SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing)

22.11.2018 - (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

Postup : 2018/2240(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0377/2018
Predkladané texty :
A8-0377/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1] (EGF nariadenie),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0377/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Grécko podalo žiadosť EGF/2018/003 GR/Attica publishing o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 58 klasifikácie NACE Rev 2 (nakladateľské činnosti) v gréckom regióne Atika (EL30) úrovne NUTS 2;

D.  keďže žiadosť vychádza z kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého musí byť v referenčnom období deviatich mesiacov prepustených najmenej 500 pracovníkov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako úroveň divízie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom alebo dvoch susediacich regiónoch, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v dvoch z týchto regiónov spolu v rámci jedného členského štátu je dotknutých viac ako 500 pracovníkov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a že Grécko má preto podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 2 308 500 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 847 500 EUR;

2.  poznamenáva, že grécke orgány podali žiadosť 22. mája 2018 a že na základe dodatočných informácií, ktoré Grécko poskytlo, Komisia 4. októbra 2018 dokončila svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament, pričom dodržala lehotu 12 týždňov;

3.   poznamenáva, že Grécko tvrdí, že prepúšťanie je spojené s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, konkrétnejšie s jej účinkami na grécke hospodárstvo vrátane poklesu reálneho HDP na obyvateľa, rastúcej nezamestnanosti, zníženia platov a zníženého príjmu domácností spolu s rýchlym digitálnym vývojom, ktorý spoločne so škrtami vo výdavkoch na reklamu zo strany dôležitých inzerentov mení nakladateľský sektor; konštatuje, že tento sektor čelí poklesu príjmov z reklamy aj z predaja;

4.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v troch podnikoch v gréckom nakladateľskom sektore, bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na miestne hospodárstvo, a že dôsledkom prepúšťania je aj to, že je veľmi ťažké pracovníkov opätovne zamestnať vzhľadom na nedostatok pracovných miest, nedostatok kurzov odbornej prípravy, ktoré zodpovedajú uznaným potrebám na pracovnom trhu, a vysoký počet uchádzačov o zamestnanie;

5.  so znepokojením zdôrazňuje, že región Atika predstavuje veľký podiel nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v Grécku, kde je nezamestnanosť stále vysoká;

6.  pripomína, že toto je už druhá žiadosť Grécka o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví vydavateľských činností v regióne Atika, pričom prvá žiadosť EGF/2014/018 bola predložená v roku 2014 a bolo o nej rozhodnuté kladne[4];

7.  poznamenáva, že žiadosť sa týka 550 prepustených pracovníkov, ktorých veľký podiel tvoria ženy (41,82 %); dodáva, že 14,73 % prepustených pracovníkov má viac ako 55 rokov a 1,6 % má menej ako 30 rokov; vzhľadom na túto skutočnosť uznáva dôležitosť aktívnych opatrení na trhu práce spolufinancovaných z EGF vzhľadom na zvyšovanie šancí týchto rizikových skupín opätovne sa začleniť do trhu práce;

8.  víta skutočnosť, že plánovaná ponuka odbornej prípravy zohľadňuje ponaučenia zo žiadosti EGF-2014-018 GR/Attica, v prípade ktorej sa podľa prebiehajúceho hodnotenia dosiahla dobrá miera integrácie;

9.  konštatuje, že pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa neplánujú žiadne opatrenia napriek tomu, že podiel týchto ľudí v Grécku zostáva na vysokej úrovni;

10.  zdôrazňuje, že finančné príspevky sú podmienené aktívnou účasťou cieľových príjemcov a môžu byť skutočným stimulom v konkrétnom hospodárskom kontexte Grécka;

11.  konštatuje, že finančné príspevky a stimuly, t. j. náborové pohnútky a príspevky na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, sa približujú maximálnemu podielu 35 % stanovenému v nariadení o EGF;

12.   poznamenáva, že Grécko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) profesijné poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania, ii) odborná príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce, iii) príspevok na založenie podniku, iv) príspevok na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, v) náborové pohnútky;

13.  berie na vedomie, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami Únie novinárov aténskych denníkov (ΕΣΗΕΑ), Združenia pracovníkov aténskych denných publikácií

(ΕΠΗΕΑ) a ministerstva práce;

14.  zdôrazňuje, že grécke orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu;

15.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví, a v tejto súvislosti víta potvrdenie Grécka;

17.  vyzýva Komisiu, aby vnútroštátne orgány nabádala, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a mohli by preto poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierali potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

 • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/644 z 15. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť GR/Attica broadcasting z Grécka) (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 29–30).

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Grécka – EGF/2018/003 GR/Attica publishing

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1], a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[3] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Dňa 22. mája 2018 Grécko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví nakladateľských činností v regióne Atika . Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie poskytnuté v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Gréckom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 308 500 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 308 500EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia rozhodnutia][4]*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

 • [1]   Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [3]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [4] *   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Základné informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013[2] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3], Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. Ak sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Žiadosť Grécka a návrh Komisie

Komisia 4. októbra 2018 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Grécka na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených v troch podnikoch fungujúcich v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 58 (nakladateľské činnosti) v gréckom regióne Atika (EL30) úrovne NUTS 2. Návrh bol postúpený Európskemu parlamentu 4. októbra 2018.

Toto je deviata žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2018, a tretia žiadosť týkajúca sa hospodárskeho odvetvia patriaceho podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 58 (nakladateľské činnosti) od vytvorenia EGF. Týka sa 550 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy 2 308 500 EUR z EGF v prospech Grécka.

Žiadosť bola 22. mája 2018 zaslaná Komisii a 1. augusta 2018 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila svoje posúdenie 4. októbra 2018 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF.

Grécko tvrdí, že prepúšťanie je spojené s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, najmä veľkými štrukturálnymi zmenami vo nakladateľskom odvetví, a to v dôsledku stáleho poklesu predaja dennej a periodickej tlače v spojení so znížením výdavkov na reklamu zo strany dôležitých inzerentov. Je to priamy dôsledok hospodárskeho poklesu, ktorý bol posilnený digitálnym vývojom, ktorý nasmeroval čitateľov od papierovej tlače smerom k elektronickej tlači. Možno to vysvetliť predovšetkým voľným prístupom k digitálnej tlači, ako aj k jeho ľahšou dostupnosťou a bezprostredným prístupom.

V období rokov 2011 a 2017 sa dôsledkom toho predaj novín prepadol zo 144 miliónov výtlačkov v roku 2011 na 57 miliónov v roku 2017 a predaj časopisov klesol zo 60 miliónov výtlačkov na 23 miliónov. Medzi 2005 – 2014 klesol obrat vo nakladateľskom sektore o 56,4 %. Obrat sa ďalej znížil o 14,3 % v roku 2015, 8,3 % v roku 2016 a 19,5 % v roku 2017.

Prepúšťanie sa uskutočnilo v Atike a predstavuje 34,7 % celkovej nezamestnanosti Grécka a 36 % dlhodobej nezamestnanosti. Vysoký počet prepustených pracovníkov tvoria ženy (41,82 %). 14,73 % prepustených pracovníkov má viac ako 55 rokov. Preto sú ešte dôležitejšie aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šancu týchto rizikových skupín na opätovné začlenenie do trhu práce.

Päť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

–  Profesijné poradenstvo: Toto sprievodné opatrenie sa ponúkne všetkým účastníkom a bude sa týkať týchto fáz: i) všeobecné informácie, ii) príjem a registrácia, iii) osobný a profesijný materiál, iv) podpora pri hľadaní zamestnania a profesijné poradenstvo, v) usmernenie k zamestnanosti, vi) monitorovanie.

–  Odborná príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie: Toto opatrenie spočíva v poskytovaní kurzov odbornej prípravy, ktoré zodpovedajú existujúcim potrebám na pracovnom trhu a v oblastiach a sektoroch s dobrými vyhliadkami na rozvoj. Vzdelávaním sa vyhovie aj potrebám pracovníkov, ktoré sa zistia v rámci profesijného poradenstva.

–  Príspevok na založenie podniku: pracovníkom, ktorí si založia vlastný podnik, bude poskytnutých až 15 000 EUR ako príspevok na pokrytie počiatočných nákladov.

–  Príspevok na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu: Na pokrytie nákladov vynaložených v súvislosti s účasťou na aktivitách profesijného poradenstva získajú prijímatelia 40 EUR za každý deň účasti. Počas odbornej prípravy bude tento príspevok 3,33 EUR na hodinu.

–  Náborový stimul: Táto platba zvýhodňuje prepustených pracovníkov tým, že uľahčuje ich opätovné zamestnanie v inom podniku. Podnik, ktorý pracovníka zamestná, bude počas maximálne šiestich mesiacov dostávať 650 EUR mesačne, avšak pod podmienkou, že najmenej počas ďalších šiestich mesiacov po skončení vyplácania stimulu tohto pracovníka neprepustí.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Grécke orgány poskytli všetky potrebné záruky, pokiaľ ide o nasledujúce skutočnosti – pri prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky vzťahujúce sa na prepúšťanie a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

– na navrhované opatrenia sa nebude poskytovať finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

– navrhované opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

– finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Grécko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania je národný verejný investičný program gréckeho ministerstva hospodárstva a rozvoja. Finančný príspevok bude riadiť a kontrolovať výkonný úrad NSRR[4] ministerstva práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity, ktorý bude konať ako riadiaci orgán, EDEL (Výbor pre finančný audit) ako orgán auditu a osobitný útvar pre certifikáciu a kontrolu spolufinancovaných programov Ministerstva hospodárstva, infraštruktúry, cestovného ruchu a morí ako certifikačný orgán.

III.  Postup

Komisia s cieľom mobilizácie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 2 308 500 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je deviaty návrh na presun na účely mobilizácie fondu, ktorý bol doteraz rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2018.

Ak sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu podľa článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu.

 • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]   Národný strategický referenčný rámec (NSRF)

LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D (2018)41901

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2018/003 EL

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF v prípade EGF/2018/003 EL a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 550 pracovníkov prepustených v 3 podnikoch pôsobiacich v ekonomickom odvetví, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 zaradené do divízie 58 (nakladateľské činnosti) v regióne Atika v referenčnom období deviatich mesiacov;

B)  keďže na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním pracovníkov a celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou Grécko tvrdí, že v posledných rokoch klesol predaj denníkov a periodík v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, ktorou je Grécko stále postihnuté, pričom v dôsledku rýchleho digitálneho vývoja sa vydavateľské odvetvie zmenilo; keďže tento sektor čelí poklesu príjmov z reklamy aj z predaja;

C)  keďže 41,8 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú ženy a 58,8 % muži; keďže 83,63 % dotknutých prijímateľov je vo veku od 30 do 54 rokov, zatiaľ čo 14,7 % má viac ako 55 rokov a 1,6 % je mladších ako 30 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Grécka tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Grécko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 308 500 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 847 500 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti gréckych orgánov a 4. októbra 2018 skompletizovala svoje hodnotenie súladu s podmienkami na poskytnutie finančného príspevku a v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  so znepokojením zdôrazňuje, že región Atika predstavuje veľký podiel nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v Grécku, kde je nezamestnanosť stále vysoká;

4.  konštatuje, že medzi personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF patria profesijné poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania; odborná prípravu a rekvalifikácia v súlade s potrebami trhu práce; podpora začínajúcich podnikov; stimuly na prijatie do zamestnania, ako aj príspevky na hľadanie zamestnania a na odbornú prípravu;

5.  konštatuje, že finančné príspevky a stimuly, t. j. náborové pohnútky a príspevky na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, sa približujú maximálnemu podielu 35 % stanovenému v nariadení;

6.  zdôrazňuje, že finančné príspevky sú podmienené aktívnou účasťou cieľových príjemcov a môžu byť skutočným stimulom v konkrétnom hospodárskom kontexte Grécka;

7.  konštatuje, že pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa neplánujú žiadne opatrenia napriek tomu, že podiel týchto ľudí v Grécku zostáva na vysokej úrovni;

8.  víta, že plánovaná ponuka odbornej prípravy zohľadňuje ponaučenia z prvej žiadosti EGF-2014-018 GR Attica, v prípade ktorej sa podľa prebiehajúceho hodnotenia dosiahla dobrá miera integrácie;

9.  víta konzultácie so zástupcami únie novinárov aténskych denníkov, združenia pracovníkov aténskych denníkov a ministerstva práce;

10.  poznamenáva, že grécke orgány poskytli záruky, že na uvedené opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu;

11.  víta, že Grécka potvrdilo, že prepúšťajúce podniky splnili svoje právne záväzky týkajúce sa prepúšťania;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou

Marita ULVSKOG

LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

List z 15. októbra 2018, ktorý adresovala predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj Iskra Michajlovová predsedovi Výboru pre rozpočet Jeanovi Arthuisovi

Preklad

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť čoskoro prijatá vo Výbore pre rozpočet:

-  V návrhu rozhodnutia COM(2018)0667 sa navrhuje príspevok z EGF vo výške 2 308 500 EUR pre 550 pracovníkov, ktorí boli prepustení v hospodárskom odvetví klasifikovanom v rámci divízie 58 NACE Rev. 2 – Nakladateľské činnosti. K prepúšťaniu v daných podnikoch došlo najmä v gréckych regiónoch Aττική (Atika) (EL30) úrovne NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

(zdvorilostná formulka a podpis)

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia