Postup : 2018/0291(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0376/2018

Predkladané texty :

A8-0376/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0469

ODPORÚČANIE     ***
PDF 568kWORD 62k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: David Martin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12281/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0434/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2016 o budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020(1),

–  o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane(2),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda z Cotonou“),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0376/2018),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením Samoy k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Samoy.

(1)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ C 136E, 11.5.2012, s. 19.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Keďže 31. decembra 2007 skončí platnosť obchodných preferencií udelených na základe dohody z Cotonou, EÚ začala v roku 2002 rokovať o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami AKT. Takéto dohody vytvárajú rámec pre dlhodobé hospodárske a obchodné vzťahy s EÚ, majú silnú zložku orientovanú na rozvoj, poskytujú asymetrickú liberalizáciu obchodu v prospech krajín AKT a zahŕňajú náležité záruky pre domáci priemysel. EÚ začala v roku 2002 rokovania o regionálnej DHP so 14 AKT štátmi tichomorských ostrovov (Cookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Federálny štát Mikronézie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tongo, Tuvalu a Vanuatu).

Keďže bolo ťažké rokovať o takejto komplexnej dohode v období, keď sa blížila lehota v roku 2007, Papua-Nová Guinea a Fidži sa rozhodli pre dočasnú DHP s EÚ, ktorá sa vzťahuje len na tovar. Tieto rokovania boli zavŕšené koncom roka 2007. EÚ a Papua-Nová Guinea podpísali dohodu 30. júla 2009 a Fidži 11. decembra 2009. Dočasne sa začala uplatňovať 20. decembra 2009 v prípade Papuy-Novej Guiney a 28. júla 2014 v prípade Fidži. Európsky parlament dohodu ratifikoval 19. januára 2011.

Medzitým pomaly napredovali rokovania medzi EÚ a všetkými 14 tichomorskými štátmi AKT o komplexnej regionálnej DHP, ale v roku 2016 boli pozastavené po tom, čo Papua-Nová Guinea v roku 2015 oficiálne informovala o vystúpení z rokovaní.

Dočasná DHP medzi EÚ na jednej strane a Papuou-Novou Guineou a Fidži na druhej strane je otvorená pristúpeniu všetkých tichomorských ostrovných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Cotonou, a tichomorských ostrovov, ktorých štrukturálne charakteristiky a hospodárska a sociálna situácia sú porovnateľné s krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami dohody z Cotonou, a to na základe predloženia ponuky prístupu na trh v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994. Preto je pristúpenie otvorené pre viac než 12 tichomorských ostrovných štátov AKT uvedených vyššie.

V tejto súvislosti Samoa predložila 5. februára 2018 Rade žiadosť o pristúpenie spolu s konečnou ponukou prístupu na trh. 23. apríla 2018 Komisia v mene Únie rokovania so Samoou ukončila.

Okrem toho sú v procese pristúpenia k dočasnej DHP aj Šalamúnove ostrovy a Tonga.

Pristúpenie k dočasnej DHP – výhody Samoy

Samoa využíva výhody obchodných preferencií vyplývajúcich z iniciatívy „Všetko okrem zbraní“. Samoa však v roku 2014 postúpila zo štatútu najmenej rozvinutých krajín a k 1. januáru 2019 stratí prístup k týmto preferenciám, ako sa stanovuje v nariadení o všeobecnom systéme preferencií (VSP) EÚ. Od tohto dátumu sa bude uplatňovať menej výhodné všeobecné dojednanie VSP.

V prípade, že sa dohoda začne predbežne vo vzťahu k Samoe vykonávať od 1. januára 2019, Samoa zachová súčasný bezcolný a bezkvótový prístup EÚ na všetky výrobky s výnimkou zbraní a munície. V roku 2016 vývoz Samoy do EÚ pozostával najmä z výrobkov a zariadení na všeobecné telesné cvičenie, gymnastiku alebo atletiku (53,2 %), šťavy z ovocia alebo zeleniny (12,8 %), drevených výrobkov (8,5 %), kovového nábytku (6,1 %) a surového kokosového oleja (2,6 %). Hoci sa takýto vývoz môže zdať dosť obmedzený (5,5 miliónov eur v roku 2017), pre hospodárstvo Samoy je veľmi významný. Preto je dôležité, aby sa dohoda predbežne uplatňovala od 1. januára 2019 a zabránilo sa narušeniu obchodných tokov Samoa – EÚ. Okrem toho sa očakáva, že po splnení sanitárnych a fytosanitárnych opatrení EÚ bude mať výhody aj Samojský sektor rybolovu.

Hlavné prvky dočasnej DHP:

•  Rozsah obmedzený na obchod s tovarom.

•  Bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ.

•  Asymetrická a postupná liberalizácia colných sadzieb zohľadňujúca úroveň rozvoja tichomorských štátov. Samoa bude liberalizovať 82,6 % svojho vývozu (v colných položkách) tovaru počas 20 rokov. Nepatria sem citlivé výrobky Samoy (ako sú mäso, ryby, ovocie a zelenina, alkohol, minerálna voda atď.), ktoré predstavujú 17,4 %.

•  Ustanovenia o ochrane obchodu vrátane bilaterálneho ochranného opatrenia, ktoré sa použije v prípade dovozu, ktorý spôsobuje alebo pri ňom hrozí, že spôsobí poškodenie alebo hospodárske alebo sociálne narušenie v odvetví alebo priemysle zmluvnej strany.

•  Ustanovenia o spolupráci v oblastiach technických prekážok obchodu a sanitárnych a fytosanitárnych (SFS) opatrení.

•  Ustanovenia o uľahčení v oblasti ciel a obchodu.

•   Záruky bezpečnosti potravín a výnimky v prípade ťažkostí s platobnou bilanciou.

•  Globálne zdroje pre rybolov. V dohode sa stanovuje výnimka zo všeobecných pravidiel pôvodu, ktorou sa tichomorským štátom udeľuje možnosť využívať obchodné preferencie aj v prípade spracovaných rýb. Táto výnimka bola udelená vzhľadom na nedostatočné množstvo celkovo získaných rýb s cieľom uspokojiť dopyt na mieste, veľmi obmedzenú rybolovnú kapacitu rybárskej flotily, zníženú schopnosť spracovania v dôsledku fyzikálnych a hospodárskych faktorov, ako aj na geografickú izolovanosť tichomorských ostrovov a vzdialenosť od trhu EÚ. Takáto výnimka je podmienená predkladaním správ o vykonávaní, rozvoji a udržateľnom riadení rybolovných zdrojov.

•  Udržateľný rozvoj ako ústredný cieľ. Najmä v článku 3 sa zmluvné strany zaväzujú uplatňovať túto dohodu s ohľadom na ľudské, kultúrne, hospodárske, sociálne, zdravotné a environmentálne záujmy obyvateľstva a budúcich generácií. Otázky obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, ako sú pracovné práva a životné prostredie, sú tiež pravidelnou súčasťou dialógu v rámci Výboru pre obchod v súvislosti DHP. Dohoda okrem toho zahŕňa klauzulu o prepojení na ustanovenia Dohody z Cotonou týkajúce sa ľudských práv, demokracie a právneho štátu (tzv. „základné prvky“), s možnosťou prijať primerané opatrenia v prípade ich porušenia. Keďže však táto dohoda bola prerokovaná pred viac ako desiatimi rokmi – v rokoch 2002 – 2007, spravodajca uznáva nedostatok ambícií v tejto oblasti a očakáva, že strany čo najskôr začnú rokovania s cieľom dohodnúť sa na modernej kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji.

•  Monitorovanie. Monitorovanie vykonávania DHP vrátane vplyvu na trvalo udržateľný rozvoj sa vykonávajú príslušné inštitucionálne orgány DHP. Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje mechanizmus monitorovania zahŕňajúci občiansku spoločnosť, a očakáva, že strany čo najskôr začnú rokovania s cieľom doplniť ad hoc mechanizmus monitorovania s vyváženým zastúpením skupín občianskej spoločnosti (napr. vo forme domácich poradných skupín).

•  Stabilný rámec pre hospodárske a obchodné vzťahy s EÚ. Očakáva sa, že dočasná DHP pritiahne dlhodobé investície, podporí diverzifikáciu vývozu, konkurencieschopnosť a domáce reformy s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie.

•  Regionálna integrácia. Tento prvok sa stane ešte relevantnejším, keď sa pripoja ďalšie tichomorské štáty.

Uvedené informácie vysvetľujú hlavné výhody, ktoré by dočasná dohoda o pristúpení poskytla krajine s nižšími strednými príjmami ako Samoa. S cieľom podporiť rozvoj Samoy a v záujme občanov Samoy spravodajca odporúča súhlasiť s pristúpením Samoy k dohode. Spravodajca však od zmluvných strán dohody tiež očakáva, že rozhodnutím Výboru pre obchod v súvislosti DHP sa čo najskôr začnú rokovania o zahrnutí plnohodnotnej kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorej sa predpokladá náležitý mechanizmus monitorovania s účasťou občianskej spoločnosti.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (13.11.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Linda McAvan

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o pristúpení Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

Referenčné čísla

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.10.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Linda McAvan

17.9.2018

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Florent Marcellesi

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

Verts/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

Referenčné čísla

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

10.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

22.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

PECH

29.8.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Dátum predloženia

22.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia