμιστικές ιδέες στην ΕΕ, στα οποία ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένων και μικρών παιδιών, εκτίθενται σε μαθησιακό περιεχόμενο αντίθετο προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του βίαιου περιεχομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξτρεμιστικές οργανώσεις που προετοιμάζουν το έδαφος για τη στρατολόγηση τρομοκρατών συχνά εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των νέων, προσελκύοντάς τους με κοινωνικές και πολιτιστικές προσφορές·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελιγμένη στρατηγική διαδικτυακής επικοινωνίας που προωθεί την τρομοκρατία εξυμνώντας την, και την οποία χρησιμοποιεί ιδίως η Ντάες, αλλά και άλλες διεθνείς τομοκρατικές ομα΄δες μεγάλης κλίμακας, προσφέρει έναν σχεδιασμό που έχει βασιστεί στην παγκόσμια «κουλτούρα των νέων», όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια, και συνεπώς προσελκύει έντονα τα παιδιά και τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοντέλο αυτό τους δελεάζει επίσης με κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός για τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, καθώς και εργαλείο για ξενοφοβικές ομάδες με σκοπό τη διάδοση της ρητορικής του μίσους και του παράνομου περιεχομένου, ιδίως μεταξύ των νέων·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις για ουασιαστικότερη δέσμευση όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι μεγαλύτερες διαδικτυακές εταιρείες τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Διαδίκτυο, που δημιουργήθηκε το 2015, εταιρείες συνεργάζονται σε εθελοντική βάση για να απομακρύνουν τρομοκρατικό περιεχόμενο από τους ιστοτόπους τους αν πιστεύουν ότι παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2016 δημιουργήθηκε κώδικας συμπεριφοράς για τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής με σκοπό την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εθελοντική συνεργασία είναι, ωστόσο, ανεπαρκής·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2018, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου (IRU) της Europol είχε ήδη αξιολογήσει 54.752 τμήματα περιεχομένου που παρήχθησαν σε 10 διαφορετικές γλώσσες σε 170 διαδικτυακές πλατφόρμες, προκαλώντας 52.716 αποφάσεις για παραπομπή με ποσοστό επιτυχίας απομάκρυνσης 89,5 % με βάση εθελοντική ανάλυση παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών όπου υπήρξαν καταχρήσεις[8]·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανάγκη να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση συχνά δεν είναι πλήρης, έγκαιρη ή μόνιμη, καθώς το περιεχόμενο αφαιρείται από έναν ιστότοπο αλλά όχι από άλλον που ανήκει στην ίδια εταιρεία, ή ο λογαριασμός επιτρέπεται να παραμείνει ενεργός και/ή να επανενεργοποιηθεί μετά την ανάρτηση περιεχομένου κατά παράβαση των όρων υπηρεσίας της εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθούν η αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και διαφανής υποβολή εκθέσεων από εταιρείες και η επιβολή του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εταιρείες και χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενη στο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες αφαιρούν περισσότερο περιεχόμενο, οι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο νέες και/ή μικρότερες πλατφόρμες, που δεν είναι αρκετά κατάλληλες για την ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού υλικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν οι μικρότερες πλατφόρμες καθιστά απαραίτητη την πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για να καταστεί δυνατή, για παράδειγμα, η εισαγωγή αυτοματοποιημένων εργαλείων που δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, όπως η τεχνολογία κατακερματισμού (hashing technology), που μπορεί να εντοπίζει εκ των προτέρων το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο με υψηλό βαθμό ακρίβειας και να αποτρέπει τη διαφήμιση·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων μπορούν να επιτρέψουν τον ταχύ εντοπισμό και την ταχεία αναφορά τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων συνεπάγεται επίσης κινδύνους ψευδών αποτελεσμάτων αναζήτησης·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες και οι εκθέσεις καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι φυλακές μπορούν εύκολα να εξελιχθούν σε μικρόκοσμους του πλέγματος έγκλημα-τρομοκρατία, όπου πραγματοποιείται στρατολόγηση και δικτύωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική κατάσταση σε πολλές φυλακές επιταχύνει την απειλή της ριζοσπαστικοποίησης παραβατών, επωάζοντας και καθιστώντας δυνατή την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που εκτίουν ποινές φυλάκισης σύντομα θα ελευθερωθούν και θα βρεθούν εκ νέου στις κοινότητές τους, κάτι που θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις επανένταξης και υψηλό κίνδυνο υποτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των εν λόγω παραβατών υψηλού κινδύνου είναι εξαιρετικά απαιτητική από άποψη πόρων για τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωφρονιστικά καθεστώτα και η διαχείριση κινδύνων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των εν λόγω απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ριζοσπαστικοποίησης στη φυλακή, χρειάζονται περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Οριζόντια θέματα

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των δεδομένων, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του ΔΕΕ, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της διαδικασίας διερεύνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές και οι υπηρεσίες πληροφοριών συχνά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα των επικοινωνιών για να προχωρήσουν με επιτυχία τις υποθέσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαιότητα ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης δεδομένων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας έγινε φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής TERR·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της κρυπτογράφησης, αφενός, θα συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια στον τομέα των ΤΠ, αλλά, από την άλλη πλευρά, θα χρησιμοποιηθεί επίσης από τους τρομοκράτες για να προστατεύσουν τις επικοινωνίες ή τα αποθηκευμένα δεδομένα τους, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ασφάλειας και πληροφοριών, δεδομένου ότι δεν μπορεί να τους απαγορευτεί η πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της κρυπτογράφησης καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη όταν ακόμη και οι υπεύθυνοι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών δεν είναι πρόθυμοι ή δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν την επικοινωνία·

Συστήματα πληροφοριών

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα κατακερματισμένο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων, νέα συστήματα σε διαδικασία ανάπτυξης, προτάσεις για τα μελλοντικά συστήματα και προτάσεις για μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κενών που έχουν εντοπιστεί και εμποδίων που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω κατακερματισμένο πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ιστορικών παραγόντων και μιας αντιδραστικής προσέγγισης στην πρόταση και θέσπιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπάρξει σημαντική αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, αλλά από τα δεδομένα σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών προκύπτει ότι ένας μικρός κρατών μελών είναι υπεύθυνα για μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου περιεχομένου και των αναζητήσεων σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένα εμπόδια για την ορθή λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών, όπως η παντελής απουσία εφαρμογής ή η ελλιπής εφαρμογή, η έλλειψη γνώσεων και/ή επαρκούς κατάρτισης στα υφιστάμενα συστήματα, η έλλειψη επαρκών πόρων, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων πόρων, ή κατάλληλου υλικού βάσης και η κακή ποιότητα δεδομένων στα συστήματα πληροφοριών·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα πληροφοριών μπορούν να διαιρεθούν σε κεντρικά και αποκεντρωμένα συστήματα· τα πρώτα τα διαχειρίζονται η ΕΕ και οι οργανισμοί της, τα δεύτερα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεντρικά συστήματα πληροφοριών περιλαμβάνουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τον Eurodac, το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS) και το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποκεντρωμένα συστήματα και τους μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών τα διαχειρίζονται οι αρχές των κρατών μελών και περιλαμβάνουν: το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), για την ανταλλαγή εθνικών πληροφοριών ποινικού μητρώου· το σύστημα των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) της ΕΕ, που υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να μοιράζονται με εθνικές αρχές τα δεδομένα των επιβατών όλων των πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· το σύστημα εκ των προτέρων παροχής πληροφοριών σχετικά με επιβάτες (Advance Passenger Information - API), το οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με επιβάτες πριν από πτήσεις με κατεύθυνση την ΕΕ· και το πλαίσιο Prüm για την ανταλλαγή DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το SIS είναι το μεγαλύτερο, πιο διαδεδομένο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ΤΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και ότι υποστηρίζεται από το δίκτυο των τμημάτων SIRENE, παρέχοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στον τομέα της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και του ελέγχου των συνόρων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του VIS το 2016 διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου είναι περιορισμένη και κατακερματισμένη στα διάφορα κράτη μέλη·

ΞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για την επείγουσα θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος καταγραφής δεδομένων για τους επιβάτες (PNR), δεν επέδειξαν όλα τα κράτη μέλη την ίδια δέσμευση και, στην πλειονότητά τους, τα κράτη μέλη δεν τήρησαν την προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που έχουν υπερβεί αυτή την προθεσμία μεταφοράς θα πρέπει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη και άμεση εφαρμογή της οδηγίας·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υλοποιούνται διάφορα πιλοτικά έργα με σκοπό την υπέρβαση των μειονεκτημάτων του αποκεντρωμένου συστήματος PNR της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για ταχεία απάντηση σε αιτήματα μονάδων στοιχείων επιβατών (ΜΣΕ) άλλων κρατών μελών, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα, δεδομένου ότι τα αιτήματα υφίστανται χειρωνακτική επεξεργασία·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι - στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διαχείριση των πληροφοριών (IMS), 6ος κατάλογος ενεργειών - επί του παρόντος υπάρχουν δύο εν εξελίξει πιλοτικά σχέδια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διασύνδεσης με αποκεντρωμένα συστήματα, συγκεκριμένα το ADEP (Automation of data exchange procedures on Police Records) και το QUEST (Querying Europol Systems)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι κράτη μέλη συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό έργο ADEP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση ποινικών μητρώων μεταξύ διαφορετικών χωρών και ότι το έργο αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα αυτά συμβάλλουν στην εξεύρεση πραγματικών και εφαρμόσιμων λύσεων στα προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας των αποκεντρωμένων συστημάτων πληροφοριών και συντελούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

Διαλειτουργικότητα

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων και των προτεινόμενων κεντρικών συστημάτων πληροφοριών στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης, των συνόρων και των θεωρήσεων, δηλαδή των VIS, SIS, EES και Eurodac, καθώς και του ETIAS και του ECRIS-TCN, αφού εγκριθούν οι αντίστοιχες νομικές βάσεις·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματίες μπορούν ακόμη να καταγράφονται σήμερα με διαφορετικά ψευδώνυμα σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων που δεν συνδέονται μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η τρέχουσα αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί μέσω της διαλειτουργικότητας έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα τυφλά σημεία και οι πολλαπλές ψευδείς ταυτότητες και να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μπορεί να υπάρχουν πολλές χωριστές αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με διαφορετικές εισροές δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα και πολύπλοκες διαδικασίες – ή και καμία απολύτως – για την ανταλλαγή ή τον έλεγχο των δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές στα διάφορα επίπεδα·

ΟΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ενός κοινού μορφοτύπου αποστολής μηνυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως ο ενιαίος μορφότυπος μηνυμάτων (UMF), θα διευκολύνει την ομαλότερη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των μερών και των συστημάτων διαλειτουργικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη να χρησιμοποιούνται ορισμένα πεδία UMF για συγκεκριμένες ανταλλαγές μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων σε όλα τα συστήματα, μέσω των οποίων ανταλλάσσονται μηνύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, επίσης, να ενθαρρυνθεί η χρήση του εν λόγω κοινού μορφότυπου μηνύματος από την Europol και την Interpol·

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο eu-LISA θα πρέπει να καθιερώσει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας, καθώς και κοινούς δείκτες ποιότητας δεδομένων και ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα συστήματα πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος θα πρέπει να είναι να μπορούν τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας να εντοπίζουν αυτόματα εμφανώς εσφαλμένα ή ασυνεπή υποβληθέντα δεδομένα, προκειμένου το κράτος μέλος προέλευσης να είναι σε θέση να επαληθεύσει τα δεδομένα και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εντός και μεταξύ κρατών μελών

ΟΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπόδια για μια πιο ευχερή συνεργασία απορρέουν συχνά από οργανωτικές και νομικές δυσκολίες μεταξύ των διαφόρων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δομών στα ίδια τα κράτη μέλη, όπως: αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και ανεπαρκώς οριοθετημένες εντολές· επιφυλακτικότητα ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών, γεγονός που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ευθύνης ή την απώλεια σημαντικών ροών πληροφοριών· νομικά εμπόδια που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διάφορων αρχών· υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένες να βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους για τους πόρους· και τεχνικά εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών·

ΟΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της κυριότητας των δεδομένων έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των αντιτρομοκρατικών αρχών στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ενωσιακών βάσεων δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και με τη Europol·

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάμειξη πληροφοριών των υπηρεσιών πληροφοριών και πληροφοριών για την επιβολή του νόμου συνεπάγεται σημαντικές νομικές προκλήσεις και κινδύνους λόγω των διαφορετικών κανόνων λογοδοσίας που ισχύουν και για τα δύο είδη πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων για το θεμελιώδες δικαίωμα των υπόπτων να έχουν δίκαιη δίκη, όταν οι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως επειδή οι πληροφορίες συχνά αφορούν άτομα που δεν είναι ακόμη ύποπτοι στο πλαίσιο ποινικών ερευνών, αλλά μπορεί να ανήκουν σε τρομοκρατικά δίκτυα ή να είναι τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση των νομικών προτύπων·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διαβιβάζουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και άλλες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετικά καθεστώτα σε όλα τα στάδια χρήσης των εν λόγω πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ ειδικών πληροφοριών, έννοια που συνεπάγεται την επεξεργασία από ειδικούς για μια συγκεκριμένη χρήση, και πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των πληροφοριών ποινικού χαρακτήρα που συνδέονται με αποστολή της δικαστικής αστυνομίας, και πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια, οι οποίες εξετάζονται εντός διοικητικού πλαισίου·

Π.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών πρέπει να δίδεται ένα ειδικό, ακόμα και υψηλότερο επίπεδο προστασίας απ’ ό,τι στις πληροφορίες της αστυνομίας λόγω των διαφορετικών μεθόδων εργασίας πυ χρησιμοποιούνται, όπως είναι η συγκέντρωση εμπιστευτικών πληροφοριών από πηγές και πληροφοριοδότες που πρέπει να παραμένουν ανώνυμοι, καθώς και οι διαφορετικοί στόχοι που απαιτούν μεγαλύτερη ευαισθησία·

ΠΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιθανή λύση θα μπορούσε επίσης να αποτελεί η δημιουργία αντιτρομοκρατικών κέντρων ή μονάδων εντός της εθνικής επικράτειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια κέντρα επιτρέπουν σε εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών να επικοινωνούν μεταξύ τους σε τακτική βάση και να συζητούν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο συνεισφέρει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των υπηρεσιών και ενισχύει την καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων μεθόδων εργασίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν·

ΠΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας τείνουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διμερή ή πολυμερή βάση – ιδίως μέσω της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας και με τα όργανα της ΕΕ μέσω του INTCEN της ΕΕ – ανταλλάσσοντας στρατηγικές πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί μια πρακτική λύση για την πλήρωση των υφιστάμενων κενών μεταξύ των παραλλήλων οδών που ακολουθούν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πληροφοριών, εντοπίζοντας, για παράδειγμα, συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο αποτελεσματική συνεργασία, με παράλληλη διατήρησή των χωριστών δομών τους·

ΠΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των δομών της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας (CTG) και του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN) για την ανταλλαγή πληροφοριών·

ΠΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι υπηρεσίες πολιτικής και στρατιωτικής ασφάλειας των κρατών μελών ανταλλάσσουν συστηματικά τις πληροφορίες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, με το Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το οποίο παρέχει ανάλυση πληροφοριών, έγκαιρη προειδοποίηση και επίγνωση της κατάστασης στα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

ΠΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών σε συνέχεια θετικών απαντήσεων όχι μόνο προς το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που εισάγει την καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 36 και όχι στα άλλα κράτη μέλη, είναι μερικές φορές ανεπαρκής για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των ατόμων που συνδέονται με την τρομοκρατία ή τη συμπλήρωση των σχετικών πληροφοριών όσον αφορά τα πρόσωπα αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη προειδοποίηση άλλων κρατών μελών, τα οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται, θα μπορούσε να είναι παραδείγματος χάριν αναγκαία όταν το πρόσωπο δεν επέστρεψε απευθείας στο κράτος μέλος καταγωγής ή όταν συνοδευόταν από πολίτες άλλων κρατών μελών, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί σήμα, δεδομένου ότι παρέμεναν άγνωστοι στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους·

ΠΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησε στην ΕΕ την πρόθεσή της να αποχωρήσει στις 29 Μαρτίου 2019· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσει τη συνεργασία της με την ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεγάλη αλληλεξάρτηση στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε πολλά βασικά νομικά μέσα της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και να έχει πρόσβαση σε πολλά συστήματα και βάσεις δεδομένων της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξευρεθούν ρυθμίσεις με την ΕΕ όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να μοιράζονται, να συλλέγουν και να αναλύουν ζωτικές πληροφορίες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα ομαλό μεταβατικό καθεστώς και να αποφύγει, στο μέτρο του δυνατού, επιχειρησιακά χάσματα ή εμπόδια που περιορίζουν την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμά αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τους οργανισμούς της ΕΕ

ΠΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική και συστηματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ, σύμφωνα με τις βάσει του νόμου εντολές τους, καθώς και μεταξύ των οργανισμών στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, είναι επιτακτική, ιδίως η συνεργασία μεταξύ της Europol και της Eurojust, προκειμένου να στηριχθούν αποτελεσματικά οι προσπάθειες εντοπισμού, πρόληψης και διερεύνησης τρομοκρατικών επιθέσεων και δίωξης των δραστών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurojust έχει ορίσει ειδικό εισαγγελέα αντιτρομοκρατίας, ο οποίος θα αποτελέσει τη γέφυρα με το ECTC της Europol, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο οργανισμών·

ΠΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ δεν είναι η βέλτιστη, λόγω της χρησιμοποίησης διαφορετικών ασφαλών μέσων επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση ενός διοργανικού ασφαλούς μέσου επικοινωνίας θα μπορούσε να διευκολύνει και να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών όπως το Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN), η Europol και ο Frontex·

ΠΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διορισθέντες αξιωματικοί σύνδεσμοι στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία τόσο στο έργο των οργανισμών όσο και των δικών τους κρατών μελών·

Ρ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά τον αριθμό των αρμόδιων αρχών που μπορούν να συμβουλεύονται τις βάσεις δεδομένων της Europol ή να βρίσκονται σε επαφή με τη Europol χωρίς να το πράττουν μέσω των εθνικών αξιωματικών συνδέσμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν διαβαθμισμένα και ασφαλή εθνικά δίκτυα επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών, γεγονός που παρεμποδίζει την αποκεντρωμένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών τους, ιδιαίτερα στην εφαρμογή δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών CT-SIENA·

ΡΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες ενωσιακές πράξεις, όπως η απόφαση 2005/671/ΔΕΥ, η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κανονισμός Europol, επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά την τρομοκρατία με τους αρμόδιους οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών με τη Europol και τη Eurojust, σε τακτική βάση και με έγκαιρο και συστηματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις νομικές εντολές τους, διευκολύνει το έργο τους για τον εντοπισμό συσχετισμών μεταξύ των υποθέσεων και παρέχει μια επισκόπηση των προκλήσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες για τρομοκρατικά εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην ανταλλάσσουν αυτομάτως σχετικές πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη, πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τη Eurojust έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ποσότητα, το είδος και την έκταση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατακερματισμό των διαθέσιμων πληροφοριών·

ΡΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή της CEPOL στην κατάρτιση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες προτεραιότητας·

Αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή

ΡΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής αντικαθίστανται προοδευτικά από μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών εντός της ΕΕ, με την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) και η οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ) αποτελούν παραδείγματα μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης, τα οποία οι επαγγελματίες κρίνουν χρήσιμα·

ΡΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης αφενός εξαρτάται από την ύπαρξη υψηλού επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και αφετέρου καθιστά δυνατή την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

ΡΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) διευκολύνουν τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση και επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών/αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πρακτικά οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των ΚΟΕ συγκαταλέγονται η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ενίσχυση της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και η αμοιβαία αναγνώριση ενεργειών που εκτελούνται από τα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΟΕ απαιτούν κατάλληλη χρηματοδότηση για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά·

ΡΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενή συνεργασία με τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση και την απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής επιβολής του νόμου και με βάση τη δέουσα νομική διαδικασία, δεδομένης της σημασίας τους για τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων·

ΡΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνευ εσωτερικών συνόρων χώρος Σένγκεν αποτελεί θεμελιώδες επίτευγμα της ΕΕ και είναι βιώσιμος μόνον εφόσον είναι αποτελεσματική η φύλαξη και η προστασία των εξωτερικών συνόρων, εφόσον δοθεί τέλος στις παράνομες διελεύσεις των συνόρων και εφόσον ληφθούν μέτρα εσωτερικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση του κινδύνου σοβαρών εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκριθεί πολλές προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ζητήσει να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

ΡΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Απριλίου 2017, ως απάντηση στην επιδείνωση της τρομοκρατικής απειλής, τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός 2017/458[9] για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ο οποίος προβλέπει την επιβολή συστηματικών ελέγχων, με χρήση των σχετικών βάσεων δεδομένων, σε όλα τα πρόσωπα που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας·

ΡΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάποιους τομείς δεν έχουν εφαρμοστεί οι ρυθμίσεις που διέπουν ορισμένα πεδία του ελέγχου των συνόρων, όπως η συστηματική χρήση των βάσεων δεδομένων κατά τη διάρκεια των συνοριακών ελέγχων και ο ενδελεχής έλεγχος των απαιτούμενων προϋποθέσεων εισόδου·

Σ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσοβηθείσα επίθεση της 21ης Αυγούστου 2015 στην αμαξοστοιχία Thalys και οι επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και της 22ας Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες κατέδειξαν ότι, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, τρομοκράτες εκμεταλλεύτηκαν τις ελλείψεις της πολιτικής της Ένωσης και αρκετών κρατών μελών, που δεν ήταν σε θέση να υποδεχτούν μια μαζική εισροή, όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου, τουλάχιστον οκτώ από τους δράστες των εν λόγω επιθέσεων εισήλθαν στην ΕΕ μέσω παράτυπων ροών τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλες περιπτώσεις οι δράστες είχαν παραμείνει στο παρελθόν σε κράτη μέλη παρόλο που επρόκειτο να αποχωρήσουν ή να απελαθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καταδεικνύει ορισμένα κενά που υφίστανται στις πολιτικές της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων και στην εφαρμογή τους σε επίπεδο κρατών μελών·

ΣΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του αριθ. 10152/17, το Συμβούλιο συνέστησε στα κράτη μέλη, όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με παράτυπους μετανάστες, να διενεργούν ελέγχους, κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο με χρήση βάσεων δεδομένων που τροφοδοτούνται και χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και του εθνικού αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS), και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με τη χρήση του SIS, των δεδομένων Europol, του VIS, του Eurodac, και του δικτύου I-24/7 της Interpol, το οποίο περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα βάσεις δεδομένων όσον αφορά ονομαστικά δεδομένα, κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD), αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές (FTF) και ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με καταχωρήσεις (TDAWN)·

ΣΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1168/2011 και της θετικής γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), επιτρέπεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA) να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο EBCGA αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την παρακολούθηση της τρομοκρατίας, λόγω της βραχείας περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/1624 και ανέρχεται σε 90 ημέρες μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ της Eurojust και του EBCGA υφίσταται μόνον ένα μνημόνιο κατανόησης που περιλαμβάνει την ανταλλαγή γενικών, στρατηγικών και τεχνικών πληροφοριών, αλλά όχι την ανταλλαγή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η δημιουργία συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για τον EBCGA, ώστε να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του·

ΣΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται οι υπάλληλοι του EBCGA να έχουν επίσης πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των Eurodac, SIS, EES και VIS στα σημεία διέλευσης των συνόρων, προκειμένου να διενεργούν ελέγχους·

ΣΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε ελάχιστα πρότυπα ούτε κοινοί κανόνες για τη διασφάλιση των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής τα οποία εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας·

ΣΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των πλαστογραφημένων εγγράφων που εντοπίστηκαν στα εξωτερικά σύνορα και εντός της ΕΕ απομιμούνται έγγραφα ταυτότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες του Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πλαστογραφημένων εγγράφων εντοπίζονται ως επί το πλείστον εθνικά δελτία ταυτότητας με χαμηλότερο βαθμό ασφάλειας·

ΣΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν υποχρεώνουν τους αερομεταφορείς να διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης στην επικράτειά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών επί του εισιτηρίου τους και του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, γεγονός που καθιστά δύσκολο να εξακριβωθεί κατά πόσο η ταυτότητα που δηλώνεται αντιστοιχεί στην πραγματική ταυτότητα του προσώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο είναι πρωτίστης σημασίας για τις πτήσεις που πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η διενέργεια ορθών ελέγχων ταυτότητας και η εξακρίβωση της γνησιότητας των ταξιδιωτικών εγγράφων θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών·

ΣΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από το πεδίο μάχης είναι συχνά απαραίτητα για τον εντοπισμό πιθανών αλλοδαπών τρομοκρατών και πρέπει να περιλαμβάνονται στις σχετικές βάσεις δεδομένων, προκειμένου οι συνοριοφύλακες να έχουν πρόσβαση σε αυτά σε πραγματικό χρόνο, και να κοινοποιούνται σε ανακριτές και εισαγγελείς για σκοπούς έρευνας και δίωξης·

ΣΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτική αποστολή EUNAVFOR MED της ΚΠΑΑ (γνωστή ως «επιχείρηση Sophia») διαθέτει τις τεχνικές και ανθρώπινες ικανότητες για να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προσπάθεια αυτή, η εντολή της επιχείρησης Sophia πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριληφθεί ρητά η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έτσι να της παρασχεθεί η δυνατότητα να λειτουργεί σε όλα τα εθνικά ύδατα όλων των κρατών μελών στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και στα εθνικά ύδατα άλλων παράκτιων κρατών, κάτι για το οποίο θα πρέπει να συναφθούν διμερείς συμφωνίες ή να ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας να δώσει σχετική εντολή·

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Μαΐου 2005, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, γνωστή επίσης ως «Σύμβαση της Βαρσοβίας», η οποία συνιστά την πλέον ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που παράγονται από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελεί ένα πολύ αποδοτικό εργαλείο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι στερεί από τους εγκληματίες το προϊόν των παράνομων δραστηριοτήτων τους και από τους τρομοκράτες τα μέσα για την οργάνωση επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και εντοπίζει τις περιοχές δικαιοδοσίας όπου είναι ανεπαρκή τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Τ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει δύο νομοθετικές πράξεις για την εφαρμογή των συστάσεων της FATF, ήτοι την 4η και την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα κενά που εντοπίστηκαν μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για τη μεταφορά της οδηγίας AML στην εθνική τους νομοθεσία, δεν το έχουν πράξει όλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη εξακολουθούν να επιτρέπουν την ανωνυμία των τελικών δικαιούχων καταπιστευμάτων, ιδρυμάτων και εταιρειών ανώνυμης εταιρικής μορφής, καθώς και ανώνυμων μετοχών, που διευκολύνουν την απόκρυψη όχι μόνο της προέλευσης και του προορισμού των χρηματοοικονομικών ροών, αλλά και της κυριότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 5η οδηγία AML θα ενισχύσει τη διαφάνεια όσον αφορά τα εν λόγω ζητήματα·

ΤΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA), επαλήθευσε τον τρόπο με τον οποίο οι φοροφυγάδες αξιοποιούν την ενεργό βοήθεια επαγγελματιών μεσαζόντων που, κατά τα φαινόμενα, πληρούν τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις·

ΤΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2017 παραχωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Europol η ιδιότητα του παρατηρητή στην Ομάδα Egmont, έναν διεθνή ενιαίο φορέα αποτελούμενο από 156 μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), με στόχο την αύξηση της συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ των ΜΧΠ, αλλά και μεταξύ άλλων αρμόδιων αρχών·

ΤΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση και η αθέμιτη χρήση της συγκέντρωσης κεφαλαίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της χρηματοδότησης μέσω φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των ηλεκτρονικών μεταφορών μικρών χρηματικών ποσών, και των προπληρωμένων καρτών συγκαταλέγονται στις μεθόδους χρηματοδότησης της Ντάες και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διευκόλυνση όλων αυτών των ειδών χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται πλατφόρμες μικροπιστωτικών συναλλαγών·

ΤΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν ότι –παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως οι ιδιωτικές δωρεές, η εκβίαση, η απαγωγή για λύτρα, η κατάχρηση και η αθέμιτη χρήση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, τα επίσημα και ανεπίσημα συστήματα εμβασμάτων, η χρήση προϊόντων εγκληματικών δραστηριοτήτων, και η μεταφορά μετρητών ή κεφαλαίων μέσω τραπεζών– αναδυόμενες μέθοδοι χρηματοδότησης με χρήση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων πληρωμής, όπως τα εικονικά νομίσματα ή οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες και οι ανεπίσημες υπηρεσίες μεταφοράς αξιών (IVTS), ενέχουν επίσης τον κίνδυνο αθέμιτης χρήσης από τρομοκρατικές οργανώσεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωνυμία που περιβάλλει ορισμένα κρυπτονομίσματα οδηγεί σε αύξηση της χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί η χρήση κρυπτονομισμάτων από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων και της τρομοκρατίας, καθώς και για τη νομιμοποίηση των προϊόντων του εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Europol έχει συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές για την εξάρθρωση πολλών εγκληματικών επιχειρήσεων που αφορούσαν την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων·

ΤΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένα τραπεζικά συστήματα, η διαδεδομένη χρήση υπηρεσιών κινητής τραπεζικής συχνά δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δικαιούχων σε περιπτώσεις μεταφοράς μετρητών· λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι οι εν λόγω μεταφορές κεφαλαίων μέσω υπηρεσιών κινητής τραπεζικής ενέχουν υψηλούς κινδύνους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και αφετέρου ότι πρέπει οι σχετικές υπηρεσίες να μπορούν να ανιχνεύσουν ορισμένες ροές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς να προσκρούουν στο τραπεζικό απόρρητο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και η μεταφορά κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών συστημάτων εμβασμάτων ενέχει επίσης κίνδυνο όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

ΤΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων, ΜΧΠ και αρμόδιων αρχών έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ΜΧΠ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να μπορούν να τις ανταλλάσσουν, μεταξύ άλλων μέσω της δέουσας συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους, με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους, από την πλευρά των κρατών μελών, και με τη μεταξύ τους συνεργασία·

ΤΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) συνιστά χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπει την ανίχνευση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω συναλλαγών SEPA, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές ελλείψεις πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTS) που να συμπληρώνει την υφιστάμενη συμφωνία TFTP θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ για την πρόληψη και τη διερεύνηση τρομοκρατικών επιθέσεων, με την παροχή καίριων συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και θα ήταν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό από την αναζήτηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν ύποπτες συναλλαγές μέσω διμερών ή πολυμερών αιτημάτων για πληροφορίες ή/και νομική συνδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να θεσπιστεί το εν λόγω σύστημα, μεταξύ άλλων και στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις[10]·

Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας

ΤΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιστατικά που αφορούν υποδομές ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα τρομοκρατικές επιθέσεις ή απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων, μπορούν να έχουν σοβαρές και διασυνοριακές επιπτώσεις για την ασφάλεια των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης·

ΤΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω όλο και πιο πολύπλοκων συστημάτων, γεγονός που καθιστά παρωχημένη την τρέχουσα τομεακή προσέγγιση των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ECI)·

Υ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή διασυνδεδεμένων συστημάτων αποτελούν βασική συνιστώσα των υβριδικών απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις έχουν ή μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη φυσική ακεραιότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας και των χρηστών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κυβερνοτρομοκρατικής απειλής·

ΥΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αξιολόγηση της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μελέτη αξιολόγησης της οδηγίας 2008/114/ΕΚ καταδεικνύουν τα εξής: η απειλή για τις υποδομές ζωτικής σημασίας θα εξακολουθήσει ενδεχομένως να αυξάνεται· είναι απαραίτητο να ενισχυθούν η προετοιμασία και οι ικανότητες ανταπόκρισης, καθώς και να αναθεωρηθεί η οδηγία 2008/114/ΕΚ· και οι υποδομές μεταφορών αποτελούν προσφιλή στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο ένα καλύτερο πλαίσιο για τη βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και για την αντιμετώπιση του προβλήματος που εγείρει η προστασία των δημόσιων χώρων των υποδομών μεταφορών, όπως αερολιμένες, λιμένες και εγκαταστάσεις θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και σιδηροδρομικοί σταθμοί, αλλά και των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, με ιδιαίτερη προσοχή στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς·

ΥΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την επαρκή και εξασφαλισμένη προστασία των εν λόγω εγκαταστάσεων·

ΥΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά περιστατικών είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζονται ελλείψεις, να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, να αξιολογούνται οι επιδόσεις των υποδομών ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια περιστατικών που διαταράσσουν τη λειτουργία τους, να επισημαίνεται η ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων σχεδίων ασφαλείας, και να εντοπίζεται η εμφάνιση νέων απειλών·

ΥΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώνουν περισσότερες ασκήσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες που επιδιώκουν τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους·

ΥΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διασφάλιση των υποδομών ζωτικής σημασίας και των ευάλωτων στόχων απαιτεί τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και στον κυβερνοχώρο·

ΥΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ανθεκτικών αλυσίδων ασφαλείας, και ότι οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκεινται σε συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα συνεκτιμούν πτυχές όπως η κατάρτιση, ο έλεγχος και η διαλογή του προσωπικού, ο έλεγχος ποιότητας και η διασφάλιση της συμμόρφωσης, η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων και η διαχείριση των συμβάσεων·

ΥΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αξιολόγηση της οδηγίας 2008/114/ΕΚ το 2012, η Επιτροπή δρομολόγησε πιλοτική φάση που αφορούσε τέσσερις υποδομές ζωτικής σημασίας με ευρωπαϊκή διάσταση (Eurocontrol, Galileo, δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου)·

ΥΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η ενωσιακή χρηματοδότηση για την ασφάλεια και την άμυνα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ·

Φ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ διαπράττονται από άτομα που είναι γνωστά στις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες μίσθωσης οχημάτων δεν διαθέτουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπως δεδομένα κράτησης, με τις αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να πραγματοποιείται έλεγχος διασταύρωσης με χρήση επίσημων καταλόγων υπόπτων και αστυνομικών βάσεων δεδομένων·

Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

ΦΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά στο 40 % των τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν στην ΕΕ[11]·

ΦΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες επιθέσεις ήταν το τριυπεροξείδιο της τριακετόνης (TATP)[12], μια εκρηκτική ύλη οικιακής παρασκευής, την οποία προτιμούν κατά κόρον οι τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το TATP παρασκευάζεται αρκετά εύκολα, με χρήση λίγων μόνο ουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατών, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε μη στρατιωτικά εργοστάσια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τις εν λόγω ουσίες, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει εκτελεστικά μέτρα ελέγχου, παρά το σχέδιο δράσης ΧΒΡΠ της ΕΕ·

ΦΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον κανονισμό 98/2013, ορισμένοι τρομοκράτες εξακολουθούν να αποκτούν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, ιδιαίτερα το TATP· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ακόμα δυνατή η απόκτηση των ουσιών του παραρτήματος Ι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 98/2013 δεν προβλέπει επαρκείς περιορισμούς και ελέγχους, για παράδειγμα απαιτεί απλώς την καταχώριση των συναλλαγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση αυστηρότερων ελέγχων αποτελεί βασική προτεραιότητα·

ΦΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή συγκαταλέγονται η έλλειψη επίγνωσης κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία, λόγω του μεγάλου αριθμού οικονομικών φορέων (έμποροι λιανικής οικιακών προϊόντων), και η επιβολή περιορισμών στις διαδικτυακές πωλήσεις, τις εισαγωγές και τις κινήσεις εντός της ΕΕ·

ΦΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, για κανονισμό σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)209) προβλέπει αυστηρότερους και πιο εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με στόχο να περιορισθεί η διαθεσιμότητά τους στο ευρύ κοινό και να διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη υποβολή καταγγελιών για ύποπτες συναλλαγές σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

ΦΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί κανείς να αναζητήσει χημικές ουσίες στις διαδικτυακές αγορές με τη γραπτή τους ονομασία, τη σύνθεσή τους, ή τον αριθμό ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι καταχωρισμένες απλώς με την κοινή τους ονομασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τόσες πολλές παραλλαγές των ονομασιών που θα ήταν ευκολότερο να εντοπίζονται οι καταχωρίσεις συγκεκριμένων ουσιών εάν απαιτείτο και ο αριθμός ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service·

ΦΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός καλύπτει μόνο τις πωλήσεις προς το ευρύ κοινό και όχι προς επαγγελματίες χρήστες, οι οποίοι δεν ορίζονται στον κανονισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εσωτερική αγορά ποικίλλουν τα κριτήρια για τον ορισμό του επαγγελματία χρήστη·

ΦΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου της 17ης Απριλίου 2018 (SWD(2018)0104) και τη σχετική πρόταση κανονισμού (COM(2018)0209), πρέπει να διευρυνθεί η κατάρτιση των τελωνειακών αρχών όσον αφορά την αναγνώριση εκρηκτικών υλών και πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα εξωτερικά σύνορα·

Παράνομα όπλα

ΦΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα και συστατικά μέρη εκρηκτικών μηχανισμών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς καθιστά δυνατές τις τρομοκρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ΕΕ, βίαιες και εξτρεμιστικές ομάδες αναγκάζονται συχνά να απευθυνθούν σε εγκληματικά κυκλώματα για να αποκτήσουν όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση TE-SAT της Europol για το 2018, χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα στο 41 % όλων των επιθέσεων, ελαφρώς αυξημένος αριθμός σε σύγκριση με το 2016 (38 %)[13]·

Χ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί αύξηση στη μετατροπή όπλων αβολίδοτων φυσιγγίων και στην επανενεργοποίηση πυροβόλων όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πρόσφατες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί με διάφορα είδη μαχαιριών·

ΧΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση εγκληματικότητας-τρομοκρατίας επίσης διευκολύνει την πρόσβαση των τρομοκρατών σε πυροβόλα όπλα·

ΧΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να παρέχουν συστηματικά συναφείς πληροφορίες στην Interpol και στη Europol·

Εξωτερική διάσταση

ΧΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές περιοχές στη γειτονία της ΕΕ, όπως η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, καθώς και τα Βαλκάνια, βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, όπως εκείνες που συνδέονται με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και τη διαχείριση των επιστρεφόντων, καθώς και τους ενδογενείς ριζοσπαστικούς πυρήνες·

ΧΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Βαλκάνια εξακολουθούν να αποτελούν περιοχή-κλειδί για την ευρωπαϊκή σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία και τον ισλαμικό εξτρεμισμό επιβαρύνουν ένα περιφερειακό πλαίσιο, το οποίο έχουν ήδη εξασθενίσει η εθνοτική, πολιτική και κοινωνική πόλωση και τα εγκληματικά κυκλώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της περιοχής αυτής έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της τρομοκρατίας (οι επιθέσεις αποτράπηκαν), και χρησιμοποιούνται ήδη ως χώρες διέλευσης για τη διακίνηση ανθρώπων και όπλων·

ΧΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σημαντικές τρομοκρατικές ενέργειες και εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχικούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές, πέρα από κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, αντιμετωπίζουν επίσης πολλαπλές προκλήσεις όσον αφορά την επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών της Ντάες και της Αλ Κάιντα, δεδομένου του μεγάλου αριθμού τζιχαντιστών από την εν λόγω περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και οι ισχυρές εταιρικές σχέσεις με αυτές τις τρίτες χώρες-κλειδί, στο πλαίσιο μιας ενωσιακά συντονιζόμενης προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συνεργασία και την παροχή συνδρομής με τη μορφή της οικοδόμησης ικανοτήτων, καθιστούν δυνατή την αποσόβηση των επιθέσεων και την εξάρθρωση των τρομοκρατικών κυκλωμάτων·

ΧΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, το Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής, η Δυτική Αφρική, ο Κόλπος και η Κεντρική Ασία, έχει σημειωθεί επίσης η ανάπτυξη τρομοκρατικών κυκλωμάτων που συνδέονται με τη Ντάες και την Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θρησκευτικός εξτρεμισμός και η σεκταριστική βία που τυγχάνουν χρηματοδότησης εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, καθώς καθιστούν δυνατή την εξάπλωση των τρομοκρατικών κυκλωμάτων, τη σύνδεσή τους με άλλες εγκληματικές επιχειρήσεις και τη δραστηριοποίησή τους στις περιοχές αυτές, με την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο στόχαστρό τους·

ΧΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή συνεργασία με τρίτες χώρες-εταίρους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, ιδιαίτερα με τις χώρες του Κόλπου, όσον αφορά τα μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της, καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία με αυτές τις τρίτες χώρες-κλειδί είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να ενισχυθούν·

ΧΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεργάζεται με διάφορους τρόπους με τρίτες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σειρά ενωσιακών μέσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση αντιτρομοκρατικών προγραμμάτων στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει, στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της, δίκτυο εμπειρογνωμόνων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενωσιακοί οργανισμοί όπως η Europol, η Eurojust και η CEPOL συνεργάζονται επίσης με τρίτες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για παράδειγμα με τη σύναψη στρατηγικών και επιχειρησιακών συμφωνιών·

ΧΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ενωσιακό σύστημα κυρώσεων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η ΕΥΕΔ, με τρία είδη μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σύστημα είναι ατελές και δεν αξιοποιείται πλήρως, λόγω διαδικαστικών περιορισμών και εξαιτίας της απροθυμίας των κρατών μελών·

Ψ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εξωτερική δράση της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που εγκρίθηκαν στις 19 Ιουνίου 2017, υπενθυμίζουν τον ρόλο των αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και του ελέγχου των συνόρων, και με τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, καθώς και στην οικοδόμηση αντιτρομοκρατικών ικανοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών·

Θύματα της τρομοκρατίας

ΨΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερβολικά πολλοί άνθρωποι υπήρξαν άμεσα θύματα της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η μακροπρόθεσμη ευημερία χιλιάδων οικογενειών λόγω της μετατραυματικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη εναρμονισμένων στοιχείων όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από το 2001, τα περισσότερα θύματα της τρομοκρατίας αποδίδονταν κυρίως στους IRA και ETA, ενώ έκτοτε η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες των οποίων η διοργάνωση ή η έμπνευση προερχόταν από την Αλ Κάιντα και τη Ντάες·

ΨΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος από τρομοκρατική επίθεση καταστρέφει οικογένειες, και ότι πολλοί από τους τραυματίες που επέζησαν τρομοκρατικής επίθεσης υποφέρουν από αναπηρίες, έχουν παραμορφωθεί, έχουν υποστεί απώλεια των άκρων τους σε βαθμό που η ζωή τους αλλάζει ριζικά, και φέρουν ψυχολογικά τραύματα, με αποτέλεσμα η δεινή τους κατάσταση να έχει βαρύ αντίκτυπο στον στενό οικογενειακό τους κύκλο και στην κοινότητα, ενώ πολύ συχνά παραμελούνται οι μακροπρόθεσμες ανάγκες των θυμάτων μόλις σταματήσουν να προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο μετατραυματικού άγχους αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν συνολικά ευρωπαϊκά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της τρομοκρατίας στην ψυχική υγεία του πληθυσμού μετά τις διάφορες επιθέσεις·

ΨΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της τρομοκρατίας έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς και ότι η κάλυψη των αναγκών τους δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού, διεθνούς και εθνικού δικαίου, αλλά και υποχρέωση για το σύνολο των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στην ΕΕ είχαν θύματα που προέρχονταν από μεγάλο αριθμό κρατών μελών·

ΨΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει καθορισμένο νομικό καθεστώς για τα θύματα της τρομοκρατίας για τους σκοπούς της πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες ή σε δικαιώματα αποζημίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη εξακολουθούν να στερούνται δικαιοσύνη, κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και χρηματοδοτική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα της τρομοκρατίας διατρέχουν κίνδυνο δευτερογενούς θυματοποίησης, ο οποίος τα επηρεάζει όχι μόνο σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά και στις πολλές αλληλεπιδράσεις που έχουν με άλλες κρατικές και μη κρατικές οντότητες·

ΨΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2012/29 μετατράπηκαν σε διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμα την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας[14]·

ΨΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποζημίωση για τα θύματα της τρομοκρατίας αποτελεί όχι μόνο μορφή αναγνώρισης, εκ μέρους της κοινωνίας, της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επίθεσης, αλλά και μέσο οικονομικής στήριξης και αποκατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα αποζημίωσης και οι διαδικασίες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται και η αντίληψη των θυμάτων ότι αδικούνται και η ταλαιπωρία που βιώνουν·

ΨΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα υποστήριξης κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι και τα διασυνοριακά θύματα θα αντιμετωπίζονται συνεχώς και συστηματικά, και ότι θα τους παρέχεται υποστήριξη στη χώρα τους, ενώ θα παραμένουν σε επικοινωνία με παρόχους υποστήριξης στη χώρα όπου συνέβη η επίθεση·

ΨΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurojust διευκολύνει την εκτέλεση των αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για τον συντονισμό και την παροχή βοήθειας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων τρομοκρατίας, δεδομένων των διαφόρων δικαιωμάτων που έχουν και των ρόλων που διαδραματίζουν τα αλλοδαπά θύματα στο πλαίσιο της εθνικής τους έννομης τάξης·

ΨΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μπορούν να υποστούν ζημίες από την τρομοκρατία, όπως οι υλικές ζημίες και η διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

Ω.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού για τα θύματα της τρομοκρατίας» στο πλαίσιο του οποίου θα έρχονται σε επαφή βασικοί επιχειρησιακοί εμπειρογνώμονες, υπερασπιστές των θυμάτων και συναφείς οργανώσεις από όλη την Ευρώπη, με στόχο την αναγνώριση βασικών προτεραιοτήτων και προβλημάτων για τα θύματα της τρομοκρατίας και την παροχή συντονισμένης στήριξης σε διασυνοριακό επίπεδο·

Θεμελιώδη δικαιώματα

ΩΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει απαραίτητο ρόλο στην προώθηση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι υπάρχουν ακραίες θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις και πρακτικές εντός της ΕΕ που είναι διαμετρικά αντίθετες προς τις αξίες αυτές·

ΩΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αντιτρομοκρατικών μέτρων και η προστασία των ελευθεριών δεν αποτελούν αντικρουόμενους, αλλά συμπληρωματικούς και αλληλοενισχυόμενους, στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλίζονται και να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου, μηδενός εξαιρουμένου, και ότι όλα τα αντιτρομοκρατικά μέτρα θα πρέπει να επηρεάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους αθώους και τον μη εμπλεκόμενο ευρύτερο πληθυσμό·

ΩΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει πάντοτε να εγγυώνται πλήρως όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και να παρέχουν δικονομικές εγγυήσεις, όπως το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα στην ενημέρωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα διαθέτουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα για να προσβάλουν οποιαδήποτε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής, και ότι γίνεται σεβαστό το ενωσιακό κεκτημένο όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΩΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να τηρούν οι αντιτρομοκρατικές έρευνες υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και να είναι στοχευμένα, αναλογικά και απαραίτητα όλα τα εφαρμοζόμενα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιτρομοκρατικές πολιτικές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα μπορούσε να κληθεί να γνωμοδοτήσει, με αφορμή το πολυετές πλαίσιό του, όσον αφορά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΩΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου αστυνομικοί και δικαστικοί υπάλληλοι και οι οικογένειές τους αποτέλεσαν εσκεμμένα στόχο και δέχτηκαν απειλές από βίαιους εξτρεμιστές, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν σε βίαιες σωματικές επιθέσεις έως και σε ανθρωποκτονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η πολιτική και δημόσια στήριξη του προσωπικού επιβολής του νόμου και του δικαστικού προσωπικού, δεδομένου ότι διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στις αντιτρομοκρατικές έρευνες, με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας·

ΩΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται από μέτρα που τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην ΕΕ διαφυλάσσει επίσης η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

Συστάσεις

Θεσμικό πλαίσιο

1.  επαναλαμβάνει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη, χάρη στην κυρίαρχη εξουσία τους, εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση απειλών, είναι σαφώς αναγκαίο να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος που διαδραματίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της «Ένωσης Ασφάλειας», όσον αφορά την υποστήριξή τους, τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την παροχή κοινών λύσεων και την προσθήκη αξίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα φαινόμενα της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας· πιστεύει ότι, σε έναν χώρο άνευ εσωτερικών συνόρων, είναι ζωτικής σημασίας η ευρωπαϊκή δράση, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο σύνολο των ευρωπαϊκών εδαφών, και ότι είναι καίριας σημασίας η εμβάθυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την πρόληψη των τρομοκρατικών απειλών και την προστασία των πολιτών· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιδιώξουν μια κοινή αντίληψη περί στρατηγικής·

2.  πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία τους, με την ενίσχυση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών φορέων και των ειδικών ενωσιακών οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς και τους διαύλους συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων δικαιοσύνης των κρατών μελών· πιστεύει ότι θα πρέπει να παρέχονται επαρκή μέσα σε αυτούς τους ενωσιακούς οργανισμούς, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας τους·

3.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και, σε τοπικό επίπεδο, ορισμένες πόλεις ή ακόμη και ιδιωτικοί φορείς, για να εξευρεθούν αποτελεσματικά αντιτρομοκρατικά μέσα·

4.  καλεί τον επόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής να διατηρεί αυτόνομο χαρτοφυλάκιο για τον αρμόδιο Επίτροπο για την Ένωση Ασφάλειας·

5.  καλεί το Συμβούλιο να διατηρήσει τη θέση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ· κρίνει ότι ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει προορατικό ρόλο στην ενίσχυση της απόκρισης της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί να διευκρινιστούν το καθεστώς και ο ρόλος του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης, ως γέφυρας μεταξύ των αρμόδιων ενωσιακών θεσμικών οργάνων και των φορέων των κρατών μελών·

6.  κρίνει ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι τρεις πτυχές που δεν μπορούν να αναλυθούν χωριστά· κρίνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί απαραιτήτως μέρος όλων των νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν την τρομοκρατία· ζητεί επιτακτικά να συνεχίσει να περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλισθεί η συνέπεια με τις άλλες νομοθετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

7.  καλεί το Συμβούλιο να διευρύνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να καλύπτουν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν και να στηρίξουν περαιτέρω το δίκτυο ATLAS των μη στρατιωτικών μονάδων ειδικών αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων των κρατών μελών της ΕΕ·

9.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διενεργήσει εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαβουλεύσεις με πολίτες και εμπειρογνώμονες ενδιαφερομένους σχετικά με μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Τρομοκρατική απειλή

10.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και μιας κοινής αντίληψης όσον αφορά τα επίπεδα απειλής· καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν ταχέως πληροφορίες σχετικά με αλλαγές του επιπέδου απειλής και το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονται· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην περιορίζουν τη θεώρησή τους της τρομοκρατίας αποκλειστικά στον τζιχαντισμό, αλλά να επαγρυπνούν εξίσου για τρομοκρατικές απειλές που βασίζονται σε άλλα κίνητρα, όπως εκείνες που αναφέρονται στις εκθέσεις TE-SAT της Europol·

11.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στα σχετικά διεθνή φόρουμ, τη ρητή κατηγοριοποίηση της τρομοκρατίας ως «εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας», όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

12.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης[15], ότι η Ντάες έχει διαπράξει γενοκτονία, ιδιαίτερα σε βάρος των Γεζιτών και των χριστιανικών και μη σουνιτικών μουσουλμανικών μειονοτήτων, και να αναλάβουν άμεση και αποτελεσματική δράση, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους, που απορρέει από τη Σύμβαση του 1948 για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, να προλαμβάνουν και να τιμωρούν πράξεις γενοκτονίας, καθώς και σύμφωνα με τη γενική ευθύνη τους να αναλαμβάνουν δράση κατά εγκλημάτων που διαπράττονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κατάλληλους ενωσιακούς οργανισμούς να παρακολουθούν όλους τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και να διασφαλίζουν την εναρμονισμένη ασφάλεια και τη δικαστική παρακολούθηση των υποθέσεων που αφορούν ταυτοποιημένους επιστρέφοντες στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση ευθυγραμμισμένων συστημάτων ταξινόμησης, προκειμένου να γίνεται διάκριση μεταξύ επιστρεφόντων υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας·

14.  συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλες δομές για τη μέριμνα των επιστρεφόντων παιδιών, και ιδίως να αναπτύξουν ένα ειδικό εργαλείο εκτίμησης των κινδύνων και των αναγκών, με βάση τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών και τον βαθμό συμμετοχής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό· υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα αποκατάστασης θα πρέπει να βασίζονται αφενός σε μια πολυτομεακή προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει διαφόρων ειδών εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης πεπειραμένων επαγγελματιών στους τομείς του τραύματος, του εξτρεμισμού, της παιδικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της εκτίμησης κινδύνου, και η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές και εθνικές συνθήκες, και αφετέρου σε σαφείς νομικές και οργανωτικές δομές για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, καθώς διαθέτει ιδιαίτερη πρόσβαση και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν·

15.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει το σχέδιο δράσης ΧΒΡΠ, και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να ενισχύσουν και να διατηρούν κατάλληλα μέτρα «πολιτικής άμυνας» στο πλαίσιο της ετοιμότητας κατά ΧΒΡΠ επιθέσεων, με την πρόσληψη εξειδικευμένου και τακτικά καταρτιζόμενου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης και εθελοντών υπαλλήλων, καθώς και να δημιουργήσουν κατάλληλες τεχνικές υποδομές, μεταξύ άλλων και μέσα απόκρισης, όπως εξειδικευμένα φορητά συστήματα ανίχνευσης, αποθέματα βασικών φαρμάκων, μέριμνα για τα θύματα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με μια πολυτομεακή στρατηγική που να περιλαμβάνει μεθόδους συντονισμού, διαδικασίες ειδοποίησης, τυποποιημένα πρωτόκολλα, σχεδιασμό εκκένωσης, δημόσια συστήματα συναγερμού και αναφορά περιστατικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν σταδιακά τις εν λόγω στρατηγικές· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν εξειδικευμένα εργαστήρια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τις σχετικές διασυνοριακές ερευνητικές δραστηριότητες· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας με το Κέντρο Αριστείας ΧΒΡΠ του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ·

16.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να θεσπίσουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την αξιόπιστη, συνεπή και επαρκή προμήθεια ιατρικών αντίμετρων, μεταξύ άλλων με την ενδεχόμενη αξιοποίηση του μηχανισμού κοινής προμήθειας της ΕΕ, ο οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 2013/1082 της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας[16]·

17.  προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα, ζητεί επιτακτικά να επικαιροποιηθεί και να διευρυνθεί το ευρωπαϊκό σύστημα δεδομένων βομβιστικών ενεργειών (EBDS) της Europol, ώστε να περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάλυσης, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης και συντονισμού όσον αφορά όλα τα ΧΒΡΠ περιστατικά σε ολόκληρη την ΕΕ, και να συμπληρωθεί από μια επαρκώς στελεχωμένη ομάδα πολυτομεακής ανάλυσης·

18.  επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της απόκρισης της ΕΕ σε ΧΒΡΠ περιστατικά, μέσω διατομεακών ασκήσεων για τους φορείς επιβολής του νόμου, τις δομές πολιτικής προστασίας και υγείας και, κατά περίπτωση, τις δυνάμεις φύλαξης των συνόρων και τις τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και επιχειρησιακών εργαλείων, και ιδίως του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, της CEPOL και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας·

19.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινά πρότυπα για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας σε ευάλωτες εγκαταστάσεις, όπως οι πυρηνικοηλεκτρικοί σταθμοί ή τα εξειδικευμένα εργαστήρια·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο τα τεχνικά συστήματα ανίχνευσης ΧΒΡΠ ουσιών, ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας δημόσιες εκδηλώσεις, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που διατίθεται για την απόκτηση τέτοιων συστημάτων σε ευρεία κλίμακα·

21.  επικροτεί τη δημιουργία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (ECTC), ενός κόμβου γνώσης για τις ΧΒΡΠ και συναφείς δραστηριότητες όσον αφορά τις εκρηκτικές ύλες, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ασφάλειας (EUSECTRA)· ζητεί να θεσπιστεί τυποποιημένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε κράτος μέλος θα κοινοποιεί πληροφορίες στο κέντρο συλλογής γνώσεων·

22.  επικροτεί την έγκριση κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008[17]· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει τις πτυχές ασφάλειας κατά την κατάρτιση των επικείμενων κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τους δρόνους και τις επιχειρήσεις με δρόνους, μεταξύ άλλων τις τακτικά επικαιροποιούμενες εκτιμήσεις κινδύνου, την υποχρεωτική καταχώριση, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και γεωπερίφραξη για όλες τις κατηγορίες δρόνων, καθώς και την υποχρέωση των χειριστών αποστολών ασφάλειας και επιθεώρησης να κατέχουν άδεια ασφάλειας και να καταρτίζονται σχετικώς·

23.  επισημαίνει ότι, ως γνωστόν, πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην ΕΕ ξεκίνησαν με μικροαδικήματα και στη συνέχεια κατηχήθηκαν στον βίαιο εξτρεμισμό κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους· προτρέπει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη διασφαλίσουν ότι τα συστήματα ποινικού δικαίου τους τιμωρούν καταλλήλως τους εγκληματίες και αφήνουν περιθώριο για την προσεκτική εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής προτού εγκριθεί η πρόωρη αποφυλάκιση· τονίζει ότι οι ποινές φυλάκισης θα πρέπει να συμβάλλουν στην αναμόρφωση, στην επανένταξη και στην πρόληψη της υποτροπής, αντί να υποδαυλίζουν τον βίαιο εξτρεμισμό·

24.  υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά τις εφοδιαστικές ικανότητες και την παράνομη διακίνηση όπλων, οι οποίες καθιστούν ενδεχομένως δυνατές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας·

25.  επισημαίνει την αύξηση των κυβερνοαπειλών και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους στους δημόσιους φορείς τους που εμπλέκονται σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, και μεταξύ άλλων όλα τα τεχνικά, χρηματοδοτικά, εκπαιδευτικά και νομικά μέσα που απαιτούνται για την αυτοπροστασία τους, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, από βίαιους εξτρεμιστές·

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό

Δομές για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης

27.  ζητεί να δημιουργηθεί, ως διάδοχος του δικτύου της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, ενωσιακό «κέντρο αριστείας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης», το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στην Επιτροπή και θα διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· πιστεύει ότι στα καθήκοντά του θα πρέπει να συγκαταλέγονται ο συντονισμός, η διευκόλυνση της συνεργασίας και η ανταλλαγή γνώσεων, εμβληματικών έργων και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών (με την ενσωμάτωση δομών που ανήκαν στο δίκτυο της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και στο ευρωπαϊκό δίκτυο στρατηγικής επικοινωνίας), καθώς και ο διάλογος με θρησκευτικούς ηγέτες ή θρησκευτικές κοινότητες και με πανεπιστημιακούς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε θέματα ΤΠ· επισημαίνει ότι οι δραστηριότητές του θα πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάρτιση διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των εισαγγελέων, επίσης μέσω της σύναψης εταιρικών σχέσεων με υψηλής στρατηγικής σημασίας τρίτες χώρες· κρίνει ότι το κέντρο αυτό θα πρέπει επιπλέον να καταρτίσει επιστημονικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των έργων, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν οι σχετικές πολιτικές, εφόσον απαιτείται·

28.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά με την αποριζοσπαστικοποίηση, η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη επισκόπηση των ενωσιακά χρηματοδοτούμενων μέτρων, και ότι δεν χρησιμοποιούνται ούτε δείκτες ούτε στόχοι για τα ενωσιακά κονδύλια, ώστε να εκτιμάται κατά πόσον είναι επιτυχής η προσέγγιση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προορίζεται επαρκής χρηματοδότηση αποκλειστικά για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, ώστε να εξορθολογιστούν τα κονδύλια που είναι αυτή τη στιγμή κατακερματισμένα σε διάφορα ταμεία και προγράμματα, και να καταστεί δυνατή η βελτίωση του συντονισμού και της ορατότητας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους βάσει κριτηρίων που θα μπορούσε να αναπτύξει το κέντρο αριστείας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·

29.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τις κοινότητες και τους εταίρους τοπικού επιπέδου που συμμετέχουν στη δημιουργία και την υλοποίηση προγραμμάτων με βάση τις εν λόγω στρατηγικές, και ζητεί η προσέγγιση να είναι διυπηρεσιακή· τονίζει ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες· τονίζει επιπλέον ότι το κέντρο αριστείας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα μπορούσε να αναπτύξει αντικειμενικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι θα επιτρέψουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χαρτογραφήσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες της ριζοσπαστικοποίησης και να προσαρμόσουν καλύτερα τα προγράμματα στη συγκεκριμένη περιοχή·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση ολιστικά και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς δημόσιας διοίκησης, και να συμπληρώσουν τις προσεγγίσεις ασφαλείας με στρατηγικές για την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ένταξη και με μακρόπνοες πολιτικές και επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν εκστρατείες κατά των διακρίσεων·

31.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στις στοχευόμενες περιφέρειες, χώρες και κοινότητες, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους και να προσδιοριστούν τομείς όπου οι οργανώσεις γυναικών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στη ριζοσπαστικοποίηση·

32.  ζητεί να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό βραβείο για την ανθεκτικότητα, το οποίο θα απονέμει ετησίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε στενή διαβούλευση με το κέντρο αριστείας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, στο καλύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό έργο τοπικού επιπέδου στην ΕΕ, ώστε να προωθείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η κοινωνική συμμετοχή, με πλήρη σεβασμό προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών έναντι της ριζοσπαστικοποίησης·

33.  καλεί τη Eurojust να συνεχίσει το έργο της στον τομέα της παρακολούθησης της νομολογίας στα κράτη μέλη σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της δίωξης και της κράτησης, και να υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης των καταδικαστικών αποφάσεων στον τομέα της τρομοκρατίας (TCM)· καλεί, για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στη Eurojust όλες τις πληροφορίες που αφορούν διώξεις και καταδίκες για τρομοκρατικά εγκλήματα που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη·

Θρησκευτικός εξτρεμισμός

34.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εγγυώνται την ελευθερία της θρησκείας και το δικαίωμα ελεύθερης άσκησής της, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και επίσης, ιδίως στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνουν και να ανέχονται μόνο θρησκευτικές πρακτικές που εναρμονίζονται πλήρως με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισχύουσα νομοθεσία των κρατών μελών· επικροτεί τις πρωτοβουλίες θρησκευτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την καταπολέμηση της επικίνδυνης επιχειρηματολογίας εντός των κοινοτήτων αυτών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός διάλογος και η συνεργασία με τις θρησκευτικές κοινότητες και τις τοπικές αρχές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·

35.    καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν εκ των προτέρων ελέγχους των ιερέων και να εγγράφουν συστηματικά κήρυκες του μίσους σε μαύρη λίστα, κατά περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ενωσιακό κατάλογο επιτήρησης, για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους ριζοσπαστικούς ιερείς, εντός του πεδίου εφαρμογής που επιτρέπει η νομοθεσία· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινές αντιλήψεις και να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων θα μπορούσαν να ελέγχονται οι εν λόγω ιερείς·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους ιερείς της ΕΕ, με διαφανή έλεγχο και διαπίστευση μόνο εκείνων των προγραμμάτων θεολογικής εκπαίδευσης που σέβονται πλήρως τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την ουδετερότητα και τον δημοκρατικό και κοσμικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών χωρών, και με ανάκληση των αδειών διδασκαλίας σε περιπτώσεις μη τήρησης των ανωτέρω·

Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των εξτρεμιστικών ομάδων

37.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απόφαση-πλαίσιο σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, βάσει της οποίας η υποκίνηση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης ή εγκλήματος μίσους αποτελεί ποινικό αδίκημα, ούτως ώστε να αποκλειστούν οι κήρυκες του μίσους από τις δημόσιες δραστηριότητες με κάθε νομικό μέσο, μεταξύ άλλων και με την άρνηση της θεώρησης ή την απέλαση από το έδαφος της ΕΕ, και να κινηθούν δικαστικές διαδικασίες εναντίον των κηρύκων αυτών και οποιονδήποτε φορέων εξτρεμιστικού και τρομοκρατικού προσηλυτισμού·

38.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να κλείσουν τόπους λατρείας και να απαγορεύσουν συλλόγους που δεν συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και που υποκινούν τρομοκρατικά εγκλήματα, μίσος, διακρίσεις ή βία·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς να εξασφαλίσουν ότι τόποι λατρείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα θεολογικής εκπαίδευσης, φιλανθρωπικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι παρόμοιοι φορείς παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση και τη κατανομή των κεφαλαίων τους, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, καθώς και πώς θα μπορούσαν οι αρμόδιες αρχές να καταγράφουν και να αναλύουν, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στην ΕΕ, στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτές τις οντότητες, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ή βάσιμες υπόνοιες ότι συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη χρηματοδότηση από τρίτες χώρες που αντιτίθενται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεσα νομική δράση για την απαγόρευση και την εξάλειψη στο έδαφός τους, στο μέτρο του δυνατού, όλης της έντυπης και διαδικτυακής προπαγάνδας που ρητά υποκινεί τον βίαιο εξτρεμισμό και τις τρομοκρατικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παράγεται ή διαδίδεται από ομάδες και άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ ή τον ΟΗΕ· ζητεί να αφαιρεθεί η εν λόγω προπαγάνδα από καταστήματα στο διαδικτυακές πλατφόρμες στο πλαίσιο των αναφορών της μονάδας IRU της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί από άποψη ανθρωπίνων πόρων και δυνατοτήτων, αν κριθεί απαραίτητο· ζητεί να καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να παρακολουθούνται ή/και να εντοπίζονται οι πηγές της σχετικής προπαγάνδας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα εναντίον δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών που διαδίδουν τη βία και τη ρητορική μίσους και υποκινούν την τρομοκρατία, σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και ταχέως την οδηγία, ώστε να εξασφαλίσουν ότι το άρθρο 6 σχετικά με την πρόληψη της υποκίνησης βίας και μίσους ισχύει σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ανάλυση νομοθετικών αλλαγών που δύναται να υποστεί η οδηγία, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της φραγής τέτοιων καναλιών που εκπέμπουν από τρίτες χώρες·

Εκπαίδευση

42.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι τα εκπαιδευτικοί ιδρύματα παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ελέγχους των προγραμμάτων σπουδών, τακτικές επιθεωρήσεις και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

43.  πιστεύει ότι η εκπαίδευση ως διαδικασία για την ανακάλυψη, διερεύνηση, ανάπτυξη και αντιμετώπιση της Ιστορίας, των πολιτισμών, των κουλτουρών, των ιδεολογιών και των θρησκειών πρέπει να καταστεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο εργαλείο για την καταπολέμηση όλων των διαδικασιών εξτρεμιστικής βίας και βίαιης ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διδάσκεται η αποφυγή των διακρίσεων και ο σεβασμός των πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων, καθώς και να προωθείται η κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο ειδικές (για ευάλωτες ομάδες) όσο και μη ειδικές (σε γενικό επίπεδο)· πιστεύει ότι οι εκδηλώσεις σε σχολεία, στις οποίες θα συμμετέχουν θύματα, επιστρέφοντες και οι οικογένειές τους και άτομα που έχουν ξεπεράσει τη ριζοσπαστικοποίηση, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· ενθαρρύνει την κατάρτιση σε θέματα ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών που ενδέχεται να έρχονται σε επαφή με παιδιά που επιστρέφουν· σημειώνει ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα συχνά επιτυγχάνονται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, αμφισβητώντας τα βασικά μηνύματα των τρομοκρατικών ομάδων με αντεπιχειρήματα·

45.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, καθώς και τη χρήση του Διαδικτύου, στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να δοθούν στους νέους πολίτες τα εργαλεία ώστε να κατανοούν και να αξιολογούν τις συχνά μη φιλτραρισμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο υπεύθυνα, ώστε να αποφεύγουν πιθανούς κινδύνους ριζοσπαστικοποίησης·

46.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τα σχολεία με σκοπό την αντιμετώπιση της πιθανής ριζοσπαστικοποίησης των μαθητών και να αναπτύξουν απλές και σαφείς διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν οι αρχές προστασίας των παιδιών και οι κοινωνικές υπηρεσίες, σε καλύτερη συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις οικείες μονάδες των αρχών επιβολής του νόμου και τους φορείς δικαιοσύνης στη διαδικασία της αντιμετώπισης των σοβαρότερων περιπτώσεων ριζοσπαστικοποίησης·

Διαδίκτυο

47.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση και η συστηματική, ταχεία, διαρκής και πλήρης αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο, βάσει σαφών νομικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων διασφάλισης, και αξιολόγησης από άνθρωπο· επισημαίνει περαιτέρω την ανάγκη να αποτραπεί η επαναναφόρτωση περιεχομένου που έχει ήδη αφαιρεθεί· επιδοκιμάζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να το αφαιρούν πλήρως· καλεί τους συννομοθέτες να εργαστούν άμεσα επί της πρότασης αυτής· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα σε περίπτωση που καθυστερήσει η έγκριση νομοθεσίας·

48.  θεωρεί ότι η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφές και στατιστικές σχετικά με το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε και τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκε, πόσες προβολές είχε πριν από την αφαίρεση, για πόσο διάστημα παρέμεινε το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο πριν από την αφαίρεση και το αν διεγράφη ή όχι ο λογαριασμός που σχετίζεται με το παράνομο περιεχόμενο και πότε· τονίζει ότι απαιτείται η δέουσα διαφάνεια προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον οι κρατικές αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά τη διερεύνηση και τη δίωξη των αδικημάτων όταν υποβάλλεται αναφορά για παράνομο περιεχόμενο·

49.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του Παγκόσμιου Διαδικτυακού Φόρουμ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (GIFCT) και καλεί τις ιδρυτικές εταιρείες του GIFCT να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την κοινή βάση ψηφιακών αποτυπωμάτων περιεχομένου του κλάδου, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή γνώσεων με μικρότερες εταιρείες τεχνολογίας· καλεί τις τεχνολογικές εταιρείες να ενισχύσουν τις προσπάθειες και τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μεθόδων για την ταχεία αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου, χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία του λόγου·

50.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της μονάδας ΕΕ IRU της Europol· καλεί κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει μια ειδική μονάδα υπεύθυνη για την αναφορά παράνομου περιεχομένου, η οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί με την μονάδα IRU της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της IRU της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθούν και να συντονιστούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την παρακολούθηση, επισήμανση και διαγραφή τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο· πιστεύει, επιπλέον, ότι είναι ζωτικής σημασίας η συλλογή πληροφοριών, σε επίπεδο Europol, σχετικά με το διαδικτυακό τρομοκρατικό περιεχόμενο και τους λογαριασμούς που έχουν διαγραφεί, ώστε να μην είναι δυνατή η εκ νέου αναφόρτωση και να διευκολύνεται η ανάλυση και οι ποινικές έρευνες·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια διαδικτυακή ευρωπαϊκή πλατφόρμα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για να επισημαίνουν τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, και ζητεί από τις εταιρείες να έχουν επαρκή ικανότητα να λαμβάνουν, να εξετάζουν, να επεξεργάζονται και να ανταποκρίνονται σε επισημασμένο περιεχόμενο·

52.  ζητεί να υπάρχει αποτελεσματική προσέγγιση εταιρικής σχέσης μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, της βιομηχανίας ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων (IHP), των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για την ανάπτυξη και τη διάδοση αποτελεσματικών αντεπιχειρημάτων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με τη συμμετοχή θυμάτων και πρώην βίαιων εξτρεμιστών, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι μηχανές αναζήτησης τοποθετούν τα αντεπιχειρήματα σε εμφανή σημεία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αντεπιχειρημάτων και άλλων στρατηγικών εργαλείων επικοινωνίας·

Φυλακές

53.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι επικρατούν ασφαλείς συνθήκες στις φυλακές τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό, και να δημιουργήσουν ειδικές διαδικασίες και δείκτες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των ριζοσπαστικοποιημένων κρατουμένων, προκειμένου να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση άλλων κρατουμένων, καθώς και να λάβουν μέτρα στοχευμένης παρακολούθησης και στοχευμένης απεμπλοκής, και να μεριμνήσουν για την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών·

54.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα του προσωπικού στις φυλακές και να τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς πόρους, στοχοθετημένη κατάρτιση και εποπτεία στις σωφρονιστικές αρχές σε όλα τα επίπεδα και ιδίως στο προσωπικό πρώτης γραμμής που εργάζεται στενά με ανήλικους παραβάτες και ριζοσπαστικοποιημένους κρατούμενους· τονίζει ειδικότερα ότι το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισμένο ώστε να εντοπίζει έγκαιρα ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε απολογισμό των κύκλων κατάρτισης που αναπτύχθηκαν με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ από τη Συνομοσπονδία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (CEP), την EuroPris και το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Σωφρονιστικών Υπαλλήλων (ΕΡΤΑ)· ζητεί περαιτέρω συνεισφορά της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η κατάρτιση των σωφρονιστικών υπαλλήλων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη ριζοσπαστικοποίηση και τις πιθανές τρομοκρατικές απειλές·

55.  τονίζει ότι οι σωφρονιστικές αρχές πρέπει να αναπτύσσουν συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των ριζοσπαστικοποιημένων κρατουμένων ανάλογα με τον βαθμό ριζοσπαστικοποίησής τους, καθώς και για την υποχρεωτική αξιολόγησή τους πριν από την αποφυλάκιση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων που προκαλούν οι ριζοσπαστικοποιημένοι κρατούμενοι, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι κρατούμενοι που έχουν χαρακτηρισθεί ως οι πλέον επικίνδυνοι πρέπει να επισημαίνονται στις δικαστικές αρχές ή/και στις εθνικές και εξωτερικές αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με αποτελεσματικές απαιτήσεις για την περίοδο μετά την υπό όρους αποφυλάκιση των ατόμων που ενδέχεται να απειλήσουν τη δημόσια ασφάλεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους ριζοσπαστικοποιημένους κρατούμενους και την παρακολούθησή τους, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, όπως η θέσπιση διαδικασιών συλλογής πληροφοριών στις φυλακές· τονίζει ότι ο διορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στο σωφρονιστικό σύστημα μπορεί να είναι χρήσιμος·

56.  τονίζει ότι οι ποινές φυλάκισης θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποκατάσταση και την επανένταξη, αντί να υποδαυλίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή πολυτομεακά προγράμματα απεμπλοκής στις φυλακές· πιστεύει ότι τα μέτρα επανένταξης πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της φυλάκισης, ώστε να υπάρξει προετοιμασία για την απελευθέρωση αυτών των κρατουμένων· θεωρεί ότι το ενωσιακό κέντρο αριστείας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα μπορούσε να προβεί σε παρακολούθηση των σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και κατά τη μεταβατική περίοδο μετά την αποφυλάκιση·

57.  τονίζει ότι οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, ο συνωστισμός και η κακή μεταχείριση είναι αντιπαραγωγικά όσον αφορά τον στόχο της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού· επισημαίνει ότι για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διαφοροποιημένοι κανόνες κράτησης ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν οι φυλακισμένοι· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι κάθε ειδικό πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένη ομάδα κρατουμένων πρέπει να σέβεται τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίδιες διεθνείς υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε κρατούμενο·

58.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών από όλα τα κράτη μέλη·

59.  εφιστά την προσοχή στις διάφορες μορφές παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων στις φυλακές, ιδίως στην εμπορία κινητών τηλεφώνων, η οποία επιτρέπει στους φυλακισμένους κρατουμένους να παραμείνουν σε επαφή με εξωτερικά δίκτυα τρομοκρατών·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πραγματικούς ιερείς, καθότι αυτό περιορίζει τον κίνδυνο αυτοοργάνωσης ριζοσπαστικών θρησκευτικών πυρήνων· προτείνει τη θέσπιση ενός συστήματος αδειών βασισμένων σε ελέγχους ιστορικού των ιερέων που έχουν πρόσβαση στις φυλακές, προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση εξτρεμιστικών απόψεων μεταξύ των πληθυσμών υψηλού κινδύνου, και καλεί το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό το θέμα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν τακτικά και να παρακολουθούν τους ιερείς που έχουν πρόσβαση σε φυλακές· ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν οι ιερείς που εργάζονται σε φυλακές να έχουν παρακολουθήσει πρότυπα προγράμματα κατάρτισης, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από τις σωφρονιστικές αρχές των κρατών μελών, επίσης σε συνεργασία με τρίτες χώρες·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Οριζόντια θέματα

61.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και εγκαίρως την υφιστάμενη νομοθεσία, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία στήριξη· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις ελλείψεις στη μεταφορά, την υλοποίηση και την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, και να αξιοποιήσει τις εξουσίες της για να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία·

62.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό, λογισμικό, συστήματα ασφαλείας και ειδικευμένο προσωπικό, ούτως ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και οι μηχανισμοί συνεργασίας· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό που έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτό έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτιση, όσον αφορά τα δεδομένα·

63.  επισημαίνει τον ανεπαρκή χαρακτήρα της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας που διεξάγεται από τους δημόσιους οργανισμούς· ζητεί να καθοριστούν με πιο προορατικό τρόπο οι ανάγκες (δηλαδή να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών τεχνολογιών επιβολής του νόμου (ΕΝLETS) το οποίο ορίζει τις τεχνολογικές ανάγκες στον τομέα της επιβολής του νόμου)· ζητεί να στηριχθούν δοκιμαστικά σχέδια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αλυσίδων συστοιχιών (εμβάσματα)· ζητεί να συμμετέχουν ενεργά οι οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Europol και η CEPOL, σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώνουν τακτικά ασκήσεις πρόβλεψης που θα εξετάζουν σενάρια μελλοντικών απειλών· στηρίζει τη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση από την Επιτροπή για τη δημιουργία εκσυγχρονισμένων βάσεων δεδομένων και την παροχή επικαιροποιημένου τεχνικού εξοπλισμού και κατάρτισης για το προσωπικό, και ζητεί να εφαρμοστεί μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στο πλαίσιο αυτό·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές, βελτιώσεις όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων και το νομικό πλαίσιο για μια μελλοντική προσέγγιση της «εξ ορισμού ανταλλαγής πληροφοριών» όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με άλλα κράτη μέλη και συναφείς υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ με βάση τους εφαρμοστέους υποκείμενους νομικούς κανονισμούς που διέπουν κάθε σύστημα πληροφοριών, ανταλλάσσοντας έτσι πληροφορίες κατά κανόνα, και αποφεύγοντας την ανταλλαγή αυτή μόνο σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν τη μη κοινοποίηση των πληροφοριών, δηλαδή όταν η κοινοποίηση των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο τις τρέχουσες έρευνες ή την ασφάλεια ενός ατόμου ή θα ήταν αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα της ασφάλειας του οικείου κράτους μέλους· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων υποχρεώσεων όσον αφορά την εξ ορισμού ανταλλαγή πληροφοριών·

65.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απόφαση 2005/671/ΔΕΥ όσον αφορά την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα, το συντομότερο δυνατόν, με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών· είναι της άποψης ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου άλλων κρατών μελών, χωρίς αναγκαστικά να τους ζητηθεί εκ των προτέρων, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι ώστε να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία θα μπορούσαν να διευκολύνουν τον εντοπισμό, την πρόληψη ή τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων·

66.  επισημαίνει ότι η επιλογή ορισμένων κρατών να μη συμμετέχουν στα μέτρα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ερευνών για την τρομοκρατία, με καταστροφικές συνέπειες· καλεί τα κράτη μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη και να σταθμίσουν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δυνατότητας μη συμμετοχής σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα·

67.  σημειώνει ότι η ύπαρξη επί του παρόντος 28 διαφορετικών νομικών καθεστώτων ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγική στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, η οποία τηρεί τις αρχές του οριοθετημένου σκοπού, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αρμοδίων αρχών και τις ιδιαιτερότητες του τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας μέσω, μεταξύ άλλων μέτρων, της διαχείρισης των νέων μορφών επικοινωνίας, της θέσπισης ισχυρών διασφαλίσεων για την αποθήκευση δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών και για τα ζητήματα πρόσβασης στο πλαίσιο ποινικών ερευνών, των ευκαιριών ψευδωνυμοποίησης, του προσδιορισμού κατηγοριών δεδομένων που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος, της παροχής ειδικά καταρτισμένου και εποπτευόμενου προσωπικού το οποίο θα διαχειρίζεται την πρόσβαση σε δεδομένα ή τη θέσπιση περιοδικών αξιολογήσεων απειλών ως βάση για τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων·

Συστήματα πληροφοριών

68.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή και να ελέγχουν συστηματικά τις σχετικές βάσεις δεδομένων και τα συστήματα πληροφοριών σε πλήρη συμφωνία με τα δικαιώματα πρόσβασής τους που προβλέπονται στις υποκείμενες νομικές βάσεις, και να εισάγουν όλα τα χρήσιμα δεδομένα σε εύθετο χρόνο, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις περί ποιότητας των αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και στις βάσεις δεδομένων τους αναφορτώνονται αυτομάτως και στο μέτρο του δυνατού, μέσω έξυπνων τεχνικών λύσεων, στα εθνικά συστήματα και, κατά περίπτωση, σε συναφείς ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πληροφοριών λόγω του κατακερματισμού μεταξύ περιοχών δικαιοδοσίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των προτύπων της ΕΕ περί ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων·

70.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν στο μέτρο του δυνατού όλες τις κατηγορίες συνδέσμων και να εφαρμόζουν όλους τους συνδυασμούς αναζήτησης που παρέχει το SIS, καθώς και να διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα στελέχωσης και επαρκή τεχνική υποστήριξη για τα τμήματα SIRENE·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II), το οποίο απαιτεί από τις αρχές επιβολής του νόμου να καταχωρίζουν επίσης τους ελέγχους που διενεργούνται σε έναν στόχο καταχωρισμένο στο SIS II και καθιερώνει έναν ενιαίο τρόπο χρήσης του SIS II όσον αφορά την τρομοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα αναφορτώνονται σταθερά και συστηματικά στα ευρωπαϊκά συστήματα και τις πλατφόρμες, ιδίως στην περίπτωση των καταχωρίσεων δυνάμει του άρθρου 36 του κανονισμού SIS II, και συγχρονίζονται, εφόσον είναι δυνατόν, με την εφαρμογή συνεκτικής προσέγγισης ανταλλαγής πληροφοριών σε τρία επίπεδα, με τη βέλτιστη και συνεκτική χρήση των δεδομένων του SIS και της Europol· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον νέο τύπο καταχώρισης, δηλαδή ενός «ελέγχου έρευνας» βάσει του άρθρου 36 του κανονισμού SIS II, καθώς και τη νέα υποχρέωση άμεσης απάντησης από το τμήμα SIRENE σε περίπτωση συναγερμού συνδεόμενου με την τρομοκρατία· καλεί επίσης την Επιτροπή να καθορίσει, με την ενεργό συμμετοχή και συμφωνία των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, ορθές πρακτικές όσον αφορά τις διαδικασίες με τις οποίες δίνεται συνέχεια στις θετικές απαντήσεις σχετικά με πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις ή δραστηριότητες συνδεόμενες με την τρομοκρατία δυνάμει του άρθρου 36·

72.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών σε συνέχεια θετικών απαντήσεων, ο οποίος να επιτρέπει σε όλα ή τουλάχιστον στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ενημερώνονται για τις θετικές απαντήσεις που προκύπτουν από τις κινήσεις προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία· υπογραμμίζει την ανάγκη για χαρτογράφηση των ταξιδιών των ξένων τρομοκρατών μαχητών, των επιστρεφόντων και των ατόμων που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες με βάση τις θετικές απαντήσεις στο SIS, προκειμένου να σχηματιστεί σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα η οποία να αποτελέσει τη βάση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων·

73.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιος περιπτώσεις οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών θα εξακολουθούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα σχετικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, και ιδίως στο SIS δυνάμει του αναθεωρημένου νομικού καθεστώτος του, προκειμένου να αποφευχθούν νέα κενά όσον αφορά την ασφάλεια και την ανταλλαγή πληροφοριών·

74.  επικροτεί την ανάπτυξη ενός κεντρικού αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS) στο πλαίσιο του SIS, το οποίο θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο SIS βάσει δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων· ζητεί να εφαρμοστεί σταδιακά το εν λόγω σύστημα έως το 2019· καλεί επιτακτικά όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμέσως τη λειτουργική δυνατότητα AFIS του SIS· επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η νομική βάση του SIS II επιτρέπει την αποθήκευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αυτά τα βιομετρικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός προσώπου αφότου ελεγχθεί το όνομα ή η ημερομηνία γέννησής του· πιστεύει ότι η αναγνώριση με βάση μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα θα επιφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αντιτρομοκρατικές αρχές τους έχουν πρόσβαση στο VIS, και ζητεί η διαδικασία για την εν λόγω πρόσβαση να γίνει πιο απλή·

76.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο θα εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς υποχρέωση θεώρησης·

77.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS που να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών·

78.  ζητεί η ενωσιακή οδηγία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) να καλύπτει τα ιδιωτικά αεροσκάφη, και οι αερομεταφορείς να υποχρεούνται να συλλέγουν δεδομένα PNR· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαδικασίες ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί σε αεροδρόμια και σε μικρότερους αερολιμένες σε όλα τα κράτη μέλη·

79.  καλεί επιτακτικά όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία PNR χωρίς καθυστέρηση, και καλεί την Επιτροπή να κινήσει γρήγορα διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν προβεί ακόμη στην πλήρη εφαρμογή της οδηγίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασυνδέσουν τις ΜΣΕ τους προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων PNR· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τεχνολογικές λύσεις για να καταστεί η ανταλλαγή δεδομένων PNR και η ενσωμάτωσή τους σε διάφορα συστήματα λιγότερο χρονοβόρα και απαιτητική ως προς τους ανθρώπινους πόρους, με την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας αιτήσεων από μία ΜΣΕ σε άλλη· προτρέπει, ως εκ τούτου, προγράμματα όπως το ISF, υπό την αιγίδα των Κάτω Χωρών, να αναπτύξουν το δίκτυο PIU.net βάσει του υφιστάμενου δικτύου FIU.net· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Europol, να στηρίξει την κατάρτιση κοινών κανόνων στόχευσης και εκτιμήσεων κινδύνου προς εφαρμογή στα κράτη μέλη·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις ΜΣΕ τους πολυτομεακές μονάδες, με τη συμπερίληψη σε αυτές προσωπικού από τις τελωνειακές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις υπηρεσίες πληροφοριών, ούτως ώστε να βελτιώνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών·

81.  σημειώνει ότι η προθεσμία για την εφαρμογή των αποφάσεων Prüm[18] της 23ης Ιουνίου 2008 έληξε στις 26 Αυγούστου 2011 και ότι ακόμη και τώρα δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως όλα τα κράτη μέλη τις αποφάσεις· καλεί, ως εκ τούτου, τα εν λόγω κράτη μέλη να εκπληρώσουν επιτέλους τις υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της ΕΕ και να εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις Prüm και να ενισχύσουν το δίκτυο Prüm με την επικαιροποίηση των εθνικών τους συστημάτων επεξεργασίας ώστε να προσαρμοστούν στη σύγχρονη τεχνολογία των πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν τις αποφάσεις Prüm του 2008 με σκοπό την αποδοτικότερη σύνδεση των εθνικών συστημάτων·

Διαλειτουργικότητα

82.  επικροτεί τις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες και την πιθανή προστιθέμενη αξία των πρόσθετων συστημάτων πληροφοριών που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο μέλλον και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα συμβάλλει στη συγκέντρωση των σχετικών και αναγκαίων πληροφοριών· τονίζει ότι η λύση αυτή πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των νόμιμων αναγκών για έγκαιρη, αποτελεσματική και ουσιαστική ενημέρωση των αρχών σε πλήρη συμφωνία με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν και του οριοθετημένου σκοπού βάσει των υποκείμενων νομικών βάσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα·

83.  τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων που θα επιτρέπει την αναζήτηση βιομετρικών δεδομένων σε διάφορα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, ώστε να συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας και να αποτρέπει τη χρήση πολλαπλών ταυτοτήτων· τονίζει την ανάγκη να τροφοδοτούνται οι συναφείς βάσεις δεδομένων με βιομετρικά δεδομένα· τονίζει επίσης την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ικανότητας να αναγνωρίζεται η αθέμιτη χρήση πραγματικών, μερικώς παραποιημένων ή πλήρως παραποιημένων εγγράφων που χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση·

84.  ζητεί επιτακτικά να ξεκινήσει αμέσως η περαιτέρω εξέλιξη του ενιαίου μορφότυπου μηνυμάτων, με τη στενή συμμετοχή του eu-LISA, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρότυπο θα καλύπτει τις ανάγκες των μελλοντικών διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ και ότι θα μπορεί να αποτελεί μέρος των συντονισμένων εργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

85.  ζητεί να καθιερωθεί σε ενωσιακό επίπεδο η οριοθέτηση των εναρμονισμένων ελάχιστων προτύπων ποιότητας δεδομένων για την εισαγωγή δεδομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια του ενωσιακού κεκτημένου για την προστασία των δεδομένων, και να εφαρμόζεται στα συστήματα ΤΠ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα των δεδομένων που περιέχουν· καλεί επιτακτικά τον eu-LISA να θεσπίσει κοινούς δείκτες και ελέγχους και να αναπτύξει ικανότητα κεντρικής παρακολούθησης της ποιότητας δεδομένων για όλα τα συστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του· συνιστά επιπλέον, όταν ο eu-LISA επισημαίνει παρατυπίες στις εκθέσεις ποιότητας προς τα κράτη μέλη, το οικείο κράτος μέλος να υποχρεούται να διορθώσει τα δεδομένα ή να δικαιολογήσει την απουσία διόρθωσης·

86.  επικρίνει την έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης και στελέχωσης του eu-LISA, δεδομένου ότι τα καθήκοντά του αυξάνονται διαρκώς· ζητεί να ενισχυθεί ο eu-LISA με πρόσθετη ικανότητα και πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για την αποδοτική εκτέλεση των νέων καθηκόντων του, και αυτό να αποτυπώνεται στο νέο ΠΔΠ·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εντός και μεταξύ των κρατών μελών

87.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να δημιουργήσουν εθνικά «κέντρα συγχώνευσης» για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ή ομάδες συντονισμού, καθώς και συντονισμένες βάσεις δεδομένων, ούτως ώστε να συγκεντρώνουν και να διευκολύνουν την έρευνα, την ταυτοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για την τρομοκρατία από όλες τις σχετικές εθνικές αρχές· θεωρεί, περαιτέρω, ότι μια προορατική τοπική και, κατά περίπτωση, περιφερειακή πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική ασφάλειας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, όπως η βελγική «Lokale integrale veiligheidscellen», οι οποίες περιλαμβάνουν ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως κοινωνικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο, στη συζήτηση για όλες τις ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης, και με κοινό επαγγελματικό απόρρητο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο να μπορούν επίσης να συμβάλλουν·

88.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα διαφυλάσσουν τον απαραίτητο διαχωρισμό μεταξύ των εργασιών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εργασιών των υπηρεσιών πληροφοριών και τις απαιτούμενες αρχές σχετικά με την κυριότητα και την προστασία της πηγής των πληροφοριών και τις αρχές που σχετίζονται με το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών·

89.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές ενισχύοντας τη συνεργασία στη βάση υποθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εισαγγελέων και των υπηρεσιών πληροφοριών σε ποινικές έρευνες που σχετίζονται με την τρομοκρατία·

90.  προτείνει τα κράτη μέλη να υποδεικνύουν στις κατευθυντήριες γραμμές ή μέσω νομοθετικών ενεργειών πότε επιτρέπεται να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους φορείς της ΕΕ, και πιστεύει ότι η ευθυγράμμιση των εθνικών προτύπων επί του θέματος θα συνέβαλλε στο να δοθεί ενιαία ενωσιακή απάντηση στο ερώτημα του πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες αυτές·

91.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι κάθε νομική ή πολιτική αξιολόγηση, έλεγχος, διαδικασία ή αγωγή που παρέχει πληροφοριακά στοιχεία με ειδικό βαθμό προστασίας το κάνει διατηρώντας έναν συγκεκριμένο βαθμό προστασίας της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πηγών πληροφοριών και των υπαλλήλων ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι εργασίες και η ασφάλεια των πηγών, των πληροφοριοδοτών και των υπαλλήλων των υπηρεσιών πληροφοριών·

92.  ζητεί τη δημιουργία κοινής Ακαδημίας Πληροφοριών της ΕΕ με κοινά πρότυπα, ώστε να συνδυάζονται οι πόροι και να αναπτύσσονται συνέργειες, εμπιστοσύνη και μια κοινή νοοτροπία όσον αφορά τις πληροφορίες·

93.  συνιστά στα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη δυνατότητα βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου σε ενωσιακό επίπεδο, για παράδειγμα με την αποστολή εμπειρογνωμόνων πληροφοριών και προσωπικού επιβολής του νόμου στις συνεδριάσεις της κοινής ομάδας συνδέσμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (CTJLT) στη Europol· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την υποστήριξη στην CTJLT, μεταξύ άλλων με επαρκή χρηματοδότηση·

94.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τη συνεργασία μέσω της ομάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να την ενισχύσουν περαιτέρω ως κοινή πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών και να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής της αντιτρομοκρατικής ομάδας που αποσκοπεί στο να αυξήσει την προβολή και τη διαφάνεια και να ομιλεί δημόσια για τις σχέσεις μεταξύ της αντιτρομοκρατικής ομάδας και των σχετικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και να εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

95.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προγραμματίζουν τακτικές συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων μεταξύ δικαστών και εκπροσώπων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο κατάστασης, έρευνας ή τεχνικών πτυχών στον αντιτρομοκρατικό τομέα, ώστε να μπορούν οι δικαστικοί λειτουργοί να έχουν πλήρη εικόνα σχετικά με τη δικαιοδοσία τους και την περαιτέρω κατάρτισή τους·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την αμοιβαία διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με από κοινού εκτίμηση απειλών, με ανάλυση κινδύνου και με περιπολίες·

97.  καλεί τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς να εξακολουθήσουν να παρέχουν επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα και να ενισχύσουν τη μέγιστη αποτελεσματική συνεργασία στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλης κατάρτισης του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να διατηρηθεί μια νοοτροπία εθνικής ασφάλειας που να είναι εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση της απειλής μεσοπρόθεσμα·

98.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (των 27), της 23ης Μαρτίου 2018, στις οποίες εκφράστηκε η «αποφασιστικότητα να διατηρηθεί μια όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον […] ιδίως [όσον αφορά την] καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος»· πιστεύει ότι είναι καθοριστικό να εξασφαλιστούν η συνέχιση της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit·

99.  αναγνωρίζει τη στενή επαγγελματική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και, κατά περίπτωση, με ξένες αντιτρομοκρατικές αρχές, και ζητεί τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας αυτής μέσω επιχειρησιακών αποστολών, ανάλυσης δεδομένων, ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και κοινοποίησης βέλτιστων πρακτικών·

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τους οργανισμούς της ΕΕ

100.  ζητεί να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων με σκοπό την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και συνεργειών, δεδομένου του αυξανόμενου ρόλου των οργανισμών στον τομέα αυτόν· πιστεύει ότι με τακτικές κοινές συνεδριάσεις όλων των βασικών υπηρεσιών θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω κοινό έργο στον τομέα αυτόν και θα αυξάνονταν οι συνέργειες με τους αξιωματικούς-συνδέσμους τους στις αντιπροσωπείες·

101.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων με ειδίκευση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των αναγκών των κρατών μελών και να επιτραπεί στους οργανισμούς να διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο της εντολής τους·

102.  ζητεί να καταστεί η Europol αληθινός κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών επιβολής του νόμου και συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία αυτή και να αξιολογεί την ανάγκη μιας πιθανής νομοθετικής προσαρμογής·

103.  καλεί την Europol να χρησιμοποιεί πλήρως τα υφιστάμενα δικαιώματά της για πρόσβαση στο SIS, το VIS και το Eurodac, με σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, σεβόμενη ταυτόχρονα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων·

104.  καλεί την Europol να εξασφαλίσει την έγκαιρη διάθεση του QUEST στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα·

105.  ζητεί να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται καταλλήλως η Europol και η Eurojust, δεδομένου ότι τα καθήκοντά τους αυξάνονται διαρκώς και ότι παίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και στη στήριξη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

106.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση των επαφών μεταξύ της Europol και των σχετικών αρχών όσον αφορά τρομοκρατικά εγκλήματα, δεδομένου ότι στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας η ταχύτητα είναι συχνά κρίσιμης σημασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν «επιτόπιες αποστολές» εξειδικευμένου προσωπικού της Europol, καθώς αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη και μειώνει τον διοικητικό φόρτο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στις υπηρεσίες της Europol άμεση πρόσβαση στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών (πέραν του ομοσπονδιακού/κεντρικού επιπέδου)·

107.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις αναγκαίες ασφαλείς εθνικές υποδομές επικοινωνιών στον τομέα της επιβολής του νόμου και να προωθήσουν την άμεση και αποκεντρωμένη συνδεσιμότητα των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη SIENA και το EIS, καθώς αυτό θα ενισχύσει τις αναζητήσεις και τις διασταυρώσεις·

108.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν ενισχυμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, περιλαμβανομένων επιστημόνων δεδομένων και αναλυτών μαζικών δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ανάλυση· ζητεί να ανατεθούν περαιτέρω έργα Ε&Α στη Europol, στο πλαίσιο της εντολής της, που να εστιάζουν στην τυποποίηση και στη διαχείριση μαζικών δεδομένων προς όφελος των κρατών μελών·

109.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τεχνικές λύσεις για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη Europol, ιδιαίτερα με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναφόρτωσης των δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών της Europol προς διασταύρωση, για παράδειγμα με τη χρήση των «φορτωτών δεδομένων» που έχει αναπτύξει η Europol·

110.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διάταξη στο μελλοντικό SIS II που επιτρέπει στην Europol, αν νομικοί ή επιχειρησιακοί λόγοι δεν επιβάλλουν κάτι άλλο, να ενημερώνεται για κάθε νέα καταχώριση ή για οποιαδήποτε θετική απάντηση σχετική με την τρομοκρατία στο SIS· επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να γίνονται έλεγχοι διασταύρωσης και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επιχειρησιακή ή/και θεματική ανάλυση, προκειμένου να χαρτογραφούνται τα μοτίβα ταξιδιωτικής μετακίνησης ή/και να αναλύονται οι πιθανές διασυνδέσεις του/των προσώπου/προσώπων που έχει/έχουν εντοπιστεί· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει γρήγορα αυτή τη νέα δυνατότητα με αυτόματο τρόπο·

111.  καλεί την Europol να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται από τα κράτη μέλη στα σχετικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, καθώς και με την Europol, προκειμένου να εντοπίζονται τα κενά και να προωθείται η ανταλλαγή πληροφοριών·

112.  καλεί την Europol να αναπτύξει το ταχύτερο δυνατό βιομετρική ικανότητα, δεδομένου ότι θα είναι σημαντικό να εντείνουν τα κράτη μέλη την ανταλλαγή βιομετρικών πληροφοριών με την Europol·

113.  τονίζει ότι η υπερσύγχρονη κρυπτογράφηση επικοινωνιών από άκρο σε άκρο αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την εξασφάλιση της νομιμότητας των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων αποκρυπτογράφησης των αρμόδιων αρχών και την τήρηση των προτύπων αποκρυπτογράφησης από τις αρμόδιες αρχές ενόψει της άσκησης νομικών διώξεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Europol αναπτύσσει εργαλεία αποκρυπτογράφησης και εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να καταστεί κόμβος για την αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών που λαμβάνονται νομίμως στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και να υποστηρίζει καλύτερα τα κράτη μέλη· επισημαίνει περαιτέρω ότι η Επιτροπή τροποποίησε τον προϋπολογισμό της Europol για το 2018 με συμπληρωματικό ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσει τις ικανότητές της να αποκρυπτογραφεί τέτοιες πληροφορίες και να αναπτύξει ένα σύνολο εναλλακτικών τεχνικών έρευνας στη διάθεση των κρατών μελών·

114.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Παρισιού της 5ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού μητρώου κατά της τρομοκρατίας στη Eurojust· ζητεί την άμεση δημιουργία του μητρώου αυτού στη Eurojust βάσει της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2017/541, με επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους·

115.  καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέκουν συστηματικά την Eurojust στις αντιτρομοκρατικές έρευνες και διώξεις τους που έχουν διασυνοριακή διάσταση, και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία συντονισμού της Eurojust·

116.  πιστεύει ότι οι επιχειρησιακές συμφωνίες με τρίτες χώρες μπορεί να είναι χρήσιμες για το έργο της Europol, και επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται επί του παρόντος επιχειρησιακές συμφωνίες με οκτώ χώρες από την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής· ζητεί την αναδιαπραγμάτευση των επιχειρησιακών συμφωνιών με ιδιαίτερα στενούς εταίρους, όπως οι χώρες της ΕΖΕΣ·

117.  καλεί τη Eurojust να συνεχίσει να διευρύνει το δίκτυο σημείων επαφής σε τρίτες χώρες, και προτρέπει να αποσπαστούν στη Eurojust περισσότεροι εισαγγελείς-σύνδεσμοι, για παράδειγμα από τα Δυτικά Βαλκάνια·

118.   εκφράζει την ανησυχία του για τα σήματα της Interpol, ιδίως δε τα ερυθρά σήματα που εκδίδονται από ορισμένες τρίτες χώρες που τα χρησιμοποιούν για πολιτικούς σκοπούς εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

119.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση της CEPOL και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και παροχή καινοτόμου κατάρτισης σχετικά με τον κυβερνοχώρο·

120.  καλεί την CEPOL να συνεχίσει να αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης για τους τελικούς χρήστες του SIS, βάσει του εγχειριδίου SIRENE και του Καταλόγου Βέλτιστων Πρακτικών, σχετικά με το θέμα των προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις ή σε δραστηριότητες συνδεόμενες με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των ξένων τρομοκρατών μαχητών, για τους οποίους έχουν εισαχθεί καταχωρίσεις στο SIS·

121.  ζητεί τη συνεχή ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω του INTCEN της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν περαιτέρω την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του INTCEN της ΕΕ και να βελτιστοποιήσουν το έργο του, ούτως ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαία δικαστική συνδρομή

122.  αναμένει τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν περαιτέρω το δικαστικό προσωπικό σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη εφαρμογή της·

123.  ζητεί να αξιοποιούνται οι κοινές ομάδες έρευνας (ΚΟΕ) σε περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης· πιστεύει ότι οι ΚΟΕ ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκλημάτων· ζητεί επιπλέον τη συμμετοχή της Europol και της Eurojust σε αυτές τις ΚΟΕ, καθώς έτσι θα αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι και οι δυνατότητες που παρέχονται από τους οργανισμούς της ΕΕ· ζητεί να παρέχεται βελτιωμένη και εύκολα προσβάσιμη χρηματοδότηση για τις ΚΟΕ αυτές· ζητεί περαιτέρω τη σύσταση ειδικού προγράμματος «Erasmus για αστυνομικούς» για επιτόπου κατάρτιση, κατά προτίμηση για νέους και χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν σε ΚΟΕ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, και να μπορέσουν έτσι εκείνοι που δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη πείρα στη συνεργασία με ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη να αποκτήσουν μεγαλύτερη πείρα και να μάθουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος· παροτρύνει για τη μελλοντική επέκταση του προγράμματος αυτού και σε άλλους λειτουργούς των τομέων της ασφάλειας και του σωφρονισμού·

124.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη και τα εργαλεία που προσφέρουν η Eurojust και το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή πρακτικών και νομικών πληροφοριών και τη στήριξη σε περιπτώσεις αιτήσεων για αμοιβαία δικαστική συνδρομή και αιτήσεων συνδρομής με αμοιβαία αναγνώριση, τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων, τις αποφάσεις για την καλύτερη δικαιοδοσία δίωξης ή τον συντονισμό των δεσμεύσεων και κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων·

125.  καλεί τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και τις πλατφόρμες επικοινωνιών να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις δικαστικές αποφάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης που να υποχρεώνει τις πλατφόρμες επικοινωνίας με παρουσία στην ενωσιακή αγορά να συνεργάζονται όσον αφορά τις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, εφόσον έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επ’ αυτού· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών τους, για παράδειγμα δημιουργώντας ή διευκολύνοντας «κερκόπορτες»·

126.  ζητεί να εγκριθούν ταχέως οι προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό και οδηγία με στόχο τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία· ζητεί οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών να παρέχουν ενιαία σημεία επαφής όσον αφορά αιτήσεις των αρχών επιβολής του νόμου ή των δικαστικών αρχών·

Εξωτερικά σύνορα

127.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε εξοπλισμό ΤΠΕ, που να ανταποκρίνεται στα σχετικά πρότυπα, για όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων, ούτως ώστε να διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι με τη χρήση όλων των συναφών βάσεων δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ορίσει σημείο αναφοράς για τα τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό ΤΠΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τον eu-LISA· θεωρεί ότι οι εργασίες σχετικά με τις προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία βελτίωσης και μερικής εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων πληροφορικής και των εθνικών υποδομών στα σημεία διέλευσης των συνόρων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της στήριξης προς τα κράτη μέλη στη διασφάλιση των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με τον τριπλασιασμό, τουλάχιστον, του προϋπολογισμού του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στο προσεχές ΠΔΠ 2021-2027·

128.  χαιρετίζει την έγκριση των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του EES και του ETIAS, καθώς και της μεταρρύθμισης του SIS· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα εν λόγω μέτρα και, σε συνεργασία με τη Europol, να υποστηρίξουν και να συμβάλουν στον κατάλογο επιτήρησης για το ETIAS και το VIS· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2017/458, ο οποίος προβλέπει συστηματικούς ελέγχους όλων των προσώπων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα και ιδίως τη χρήση της παρέκκλισης για τους συστηματικούς ελέγχους·

129.  καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τη διαχείριση των συνόρων τους με την έννοια του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΟΔΣ)· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση της στρατηγικής του ΟΔΣ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και έτσι να ενισχυθεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων·

130.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής μακράς διάρκειας, μεταξύ άλλων και τα βιομετρικά δεδομένα, όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών στο VIS·

131.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν την πώληση αδειών διαμονής και ιθαγένειας μέσω προγραμμάτων «χρυσής βίζας» και επενδυτικών προγραμμάτων, δεδομένου του υψηλού κινδύνου διαφθοράς, κατάχρησης και αθέμιτης χρήσης του χώρου Σένγκεν για εγκληματικούς σκοπούς· ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει ουσιαστικά και γρήγορα ζητώντας από τα κράτη μέλη όλα τα σχετικά δεδομένα και ελέγχους για να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η ασφάλεια του συστήματος Σένγκεν·

132.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή·

133.  προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τον αναθεωρημένο μηχανισμό αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και στην ουσία να κοινοποιούν περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναστολή της απαλλαγής μιας τρίτης χώρας από την υποχρέωση θεώρησης, για παράδειγμα σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του κινδύνου για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·

134.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια αξιολόγηση των επιλογών και των σχετικών αντικτύπων μιας πιθανής νομοθετικής πρότασης που καθιστά υποχρεωτική για τους τις αεροπορικές εταιρείες και τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, διεθνών λεωφορείων ή τρένων υψηλής ταχύτητας τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης κατά την επιβίβαση των επιβατών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ταυτότητα που αναφέρεται στο εισιτήριο αντιστοιχεί στο δελτίο ταυτότητας ή στο διαβατήριο που έχει στην κατοχή του ο επιβάτης· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα παρέχονται στους μεταφορείς καθήκοντα που αφορούν μόνο τις αστυνομικές αρχές, όπως κατάλληλους ελέγχους ταυτότητας ή επαλήθευση της γνησιότητας των εγγράφων ταυτότητας ή των ταξιδιωτικών εγγράφων·

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA)

135.  καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν την ανάθεση ειδικής εντολής στον EBCGA για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνάδουν με τον επιχειρησιακό του ρόλο, για τους σκοπούς, μεταξύ άλλων, της πρόληψης και ανίχνευσης του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· πιστεύει ότι μια τέτοια εντολή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκείς περιόδους διατήρησης δεδομένων και ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις αποστολές ΚΠΑΑ, την Europol και την Eurojust και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τις αναγκαίες διασφαλίσεις, με τρίτες χώρες·

136.  σημειώνει ότι οι ύποπτοι των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία από τον EBCGA, θα εξαφανιστούν από το σύστημα ανάλυσης μετά από 90 ημέρες και θα είναι πλέον ως άγνωστοι ή νέοι ύποπτοι· ζητεί, ως εκ τούτου, την παράταση της περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται ο EBCGA, τα οποία αφορούν υπόπτους διασυνοριακής εγκληματικότητας και τρομοκρατίας, μέχρι 3 έτη, όπως και η περίοδος διατήρησης που εφαρμόζεται από την Europol και την Eurojust·

137.  θεωρεί σημαντικό για τον EBCGA να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων και συστήματα πληροφοριών, ιδίως στο SIS, αλλά και στο EES, το VIS, στο Eurodac και στο σύστημα πληροφοριών της Europol, όχι μόνο για να βοηθηθεί το έργο των ομάδων διαχείρισης συνόρων αλλά και για σκοπούς ανάλυσης σε σχέση με νέα φαινόμενα στα εξωτερικά σύνορα ή με αλλαγές στις συνοριακές μετακινήσεις ή τους τρόπους λειτουργίας·

138.  καλεί τους συννομοθέτες να καταστήσουν υποχρεωτική για τον EBCGA την ανταλλαγή πληροφοριών επείγουσας φύσης με τα κράτη μέλη·

139.  καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς της ΕΕ όπως η Europol και το INTCEN να διαβιβάζουν τακτικά στο EBCGA στρατηγικές πληροφορίες σχετικά με τα σύνορα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και να διερευνήσουν κατά πόσο η αυτόματη ανταλλαγή με τον EBCGA σημαντικών πληροφοριών (ιστορικού) που προέρχονται από εθνικές έρευνες σχετικά με συμβάντα και παράνομες δραστηριότητες σε σημεία διέλευσης των συνόρων και παράνομης εισόδου/εξόδου, καθώς και η χρήση ευφυών συστημάτων ΤΠΕ, θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία κατά τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κατάστασης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το εργατικό δυναμικό που θα απαιτούσε η ανάλυση δεδομένων· πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την ανάδραση μετά τους ελέγχους ασφαλείας δεύτερης γραμμής, καθώς και τις πληροφορίες για απάτη σχετικά με έγγραφα·

140.  καλεί τον EBCGA να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης και να υλοποιήσει μαθήματα κατάρτισης για συνοριοφύλακες που εστιάζουν στην ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση των οικείων βάσεων δεδομένων και υποστηρίζουν την εφαρμογή κοινών δεικτών κινδύνου·

Πληροφορίες πεδίου μάχης

141.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Europol στη μονάδα επιβολής του νόμου της υπό την ηγεσία των ΗΠΑ «επιχείρηση Gallant Phoenix (OGP)» στην Ιορδανία, όπου επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται από το πεδίο μάχης (και, ει δυνατόν, βοηθά στην ταυτοποίηση των θυμάτων) και τις ανταλλάσσει μέσω καθιερωμένων διαύλων και διαδικασιών με τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών μέσω των εθνικών μονάδων της Europol· ζητεί την πλήρη πρόσβαση της Europol στην OGP·

142.  ενθαρρύνει όλους τους αρμόδιους φορείς να αναπτύξουν προσεγγίσεις που να επιτρέπουν τη διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών πεδίου μάχης, εντός του πεδίου εφαρμογής που επιτρέπεται από τον νόμο και με τις αναγκαίες διασφαλίσεις, όπως η προστασία των πηγών εντός της μη στρατιωτικής σφαίρας, και να εισάγουν τις πληροφορίες αυτές στις σχετικές βάσεις δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες να φθάνουν εγκαίρως στους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· ζητεί επίσης την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών για τους σκοπούς της διερεύνησης και της δίωξης·

Επιχείρηση Sophia

143.  καλεί το Συμβούλιο να επεκτείνει την εντολή της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED, να διευρύνει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις άδηλες αποβιβάσεις, και να συμπεριλάβει ρητά στο πλαίσιο της εντολής του τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

144.  χαιρετίζει τη δημιουργία του δοκιμαστικού σχεδίου μονάδας εγκληματολογικών πληροφοριών στο πλαίσιο της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED, που περιλαμβάνει μέλη των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, του Frontex και της Europol, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους·

145.  καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν διεθνή νομική εντολή για την επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED ώστε να λαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα κατά των σκαφών και των συναφών περιουσιακών στοιχείων ακόμα και εντός των χωρικών υδάτων παράκτιων κρατών, με σύλληψη πληρωμάτων και δέσμευση σκαφών και συναφών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται για διακίνηση ανθρώπων ή παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ αλλά και για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία ή το λαθρεμπόριο πετρελαίου·

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

146.  επιδοκιμάζει τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα μέσα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέσα αυτά έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και λειτουργούν σωστά·

147.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν άμεσα, αποτελεσματικά και πλήρως τα συμπεράσματα της διάσκεψης «No money for terror» που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2018 στο Παρίσι, καθώς και τις συστάσεις της FATF και τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που εγκρίθηκαν από τη FATF, τον Φεβρουάριο του 2012 (τις «αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις τρίτες χώρες στην εφαρμογή των συστάσεων αυτών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

148.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας να το πράξουν και να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο·

149.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεθοδολογία που παρουσίασε η Επιτροπή όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου οι οποίες αποτελούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την εν λόγω μεθοδολογία και ιδίως να καταρτίσει ενωσιακό κατάλογο με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω ανεξάρτητης, αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης, και να διεξαγάγει την εν λόγω αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν·

150.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την παρακολούθηση οργανώσεων που είναι ύποπτες για παράνομη διακίνηση, λαθρεμπόριο, παραποίηση/απομίμηση και πρακτικές απάτης μέσω της ίδρυσης Κοινών Ομάδων Έρευνας με την Europol·

151.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την κλίμακα των παράνομων αγορών καπνού στην ΕΕ, τα έσοδα των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω απάτης σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικύρωσης και εφαρμογής του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού·

152.  χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις εισαγωγές πολιτιστικών αγαθών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία που να προβλέπει ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας για τα αντικείμενα τέχνης και τις αρχαιότητες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, ιδίως από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και χώρες υψηλού κινδύνου, όπως καταγράφονται από την Επιτροπή, καθώς και από οργανώσεις, ομάδες ή άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρομοκρατίας της ΕΕ· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να υποστηριχθεί με τη δημιουργία μιας τυποποιημένης άδειας, χωρίς την οποία η εμπορία των ειδών αυτών θα ήταν παράνομη, και ενός διαβατηρίου για την εξαγωγή κάθε είδους· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο της γνησιότητας των σχετικών εγγράφων· θεωρεί ότι θα πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται συστηματικά από τους εμπόρους τέχνης ολοκληρωμένο μητρώο με τις αρχαιότητες προς πώληση·

153.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο έργων τέχνης και την αποθήκευση αρχαιοτήτων (δηλαδή, τις λεγόμενες «ελεύθερες ζώνες») να δηλώνουν όλες τις ύποπτες συναλλαγές και να επιβάλλουν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που εμπορεύονται και αποθηκεύουν έργα τέχνης και αρχαιότητες, και εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση τέτοιων αγαθών, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, κατά περίπτωση·

154.  επικροτεί τη θέσπιση νέων κανόνων σχετικά με τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων που εισρέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκρέουν από αυτήν[19] και ζητεί την ταχεία εφαρμογή τους· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κατά πόσον η διαδικασία γνωστοποίησης για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο σκοπό και κατά πόσον θα πρέπει να αναθεωρηθεί το κατώτατο όριο για τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα·

155.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με την Europol AP FURTUM και, όπως ζητήθηκε με το ψήφισμα 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να διαθέσουν στις τελωνειακές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και στις εισαγγελίες, ειδικό προσωπικό, όπως και αποτελεσματικά εργαλεία και επαρκή κατάρτιση μέσω της συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) και την Interpol·

156.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους, τη στοχευμένη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών, καθώς και τρόπους εντοπισμού των χρηστών που κινούνται με ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια, εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες, πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης, καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου κατά τις αστυνομικές ή δικαστικές έρευνες· καλεί τα κράτη μέλη να εκδώσουν κανονιστικές ρυθμίσεις για τις άτυπες υπηρεσίες μεταφοράς αξιών, με την επισήμανση ότι σκοπός δεν είναι η δίωξη των παραδοσιακών άτυπων μεταφορών χρημάτων, αλλά των παράνομων διακινήσεων μαύρου χρήματος από το οργανωμένο έγκλημα και από τους τρομοκράτες ή βιομηχανικών/εμπορικών κερδών που προέρχονται από βρώμικο χρήμα· ζητεί να δοθεί έμφαση στα εικονικά νομίσματα και στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, και να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης των κυρώσεων σε όσους καταχρώνται και χρησιμοποιούν αθέμιτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τρομοκρατικούς σκοπούς· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση πιθανών εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διευθύνσεις προορισμού και αποδέκτη, και να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν πλήρως τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όταν οι χρήστες μετατρέπουν τα κρυπτονομίσματα σε πραγματικό νόμισμα·

157.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για υποχρεωτική καταχώρηση και αναγνώριση κατά τη διενέργεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων·

158.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα ρύθμισης εναλλακτικών συστημάτων αποστολής εμβασμάτων, για παράδειγμα, θεσπίζοντας υποχρεωτική καταχώρηση ή καθεστώς αδειοδότησης για τους μεσίτες, καθώς και υποχρέωση σαφούς και ακριβούς τήρησης αρχείων·

159.  ανησυχεί για τις πρόσφατες διαπιστώσεις σχετικά με τις αυξημένες δραστηριότητες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας ως πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[20] μέσω ορισμένων τραπεζικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ· ζητεί τη δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός συστήματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTS) στοχευμένου στις συναλλαγές ατόμων που έχουν διασυνδέσεις με την τρομοκρατία και στη χρηματοδότησή αυτών στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ, το οποίο θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ατομικών ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι αυτό το ενδοευρωπαϊκό σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

160.  ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπόχρεων οντοτήτων, των ΜΧΠ και των αρμόδιων αρχών όσον αφορά τις δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΜΧΠ τους, ανεξαρτήτως τύπου, έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί μεγαλύτερη εναρμόνιση του καθεστώτος και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών ΜΧΠ· χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων[21]· ζητεί καλύτερη και πληρέστερη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ της Europol, της Eurojust και τρίτων χωρών όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου οδηγίας για την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στις οικονομικές πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΜΧΠ·

161.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους στις εθνικές ΜΧΠ· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το άτυπο δίκτυο των ευρωπαϊκών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU.net) και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες του δικτύου αυτού μέσω της Europol, ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες δυσκολίες συνεργασίας, καθώς και να διευκολυνθεί η χειροκίνητη επεξεργασία των διμερών αιτήσεων, με παράλληλη διασφάλιση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ΜΧΠ· πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι αναγκαία η ύπαρξη ΜΧΠ της ΕΕ για να συντονίζει, να βοηθά και να υποστηρίζει τις ΜΧΠ των κρατών μελών σε διασυνοριακές υποθέσεις, εάν η ενίσχυση του δικτύου FIU.net δεν φαίνεται επαρκής·

162.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ανακριτικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα, συγκεκριμένα των υπόχρεων οντοτήτων στο πλαίσιο της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (οδηγία AML/CFT), ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες των διαχωρισμένων και ελλιπών πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω αναφορών ύποπτων συναλλαγών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά φόρουμ για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων και για τη χρήση εικονικού νομίσματος, και συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, εντός ασφαλών διαύλων και με την επιφύλαξη των προτύπων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει εν προκειμένω η Europol·

163.  ζητεί τη διοργάνωση εξειδικευμένων μαθημάτων κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με τις μεθόδους και τις εξελίξεις της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των κρατών μελών να διερευνούν παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών νομισμάτων· τονίζει ότι η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ένα σταθερό επίπεδο ικανοτήτων επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι ώστε να μην υπολείπονται ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία της διενέργειας αξιολογήσεων κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ για τις δραστηριότητες εικονικού νομίσματος, και του συντονισμού των ερευνητικών πρωτοβουλιών ώστε να αξιοποιηθούν τα πορίσματα των αξιολογήσεων αυτών για την ανάπτυξη στρατηγικών για ρυθμιστικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις επιβολής του νόμου βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

164.  τονίζει τη ζωτική σημασία που έχουν οι χρηματοοικονομικές και οι φορολογικές πληροφορίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε διάφορα κράτη μέλη, οι οργανισμοί που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συγκαταλέγονται μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών με τη μικρότερη χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά τους ανθρώπινους και τους χρηματοδοτικούς πόρους τους στον τομέα της έρευνας και επιβολής του νόμου με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης που μπορεί να χρηματοδοτούν εγκληματικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες·

Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (CIP)

165.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2006 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (EPCIP), ιδίως όσον αφορά πιθανά τρωτά σημεία· πιστεύει ότι το EPCIP θα πρέπει να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται·

166.  υπενθυμίζει ότι τα ευαίσθητα δεδομένα και τα συστήματα που βασίζονται σε αυτά αποτελούν επίσης μέρος των υποδομών ζωτικής σημασίας στα κράτη μέλη και, συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλίζονται δεόντως από κυβερνοεπιθέσεις[22]·

167.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την υποστήριξη της προστασίας των δημόσιων χώρων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να καθιερώσουν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εάν είναι απαραίτητο·

168.  προτρέπει τους συννομοθέτες να δημιουργήσουν ένα διάδοχο σχήμα του «ΤΕΑ - Αστυνομική συνεργασία» για την περίοδο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με τουλάχιστον παρόμοια επίπεδα χρηματοδότησης·

169.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης για τις Υποδομές Ζωτικής Σημασίας (CIWIN)·

170.  ζητεί ο καθορισμός των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας που έχουν αντίκτυπο σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να ακολουθεί μια πολυμερή διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα δυνητικά επηρεαζόμενα κράτη μέλη·

171.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά κέντρα διεπιστημονικής αντιμετώπισης κρίσεων για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επίθεσης ή συμβάντος· καλεί τα εν λόγω κέντρα να αξιοποιήσουν τις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων (IPCR), συμβάλλοντας και βασιζόμενα σε τρία βασικά μέσα, δηλαδή το κεντρικό, σε 24ωρη και καθημερινή βάση, σημείο επαφής των IPCR, τη διαδικτυακή πλατφόρμα IPCR και την έκθεση για την ολοκληρωμένη γνώση και ανάλυση των καταστάσεων (ISAA)·

172.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί στη χαρτογράφηση των εθνικών κέντρων αντιμετώπισης κρίσεων ή μηχανισμών αντίδρασης σε κρίσεις·

173.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εκπονεί και να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη με στόχο την αύξηση της προστασίας των δημόσιων χώρων, όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης της για τη στήριξη της προστασίας των δημόσιων χώρων·

174.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/114 προκειμένου: να παρασχεθούν παρόμοιοι κανόνες και διαδικασίες για τους «φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών» όπως στην οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (οδηγία NIS)· να διασφαλιστεί ότι ο προσδιορισμός των υποδομών ζωτικής σημασίας θα διενεργείται βάσει ανάλυσης των συστημάτων που υποστηρίζουν ζωτικές και διασυνοριακές υπηρεσίες, και όχι με τομεακή προσέγγιση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· να επιτρέψει στην Επιτροπή να καθορίσει το υλικό των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ως υποδομές ζωτικής σημασίας· να ληφθούν δεόντως υπόψη οι υφιστάμενες αλληλεξαρτήσεις· να προβλεφθεί για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λειτουργίας υποδομών ζωτικής σημασίας υποχρέωση αναφοράς περιστατικών, διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στα καθορισμένα σημεία επαφής και καθορισμού απαιτήσεων ποιότητας όσον αφορά τα σχέδια συνέχισης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων λειτουργίας, σε περίπτωση συμβάντος ή επίθεσης·

175.  συνιστά να συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας κατά την εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας και ευάλωτων στόχων, επίσης στο πλαίσιο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ο διάλογος δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον σκοπό αυτό, καθώς και η εθνική και τοπική ανθεκτικότητα·

176.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πιστοποίησης για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, με στόχο τον καθορισμό των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορούν να λειτουργούν στο περιβάλλον υποδομών ζωτικής σημασίας·

177.  υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών γραμμών επικοινωνίας σε περίπτωση επίθεσης, ιδίως όσον αφορά τις ομάδες άμεσης αντίδρασης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων και να βελτιωθεί η διαχείριση της κατάστασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο κοινό· προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

178.  ζητεί την ταχεία έγκριση της αναθεώρησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας, της ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ και της ικανότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν διάφορα σενάρια καταστροφών·

179.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των επιλογών και των σχετικών επιπτώσεων για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων που ενοικιάζουν οχήματα, αεροσκάφη και σκάφη·

180.  χαιρετίζει τη διασυνοριακή άσκηση για τη βελτίωση της προστασίας των ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις, με τη συμμετοχή του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2017· σημειώνει ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή με σκοπό τη μέτρηση της ετοιμότητας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων σε περίπτωση που δύο επιθέσεις πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες· ζητεί να διεξαχθούν παρόμοιες ασκήσεις με τη συμμετοχή των κρατών μελών· πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει πλαίσιο στήριξης για την εν λόγω συνεργασία, ιδίως σε τομείς όπως η ιατρική περίθαλψη (το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα), η δημόσια ασφάλεια (η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας) ή τα πρωτόκολλα απολύμανσης, καθώς και ο συντονισμός ειδικών μονάδων επέμβασης από τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας·

181.  ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα της τρομοκρατίας και την εκπόνηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών αντίδρασης, με στόχο την προστασία, την ανθεκτικότητα και την ανταπόκριση σε περίπτωση επίθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των ευάλωτων ατόμων όπως των ατόμων με αναπηρίες και των ανηλίκων· επίσης, ζητεί τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους επηρεάζουν·

Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

182.  παρατηρεί ότι οι τρομοκράτες έχουν πρόσβαση σε εκρηκτικές ύλες, καθώς και σε πρόδρομες ουσίες και μείγματα, παρότι αυτά υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις· ως εκ τούτου, χαιρετίζει την πρόταση του Απριλίου του 2018 για κανονισμό σχετικά με την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών·

183.  ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος αδειών για ειδικευμένους αγοραστές άλλους από το ευρύ κοινό, το οποίο καθιστά υποχρεωτική την καταχώρηση των οικονομικών φορέων στους οποίους επιτρέπεται η νόμιμη παρασκευή, διανομή και πώληση ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα ή που αφορούν μείγματα και ουσίες που τις περιέχουν· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα επιθεώρησης για τον εντοπισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς·

184.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση επιπτώσεων του κανονισμού 98/2013 σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, και ενθαρρύνει τους συννομοθέτες, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού 2018/0103/COD, να αξιολογήσουν την υποχρεωτική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών· καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να ενισχύσουν τις δραστηριότητες επιτήρησης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, καθώς έχουν σαφώς τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τη δημόσια ασφάλεια·

185.  καλεί τις τελωνειακές αρχές, σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και με βάση τις πληροφορίες από την Europol και άλλα συστήματα ανάλυσης δεδομένων, να βελτιώσουν τη στόχευση των παράνομων ηλεκτρονικών αγορών προδρόμων ουσιών εκρηκτικών υλών, με τη διενέργεια ελέγχων, βάσει των πληροφοριών για το φορτίο που έχουν υποβάλει οι έμποροι πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση των εμπορευμάτων από ή προς την ΕΕ και επίσης με χρήση του συστήματος διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων (CRMS)·

186.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με επιχειρήσεις στην προώθηση κατευθυντήριων γραμμών για τις ηλεκτρονικές αγορές όσον αφορά την ασφάλεια των πωλήσεων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, στον περιορισμό της διάθεσης ορισμένων ουσιών μόνο σε επαγγελματίες χρήστες και στην περαιτέρω εξειδίκευση των πολιτικών όσον αφορά τα περιορισμένα προϊόντα, προσδιορίζοντας τα επιτρεπόμενα επίπεδα ποσότητας και καθαρότητας·

187.  ζητεί την ομοιόμορφη χρήση ορισμένων τυποποιημένων συμβάσεων ονοματοδοσίας που θα επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς και τις ηλεκτρονικές αγορές να εντοπίζουν τις απαγορευμένες χημικές ουσίες που δημοσιεύονται στους ιστοτόπους τους· καλεί, συνεπώς, τις ηλεκτρονικές αγορές να ελέγχουν τις καταχωρήσεις έναντι αυτών των τυποποιημένων λέξεων-κλειδιών, ώστε να παρακολουθούνται οι καταχωρήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις·

188.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση κοινών κριτηρίων για τις άδειες, εναρμονίζοντας τους όρους χορήγησης και απόρριψης αιτήσεων και διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών·

Παράνομα όπλα

189.  ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων, προκειμένου να παρακολουθούνται οι πωλήσεις και η χρήση τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και να αποφευχθεί η παράνομη διακίνηση των πυροβόλων όπλων και του σχετικού εξοπλισμού και εργαλείων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ· ζητεί να κλείσουν τα κενά του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, για παράδειγμα με τη λήψη μέτρων για την παύση της κυκλοφορίας των όπλων άσφαιρων φυσιγγίων με δυνατότητα εύκολης μετατροπής, των αεροβόλων όπλων Flobert, των πιστολιών συναγερμού και των παρεμφερών όπλων·

190.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προγράμματα παράδοσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο των παράνομων αγορών πυροβόλων όπλων· ζητεί την αποτελεσματική τιμωρία της παράνομης κατοχής και διακίνησης πυροβόλων όπλων· ζητεί την αυστηρή και επιμελή εφαρμογή από τα κράτη μέλη της κοινής θέσης 2008/944/CFSP του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που θα διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού·

191.  υποστηρίζει την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) για να ληφθούν υπόψη το νέο πλαίσιο ασφάλειας και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και οι εξελίξεις στον σχεδιασμό/τεχνολογία SALW, που επηρεάζουν την ικανότητα αντιμετώπισης της απειλής·

192.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στην έρευνα για τα χρησιμοποιούμενα όπλα, με τη βοήθεια εξειδικευμένων κυκλωμάτων επιβολής του νόμου, για τον εντοπισμό των ατόμων και των δικτύων που εμπλέκονται σε αυτό το είδος λαθρεμπορίας, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των διαφόρων εθνικών βαλλιστικών βάσεων δεδομένων·

193.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού 258/2012 που θεσπίζει κανόνες για τις επιτρεπόμενες εξαγωγές, εισαγωγές και διαμετακόμιση μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με την οποία ο κανονισμός εξακολουθεί να είναι αναγκαίος αλλά η αποτελεσματικότητά του περιορίζεται από την έλλειψη ακρίβειας ορισμένων διατάξεών του και από την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης με άλλα νομοθετικά μέσα της ΕΕ· ενθαρρύνει τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη να συστήσουν ειδικές αστυνομικές ομάδες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, με επαρκή προσωπικό, πραγματογνωσία και εξοπλισμό·

194.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν πιθανούς περιορισμούς στη μεταφορά μαχαιριών χωρίς βάσιμο λόγο, την απαγόρευση ιδιαίτερα επικίνδυνων μαχαιριών, όπως τα μαχαίρια ζόμπι ή οι πεταλούδες, και την επιβολή των εν λόγω μέτρων στο διαδίκτυο·

Εξωτερική διάσταση

195.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο στη διεθνή σκηνή για την αντιμετώπιση των παρατεταμένων συγκρούσεων που αποσταθεροποιούν ολόκληρες περιφέρειες, τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας και της δυστυχίας, και, δυστυχώς, τροφοδοτούν πολλά τρομοκρατικά αφηγήματα·

196.  ζητεί την εντατικοποίηση της συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες, ιδίως με τις χώρες διέλευσης και εκείνες που αποτελούν τον προορισμό των ξένων μαχητών, στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τρίτες χώρες-κλειδιά, βάσει σαφώς καθορισμένων προτεραιοτήτων·

197.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένας τομέας που απαιτεί συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη· ως εκ τούτου, ζητεί την εμβάθυνση του επαγγελματισμού του δικτύου της ΕΕ στον τομέα αυτό, αυξάνοντας τη διάρκεια της απόσπασης του εξειδικευμένου στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας προσωπικού από τα κράτη μέλη στις ενωσιακές δομές, πέραν της περιορισμένης εντολής τους σε μια αντιπροσωπεία της ΕΕ· θεωρεί ότι η απόσπαση στα όργανα της ΕΕ θα μεγιστοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και την εκμετάλλευση των ικανοτήτων στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

198.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη προς τις τρίτες χώρες, και ιδίως τις γειτονικές, στις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της λαθρεμπορίας ως πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών με αυτές με σκοπό την επιτάχυνση της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων· εκφράζει τον προβληματισμό του εντούτοις διότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία σε ορισμένες χώρες εταίρους της ΕΕ χαρακτηρίζεται από υπέρμετρα μεγάλη εμβέλεια και χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την καταστολή ειρηνικών διαφωνιών· προειδοποιεί ότι η ποινικοποίηση της ειρηνικής έκφρασης νόμιμων αιτιάσεων ενδέχεται να οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε ενέργειες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας σε τρίτες χώρες· υποστηρίζει ένθερμα τα εξωτερικά αντιτρομοκρατικά προγράμματα στις φυλακές, τα προγράμματα συνεργασίας με θρησκευτικούς ηγέτες και κοινότητες, τον διαθρησκευτικό διάλογο και τα διαθρησκευτικά φόρουμ, γενικότερα δε όλα τα είδη των προγραμμάτων συμφιλίωσης που μειώνουν τις εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων και εμποδίζουν τις θρησκευτικές πολιτικές με τη χρήση, ιδίως, οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέσων·

199.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το έργο της ανάλυσης πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU INTCEN)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει σαφή εντολή στο INTCEN για απευθείας επαφή με αναλυτές στους κόλπους των αντιπροσωπειών της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ροή των χρήσιμων πληροφοριών στο κέντρο πληροφοριών της ΕΕ·

200.  ζητεί ενισχυμένη συνεργασία και εντοπισμό συνεργιών μεταξύ αποστολών και επιχειρήσεων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και δράσεων του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

201.  ζητεί την απλούστευση του συστήματος περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Θύματα της τρομοκρατίας

202.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κέντρο συντονισμού της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας (CCVT), που θα παρέχει έγκαιρη και ικανοποιητική στήριξη σε περίπτωση επιθέσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· θεωρεί ότι ο ρόλος του κέντρου συντονισμού έγκειται μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε θύματα από άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, προωθώντας την ανταλλαγή πρωτοκόλλων γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί υποστήριξη και προστασία σε έμμεσα θύματα, όπως είναι οι συγγενείς των θυμάτων, οι αυτόπτες μάρτυρες και εκείνοι που σπεύδουν να βοηθήσουν στον τόπο του πλήγματος·

203.  θεωρεί ότι, μετά τη σύστασή του, το CCVT θα μπορούσε να συγκεντρώνει στατιστικές, καθώς και να βοηθά και να συντονίζει τη δημιουργία μητρώων θυμάτων της τρομοκρατίας σε κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και την αρχή του περιορισμού του σκοπού· θεωρεί ότι θα μπορούσε επίσης να διερευνήσει και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές, όπως η δημιουργία πρωτοκόλλων, προκειμένου:

  1)  να εγγυηθεί την αρχική εύσπλαχνη φροντίδα στα θύματα της τρομοκρατίας·

2)  να τους παράσχει εν συνεχεία ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη·

3)  να αποτρέψει μια δευτερογενή θυματοποίηση κατά τη διάρκεια των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών και επαφών·

4)  να εγγυηθεί ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δη σε περίπτωση επιθέσεων με θύματα από διαφορετικές χώρες·

5)  να προαγάγει θεμιτές πρακτικές για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ζητήματα που αποτελούν ευαίσθητα θέματα για τα θύματα της τρομοκρατίας και τις οικογένειές τους·

  θεωρεί ότι το CCVT θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο διαπιστευμένων οργανώσεων υποστήριξης προς τα θύματα, το οποίο θα ήταν διαθέσιμο για διαβούλευση και βελτίωση των υπό εκπόνηση πρωτοκόλλων· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να ορίσουν μία και μόνο αρχή επιφορτισμένη με τα καθήκοντα του εθνικού σημείου επαφής με το CCVT μετά τη σύστασή του·

204.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που θα καλύπτει τα δικαιώματα και την υποστήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας, την οποία θα διαχειρίζεται το κέντρο συντονισμού (CCVT), με ενιαίο σημείο επαφής σε εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής βοήθειας·

205.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τα θύματα της τρομοκρατίας η οποία θα αποτελεί αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των θυμάτων, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες, και έναν κοινό ορισμό του καθεστώτος των θυμάτων της τρομοκρατίας και των δικαιωμάτων τους, καθώς και ένα τυποποιημένο έντυπο για την απαίτηση αποζημίωσης, με σαφείς υποχρεώσεις και προθεσμίες για τους ασφαλιστές· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια απλουστευμένη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο για τη χορήγηση αυτόματης αποζημίωσης στα θύματα της τρομοκρατίας σύντομα έπειτα από μια επίθεση ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες τους και ότι το ζήτημα της περαιτέρω αποζημίωσης θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την εκτίμηση της κατάστασης του θύματος·

206.  φρονεί ότι το πεδίο εφαρμογής του κοινού ορισμού του θύματος τρομοκρατίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον: 1) τους αποθανόντες· 2) όσους υπέστησαν σωματικές και/ή ψυχολογικές βλάβες· 3) όσους απήχθησαν ή δέχτηκαν απειλές· 4) τους ή τις συζύγους των αποθανόντων ή άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με παρόμοιους συναισθηματικούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένων επίσης γονέων, τέκνων, παππούδων, γιαγιάδων και αδερφών·

207.  καλεί τα κράτη μέλη να αναθέσουν στα πολυτομεακά κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων που παρέχουν συντονισμό και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης την εφαρμογή εθνικών και τοπικών πρωτοκόλλων σχετικά με τον ταχύτατο εντοπισμό των θυμάτων και τη άμεση διαχείριση και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες·

208.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα παρέχεται, εντός των εθνικών υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ολοκληρωμένη απάντηση στις ειδικές ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στη συνέχεια· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν ενιαίο και επικαιροποιημένο δικτυακό τόπο με όλες τις συναφείς πληροφορίες και κέντρο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τα θύματα και τα μέλη της οικογένειάς τους, που να παρέχουν πρώτες βοήθειες για την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη, όπως ορίζει η οδηγία (ΕΕ) 2017/541, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·[23]

209.  τονίζει ότι η κοινοποίηση στις οικογένειες των θυμάτων πρέπει να παρέχεται από ειδικευμένους επαγγελματίες με αξιοπρεπή, ανθρώπινο και κατάλληλο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή των οικογενειών, και ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, σεβασμός και προτεραιότητα όταν πρόκειται για παιδιά·

210.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται· υπογραμμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρα άλλη από τη δική τους και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως τη θέσπιση πρωτοκόλλων στα κράτη μέλη με σκοπό να παρέχεται βοήθεια σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

211.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η αναγκαία βοήθεια που παρέχεται στα θύματα της τρομοκρατίας περιλαμβάνει επίσης μέτρα όπως η παροχή πρώτων βοηθειών, η ψυχολογική στήριξη, η προστασία από δευτερογενή θυματοποίηση, η νομική συνδρομή, η ουσιαστική προσφυγή στη δικαιοσύνη, οι προκαταβολές σε μετρητά για την κάλυψη των άμεσων δαπανών, η κατάλληλη μέριμνα για τα παιδιά και η παροχή βοήθειας στο σπίτι και στη μετακίνηση, τα σχήματα φορολογικών ελαφρύνσεων και η βοήθεια στις μετακινήσεις σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας·

212.  καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να διασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες όλων των σχετικών εθνικών υπηρεσιών είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας, κυρίως δε αυτοί που κινητοποιούνται πρώτοι· επισημαίνει ότι το CCVT θα βοηθήσει στην διεκπεραίωση καθηκόντων επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων για αστυνομικούς, νομικούς και άλλες ειδικότητες που έρχονται σε επαφή με θύματα, καθώς και για ασφαλιστικές εταιρείες ή αρχές παροχής αποζημιώσεων·

213.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομικούς μηχανισμούς για την ποινικοποίηση της εξύμνησης συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς εξευτελίζει τα θύματα και προκαλεί «δευτερεύουσα θυματοποίηση» πλήττοντας την αξιοπρέπεια των θυμάτων και εμποδίζοντας την ανάκαμψή τους·

214.  ζητεί από τα σχετικά θεσμικά όργανα να παρέχουν διασφαλίσεις για την αποτροπή οιασδήποτε δευτερογενούς θυματοποίησης λόγω εξευτελισμού και άλλων προσβολών εναντίον της εικόνας των θυμάτων που προέρχεται από στρώματα της κοινωνίας συνδεόμενα με τον αυτουργό της επίθεσης·

215.  ζητεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν οποιονδήποτε φόρο τιμής σε άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για τρομοκρατικές δραστηριότητες με απόφαση που έχει καταστεί τελεσίδικη·

216.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε θύματα που καταγγέλλουν παρενοχλήσεις ή φοβούνται ότι θα δεχτούν επιθέσεις από τον κοινωνικό περίγυρο των αυτουργών των επιθέσεων·

217.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα θύματα σεξουαλικής βίας και άλλων ακραίων μορφών βίας που διαπράττονται από τους τρομοκράτες της Daesh εκτός της ΕΕ, ζουν με ασφάλεια και χωρίς φόβο στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παραπέμπουν τις υποθέσεις αυτές στα δικαστήρια, ακόμη και αν τα εγκλήματα έχουν διαπραχθεί εκτός της ΕΕ και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των θυμάτων στις δικαστικές διαδικασίες ως πολύτιμων μαρτύρων·

218.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας χρηματοδοτικού πλαισίου για την αποζημίωση των θυμάτων σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, προς στήριξη των κρατών μελών όταν αυτό απαιτείται, και στην περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων·

219.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθούν οι σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν όσον αφορά τα επίπεδα χρηματικών αποζημιώσεων που χορηγούν σε εθνικό επίπεδο τα κράτη μέλη στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων·

220.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα θύματα τρομοκρατικής ενέργειας θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δικαστικές διαδικασίες για την τρομοκρατική επίθεση που τα αφορά, και ότι θα λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των διασυνοριακών θυμάτων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καμία επαφή μειωτικού ή εξευτελιστικού χαρακτήρα δεν θα λαμβάνει χώρα μεταξύ θυμάτων και αυτουργών ή των ατόμων του κοινωνικού περίγυρου των αυτουργών στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών·

221.  ζητεί να ενισχυθεί η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας (11 Μαρτίου)·

Θεμελιώδη δικαιώματα

222.  τονίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των αντιτρομοκρατικών μέτρων, πρέπει να λαμβάνονται μέσω του κράτους δικαίου, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να θεσπίζονται σε σαφές νομικό πλαίσιο· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κατά την έγκριση και την εφαρμογή αντιτρομοκρατικών μέτρων, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης και την απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων του τεκμηρίου της αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, του δικαιώματος ενημέρωσης και του ελέγχου από δικαστική αρχή, καθώς και να διασφαλίζουν ότι τα άτομα έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα προσφυγής για την αμφισβήτηση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη·

223.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κατά τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, να βρίσκουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αναγκών ασφαλείας· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στη ζωή και στην ασφάλεια·

224.  υπενθυμίζει ότι το διεθνές και το περιφερειακό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθιστά σαφές πως τα κράτη έχουν τόσο το δικαίωμα όσο και το καθήκον να προστατεύουν τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους από τρομοκρατικές επιθέσεις ώστε να εξασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των βασανιστηρίων·

225.  καλεί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) να εξετάσουν τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα των πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να προσδιορίσουν βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες των ευάλωτων ατόμων, όπως των ατόμων με αναπηρίες και των ανηλίκων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό το θέμα· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν γνωμοδοτήσεις από τον FRA σχετικά με αντιτρομοκρατικά μέτρα, στο πλαίσιο του πολυετούς πλαισίου του·

226.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καθιέρωση των απαραίτητων διασφαλίσεων προστασίας δεδομένων, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων· τα παροτρύνει να προβλέψουν σαφείς κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση για να συμβουλεύεται κάποια από τα δεδομένα που περιέχονται στα συστήματα, να διατηρούν αρχεία διαβούλευσης και γνωστοποίησης, και να προβλέψουν δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού, καθώς και δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής· καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να αναπτύξουν περαιτέρω καινοτόμες διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής μέσω ειδικά σχεδιασμένων λύσεων·

227.  πιστεύει ότι οι ορθές πολιτικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτούν αυστηρές εντολές για τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και υψηλό βαθμό δημόσιας στήριξης για τις εν λόγω αρχές· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εποπτεία στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης του κοινού· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν μηχανισμούς εποπτείας των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και τη δημόσια λογοδοσία για όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, διατηρώντας τον αναγκαίο βαθμό μυστικότητας·

°

°  °

228.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0307.
 • [2]  Μελέτη με θέμα «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αντιτρομοκρατίας: Συνάφεια, Συνοχή και Αποτελεσματικότητα» που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
 • [3]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32018D1084
 • [4]  Έκθεση Europol 2017 TE-SAT (σελίδα 14).
 • [5]  https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776
 • [6]  Η ριζοσπαστικοποίηση νοείται ως μια περίπλοκη διαδικασία με την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα φτάνει να υιοθετεί όλο και πιο ακραίες θρησκευτικές και/ή πολιτικές ιδέες/απόψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βίαιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα έγγραφα πολιτικής της Επιτροπής, κάθε αναφορά στη «ριζοσπαστικοποίηση» πρέπει να νοείται ως «ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία».
 • [7]  Ομιλία από την Επίτροπο Jourová, αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, στη Διάσκεψη για τη Ριζοσπαστικοποίηση στις Φυλακές, στις Βρυξέλλες στις 27 Φεβρουαρίου 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1221_en.htm
 • [8]  Europol, 6 Σεπτεμβρίου 2018.
 • [9]  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων, ΕΕ L 74 της 18.3.2017, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ C 366 της 27.10. 2017, σ. 101.
 • [11]  Έκθεση της Europol σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας (TE-SAT) το 2017, σ. 10
 • [12]  Europol TE-SAT 2017, σ. 15.
 • [13]  Europol TE-SAT 2018, σ. 9.
 • [14]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0229.
 • [15]  Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τη δίωξη και την τιμωρία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή ακόμη και της πιθανής γενοκτονίας που διέπραξε η Ντάες.
 • [16]  ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1.
 • [17]  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.
 • [18]  Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1) και απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.).
 • [19]  Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 - ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6.
 • [20]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
 • [21]  COM(2018)0213.
 • [22]  Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση - ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
 • [23]  ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αντιμετώπισε ένα πρωτοφανές κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων στο έδαφός της, οι οποίες έφεραν το ζήτημα της ασφάλειας στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών των πολιτών, και κατέδειξαν τα προβλήματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα αυτό. Πράγματι, σε μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου τον Ιούνιο 2017 σχετικά με τη γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών, τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις για την ασφάλεια, το 92% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές των άλλων κρατών μελών της ΕΕ για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Μετά τις επιθέσεις, τα κράτη μέλη και η ΕΕ προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των πολιτών και στις προκλήσεις που θέτει η τρομοκρατική απειλή. Προτάθηκε νέα νομοθεσία, η υπάρχουσα νομοθεσία αναθεωρήθηκε ή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και ξεκίνησε μια συζήτηση τόσο στην ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της τρομοκρατικής απειλής.

Για να αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις και για να μπορέσει να παράσχει τη συμβολή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε στις 6 Ιουλίου 2017 ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία (TERR). Η επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Κύριος στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις πρακτικές και νομοθετικές ελλείψεις στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Οριζόντια θέματα

Ένα από τα κύρια ζητήματα που εντοπίστηκαν και τονίστηκαν επανειλημμένως από εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες είναι η ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα αυτό. Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν όχι μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και επαρκές και καλά καταρτισμένο προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων.

Επίσης έγινε φανερή επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής η αναγκαιότητα ενός κατάλληλου καθεστώτος διατήρησης δεδομένων . Οι εισηγήτριες πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα καθεστώς της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των αρμόδιων αρχών και τις ιδιαιτερότητες στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Οι εισηγήτριες εκφράζουν τη λύπη τους για την επιλογή ορισμένων κρατών να μη συμμετέχουν στα μέτρα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, πράγμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ερευνών για την τρομοκρατία, με καταστροφικές συνέπειες, και καλεί αυτά τα κράτη μέλη να μην απέχουν σε αυτόν το κρίσιμο τομέα.

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης

Η ριζοσπαστικοποίηση ως πηγή εγχώριων τρομοκρατικών επιθέσεων αποτελεί μεγάλη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση είναι το ανάλογο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προσωπική επαφή με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και με το περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους και τα ριζοσπαστικού περιεχομένου βιβλία, διαδίκτυο ή οπτικοακουστικά μέσα. Μια άλλη εστία ριζοσπαστικοποίησης είναι οι φυλακές.

Μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δρομολογήσει αρκετές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, όπως το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, απαιτείται μια πιο συντονισμένη και εστιασμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Για τον λόγο αυτό, οι εισηγήτριες προτείνουν τη δημιουργία ενός νέου κέντρου αριστείας της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο θα συντονίζει και θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών, των εμπειρογνωμόνων και των ερευνητών στον τομέα της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, και θα συμβάλλει στη στοχοθετημένη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων πρόληψης και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις στήριξης του έργου τους.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιγραμμική εξάπλωση του ριζοσπαστικού περιεχομένου, οι εισηγήτριες θεωρούν ότι η εθελοντική δράση των εταιρειών δεν αρκεί πλέον, και καλούν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να αφαιρέσουν πλήρως το τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μίας ώρας, και να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις αναφοράς από τις εταιρείες των περιπτώσεων τρομοκρατικού περιεχομένου και των ποσοστών αφαίρεσής του, καθώς και κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση.

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ταχύτητα με την οποία έχουν προγραμματιστεί και εκτελεστεί ορισμένες από τις πρόσφατες επιθέσεις απαιτεί την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα και πρόληψη ενδεχόμενων επιθέσεων. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της τρομοκρατίας απαιτεί μια ισχυρή συντονισμένη αντίδραση και συνεργασία εντός και μεταξύ τόσο των κρατών μελών, όσο και των αρμοδίων φορέων και οργανισμών της Ένωσης.

Οι εισηγήτριες πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μια στροφή προς μια νέα προσέγγιση στην ανταλλαγή πληροφοριών. Οι σχετικές με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πληροφορίες πρέπει πάντα να ανακοινώνονται, με την μόνη εξαίρεση ορισμένων περιπτώσεων, όπου οι περιστάσεις απαιτούν την απόκρυψη των πληροφοριών. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές λύσεις που θα επιτρέπουν την αυτόματη φόρτωση πληροφοριών από το περιφερειακό στα εθνικά / ομοσπονδιακά συστήματα και στα ευρωπαϊκά συστήματα. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, ιδίως μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι εισηγήτριες ζητούν να καταστεί η Europol αληθινός κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ· Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή ευελιξία στις επαφές μεταξύ της Europol και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τις τρομοκρατικές ενέργειες. Επιπλέον, οι Κοινές Ομάδες Έρευνας θα πρέπει πάντα να εμπλέκονται σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίως διασυνοριακό χαρακτήρα των επιθέσεων αυτών. Η Europol και η Eurojust θα πρέπει να συμμετέχουν στις ΚΟΕ ως θέμα αρχής.

Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των κεντρικών συστημάτων, οι εισηγήτριες πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα θετικό, αλλά ένα πρώτο, μόνο, βήμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαλειτουργικών συστημάτων πληροφοριών. Στο μέλλον, πρέπει να καλυφθούν πρόσθετα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και αποκεντρωμένων συστημάτων.

Εξωτερικά σύνορα

Ένας χώρος Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι βιώσιμος μόνον αν ασφαλίσουμε και προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα. Ορισμένες από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν σημαντικές ελλείψεις στην ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου των συνόρων, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε οκτώ από αυτές τις επιχειρήσεις οι δράστες εισήλθαν στην Ελλάδα μέσω παράτυπων ροών τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 2015. Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και έχουν εισαχθεί νέα μέτρα, όπως οι υποχρεωτικοί έλεγχοι των βάσεων δεδομένων SIS και Interpol στα σημεία διέλευσης των συνόρων, χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η δημιουργία των κατάλληλων υλικών συνθηκών στα σύνορα για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, η εισαγωγή βιομετρικών ελέγχων, η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και η χρήση όλων των διαθέσιμων δεδομένων, όπως τα δεδομένα PNR ή οι πληροφορίες πεδίου μάχης, προκειμένου να εντοπιστούν δυνητικοί τρομοκράτες πριν εισέλθουν στην επικράτεια της ΕΕ. Πρέπει επίσης να τονιστεί ο ρόλος του Frontex στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

Οι εισηγήτριες αναγνωρίζουν ότι η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR Med αποτελεί επί του παρόντος τον κύριο φορέα παροχής ασφάλειας στη Μεσόγειο και έχει στη διάθεσή της τους απαραίτητους πόρους και δυνατότητες για να συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, ζητούν να τροποποιηθεί αναλόγως η εντολή της επιχείρησης Sophia και να διευρυνθεί το εδαφικό της πεδίο ώστε να καλύπτει και τις νέες μεταναστευτικές ροές από την Τυνησία. Ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπορούσε να επιτρέψει στην επιχείρηση Sophia να έχει πρόσβαση στα χωρικά ύδατα των παράκτιων κρατών προκειμένου να διενεργεί ελέγχους σε ύποπτα σκάφη.

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένα, να μην επικεντρώνονται μόνο στις χρηματοοικονομικές ροές, αλλά και στη χρηματοδότηση της ριζοσπαστικοποίησης, και να αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση μεγάλων τρομοκρατικών οργανώσεων όσο και επιθέσεις που μπορεί να απαιτούν λίγα χρήματα. Ως εκ τούτου, είναι πρωταρχικής σημασίας η συγκέντρωση χρηματοοικονομικών πληροφοριών προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόληψη.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να δημιουργήσουν ένα σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTS), με στόχο τις συναλλαγές ατόμων με διασυνδέσεις με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή της, στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ, συμπληρωματικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP) με τις ΗΠΑ.

Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας

Οι εισηγήτριες ζητούν την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/114, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ορισμός των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ECI) βασίζεται σε μια ανάλυση των συστημάτων που υποστηρίζουν ζωτικές και διασυνοριακές υπηρεσίες και όχι σε μια τομεακή προσέγγιση. Η νέα οδηγία θα πρέπει να εισαγάγει υποχρέωση αναφοράς περιστατικών που σχετίζονται με υποδομές ζωτικής σημασίας, πλαίσιο για τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, κατάλληλη εκπαίδευση των καθορισμένων σημείων επαφής, και απαιτήσεις ποιότητας όσον αφορά τα σχέδια συνέχισης των επιχειρήσεων σε περίπτωση συμβάντος ή επίθεσης. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει το υλικό των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών όπως το Galileo ή το Eurocontrol ως ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας (ECI).

Οι εισηγήτριες καλούν επίσης τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές στρατηγικές ανταπόκρισης, και να δημιουργήσουν εθνικά κέντρα διεπιστημονικής αντιμετώπισης κρίσεων για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επίθεσης ή συμβάντος.

Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

Το 2015 και το 2016 χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά στο 40% των τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν στην ΕΕ, παρά τον κανονισμό 98/2013, ο οποίος απαγόρευε τη διάθεση επτά ουσιών στο ευρύ κοινό άνω των οριακών τιμών και απαιτούσε την αναφορά ύποπτων συναλλαγών για έντεκα προϊόντα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δράστες και οι πιθανοί τρομοκράτες εξακολουθούν να καταφέρνουν να αγοράζουν ηλεκτρονικά τις προδρόμους ουσίες, και στο ότι ο ισχύων κανονισμός επιτρέπει την εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων από τα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, οι εισηγήτριες χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό, καταργώντας το σύστημα καταχώρισης απαγορευμένων ουσιών και ορίζοντας σαφέστερα ποιος πρέπει να θεωρείται ως ευρύ κοινό και ως επαγγελματίας χρήστης. Οι εισηγήτριες ζητούν αυστηρότερη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών αγορών και βελτίωση των σημερινών τελωνειακών κοινών κριτηρίων κινδύνου για τη βελτίωση της στόχευσης των παράνομων ηλεκτρονικών αγορών προδρόμων εκρηκτικών.

Παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων

Πυροβόλα όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο 41 % όλων των επιθέσεων, σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με το 2016 (38 %). Η απειλή των πυροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές επιθέσεις παραμένει, επίσης λόγω της αύξησης των πυροβόλων όπλων άσφαιρων φυσιγγίων που έχουν μετατραπεί και επανενεργοποιηθεί και τα οποία διατίθενται στην παράνομη αγορά όπλων. Οι εισηγήτριες ζητούν, συνεπώς, να κλείσουν τα κενά στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα, για παράδειγμα, λαμβάνοντας μέτρα για να σταματήσει η κυκλοφορία όπλων άσφαιρων φυσιγγίων με δυνατότητα εύκολης μετατροπής, αεροβόλων όπλων Flobert και πιστολιών συναγερμού.

Θύματα της τρομοκρατίας

Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να μεταφέρουν τις διατάξεις που προβλέπονται στις οδηγίες (ΕΕ) 2017/541 και 2012/29.

Ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τα θύματα της τρομοκρατίας με σαφή καθορισμό του καθεστώτος και των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των επιπέδων αποζημίωσης. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα κέντρο συντονισμού της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας (CCVT), ώστε να μπορεί να παρασχεθεί έγκαιρη και επαρκής στήριξη σε περίπτωση επίθεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των επιτυχημένων πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων που εμπλέκονται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την άποψη αυτή, οι εισηγήτριες υπογραμμίζουν ότι, μολονότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων στη ζωή και την ασφάλεια. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες και οι συνθήκες των ευάλωτων ατόμων / ατόμων με αναπηρίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Caterina Chinnici, Javier Couso Permuy, Edward Czesak, Arnaud Danjean, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Birgit Sippel, Helga Stevens, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lynn Boylan, Claude Moraes, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Lukas Mandl

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

ECR

Edward Czesak, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

ENF

France Jamet

PPE

Ivo Belet, Arnaud Danjean, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Manolis Kefalogiannis, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Emil Radev, Milan Zver

S&D

Caterina Chinnici, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elena Valenciano

2

-

GUE/NGL

Lynn Boylan, Javier Couso Permuy

5

0

ECR

Kristina Winberg

S&D

Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Josep-Maria Terricabras

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου