Postupak : 2018/0291(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0376/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0376/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0469

PREPORUKA     ***
PDF 497kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Martin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12281/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 207. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0434/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2016. o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2011. o Privremenom sporazumu o partnerstvu između pacifičkih država, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane(2),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu, dana 23. lipnja 2000. (Sporazum iz Cotonoua),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0376/2018),

1.  daje suglasnost pristupanju Samoe sporazumu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Samoe.

(1)

SL C 215, 19.6.2018., str. 2.

(2)

SL C 136E, 11.5.2012., str. 19.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

S obzirom na istek trgovinskih povlastica zajamčenih Sporazumom iz Cotonoua 31. prosinca 2007., EU je 2002. započeo s pregovorima o Sporazumima o gospodarskom partnerstvu (SGP) s državama AKP-a. Takvim sporazumima utvrđuje se okvir za dugoročne gospodarske i trgovinske odnose s EU-om. Oni imaju snažnu sastavnicu usmjerenu na razvoj te sadržavaju asimetričnu liberalizaciju trgovine u korist država AKP-a i odgovarajuće zaštitne mjere za nacionalne industrije. Konkretno, EU je 2002. započeo s pregovorima za regionalni Sporazum o gospodarskom partnerstvu s 14 pacifičkih otočnih država AKP-a (Cookovi otoci, Fidži, Kiribati, Maršalovi Otoci, Savezna država Mikronezija, Nauru, Palau, Papua Nova Gvineja, Samoa, Salomonovi Otoci, Tonga, Tuvalu i Vanuatu).

S obzirom na teškoće u pregovaranju o takvom sveobuhvatnom sporazumu i činjenicu da rok do 2007. bio sve bliži, Papua Nova Gvineja (PNG) i Fidži odabrali su privremeni SGP s EU-om koji se odnosi samo na robu. Ti su pregovori zaključeni krajem 2007. EU i Papua Nova Gvineja potpisali su sporazum 30. srpnja 2009., a Fidži 11. prosinca 2009. Privremena primjena započela je 20. prosinca 2009. za Papua Novu Gvineju i 28. srpnja 2014. za Fidži. Europski parlament ratificirao je sporazum 19. siječnja 2011.

U međuvremenu, pregovori između EU-a i svih 14 pacifičkih država AKP-a o sveobuhvatnom regionalnom SGP-u odvijali su se sporo, da bi 2016. bili obustavljeni nakon što je Papua Nova Gvineja službeno dala obavijest o povlačenju iz pregovora 2015.

Privremenom SGP-u između EU-a, s jedne strane, i Papua Nove Gvineje i Fidžija, s druge strane, mogu pristupiti sve pacifičke otočne države koje su stranke Sporazuma iz Cotonoua i pacifički otoci čija se strukturna obilježja i gospodarska i društvena situacija mogu usporediti s onima u zemljama koje su stranke Sporazuma iz Cotonoua, na temelju podnošenja zahtjeva za pristup tržištu u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. Stoga je pristup Sporazum moguć i za države koje nisu među dvanaest prethodno navedenih pacifičkih otočkih država AKP-a.

U tom je kontekstu Samoa 5. veljače 2018. podnijela Vijeću svoj zahtjev za pristupanje i priložila konačnu ponudu za pristup tržištu. Komisija je 23. travnja 2018. zaključila u ime Unije pregovore sa Samoom.

Nadalje, i Salomonski Otoci i Tonga trenutačno su u postupku pristupanja Privremenom sporazumu o gospodarskom partnerstvu.

Pristupanje Privremenom SGP-u – koristi za Samou

Samoa je korisnik trgovinskih povlastica EU-a „Sve osim oružja” (EBA). Međutim, Samoa je 2014. izašla iz kategorije najmanje razvijenih zemalja i od 1. siječnja 2019. više neće imati pristup tim povlasticama, kako je predviđeno Uredbom o sustavu općih povlastica (OSP) EU-a. Od tog bi se datuma primjenjivao nepovoljniji opći režim OSP-a.

Ako se Sporazum privremeno počne primjenjivati na Samou od 1. siječnja 2019. Samoa će zadržati trenutačni pristup EU-u bez carina i kvota za sve proizvode, uz iznimku oružja i municije. Godine 2016. izvoz Samoe u EU uglavnom se sastojao od proizvoda i opreme za sve vrste tjelovježbi, gimnastiku ili atletiku (53,2 %), sokova od voća i povrća (12,8 %), drvenih ploča (8,5 %), metalnog pokućstva (6,1 %) i sirovog kokosovog ulja (2,6 %). Iako se čini da takav izvoz ima ograničenu vrijednost (5,5 milijuna EUR u 2017.), on je vrlo značajan za gospodarstvo Samoe. Stoga je, kako bi se izbjegli poremećaji trgovinskih tokova između Samoe i EU-a, važno da se sporazum privremeno počne primjenjivati od 1. siječnja 2019. Nadalje, očekuje se da će i sektor ribarstva Samoe imati znatne koristi jednom kada se ispune svi standardi EU-a o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

Glavni dijelovi privremenog SPG-a jesu:

•  područje primjene ograničeno na trgovinu robom;

•  pristup tržištu EU-a bez carina i bez kvota;

•  asimetrična i postupna liberalizacija carina uzimajući u obzir razinu razvoja pacifičkih država. Samoa će liberalizirati 82,6 % svojeg izvoza (u tarifnim linijama) robe tijekom razdoblja od 20 godina. Isključeni su osjetljivi proizvodi Samoe (kao što su meso, riba, voće i povrće, alkohol, mineralna voda itd.), koji čine 17,4 % izvoza.

•  Odredbe o trgovinskoj zaštiti, uključujući bilateralne zaštitne mjere koje se upotrjebljavaju u slučaju uvoza koji prouzrokuje ili prijeti prouzročivanjem štete ili gospodarskog ili društvenog poremećaja u nekom sektoru ili industriji stranke sporazuma;

•  odredbe o suradnji u područjima tehničkih prepreka trgovini (TBT) i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama (SPS);

•  odredbe o carinskom režimu i olakšavanju trgovine;

•   zaštitne mjere u području sigurnosti hrane i odstupanje u slučaju teškoća s platnom bilancom;

•  globalna nabava za ribarstvo. Sporazumom se predviđa odstupanje od općih pravila o podrijetlu, čime se pacifičkim državama jamči mogućnost ostvarivanja koristi od trgovinskih povlastica i u slučaju prerađene ribe. To odstupanje zajamčeno je s obzirom na nedostatak ribe dobivene u cijelosti kojom bi se zadovoljila potražnja na kopnu, vrlo ograničen ribolovni kapacitet ribarske flote, smanjeni kapacitet prerade zbog fizičkih i gospodarskih čimbenika i zemljopisnu izolaciju pacifičkih otoka, kao i udaljenost od tržišta EU-a. Takvo odstupanje uvjetovano je izvješćivanjem o provedbi, razvoju i održivom upravljanju ribolovnim resursima.

•  Održivi razvoj kao temeljni cilj. Konkretno, u članku 3. stranke su se obvezale da će sporazum primjenjivati uzimajući u obzir sve što je u najboljem interesu ljudi, kulture, gospodarstva, društva, zdravlja i ekologije njihova stanovništva i budućih generacija. Trgovina i pitanja održivog razvoja, kao što su radna prava i okoliš, također su redovit dio dijaloga unutar Odbora za trgovinu SGP-a. Nadalje, sporazum sadržava klauzulu povezanu s ljudskim pravima, demokracijom i odredbama vladavine prava (takozvani „glavni dijelovi”) Sporazuma iz Cotonoua, s mogućnošću donošenja odgovarajućih mjera u slučaju njihova kršenja. Međutim, s obzirom na to da se o tom sporazumu pregovaralo prije više od deset godina, u razdoblju od 2002. do 2007., izvjestitelj potvrđuje nedostatak ambicije u tom području i očekuje da stranke što prije započnu pregovore u cilju postizanja dogovora o suvremenom poglavlju trgovine i održivog razvoja.

•  Praćenje. Praćenje provedbe SGP-a, uključujući o učinku na održivi razvoj, provodi se uz pomoć relevantnih institucionalnih tijela SGP-a. Izvjestitelj izražava žaljenje jer ne postoji mehanizam za praćenje koji uključuje civilno društvo te očekuje da stranke što prije započnu pregovore u cilju dodavanja ad hoc mehanizma za praćenje unutar kojeg su uravnoteženo zastupljene skupine civilnog društva (npr. u obliku nacionalnih savjetodavnih skupina).

•  Stabilan okvir za gospodarske i trgovinske odnose s EU-om. Očekuje se da će se privremenim SGP-om privući dugoročna ulaganja, promicati raznolikost izvoza, konkurentnost i nacionalne reforme za poboljšanje poslovnog okruženja.

•  Regionalna integracija. Ta će sastavnica postati znatno relevantnija nakon pristupanja dodatnih pacifičkih država.

Time se objašnjavaju glavne koristi koje će se pristupanjem privremenom SGP-u pružiti zemlji sa srednje niskim dohotkom poput Samoe. U cilju potpore razvoja Samoe i u interesu građana Samoe, izvjestitelj predlaže davanje suglasnosti za pristupanje Samoe sporazumu. Međutim, izvjestitelj ujedno očekuje da ugovorne stranke, na temelju odluke Odbora za trgovinu SGP-a, što prije započnu pregovore kako bi se unijelo potpuno poglavlje o trgovini i održivom razvoju kojim se predviđa odgovarajući mehanizam za praćenje civilnog društva.


MIŠLJENJE Odbora za razvoj (13.11.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Linda McAvan

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči da Parlament da suglasnost za Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pristupanje Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

Referentni dokumenti

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

22.10.2018

Izvjestiteljica

       Datum imenovanja

Linda McAvan

17.9.2018

Prethodni izvjestitelj

Florent Marcellesi

Razmatranje u odboru

8.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pristupanje Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

Referentni dokumenti

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

10.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

PECH

29.8.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

7

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Datum podnošenja

22.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti