Procedure : 2018/0291(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0376/2018

Indgivne tekster :

A8-0376/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0469

HENSTILLING     ***
PDF 415kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: David Martin

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12281/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0434/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2016 om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side(2),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (i det følgende benævnt Cotonouaftalen),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0376/2018),

1.  godkender Samoas tiltrædelse af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Samoas regering og parlament.

(1)

EUT C 215 af 19.6.2018, s. 2.

(2)

EUT C 136E af 11.5.2012, s. 19.


BEGRUNDELSE

Baggrund

I betragtning af at de handelspræferencer, der var indrømmet i henhold til Cotonou-aftalen, ville udløbe den 31. december 2007, indledte EU i 2002 forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med AVS-landene. Sådanne aftaler fastlægger en ramme for langsigtede økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU, har et stærkt udviklingsorienteret komponent og omfatter en asymmetrisk handelsliberalisering til fordel for AVS-landene og passende sikkerhedsforanstaltninger for den indenlandske industri. EU indledte navnlig forhandlinger i 2002 om en regional ØPA med 14 AVS-østater i Stillehavet (Cookøerne, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesiens Forenede Stater, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Samoa, Tonga, Tuvalu og Vanuatu).

I betragtning af hvor vanskeligt det ville være at forhandle en så omfattende aftale på plads, mens fristen i 2007 rykkede stadigt nærmere, valgte Papua Ny Guinea og Fiji en foreløbig ØPA med EU, der kun omfattede varer. Disse forhandlinger blev afsluttet ved udgangen af 2007. EU og Papua Ny Guinea undertegnede aftalen den 30. juli 2009, og Fiji undertegnede den den 11. december 2009. Den midlertidige anvendelse begyndte den 20. december 2009 for Papua Ny Guineas vedkommende og den 28. juli 2014 for Fijis vedkommende. Europa-Parlamentet ratificerede aftalen den 19. januar 2011.

I mellemtiden fortsatte forhandlingerne mellem EU og alle de 14 AVS-østater i Stillehavet om en omfattende regional ØPA stille og roligt, men de blev suspenderet i 2016, efter at Papua Ny Guinea i 2015 formelt havde givet meddelelse om, at landet ville trække sig fra forhandlingerne.

Den foreløbige ØPA mellem EU på den ene side og Papua Ny Guinea og Fiji på den anden side er åben for tiltrædelse af alle Stillehavsøstater, der er parter i Cotonouaftalen, og for Stillehavsøer, hvis strukturelle karakteristika og økonomiske og sociale situation kan sammenlignes med situationen i de lande, der er parter i Cotonouaftalen, på grundlag af indgivelsen af et tilbud om markedsadgang i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994. Tiltrædelsen er derfor åben for flere end de øvrige 12 AVS-østater i Stillehavet, som er nævnt ovenfor.

I forlængelse heraf indgav Samoa den 5. februar 2018 en anmodning om tiltrædelse af aftalen til EU sammen med et endeligt tilbud om markedsadgang. Kommissionen afsluttede på vegne af Unionen forhandlingerne med Samoa den 23. april 2018.

Desuden er Salomonøerne og Tonga i øjeblikket i gang med tiltrædelsesprocessen for den foreløbige ØPA.

Tiltrædelse af den foreløbige ØPA – fordele for Samoa

Samoa har nydt godt af EU's "alt undtagen våben"-handelspræferencer. Samoa forlod imidlertid kategorien af mindst udviklede lande (LDC) i 2014 og vil følgelig miste adgangen til disse præferencer pr. 1. januar 2019 som fastsat i forordningen om EU's generelle toldpræferenceordning (GSP). Fra den dato vil den mindre gunstige generelle GSP-ordning finde anvendelse.

Hvis aftalen anvendes midlertidigt i forhold til Samoa pr. 1. januar 2019, vil Samoa fortsat nyde godt af den gældende told- og kvotefri adgang til EU for alle varer med undtagelse af våben og ammunition. I 2016 bestod eksporten fra Samoa til EU hovedsagelig af artikler og udstyr til almen fysisk træning, gymnastik eller atletik (53,2 %), saft af frugt eller grøntsager (12,8 %), trævarer (8,5 %), metalmøbler (6,1 %) og rå kokosolie (2,6 %). Selv om denne eksport kan forekomme ret begrænset i værdi (5,5 mio. EUR i 2017), er den meget vigtig for Samoas økonomi. Det er derfor vigtigt, at aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2019 for at undgå, at samhandelen mellem Samoa og EU bliver forstyrret. Desuden forventes Samoas fiskerisektor også at opnå en betydelig fordel, når EU's sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS-standarder) er blevet opfyldt.

Den foreløbige ØPA indeholder følgende primære elementer:

•  Anvendelsesområdet er begrænset til handel med varer

•  Told- og kvotefri adgang til EU-markedet

•  Asymmetrisk og gradvis liberalisering af tolden under hensyntagen til Stillehavsstaternes udviklingsniveau. Samoa vil liberalisere 82,6 % af eksporten (i toldpositioner) af varer over en periode på 20 år. Samoas følsomme varer (såsom kød, fisk, frugt og grøntsager, alkohol, mineralvand osv.), der tegner sig for 17,4 %, er udelukket.

•  Bestemmelser om handelsbeskyttelse, herunder en bilateral beskyttelsesforanstaltning, der skal anvendes i tilfælde af import, som forvolder eller risikerer at forvolde skade eller økonomiske eller sociale forstyrrelser i en sektor eller en erhvervsgren hos en af parterne

•  Bestemmelser om samarbejde om tekniske handelshindringer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

•  Bestemmelser om told- og handelslettelser

•   En fødevaresikkerhedsforanstaltning og en undtagelse i tilfælde af betalingsbalancevanskeligheder

•  Global sourcing for fiskeriet. Aftalen indeholder en undtagelse fra de generelle oprindelsesregler, som giver staterne i Stillehavet mulighed for – også i forbindelse med forarbejdet fisk – at drage fordel af handelspræferencerne. Denne undtagelse er blevet indrømmet, på grund af at mængden af fuldt ud fremstillede fiskerivarer ikke kan leve op til efterspørgslen, og på grund af fiskerflådens meget begrænsede fiskerikapacitet, den begrænsede forarbejdningskapacitet, der skyldes fysiske og økonomiske faktorer, og Stillehavsøernes geografiske isolation samt afstanden fra EU-markedet. En sådan undtagelse er betinget af rapportering om gennemførelsen, udvikling og bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.

•  Bæredygtig udvikling som et underliggende mål. Navnlig har parterne i artikel 3 forpligtet sig til at anvende aftalen under hensyntagen til deres respektive befolkningers og kommende generationers interesser på det menneskelige, kulturelle, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige område. Spørgsmål vedrørende handel og bæredygtig udvikling, f.eks. arbejdstagerrettigheder og miljø, er også en del af dialogen i ØPA-handelsudvalget. Desuden indeholder aftalen en klausul, der kæder aftalen sammen med bestemmelser om menneskerettigheder, demokrati og retsstaten (de såkaldte "væsentlige elementer") i Cotonouaftalen, med mulighed for at vedtage passende foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af disse bestemmelser. Eftersom denne aftale blev forhandlet på plads for mere end ti år siden – i perioden 2002-2007 – erkender ordføreren imidlertid, at der mangler ambitioner på dette område, og han forventer, at parterne snarest muligt indleder forhandlinger med henblik på at nå til enighed om et moderne kapitel om handel og bæredygtig udvikling.

•  Overvågning. Overvågningen af gennemførelsen af ØPA'en, herunder indvirkningen for så vidt angår bæredygtig udvikling, foretages via de relevante institutionelle ØPA-organer. Ordføreren beklager, at der ikke findes en overvågningsmekanisme, der inddrager civilsamfundet, og forventer, at parterne snarest muligt indleder forhandlinger med henblik på at tilføje en ad hoc‑overvågningsmekanisme, der inddrager en afbalanceret repræsentation af civilsamfundsgrupper (f.eks. i form af indenlandske rådgivende grupper).

•  Stabile rammer for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU. Den foreløbige ØPA forventes at tiltrække langsigtede investeringer samt at fremme eksportdiversificering, konkurrenceevnen og nationale reformer for at forbedre erhvervsklimaet.

•  Regional integration. Dette komponent vil blive mere og mere relevant, når flere stater i Stillehavet tiltræder aftalen.

De vigtigste fordele ved tiltrædelse af den foreløbige ØPA for et mellemindkomstland i den nederste halvdel, som f.eks. Samoa, fremgår af ovenstående. Med det formål at støtte Samoas udvikling og i Samoas' befolknings interesse anbefaler ordføreren, at Samoas tiltrædelse af aftalen godkendes. Ordføreren forventer imidlertid også, at parterne i aftalen, i kraft af en afgørelse truffet af ØPA-handelsudvalget, hurtigst muligt indleder forhandlinger om et fuldt udbygget kapitel om handel og bæredygtig udvikling, der indeholder bestemmelser om en ordentlig overvågningsmekanisme for civilsamfundet.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (13.11.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

(COM(2018)0546 – C8 – 2018/0291(NLE))

Ordfører for udtalelse: Florent Marcellesi

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

Referencer

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

22.10.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Linda McAvan

17.9.2018

Oprindelig ordfører for udtalelse

Florent Marcellesi

Behandling i udvalg

8.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

Referencer

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

10.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

22.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

PECH

29.8.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

7

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Dato for indgivelse

22.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik