Procedūra : 2018/0291(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0376/2018

Pateikti tekstai :

A8-0376/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0469

REKOMENDACIJA     ***
PDF 631kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Martin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12281/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0434/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0376/2018),

1.  pritaria Samoa prisijungimui prie susitarimo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Samoa vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 215, 2018 6 19, p. 2.

(2)

OL C 136E, 2012 5 11, p. 19.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Kadangi 2007 m. gruodžio 31 d. baigė galioti prekybos lengvatos pagal Kotonu susitarimą, 2002 m. ES pradėjo derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) su AKR valstybėmis. Tokiais susitarimais nustatomas ilgalaikių ekonominių ir prekybos santykių su ES pagrindas, jie turi tvirtą į vystymąsi orientuotą komponentą, jiems būdingas AKR šalims naudingas asimetriškas prekybos liberalizavimas ir juose numatytos tinkamos apsaugos priemonės vidaus pramonės šakoms. Visų pirma, 2002 m. ES pradėjo derybas dėl regioninio EPS su 14 AKR Ramiojo vandenyno salų valstybių ( Kuko Salomis, Fidžiu, Kiribačiu, Maršalo Salomis, Mikronezijos Federacine valstybe, Nauru, Niujė, Palau, Papua Naująja Gvinėja, Samoa, Saliamono Salomis, Tonga, Tuvalu ir Vanuatu).

Atsižvelgiant į tai, kad sunku vesti derybas dėl tokio išsamaus susitarimo, o 2007 m. terminas artėjo prie pabaigos, Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžis pasirinko laikiną EPS su ES tik dėl prekių. Šios derybos buvo baigtos 2011 m. pabaigoje. ES ir Papua Naujoji Gvinėja susitarimą pasirašė 2009 m. liepos 30 d., o Fidžis – 2009 m. gruodžio 11 d. Susitarimas su Papua Naująja Gvinėja pradėtas laikinai taikyti 2009 m. gruodžio 20 d., o su Fidžiu – 2014 m. liepos 28 d. Europos Parlamentas susitarimą ratifikavo 2011 m. sausio 19 d.

Per tą laiką ES ir visų 14 AKR Ramiojo vandenyno valstybių derybos dėl visapusiško regioninio EPS buvo lėtai tęsiamos, bet 2016 m. buvo sustabdytos po to, kai 2015 m. Papua Naujoji Gvinėja oficialiai pranešė apie pasitraukimą iš derybų.

Prie laikinojo ES ir Papua Naujosios Gvinėjos bei Fidžio EPS gali prisijungti visos Ramiojo vandenyno salų valstybės, pasirašiusios Kotonu susitarimą, ir Ramiojo vandenyno salos, kurių struktūrinės ypatybės ir ekonominė bei socialinė padėtis yra panašios į tų šalių, kurios yra pasirašiusios Kotonu susitarimą, remdamosi 1994 m. GATT susitarimo XXIV straipsnio reikalavimus atitinkančiu patekimo į rinką pasiūlymu. Todėl prisijungti gali daugiau nei kitos pirmiau minėtos 12 AKR Ramiojo vandenyno salų valstybių.

Šiomis aplinkybėmis Samoa 2018 m. vasario 5 d. pateikė prašymą dėl prisijungimo kartu su galutiniu pasiūlymu ES dėl patekimo į rinką. 2018 m. balandžio 23 d. Taryba Sąjungos vardu baigė derybas su Samoa.

Be to, šiuo metu prie laikinojo EPS prisijungia ir Saliamono Salos bei Tonga.

Prisijungimas prie laikinojo EPS – nauda Samoa

Samoa naudojasi ES pagal iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) taikomomis prekybos lengvatomis. Tačiau Samoa 2014 m. neteko mažiausiai išsivysčiusių šalių statuso ir nuo 2019 m. sausio 1 d. nebegalės naudotis tokiomis lengvatomis, kaip numatyta ES bendrosios lengvatų sistemos (BLS) reglamente. Nuo to laiko būtų taikoma mažiau palanki BLS bendroji priemonė.

Jei susitarimas laikinai bus taikomas Samoa nuo 2019 m. sausio 1 d., Samoa toliau galės be muitų ir apribojimų kvotomis teikti ES rinkai visus produktus, išskyrus ginklus ir šaudmenis. 2016 m. Samoa į ES daugiausia eksportavo prekes ir įranga, skirtą bendriems fiziniams pratimams, gimnastikai ir sportui (53,2 %), vaisių ir daržovių sultis (12,8 %), medžio gaminius (8,5 %), metalinius baldus (6,1 %) ir nerafinuotą kokosų aliejų (2,6 %). Nors toks eksportas gali būti gana ribotos vertės (2017 m. – 5,5 mln. EUR), jis yra labai svarbus Samoa ekonomikai. Todėl svarbu, kad susitarimas būtų laikinai taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., kad būtų išvengta bet kokio su Samoa ir ES prekybos srautais susijusių sutrikimų. Be to, tikimasi, kad Samoa žuvininkystės sektorius gaus daug naudos, kai bus įvykdyti ES sanitarijos ir fitosanitarijos standartai.

Pagrindiniai laikinojo EPS elementai yra šie:

•  taikymo sritis apima tik prekybą prekėmis;

•  patekimas į ES rinką be muitų ir kvotų;

•  asimetriškas ir laipsniškas tarifų liberalizavimas, atsižvelgiant į Ramiojo vandenyno valstybių išsivystymo lygį. Samoa per 20 metų laikotarpį liberalizuos 82,6 % savo prekių (muitų tarifų eilučių) eksporto. Tai neapima Samoa jautrių produktų (tokių kaip mėsa, žuvis, vaisiai ir daržovės, alkoholis, mineralinis vanduo ir kt.), kurie sudaro 17,4 %;

•  nuostatos dėl prekybos apsaugos, įskaitant dvišalę apsaugos priemonę, naudojamos importo, kuris sukelia arba gali sukelti žalą ar ekonominį ar socialinį poveikį sektoriui ar šalies pramonei, atveju;

•  nuostatos dėl bendradarbiavimo techninių prekybos kliūčių ir sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių srityse;

•  muitinės formalumų ir prekybos palengvinimo nuostatos;

•   aprūpinimo maistu užtikrinimas ir nukrypti leidžianti nuostata mokėjimų balanso sunkumų atveju;

•  universalios kilmės nuorodos taikymas žuvininkystės sektoriui. Susitarime nustatyta nuo bendrųjų kilmės taisyklių nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią Ramiojo vandenyno valstybėms suteikiama galimybė pasinaudoti prekybos lengvatomis ir perdirbtų žuvų atveju. Ši nukrypti leidžianti nuostata buvo nustatyta atsižvelgiant į tai, kad šioje šalyje sugautos žuvies nepakanka paklausai sausumoje patenkinti, žvejybos laivyno žvejybos pajėgumai yra labai riboti, dėl fizinių ir ekonominių veiksnių perdirbimo pajėgumai yra maži, Ramiojo vandenyno salos yra geografiškai izoliuotos, o atstumas iki ES rinkos didelis. Tokia leidžianti nukrypti nuostata taikoma su sąlyga, kad bus pateiktos žuvininkystės išteklių įgyvendinimo, plėtros ir tvaraus valdymo ataskaitos;

•  pagrindinis tikslas – darnus vystymasis. Visų pirma, 3 straipsnyje Šalys įsipareigojo susitarimą taikyti atsižvelgiant į atitinkamų gyventojų ir būsimų kartų žmogiškuosius, kultūrinius, ekonominius, socialinius, sveikatos ir aplinkos apsaugos interesus. Prekybos ir darnaus vystymosi klausimai, kaip antai darbo teisės ir aplinka, taip pat yra nuolatinė EPS prekybos komiteto dialogo dalis. Be to, į susitarimą įtraukta sąsaja su Kotonu susitarimo žmogaus teisėmis, demokratija ir teisinės valstybės nuostatomis (vadinamieji esminiai elementai), dėl kurių gali būti priimtos atitinkamos priemonės jų pažeidimo atveju. Vis dėlto, kadangi dėl šio susitarimo derybos vyko daugiau nei prieš dešimt metų (2002–2007 m.), pranešėjas pripažįsta, kad šioje srityje nėra didelių užmojų, ir tikisi, kad Šalys kuo greičiau pradės derybas, kad susitartų dėl šiuolaikinės prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus;

•  stebėsena. EPS įgyvendinimo, įskaitant jo poveikį darniam vystymuisi, stebėsena vykdoma pasitelkus atitinkamus EPS institucinius organus. Pranešėjas apgailestauja, kad nėra stebėsenos mechanizmo, kuris apimtų pilietinę visuomenę, ir tikisi, kad Šalys kuo greičiau pradės derybas, kad būtų įdiegtas ad hoc stebėsenos mechanizmas, kuriame būtų proporcingai atstovaujama pilietinės visuomenės grupėms (pvz., nacionalinių patariamųjų grupių forma).

•  stabili ekonominių ir prekybos santykių su ES sistema. Tikimasi, kad laikinasis EPS pritrauks ilgalaikių investicijų, skatins eksporto įvairinimą, konkurencingumą ir vidaus reformas, kad būtų pagerinta verslo aplinka;

•  regionų integracija. Šis komponentas taps vis svarbesnis, kai prisijungs daugiau Ramiojo vandenyno valstybių.

Iš to, kas išdėstyta pirmiau, galima paaiškinti, kokia yra pagrindinė prisijungimo prie laikinojo EPS nauda mažesnes ir vidutines pajamas gaunančioms šalims, pavyzdžiui, Samoa. Kad būtų paremtas Samoa vystymasis ir siekiama Samoa piliečių interesų, pranešėjas rekomenduoja pritarti Samoa prisijungimui prie susitarimo. Tačiau pranešėjas tikisi, kad susitarimo Šalys EPS prekybos komiteto sprendimu nedelsdamos pradės derybas dėl visaverčio prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus, kuriame būtų numatytas tinkamas pilietinės visuomenės stebėsenos mechanizmas.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (13.11.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

on the draft Council decision on the accession of Samoa to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Nuomonės referentė: Linda McAvan

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

Nuorodos

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

22.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Linda McAvan

17.9.2018

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Florent Marcellesi

Svarstymas komitete

8.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

12.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

Nuorodos

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

10.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

22.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

PECH

29.8.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

7

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Pateikimo data

22.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika