Procedūra : 2018/0291(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0376/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0376/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0469

IETEIKUMS     ***
PDF 632kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: David Martin

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12281/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0434/2018),

–  ņemot vērā 2016. gada 4. oktobra rezolūciju par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām pēc 2020. gada(1),

–  ņemot vērā 2011. gada 19. janvāra rezolūciju par partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses(2),

–  ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (Kotonū nolīgums),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A8-0376/2018),

1.  sniedz piekrišanu tam, ka Samoa pievienojas nolīgumam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Samoa valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 215, 19.6.2018, 2. lpp.

(2)

OV C 136E, 11.5.2012, 19. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Ņemot vērā to, ka 2007. gada 31. decembrī zaudē spēku tirdzniecības preferences, kuras ir piešķirtas saskaņā ar Kotonū nolīgumu, ES 2002. gadā sāka apspriest ekonomisko partnerattiecību nolīgumus ar ĀKK valstīm. Šādi nolīgumi izveido pamatu ilgtermiņa ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar ES, un tiem ir spēcīgs uz attīstību orientēts komponents, kuros ir iekļauta asimetriska tirdzniecības liberalizācija ĀKK valstu interesēs un ietver atbilstošus aizsardzības pasākumus vietējām nozarēm. Konkrētāk, 2002. gadā ES sāka sarunas par reģionālu EPN ar 14 ĀKK Klusā okeāna salām (Kuka Salām, Fidži, Kiribati, Māršala Salām, Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm, Nauru, Niue, Palau, Papua-Jaungvineju, Samoa, Zālamana Salām, Tongu, Tuvalu un Vanuatu.)

Ņemot vērā grūtības apspriest šādu visaptverošu nolīgumu, kad tuvojas 2007. gada termiņš, Papua-Jaungvineja un Fidži izvēlējās pagaidu EPN ar ES, kas attiecās tikai uz precēm. Šīs sarunas tika noslēgtas 2007. gada otrajā pusē. ES noslēdza nolīgumu ar Papua-Jaungvineju 2009. gada 30. jūlijā, savukārt ar Fidži — 2009. gada 11. decembrī. Papua-Jaungvineja sāka provizorisko nolīguma piemērošanu 2009. gada 20. decembrī un Fidži — 2014. gada 28. jūlijā. Eiropas Parlaments nolīgumu ratificēja 2011. gada 19. janvārī.

Tikmēr sarunas starp ES un visām 14 ĀKK Klusā okeāna valstīm par visaptverošu reģionālu EPN lēnām turpinājās, taču tika apturētas 2016. gadā, kad Papua-Jaungvineja oficiāli paziņoja 2015. gadā par izstāšanos no sarunām.

Pagaidu EPN starp ES, no vienas puses, un Papua-Jaungvineju un Fidži, no otras puses, var pievienoties visas Klusā okeāna salu valstis, kuras ir Kotonū nolīguma puses, un Klusā okeāna salas, kuru strukturālās īpatnības un ekonomiskā un sociālā situācija ir salīdzināma ar to, kura ir valstīs, kuras ir Kotonū nolīguma puses, pamatojoties uz tirgus pieejas piedāvājumu atbilstīgi 1994. gada GATT XXIV pantam. Tādēļ nolīgumam var pievienoties vairāk nekā 12 citas ĀKK Klusā okeāna salu valstis, kuras bija minētas iepriekš.

Šajā kontekstā 2018. gada 5. februārī Samoa iesniedza ES pievienošanās pieprasījumu un galīgo tirgus piekļuves piedāvājumu. 2018. gada 23. aprīlī Komisija Savienības vārdā pabeidza sarunas ar Samoa.

Turklāt arī Zālamana Salas un Tonga pašlaik gatavojas pievienoties pagaidu EPN.

Pievienošanās pagaidu EPN — Samoas priekšrocības

Samoa ir guvusi labumu no ES „Viss, izņemot ieročus“ tirdzniecības preferencēm. Tomēr līdz 2014. gadam Samoa bija vismazāk attīstīto valstu kategorijā un 2019. gada 1. janvārī zaudēs pieeju šīm preferencēm, saskaņā ar ES vispārējo tarifa preferenču shēmas regulu. No minētās dienas tiks piemērots mazāk labvēlīgais VPS vispārējais režīms.

Ja nolīgums tiek provizoriski piemērots Samoai sākot no 2019. gada 1. janvāra, Samoa saglabās pašreizējo beznodokļu un bezkvotu pieeju ES visiem ražojumiem, izņemot ieročus un munīciju. 2016. gadā Samoas eksportu uz ES galvenokārt veidoja ražojumi un aprīkojums vispārējiem fiziskiem vingrinājumiem, vingrošanai vai vieglatlētikai (53,2 %), augļu vai dārzeņu sula (12,8 %), koka izstrādājumi (8,5 %), metāla mēbeles (6,1 %) un neapstrādāta kokosriekstu eļļa (2,6 %). Lai gan šāds eksports varētu šķist ierobežots vērtības ziņā (5,5 miljoni euro 2017. gadā), tam ir ļoti liela nozīme Samoas ekonomikā. Tādēļ ir svarīgi provizoriski piemērot nolīgumu no 2019. gada 1. janvāra, lai novērstu jebkādus traucējumus Samoas un ES tirdzniecības plūsmās. Turklāt ir paredzams, ka Samoas zivsaimniecības nozare gūs ievērojamu labumu no ES sanitāro un fitosanitāro standartu izpildes.

Pagaidu EPN galvenie elementi ir šādi:

•  darbības joma aptver tikai preču tirdzniecību;

•  beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES tirgum;

•  asimetriska un pakāpeniska tarifu liberalizācija, ņemot vērā Klusā okeāna valstu attīstības līmeni. Samoa 20 gadu laikā liberalizēs 82,6 % no tās preču eksporta (tarifu pozīcijās). Samoas paaugstināta riska produkti (piemēram, gaļa, zivis, augļi un dārzeņi, alkohols, minerālūdens utt.), kas veido 17,4 %, tiek izslēgti;

•  tirdzniecības aizsardzības noteikumi, tostarp divpusēji aizsardzības pasākumi, kas izmantojami, ja imports rada vai draud radīt kaitējumu vai ekonomiskus vai sociālus traucējumus kādas puses sektorā vai nozarē;

•  sadarbības noteikumi attiecībā uz tehniskiem šķēršļiem tirdzniecībai un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem;

•  muitas un tirdzniecības atvieglošanas noteikumi;

•   uzturdrošības aizsardzības pasākums un atkāpe maksājumu bilances grūtību gadījumā;

•  globāla resursu piegāde zivsaimniecībā. Nolīgumā paredzēta atkāpe no vispārīgajiem izcelsmes noteikumiem, ar ko piešķir Klusā okeāna valstīm iespēju gūt labumu no tirdzniecības preferencēm arī attiecībā uz apstrādātām zivīm. Šī atkāpe ir piešķirta, ņemot vērā pilnībā iegūtu zivju nepietiekamību, lai apmierinātu pieprasījumu krastā, zvejas flotes ļoti ierobežoto zvejas jaudu, samazināto apstrādes spēju fizisko un ekonomisko faktoru dēļ un Klusā okeāna salu ģeogrāfisko nošķirtību, kā arī attālumu no ES tirgus. Šāda atkāpe ir atkarīga no ziņošanas par zvejas resursu īstenošanu, attīstību un ilgtspējīgu pārvaldību;

•  ilgtspējīga attīstība kā visaptverošs mērķis Jo īpaši 3. pantā puses ir apņēmušās piemērot nolīgumu, ņemot vērā attiecīgo iedzīvotāju un nākamo paaudžu humānās, ekonomiskās, sociālās, veselības un vides intereses. Arī tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jautājumi, piemēram, darba tiesības un vide regulāri tiek iekļauti EPN tirdzniecības komitejas dialogā. Turklāt nolīgumā ir iekļauts noteikums par saikni ar Kotonū nolīguma cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma noteikumiem (tā dēvētajiem būtiskajiem elementiem) un tajā paredzēta iespēja pieņemt attiecīgus pasākumus šo noteikumu pārkāpuma gadījumā. Tomēr, tā kā šis nolīgums tika apspriests vairāk nekā pirms desmit gadiem (2002.–2007. gadā), referents atzīst vērienīguma trūkumu šajā jomā, un sagaida, ka puses iespējami drīz uzsāks sarunas, lai vienotos par modernu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļu;

•  uzraudzība. EPN īstenošanas uzraudzību, tostarp par tā ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, veic attiecīgās EPN institucionālās struktūras. Referents pauž nožēlu, ka nav paredzēts mehānisms uzraudzībai, kurā iekļauta pilsoniskā sabiedrība, un sagaida, ka puses pēc iespējas drīz uzsāks sarunas, lai pievienotu ad hoc uzraudzības mehānismu, kas ietver pilsoniskās sabiedrības grupu līdzsvarotu pārstāvību (piemēram, vietējās konsultantu grupas);

•  stabils pamats ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar ES. Sagaidāms, ka pagaidu EPN piesaistīs ilgtermiņa ieguldījumus, veicinās eksporta dažādošanu, konkurētspēju un iekšzemes reformas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi;

•  reģionālā integrācija. Šī komponente kļūs aizvien būtiskāka, kad pievienosies citas Klusā okeāna valstis.

Iepriekš minētais izskaidro galvenos ieguvumus, ko radīs pievienošanās pagaidu EPN tādām valstīm ar vidēji zemu ienākumu līmeni kā Samoa. Lai atbalstītu Samoas attīstību un tās iedzīvotāju intereses, referents iesaka dot piekrišanu attiecībā uz Samoas pievienošanos nolīgumam. Tomēr referents arī sagaida, ka līgumslēdzējas puses ar EPN tirdzniecības komitejas lēmumu pēc iespējas drīzāk uzsāks sarunas, lai iekļautu pilntiesīgu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļu, kas paredz pienācīgu pilsoniskās sabiedrības uzraudzības mehānismu.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (13.11.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par Padomes lēmuma projektu par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Linda McAvan

The Committee on Development calls on the Committee on International Trade, as the committee responsible, to recommend that Parliament give its consent to the proposal for a Council decision on the accession of Samoa to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Samoa pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

Atsauces

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

22.10.2018

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Linda McAvan

17.9.2018

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Florent Marcellesi

Izskatīšana komitejā

8.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Samoa pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

Atsauces

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

10.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

22.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

PECH

29.8.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

7

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Iesniegšanas datums

22.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika