Procedūra : 2018/2240(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0377/2018

Pateikti tekstai :

A8-0377/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0471

PRANEŠIMAS     
PDF 657kWORD 63k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0377/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kenčiantiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems reintegruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžeto priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Graikija pateikė paraišką „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus iš darbo 550 darbuotojų ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių (NACE) klasifikatoriaus 2 red. 58 skyriui (Leidybinė veikla) Graikijos bendro teritorinių statistinių vienetų (NUTS) klasifikatoriaus 2 lygmens Atikos regione (EL30);

D.  kadangi ši paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename arba dviejuose ar daugiau kaip dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygmens regionuose, turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, su sąlyga, kad dviejuose regionuose kartu sudėjus poveikis padarytas daugiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas ir kad Graikija turi teisę gauti finansinę 2 308 500 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 847 500 EUR;

2.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2018 m. gegužės 22 d. ir kad, Graikijai pateikus papildomos informacijos, Komisija 2018 m. spalio 4 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną, laikydamasi 12 savaičių termino, informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Graikija teigia, jog darbuotojų atleidimai yra susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, ypač jos poveikiu Graikijos ekonomikai, įskaitant realiojo BVP vienam gyventojui sumažėjimą, didėjantį nedarbą, mažėjantį darbo užmokestį ir sumažėjusias namų ūkių pajamas, kartu su sparčia skaitmenine raida, kuri taip pat mažėjant didelių reklamos užsakovų išlaidoms reklamai keičia leidybos sektorių; atkreipia dėmesį į tai, kad sektoriuje mažėja ir reklamos, ir pardavimo pajamos;

4.  primena, kad tikėtina, jog darbuotojų atleidimas iš trijų įmonių, veikiančių Graikijos leidybos sektoriuje, turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai ir kad dėl šių atleidimų gali būti sudėtinga rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, nerengiami profesinio mokymo kursai, atitinkantys pripažintus darbo rinkos poreikius, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

5.  susirūpinęs pabrėžia, kad Atikos regionui tenka didėlė nedarbo ir ilgalaikio nedarbo atvejų visoje Graikijoje, kur nedarbo lygis tebėra aukštas, dalis;

6.  primena, kad tai antra su atleistais darbuotojais Atikos leidybos sektoriuje susijusi Graikijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2014 m. buvo pateikta paraiška „EGF/2014/018“ ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas(4);

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiška susijusi su 550 atleistų darbuotojų, tarp kurių yra daug moterų (41,82 proc.); taip pat pažymi, kad 14,73 proc. atleistų darbuotojų yra vyresnio nei 55 metų amžiaus ir 1,6 proc. darbuotojų yra mažiau nei 30 metų; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

8.  palankiai vertina tai, kad planuojant mokymo pasiūlymą atsižvelgta į įgytą patirtį, susijusią su paraiška „EGF-2014-018 GR/Attica“, nes, kaip matyti iš nuolat vykdomų vertinimų, pasiekta gerų integracijos rodiklių;

9.  pažymi, kad nenumatyta jokių priemonių, skirtų nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui (NEET), nepaisant to, kad nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičius Graikijoje išlieka didelis;

10.  pabrėžia, kad finansinės išmokos priklauso nuo aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo ir gali būti reali paskata konkrečiomis Graikijos ekonominėmis sąlygomis;

11.  pažymi, kad finansinės išmokos ir paskatos, t. y. įdarbinimo paskatos, taip pat darbo paieškos ir mokymo išmokos, beveik siekia EGF reglamente nustatytą maksimalų 35 proc. lygį;

12.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Graikija planuoja taikyti penkių rūšių priemones: i) profesinį orientavimą ir pagalbą ieškant darbo, ii) mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, iii) paramą verslui steigti, iv) darbo paieškos išmoką ir mokymo išmoką, v) įdarbinimo paskatas;

13.  pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su Atėnų dienraščių žurnalistų sąjungos (gr. ΕΣΗΕΑ), Atėnų dienraščių darbuotojų sąjungos (gr. ΕΠΗΕΑ) ir Darbo ministerijos atstovais;

14.  pabrėžia, kad Graikijos valdžios institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama parama iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui;

15.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę arba kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, ar įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių, taip pat palankiai vertina Graikijos patvirtinimą, kad šios nuostatos laikomasi;

17.  ragina Komisiją primygtinai paraginti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti darbuotojus, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

18.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/644 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting“) (OL L 106, 2015 4 24, p. 29–30).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Graikijos paraišką „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems reintegruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2018 m. gegužės 22 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl atleistų darbuotojų leidybinės veiklos sektoriuje Atikos regione. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 308 500 EUR suma finansinei paramai pagal Graikijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 308 500 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [sprendimo priėmimo data](4)*.

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendra informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Graikijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2018 m. spalio 4 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Graikijai remti darbuotojų, atleistų iš trijų įmonių, veikiančių ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 58 skyriui (Leidybinė veikla), NUTS 2 lygmens Atikos (EL30) regione Graikijoje, grįžimą į darbo rinką. Šis pasiūlymas perduotas Europos Parlamentui 2018 m. spalio 4 d.

Tai devintoji paraiška, kuri turi būti išnagrinėta vykdant 2018 m. biudžetą, ir trečioji paraiška nuo EGF įsteigimo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 58 skyriui (Leidybinė veikla). Ji susijusi su 550 atleistų darbuotojų ir pagal ją Graikijos reikmėms iš EGF iš viso numatoma skirti 2 308 500 EUR suma.

Paraiška Komisijai pateikta 2018 m. gegužės 22 d., o papildoma informacija pateikta iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2018 m. spalio 4 d., ir, atsižvelgdama į visas taikytinas EGF reglamento nuostatas, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

Graikija teigia, kad darbuotojų atleidimai yra susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, ypač su esminiais struktūriniais leidybos sektoriaus pokyčiais dėl nuolat mažėjančio dienraščių ir periodinės spaudos pardavimo, taip pat dėl sumažėjusių didelių reklamos užsakovų išlaidų reklamai. Tai tiesiogiai susiję su ekonomikos nuosmukiu, prie kurio prisidėjo skaitmeninė raida, dėl kurios skaitytojai renkasi ne spausdintinę, o elektroninę spaudą. Tai iš esmės galima paaiškinti tuo, kad skaitmeninę spaudą daugiausia galima gauti nemokamai, taip pat ji lengvai ir tuoj pat prieinama.

Dėl to 2011–2017 m. laikraščių pardavimai sumažėjo nuo 144 milijonų egzempliorių 2011 m. iki 57 milijonų 2017 m., o žurnalų pardavimas sumažėjo nuo 60 milijonų egzempliorių iki 23 milijonų egzempliorių. Nuo 2005 iki 2014 m. leidybos sektoriaus apyvarta sumažėjo 56,4 proc. Apyvarta toliau mažėjo (2015 m. – 14,3 proc., 2016 m. – 8,3 proc. ir 2017 m. – 19,5 proc.).

Visi darbuotojai atleisti Atikos regione, kuriame yra 34,7 proc. visų Graikijos bedarbių ir 36 proc. ilgalaikių bedarbių. Didelę atleistų darbuotojų dalį sudaro moterys (41,82 proc.). 14,73 proc. atleistų darbuotojų yra vyresni nei 55 metų. Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra tuo labiau svarbios siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių asmenų galimybes grįžti į darbo rinką.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios penkių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

–  Profesinis orientavimas. Ši paramos priemonė bus skirta visiems dalyviams ir apims šiuos etapus: i) bendrąją informaciją, ii) priėmimą ir registraciją, iii) asmeninius ir profesinius įgūdžius liudijančius dokumentus, iv) pagalbą ieškant darbo ir profesinį orientavimą, v) konsultacijas įsidarbinant, vi) stebėseną.

–  Mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas. Šią priemonę sudaro profesinio mokymo kursai, atitinkantys pripažintus darbo rinkos poreikius, tose srityse bei sektoriuose, kuriuose yra gerų vystymosi perspektyvų. Mokymo kursuose taip pat bus atsižvelgiama į darbuotojų poreikius, nustatytus profesinio orientavimo metu.

–  Parama verslui steigti. Darbuotojai, kurie pradeda savo verslą, gaus iki 15 000 EUR pagalbą, kad galėtų padengti verslo pradėjimo išlaidas.

–  Darbo paieškos išmoka ir mokymo išmoka. Paramos gavėjams bus skirta 40 EUR už vieną dalyvavimo profesinio orientavimo veikloje dieną, kad jie galėtų padengti su dalyvavimu susijusias išlaidas. Mokymo išmoka sieks 3,33 EUR už val.

–  Įdarbinimo paskatos. Ši išmoka bus naudinga atleistiems darbuotojams, nes taip bus palengvintas jų įdarbinimas kitoje įmonėje. Įdarbinančioji įmonė ne ilgiau kaip šešis mėnesius gaus 650 EUR mėnesinę išmoką, jei darbuotojas liks darbo vietoje bent šešis mėnesius pasibaigus išmokos mokėjimui.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Graikijos valdžios institucijos pateikė visas būtinas garantijas, kad: – suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

– buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– darbuotojus atleidusios įmonės, kurios tęsė savo veiklą po darbuotojų atleidimo, laikėsi visų teisinių reikalavimų, susijusių su atleidimais, ir atitinkamai rūpinosi savo darbuotojais;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Graikija informavo Komisiją, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltinis – Graikijos Ekonomikos ir plėtros ministerijos nacionalinė valstybės investicijų programa. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos NSRF(4) Darbo, socialinės apsaugos ir socialinio solidarumo ministerijos vykdomasis direktoratas kaip vadovaujančioji institucija, EDEL (Finansų audito komitetas) kaip audito institucija ir Ekonomikos, infrastruktūros, turizmo ir jūrų ministerijos bendrai finansuojamų programų specialioji sertifikavimo ir tikrinimo tarnyba kaip tvirtinančioji institucija.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 2 308 500 EUR sumą.

Iki šiol tai yra devintas 2018 m. biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti EGF lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

Nacionalinis strateginių krypčių planas (NSRF).


UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D (2018)41901

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2018/003 EL“

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2018/003 EL“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria tam, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir yra susijusi su 550 darbuotojų, kurie atleisti iš darbo iš trijų įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 58 skyriui (Leidybinė veikla), Graikijos Atikos regione per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį;

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo ir pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės sąsają, Graikija teigia, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės, su kuria vis dar susiduria Graikija, ir dėl sparčios skaitmeninės raidos, kuri keičia leidybos sektorių, pastaraisiais metais mažėjo dienraščių ir periodinių leidinių pardavimas; sektoriuje mažėja pajamos ir iš reklamos, ir iš pardavimo;

C) kadangi 41,8 % darbuotojų, kuriems skirtos priemonės, sudaro moterys, o 58,8 % – vyrai; kadangi 83,63 % tikslinių paramos gavėjų amžius yra 30–54 metai, 14,7 % paramos gavėjų yra vyresni nei 55 metų ir 1,6 % – jaunesni nei 30 metų;

taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Graikijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Graikija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 308 500 EUR paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 3 847 500 EUR;

2. pažymi, kad Komisija, laikydamasi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Graikijos valdžios institucijų termino, savo finansinės paramos suteikimo sąlygų atitikties vertinimą baigė 2018 m. spalio 4 d. ir tą pačią dieną apie tai pranešė Parlamentui;

3. susirūpinęs pabrėžia, kad Atikos regionui tenka didėlė nedarbo ir ilgalaikio nedarbo atvejų visoje Graikijoje, kur nedarbo lygis tebėra aukštas, dalis;

4. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima profesinį orientavimą ir pagalbą ieškant darbo, mokymą ir perkvalifikavimą atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, paramą verslui steigti, įdarbinimo paskatas, taip pat darbo paieškos ir mokymo išmokas;

5. pažymi, kad finansinės išmokos ir paskatos, t. y. įdarbinimo paskatų, taip pat darbo paieškos ir mokymo išmokos, beveik siekia reglamente nustatytą maksimalų 35 % lygį;

6. pabrėžia, kad finansinės išmokos priklauso nuo aktyvaus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimo ir gali būti reali paskata tam tikromis Graikijos ekonominėmis sąlygomis;

7. pažymi, kad nenumatyta jokių priemonių, skirtų nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui (NEET), nepaisant to, kad nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičius Graikijoje išlieka didelis;

8. palankiai vertina tai, kad planuojant mokymo pasiūlymą atsižvelgta į patirtį, susijusią su pirmąja paraiška „EGF-2014–018 GR Attica“, nes, kaip matyti iš nuolat vykdomų vertinimų, pasiekta gerų integracijos rodiklių;

9. palankiai vertina tai, kad buvo konsultuotasi su Atėnų dienraščių žurnalistų sąjungos, Atėnų dienraščių darbuotojų sąjungos ir Darbo ministerijos atstovais;

10. pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos užtikrino, jog siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių ir kad bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui;

11. palankiai vertina Graikijos patvirtinimą, kad darbuotojus atleidusios įmonės laikėsi savo teisinių prievolių, susijusių su atleistais darbuotojais;

12. primena, kad pagal EGF reglamento 7 straipsnį rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą turėtų būti numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir reikiami įgūdžiai, taip pat šios paslaugos turėtų būti pritaikytos perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG


REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Regioninės plėtros komiteto pirmininkės Iskros Mihaylovos 2018 m. spalio 15 d. laiškas Biudžeto komiteto pirmininkui Jeanui Arthuis

Vertimas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad Biudžeto komitete netrukus ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2018)0667 siūloma skirti 2 308 500 EUR paramą iš EGF 550 darbuotojų, atleistų iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 58 skyriui (Leidybinė veikla). Darbuotojai atleisti iš įmonių, daugiausia esančių Graikijos NUTS 2 lygmens Aττική (Atikos) regione (EL30).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

(Baigiamoji formuluotė ir parašas)


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika