Postup : 2018/0291(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0376/2018

Předložené texty :

A8-0376/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0469

DOPORUČENÍ     ***
PDF 569kWORD 63k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: David Martin

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12281/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0434/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2016 o budoucnosti vztahů mezi AKT a EU po roce 2020(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2011 o uzavření prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé(2),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda z Cotonou“),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0376/2018),

1.  uděluje souhlas s přistoupením Samoy k dohodě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Samoy.

(1)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 2.

(2)

Úř. věst C 136E, 11.5.2012, s. 19.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2007 pozbyly obchodní preference poskytované podle dohody z Cotonou platnosti, zahájila EU v roce 2002 jednání o uzavření dohod o hospodářském partnerství se zeměmi AKT. Tyto dohody tvoří rámec pro dlouhodobé hospodářské a obchodní vztahy s EU, mají výraznou složku zaměřenou na rozvoj, zajišťují asymetrickou liberalizaci obchodu ve prospěch zemí AKT a zahrnují náležité záruky pro domácí odvětví. V roce 2002 EU zahájila jednání o regionální dohodě o hospodářském partnerství se 14 tichomořskými ostrovními státy AKT (Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu a Vanuatu).

S ohledem na složité jednání o tak komplexní dohodě a s blížícím se koncem platnosti v roce 2007 se Papua-Nová Guinea a Fidži rozhodly uzavřít s EU prozatímní dohodu o hospodářském partnerství vztahující se pouze na zboží. Tato jednání byla završena na konci roku 2007. Dohodu s Papuou-Novou Guineou uzavřela EU dne 30. července 2009 a s Fidži dne 11. prosince 2009. Prozatímní provádění dohody bylo v případě Papuy-Nové Guiney zahájeno dne 20. prosince 2009 a v případě Fidži dne 28. července 2014. Evropský parlament dohodu ratifikoval dne 19. ledna 2011.

Mezitím pomalu pokračovala jednání mezi EU a všemi 14 tichomořskými zeměmi AKT o komplexní regionální dohodě o hospodářském partnerství, v roce 2016 však byla přerušena poté, co Papua-Nová Guinea v roce 2015 formálně oznámila, že z jednání odstupuje.

Tato dohoda je otevřena k přistoupení všem tichomořským ostrovním státům, které jsou smluvními stranami dohody z Cotonou, a tichomořským ostrovům, jejichž strukturální charakteristiky a hospodářská a sociální situace jsou srovnatelné s charakteristikami a situací zemí, které jsou smluvními stranami dohody z Cotonou, a to na základě podání nabídky přístupu na trh v souladu s článkem XXIV GATT z roku 1994. Přistoupení je tak otevřeno více než 12 tichomořským ostrovním státům AKT uvedeným výše.

Za této situace předložila Samoa EU žádost o přistoupení společně s nabídkou přístupu na trh dne 5. února 2018. Komise se Samoou uzavřela jednání jménem Unie dne 23. dubna 2018.

Procesem přistoupení k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství navíc nyní procházejí také Šalamounovy ostrovy a Tonga.

Přistoupení k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství – přínosy pro Samou

Samoa požívá obchodních preferencí EU „vše kromě zbraní“. Samoa však od roku 2014 již nepatří mezi nejméně rozvinuté země, a 1. ledna 2019 tak ztratí přístup k těmto preferencím, jak stanoví nařízení EU o všeobecném systému preferencí. Od uvedeného data bude uplatňován méně výhodný obecný režim v rámci všeobecného systému preferencí.

Bude-li dohoda vůči Samoe prozatímně uplatňována od 1. ledna 2019, pak jí zůstane stávající bezcelní a kvótami neomezený přístup k EU pro všechny produkty s výjimkou zbraní a munice. Samojský vývoz do EU tvořily v roce 2016 především výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku (53,2 %), ovocná nebo zeleninová šťáva (12,8 %), dřevěné výrobky (8,5 %), kovový nábytek (6,1 %) a surový kokosový olej (2,6 %). Ačkoli se může zdát, že vývoz má jen omezenou hodnotu (5,5 milionu EUR v roce 2017), pro samojské hospodářství je velmi významný. Z toho důvodu je důležité, aby byla dohoda prozatímně uplatňována od 1. ledna 2019, a zabránilo se tak jakémukoli narušení obchodních toků mezi Samoou a EU. Dále se předpokládá, že po splnění sanitárních a fytosanitárních norem EU bude velmi výhodná i pro samojské odvětví rybolovu.

Hlavní prvky prozatímní dohody o hospodářském partnerství jsou tyto:

•  působnost omezená na obchod zbožím;

•  bezcelní a kvótami neomezený přístup na trh EU;

•  asymetrická a postupná liberalizace celních sazeb s přihlédnutím k úrovni rozvoje tichomořských států. V průběhu 20 let bude Samoa liberalizovat 82,6 % svého vývozu zboží (v celních položkách). Pro Samou citlivé výrobky (např. maso, ryby, ovoce a zelenina, alkohol, minerální voda atd.), které tvoří 17,4 %, jsou z působnosti vyňaty;

•  ustanovení o ochraně obchodu, včetně dvoustranné ochranné doložky, která bude použita v případě, že dovoz způsobí nebo by mohl způsobit škody odvětví nebo průmyslu smluvní strany nebo narušení v hospodářské či sociální oblasti;

•  ustanovení o spolupráci v oblasti technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření;

•  ustanovení o celní spolupráci a usnadnění obchodu;

•  záruka potravinového zabezpečení a odchylka v případě obtíží v oblasti platební bilance;

•  globální zajišťování zdrojů pro rybolov. Dohoda stanoví odchylku z obecných pravidel původu, která tichomořským státům nabízí možnost využívat obchodních preferencí i v případě zpracovaných produktů rybolovu. Tato odchylka byla poskytnuta s ohledem na nedostatečné množství zcela získaných ryb pro pokrytí poptávky na pevnině, velmi omezenou rybolovnou kapacitu rybářského loďstva, omezené možnosti zpracování z důvodu fyzických a hospodářských faktorů, zeměpisnou izolovanost tichomořských ostrovů a vzdálenost od trhu EU. Tato odchylka je podmíněna podáváním zpráv o provádění, rozvoji a udržitelném řízení rybolovných zdrojů.

•  udržitelný rozvoj jako hlavní cíl. Konkrétně v článku 3 se smluvní strany zavázaly k uplatňování dohody s ohledem na lidské, kulturní, hospodářské, sociální, zdravotní a ekologické nejlepší zájmy svého obyvatelstva a budoucích generací. Problematika obchodu a udržitelného rozvoje, např. pracovní práva a životní prostředí, je pravidelným předmětem dialogu ve Výboru pro obchod v rámci dohody o hospodářském partnerství. Dohoda navíc zahrnuje doložku o propojení s ustanoveními dohody z Cotonou týkajícími se lidských práv, demokracie a právního státu (tzv. „podstatné prvky“), přičemž stanoví možnost přijmout vhodná opatření v případě jejich porušování. Avšak vzhledem k tomu, že tato dohoda byla sjednána před více než deseti lety (v letech 2002–2007), je si zpravodaj vědom nedostatečných ambicí v této oblasti a očekává, že smluvní strany co nejdříve zahájí jednání a dohodnou se na aktuální kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji.

•  monitorování. Monitorování provádění dohody o hospodářském partnerství, včetně dopadu na udržitelný rozvoj, provádějí příslušné institucionální subjekty této dohody. Zpravodaj lituje, že chybí mechanismus monitorování za účasti občanské společnosti, a očekává, že smluvní strany co nejdříve zahájí jednání a doplní mechanismus monitorování ad hoc, v němž by byly skupiny občanské společnosti vyváženým způsobem zastoupeny (např. v podobě domácích poradních skupin).

•  stabilní rámec pro hospodářské a obchodní vztahy s EU. Předpokládá se, že prozatímní dohoda o hospodářském partnerství přiláká dlouhodobé investice a podpoří diverzifikaci vývozu, konkurenceschopnost a domácí reformy, které zlepší podnikatelské prostředí.

•  regionální integrace. Jakmile se k dohodě připojí další tichomořské státy, vzroste význam této složky.

Výše uvedené objasňuje hlavní přínosy, jež přistoupení k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství bude mít pro země s nižšími středními příjmy, jakou je i Samoa. S cílem podpořit rozvoj Samoy a v zájmu samojských občanů zpravodaj doporučuje udělit souhlas s přistoupením Samoy k dohodě. Nicméně také očekává, že smluvní strany dohody na základě rozhodnutí Výboru pro obchod v rámci dohody o hospodářském partnerství co nejdříve zahájí jednání a do dohody začlení plnohodnotnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, jež stanoví náležitý mechanismus monitorování za účasti občanské společnosti.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (13.11.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Zpravodajka: Linda McAvan

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

Referenční údaje

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Linda McAvan

17.9.2018

Předchozí zpravodaj(ka)

Florent Marcellesi

Projednání ve výboru

8.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

Referenční údaje

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

10.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

22.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

PECH

29.8.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

7

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Datum předložení

22.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí