Procedure : 2018/2086(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0378/2018

Indgivne tekster :

A8-0378/2018

Forhandlinger :

PV 14/01/2019 - 20
CRE 14/01/2019 - 20

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0012

BETÆNKNING     
PDF 391kWORD 59k
22.11.2018
PE 623.760v02-00 A8-0378/2018

om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor

(2018/2086(INI))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Brian Hayes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor

(2018/2086(INI))

Europa-Parlamentet,

der henviser til undersøgelsen med titlen "Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it", som blev offentliggjort af Generaldirektoratet for Unionens Interne Politikker i 2016(1),

–  der henviser til Europa 2020-strategien,

–  der henviser til den nuværende EU-finansieringsperiode (2014-2020) og Kommissionens forslag til den nye flerårige finansiel ramme (2021-2028),

–  der henviser til den aftale, som medlovgiverne indgik i juli 2018, om at forhøje budgettet til støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP),

–  der henviser til artikel 197 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0378/2018),

A.  der henviser til, at offentlig administration i medlemsstaterne er grundlæggende for gennemførelsen af EU-budgettet, og at den, når den fungerer effektivt, kan bidrage til at skabe moderne systemer, som forbedrer velstanden og velfærden i EU;

B.  der henviser til, at det nye forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR) ikke indeholder et særskilt mål for offentlig administration, som det foreligger på nuværende tidspunkt;

1.  bemærker, at den offentlige administrations kompetencer er spredt over forskellige tjenestegrene inden for Kommissionen, og at dette vanskeliggør en effektiv koordinering af kompetente tjenester og EU-finansierede programmer og initiativer; mener, at alle de tekniske bistandsprogrammer bør koordineres bedre for at undgå overlapninger og for at forhindre, at Kommissionens mange bestræbelser på at fremme kombination af midler med henblik på synergiudnyttelse bliver forgæves, fordi foranstaltningerne ikke er tilstrækkeligt effektive; opfordrer Kommissionen til at forbedre sine systemer for udveksling af god praksis med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre bedste praksis uden at indføre politikker, der er rettet mod løndevaluering og socialt uholdbare reformer;

2.  opfordrer den næste formand for Kommissionen til at overdrage ansvaret for spørgsmål vedrørende bedre offentlig administration og forvaltning til én enkelt kommissær;

3.  er af den opfattelse, at en effektiv reform af den offentlige sektor er afgørende for at hjælpe medlemsstaterne med at tilpasse sig skiftende omstændigheder, øge modstandsdygtigheden for at forebygge fremtidige kriser, udvide e-forvaltning og forbedre leveringen af tjenesteydelser i hele EU, navnlig hvad angår ny teknologi og nye IT-systemer, og at en reform i høj grad vil bidrage til affaldsreduktion og en reduktion af eksponering for affald samt tab eller misbrug af EU-midler; opfordrer derfor til, at der også i de fremtidige programmeringsperioder sikres finansiering til foranstaltninger til udbredelse af e-forvaltning i overensstemmelse med principperne og prioriteterne i EU-handlingsplanen for e-forvaltning;

4.  bemærker, at der ofte, navnlig i regioner med udviklingsefterslæb, er problemer med at få adgang til finansiering eller med udnyttelsen heraf på grund af bureaukrati, administrative kapacitetsproblemer eller uregelmæssigheder; ønsker i denne forbindelse, at der i medlemsstaterne gennemføres reformer, der konkretiserer anvendelsen af princippet om god forvaltningskik og fremmer hurtig afvikling af retlige procedurer;

5.  bemærker, at EU's budget yder ca. 9 mia. EUR i støtte til EU's medlemsstater til reform af den offentlige administration; opfordrer Kommissionen til at matche denne økonomiske støtte med en målrettet udveksling af viden, erfaringer og god praksis blandt medlemsstaterne;

6.  opfordrer Kommissionen til at øge samarbejdet med medlemsstaterne om støtte til regioner med udviklingsefterslæb med henblik på at styrke kapaciteten og den administrative styring;

7.  opfordrer til foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af programmer for udvikling og gennemførelse af strategier for menneskelige ressourcer, f.eks. gennem udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og med inddragelse af ledere og andre erfarne medarbejdere;

8.  understreger, at det ofte har vist sig, at specifikke operationelle programmer og andre EU-finansieringsmidler lapper over hinanden på flere måder, og opfordrer til, at der stilles forslag; håber derfor på forbedringer i indsatsen for koordinering, komplementaritet og forenkling;

9.  understreger betydningen af at sikre, at operationelle programmer gennemføres så effektivt og brugervenligt som muligt; finder det afgørende, at medlemsstaterne undlader at indføre regler, der komplicerer anvendelsen af midlerne for støttemodtagerne;

10.  bemærker, at Kommissionen hverken har en standardiseret og fælles vurderingsramme for offentlig administration eller en metode til systematisk dataindsamling; bemærker med bekymring, at Kommissionen som følge af manglen på disse værktøjer udarbejder ufuldstændige analyser af spørgsmål i alle medlemsstaterne; foreslår, at der genindføres et kapitel om offentlig administration og forvaltning i den årlige vækstundersøgelse;

11.  opfordrer Kommissionen til på forhånd at vurdere den administrative kapacitet i de strukturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af udviklingspolitikker, og i forbindelse med særligt strategiske projekter at fremme inddragelse af nationale strukturer og agenturer, der vil kunne opkvalificere og fremskynde gennemførelsen af programmerne og de enkelte interventioner;

12.  mener, at FFR bør anvendes til at tilskynde til programmer, der sikrer en bedre offentlig administration og forvaltning, navnlig for at hjælpe medlemsstaterne i en tid med økonomisk afmatning, idet det anerkendes, at reformer inden for området offentlige administrationssystemer under disse omstændigheder kan hjælpe de berørte medlemsstater;

13.  glæder sig over, at der er fremsat forslag i den næste FFR med henblik på at undgå programoverlapninger og tilskynde til yderligere forenklinger;

14.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udvikle en særlig vurderingsramme, der måler de kvantitative og kvalitative aspekter af offentlig administration af høj kvalitet, og til at opbygge dens egen analysekapacitet; understreger, at det er nødvendigt at se nærmere på svaghederne i hver enkelt medlemsstat for sig og at anvende nogle af de planlagte ressourcer på at fremme foranstaltninger til at løse problemerne gennem styrkelse af kriteriet om forhåndsbetingelser og fastlæggelse af målsætninger;

15.  foreslår Kommissionen at styrke den politiske dialog med medlemsstaterne ved at sikre oprettelsen af et særligt forum;

16.  foreslår at afsætte tid i sin parlamentariske kalender til en struktureret dialog med de nationale parlamenter om de spørgsmål, der er forbundet med forbedring af den offentlige administration i hele EU; opfordrer Unionen til at forbedre overvågningen og evalueringen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) under tematisk mål 11 gennem specifikke indikatorer til måling af fremskridtene hen imod opfyldelsen af Unionens mål og prioriteter for reformen af den offentlige administration;

17.  glæder sig over udviklingen af et benchmark til at vurdere, om EU-kandidatlandenes offentlige administration har kapacitet til at påtage sig det ansvar, som et EU-medlemskab indebærer; ønsker, at der i medlemsstaterne gennemføres reformer, der i endnu højere grad konkretiserer anvendelsen af princippet om god forvaltningskik;

18.  bemærker, at Den Europæiske Kvalitetspris for den Offentlige Sektor (EPSA) medfinansieres af Kommissionen og visse medlemsstater, der samler de bedste, mest innovative og mest effektive aktører i den europæiske offentlige sektor; er af den opfattelse, at Kommissionen bør sikre mere læring og udveksling af oplysninger og sigte mod en større udbredelse i hele Europa;

19.  mener, at der i de offentlige forvaltninger bør fremmes innovationsprocesser med henblik på at sikre bedre konnektivitet, digitalisering og digitale tjenester af høj kvalitet til borgerne, virksomheder og offentlige myndigheder, samtidig med at der hele tiden holdes trit med den hastige udvikling af nye teknologier på de pågældende områder; glæder sig over, at det nye forslag til en forordning om fælles bestemmelser giver fremtidige modtagere de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan anvende systemerne så hurtigt som muligt;

20.  erkender, at inddragelsen af lokale myndigheder er en forudsætning for at nå EU's mål på dette område; henleder opmærksomheden på Tallinnerklæringens forslag om at forbedre de fælles forvaltningsstrukturer for lokale og regionale myndigheder på nationalt plan(2);

21.  glæder sig over de eksisterende netværk(3), der samler medlemsstaternes repræsentanter – navnlig dem, der modtager EU-støtte – for at forbedre den offentlige administration gennem udveksling af bedste praksis og gensidig læring;

22.  mener, at de eksisterende netværk i betydelig grad kan forbedre deres resultater ved at fastsætte mere ambitiøse mål og udvikle mere proaktive tilgange såsom benchlearning, hvor medlemsstaternes selvevaluering kombineres med et forbedret peer review-system;

23.  mener, at offentlig administration af høj kvalitet er en afgørende forudsætning for at nå EU's politiske mål under FFR og på andre områder; understreger vigtigheden af god kommunikation og politisk bevidsthed om opbygning af tillid og stimulering af positive reformtiltag og -programmer;

24.  mener, at det er nødvendigt løbende at kontrollere, om samhørighedspolitikkerne efterlever principperne om additionalitet og komplementaritet i forbindelse med foranstaltninger, der finansieres med ordinære midler, og ikke mindst at sikre, at samhørighedspolitikkerne ikke træder i stedet for ordinære nationale midler;

25.  bemærker, at midlerne fra ESI-fondene til den regionale gennemførelsesplan blev forhøjet i den sidste programmeringsperiode, men at overvågningen imidlertid kan forbedres med henblik på evaluering af, hvordan denne finansiering indvirker på den regionale gennemførelsesplan;

26.  opfordrer til, at arbejdet fortsættes i Kommissionens arbejdsgrupper, der har ansvar for at bistå medlemsstaternes nationale myndigheder med at sikre en bedre gennemførelse af samhørighedspolitikfondene i de medlemsstater, der halter bagefter med hensyn til absorption af midler fra ESI-fondene;

27.  understreger betydningen af reformstøtteprogrammet, og håber, at det vil blive styrket i den kommende programmeringsperiode, idet dets rolle som formidler og ikke som et redskab til teknisk bistand skal præciseres, og at det også vil blive forbedret med hensyn til effektivitet, uden at de beløb for samhørighedsbudgettet, som Kommissionen for øjeblikket foreslår i FFR for 2021-2027, beskæres;

28.  bemærker, at Unionen, selv om den ikke har direkte retlige beføjelser inden for den administrative sektor, indvirker positivt på den offentlige administration i medlemsstaterne og navnlig spiller en indirekte rolle gennem fastlæggelsen af administrative standarder i den gældende fællesskabsret, udveksling af bedste praksis i hele Unionen og gennem budgetredskaber, der har til formål at støtte og fremme reformer i den offentlige administration ved at styrke den administrative kapacitet og administrationernes effektivitet og tilskynde til innovation i den offentlige sektor;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Undersøgelse – "Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it", Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Unionens Interne Politikker, Temaafdeling D – Budgetanliggender, 2016.

(2)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration

(3)

Netværket af Offentlige Forvaltninger i EU (EUPAN); det tematiske netværk om offentlig administration og forvaltning (PAG) og andre platforme og netværk med et særligt fokus på retfærdighed, korruptionsbekæmpelse, digitalisering, offentlige indkøb osv.


BEGRUNDELSE

Betænkningen udspringer af en GD IPPOL-undersøgelse, der blev offentliggjort i august 2016 med titlen "Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it" og blev drøftet i Budgetkontroludvalget (CONT) ved en offentlig høring.

Undersøgelsen viste, at EU's budget til støtte for de administrative reformer er blevet styrket siden 2007. EU's initiativer og EU's budgetinstrumenter, der skal udvikle og forbedre reformen af den offentlige administration, er imidlertid ukoordinerede og usammenhængende.

Undersøgelsen viser, at selv om EU-budgettet har haft en positiv indvirkning på reformerne af den offentlige administration i forskellige medlemsstater, er der et stort potentiale for en bedre udnyttelse af EU's budget på dette område. Undersøgelsen viser, at potentialet i e-forvaltningsløsninger kan være et centralt emne i de reformer af den offentlige administration, som EU har slået til lyd for, da de giver borgerne lettere adgang til offentlige tjenester.

Der er en række mangler i den principbaserede tilgang til reformer af den offentlige administration. Landespecifikke henstillinger identificerer ikke konsekvent dårlige administrative aktører eller særligt problematiske administrative svagheder, og dette kan forbedres.

Andre anbefalinger i undersøgelsen omfatter:

–  bedre evaluerings- og resultatindikatorer for strukturfondene

–  tilpasning af EU-programmet for retlige anliggender med landespecifikke henstillinger

–  udvikling af synergier og komplementariteter inden for e-forvaltning og faglig bistand

–  fremme af "peer-to-peer"-udveksling om reformer af den offentlige administration

–  udnyttelse af Strukturreformtjenestens fulde potentiale.

Dette er en 114-siders undersøgelse, som blev bestilt af Europa-Parlamentet på anmodning af Budgetkontroludvalget. Det er kun rimeligt, at CONT følger op på denne undersøgelse med sine egne politiske anbefalinger ved hjælp af en INI-betænkning.

Dette forslag har absolut intet at gøre med privatisering af offentlige tjenester. Dette handler om at øge effektiviteten i den offentlige administration i medlemsstaterne og om at anvende EU-budgettet til dette formål. Der er langt flere muligheder for, at medlemsstaterne kan samarbejde om at udveksle bedste praksis, og stort potentiale for, at EU kan koordinere reformer af den offentlige administration.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (26.10.2018)

til Budgetkontroludvalget

om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor

(2018/2086(INI))

Ordfører for udtalelse: Raffaele Fitto

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at Unionen, selv om den ikke har direkte retlige beføjelser inden for forvaltningssektoren, indvirker positivt på de offentlige forvaltninger i medlemsstaterne og navnlig spiller en indirekte rolle gennem fastlæggelsen af forvaltningsstandarder i fællesskabsretten, udveksling af bedste praksis i hele Unionen samt gennem budgetredskaber, der har til formål at støtte og fremme reformer i den offentlige forvaltning ved at styrke forvaltningskapaciteten og forvaltningernes effektivitet og tilskynde til innovation i den offentlige sektor;

2.  bemærker, at selv om midlerne fra ESI-fondene til den regionale gennemførelsesplan blev forhøjet i den sidste programmeringsperiode, kunne overvågningen forbedres med henblik på evaluering af, hvordan denne finansiering indvirker på den regionale gennemførelsesplan;

3.  glæder sig over, at der er fremsat forslag i den næste FFR med henblik på at undgå programoverlapninger og tilskynde til yderligere forenklinger;

4.  understreger, at det ofte har vist sig, at specifikke operationelle programmer og andre EU-finansieringsmidler lapper over hinanden på flere måder, og opfordrer til, at der stilles forslag; håber derfor på forbedringer i indsatsen for koordinering, komplementaritet og forenkling;

5.  understreger betydningen af at sikre, at operationelle programmer gennemføres så effektivt og brugervenligt som muligt; finder det afgørende, at medlemsstaterne undlader at indføre regler, der komplicerer anvendelsen af midlerne for støttemodtagerne;

6.  mener, at det er nødvendigt løbende at kontrollere, om samhørighedspolitikkerne efterlever principperne om additionalitet og komplementaritet i forbindelse med foranstaltninger, der finansieres med ordinære midler, og ikke mindst at sikre, at samhørighedspolitikkerne ikke træder i stedet for ordinære nationale midler;

7.  mener, at alle tekniske bistandsprogrammer bør koordineres bedre for at undgå overlapninger og sikre, at foranstaltningerne bliver mere effektive og på linje med alle Kommissionens bestræbelser på at fremme en kombineret ressourceanvendelse, der giver synergivirkninger;

8.  understreger, at det er nødvendigt at få afdækket problemerne i hver enkelt medlemsstat og ved hjælp af de tilgængelige ressourcer at fremme foranstaltninger for at støtte de myndigheder, der er ansvarlige for at løse problemerne, ved at forbedre kriterierne med hensyn til grundforudsætninger og opfyldelse af de fastsatte betingelser;

9.  opfordrer Kommissionen til på forhånd at vurdere den administrative kapacitet i de strukturer, der er ansvarlige for gennemførelsen af udviklingspolitikker, og i forbindelse med projekter af særlig strategisk betydning at fremme anvendelsen af nationale strukturer og agenturer, der vil kunne styrke og fremskynde gennemførelsen af programmerne og de enkelte operationer;

10.  bemærker, at der ofte, navnlig i regioner med udviklingsefterslæb, er problemer med at få adgang til finansiering eller med udnyttelsen heraf, især på grund af bureaukrati, administrative kapacitetsproblemer eller uregelmæssigheder; ønsker i denne forbindelse, at der i medlemsstaterne gennemføres reformer, der konkretiserer anvendelsen af princippet om god forvaltningskik og fremmer hurtig afvikling af retlige procedurer;

11.  opfordrer Kommissionen til at øge samarbejdet med medlemsstaterne om støtte til regioner med udviklingsefterslæb med henblik på at styrke kapaciteten og den administrative styring;

12.  mener, at der i de offentlige forvaltninger bør fremmes innovationsprocesser med henblik på at sikre bedre konnektivitet, digitalisering og digitale tjenester af høj kvalitet til borgerne, virksomheder og offentlige myndigheder, samtidig med at der hele tiden holdes trit med den hastige udvikling af nye teknologier på de pågældende områder; glæder sig over, at det nye forslag til forordning om fælles bestemmelser stiller finansiering til rådighed til planlægning af foranstaltninger om udvikling af e-forvaltning i overensstemmelse med principperne og prioriteterne i EU's handlingsplan for e-forvaltning, som vil give de fremtidige støttemodtagere de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan anvende systemerne så hurtigt som muligt;

13.  opfordrer til foranstaltninger til fremme af programmer for udvikling og gennemførelse af strategier for menneskelige ressourcer, f.eks. gennem udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og med inddragelse af ledere og andre erfarne medarbejdere;

14.  opfordrer til, at arbejdet fortsættes i Kommissionens arbejdsgrupper, der har ansvar for at bistå medlemsstaternes nationale myndigheder med at sikre en bedre gennemførelse af samhørighedspolitikfondene i de medlemsstater, der halter bagefter med hensyn til absorption af midler fra ESI-fondene;

15.  understreger betydningen af reformstøtteprogrammet, og håber, at det vil blive styrket i den kommende programmeringsperiode, idet dets rolle som formidler og ikke som et redskab til teknisk bistand skal præciseres, og at det også vil blive forbedret med hensyn til effektivitet, uden at de beløb for samhørighedsbudgettet, som Kommissionen for øjeblikket foreslår i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, beskæres.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

2

0

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Miroslav Poche

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Tiemo Wölken


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik