Procedūra : 2018/2084(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0379/2018

Pateikti tekstai :

A8-0379/2018

Debatai :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0477

PRANEŠIMAS     
PDF 590kWORD 69k
22.11.2018
PE 626.768v02-00 A8-0379/2018

PPO: tolesni veiksmai

(2018/2084(INI))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjai: Bernd Lange, Paul Rübig

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PPO: tolesni veiksmai

(2018/2084(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Marakešo susitarimą, pagal kurį įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. PPO Dohos ministrų deklaraciją(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl PPO, ypač į 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl siekio reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją(2) ir 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl daugiašalių derybų rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 10 d. Buenos Airėse vykusioje parlamentinės konferencijos metinėje sesijoje PPO klausimais bendru sutarimu priimtą baigiamąjį dokumentą(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse vykusios 11-osios ministrų konferencijos rezultatus, įskaitant ministrų sprendimus, ir į tai, kad nebuvo įmanoma priimti ministrų deklaracijos(5),

–  atsižvelgdamas į 6-ąją visuotinę pagalbos prekybai peržiūrą, kuri vyko 2017 m. liepos 11–13 d. Ženevoje(6),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus(7),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio mėn. įsigaliojusį Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 8 d. paskelbtą naujausią Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos pranešimą, iš kurio matyti, kad vis dar įmanoma apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 °C, jeigu šalys iki 2020 m. sustiprins savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų 16 dalį(8),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 31 d. priimtą Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos ir Europos Sąjungos prekybos ministrų trišalio susitikimo jungtinį pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į 20-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pranešimą, kuriuo sukurta PPO reformos bendra darbo grupė, kuriai pirmininkauja ministrų pavaduotojai(10),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. Komisijos koncepcijos dokumentą dėl PPO modernizavimo(11),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0379/2018),

A.  kadangi PPO nuo pat jos sukūrimo atliko itin svarbų vaidmenį stiprinant daugiašališkumą, skatinant įtraukią pasaulio ekonominę tvarką ir puoselėjant atvirą, taisyklėmis grindžiamą ir nediskriminacinę daugiašalę prekybos sistemą; kadangi besivystančių šalių prekyba šiuo metu sudaro apie pusę pasaulio prekybos, t. y. padidėjo, palyginti su 33 proc. dalimi 2000 m., o žmonių, gyvenančių itin skurdžiai, skaičius nuo 1990 m. perpus sumažėjo ir tas skaičius siekia jau truputį mažiau negu milijardą; kadangi PPO pagrįsta teisių ir pareigų sistema, pagal kurią nariai įpareigojami atverti savo rinkas ir nediskriminuoti;

B.  kadangi PPO turėtų išlikti atskaitos tašku, kai vyriausybės ir įmonės nustato taisykles ar joms kyla ginčai dėl prekybos;

C.  kadangi ES nuolat pasisako už tvirtą, daugiašalį ir taisyklėmis grindžiamą požiūrį į prekybą, nes ES ekonomika ir darbuotojai bei vartotojai ES ir jos partnerėse yra vis labiau integruoti į pasaulines vertės grandines ir priklauso nuo numatomų tarptautinės prekybos importo ir jos eksporto pokyčių bei socialinių ir aplinkos sąlygų;

D.  kadangi 2017 m. Buenos Airėse vykusios 11-osios PPO ministrų konferencijos rezultatai nuvylė ir aiškiai parodė, kad šios organizacijos derybinė funkcija neveikia;

E.  kadangi taisyklėmis pagrįsta daugiašalė prekybos sistema susiduria su didžiausia nuo PPO įkūrimo krize, kuri kelia grėsmę pagrindinėms organizacijos funkcijoms, visų pirma nustatant pagrindines tarptautinės prekybos taisykles ir struktūrą bei užtikrinant veiksmingiausią ir efektyviausią bet kurios daugiašalės organizacijos ginčų sprendimo mechanizmą;

F.  kadangi nepaisant tokių svarbių išimčių, kaip prekybos lengvinimo susitarimas, nuo šio amžiaus 1-ojo dešimtmečio vėluojama priimti PPO prekybos reformą;

G.  kadangi Apeliacinis komitetas yra PPO brangakmenis, nes jo sprendimai privalomi ir jis veikia kaip nepriklausoma ir nešališka peržiūros institucija; kadangi PPO Apeliacinis komitetas sumažėjo iki jo veiklai reikalingo minimalaus teisėjų skaičiaus, kai po teisėjo Shree Baboo Chekitano Servansingo kadencijos pabaigos liko tik trys paskirtieji teisėjai; kadangi dėl šios aklavietės, kurią lėmė JAV administracija, gali žlugti ginčams tarp visų PPO valstybių narių spręsti būtina sistema;

1.  pakartoja, kad yra visapusiškai įsipareigojęs siekti ilgalaikės naudos, gaunamos laikantis daugiašališkumo principo, ir ragina parengti prekybos darbotvarkę, kuri visų labui būtų grindžiama sąžininga ir taisyklėmis paremta prekyba, kurią vykdant būtų prisidedama prie taikos, saugumo ir darnaus vystymosi darbotvarkės įtraukiant ir stiprinant socialines, aplinkosaugos ir žmogaus teises ir kuria būtų užtikrinama, kad daugiašaliu lygmeniu sutartos ir suderintos taisyklės būtų vienodai taikomos visiems ir jų būtų veiksmingai laikomasi; pabrėžia, kad PPO taip pat turi prisidėti skatinant lygiateisę prekybą ir kovojant su nesąžiningos prekybos praktika; pabrėžia, kad prekyba nėra savaime galutinis tikslas, ji – priemonė, padedanti pasiekti visuotinių vystymosi tikslų;

2.  mano, kad dabar svarbu skubiai modernizuoti PPO, atsižvelgiant į naujausius pokyčius ir į tai, kad ilgai nepasiekta pažangos, susijusios su Dohos vystymosi darbotvarke, ir iš esmės peržiūrėti keletą PPO veikimo aspektų, siekiant padidinti jos veiksmingumą ir teisėtumą; šiuo atžvilgiu mano, kad labai svarbu, kad PPO sekretoriatas sudarytų sąlygas visoms PPO narėms nuo pat pradžių dalyvauti diskusijose; ragina Komisiją ir PPO priklausančias ES valstybes nares susisiekti su kitomis PPO narėmis, visų pirma pagrindinėmis mūsų prekybos partnerėmis, kaip antai JAV, Japonija, Kinija, Kanada, Brazilija ir Indija, kad būtų sutarta dėl bendrų pozicijų; palankiai vertina pirmuosius pranešimus iš ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl PPO reformos;

3.  taigi palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos Komisijai 2018 m. birželio 28–29 d. suteiktą įgaliojimą ir atsižvelgia į išvadose išdėstytą požiūrį, taip pat palankiai vertina 2018 m. rugsėjo 18 d. Komisijos koncepcijos dokumentą dėl PPO modernizavimo ir 2018 m. rugsėjo 25 d. Kanados pasiūlymą dėl PPO reformos; tikisi, kad bus pateikta daugiau pasiūlymų, visų pirma iš besivystančių šalių, taip pat iš darbo grupių, kurios jau įsteigtos tarp PPO valstybių narių;

4.  išreiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad tik trys Apeliacinio komiteto pareigybės užimtos ir tai labai trukdo dabartiniam ir tinkamam ginčų sprendimo proceso veikimui, ir ragina Jungtines Amerikos Valstijas išspręsti šią problemą taip, kad būtų galima greitai vėl užpildyti laisvas Apeliacinio komiteto vietas; palankiai vertina Komisijos koncepcijos dokumente dėl PPO modernizavimo jos pateiktus pirminius pasiūlymus išspręsti problemą, sprendžiant tam tikras iškeltas problemas, pavyzdžiui, be kita ko, nustatyti kadenciją baigiantiems nariams skirtas pereinamojo laikotarpio taisykles arba pakeisti Apeliacinio komiteto kadencijų trukmę, arba pakeisti ilgiausią leidžiamą laikotarpį iki ataskaitos paskelbimo ir nustatyti naują Apeliacinio komiteto teismų praktiką; pažymi, kad JAV išreikštas susirūpinimas dėl Apeliacinio komiteto apima ne tik procedūrinius pokyčius, bet ir svarbias institucijos teisėjų sprendimų reformas;

5.  mano, kad 2018 m. gegužės 31 d. JAV sprendimas dėl „nacionalinio saugumo“ pagal 1962 m. Prekybos plėtros akto 232 skirsnį taikyti tarifus plieno ir aliuminio gaminiams yra nepagrįstas, taip pat mano, kad juo nesprendžiama plieno pertekliaus problema pasaulio rinkose ir jis neatitinka PPO taisyklių; tvirtai ragina Komisiją bendradarbiauti su JAV, kad būtų išspręsti nesutarimai dėl prekybos ir panaikintos kliūtys prekybai pagal PPO taisyklėmis pagrįstą ginčų sprendimo sistemą;

6.  mano, kad, siekiant pašalinti pagrindines dabartinės krizės priežastis, PPO būtina prisitaikyti prie kintančio pasaulio ir kartu išspręsti tam tikrus neišspręstus Dohos derybų raundo klausimus, visų pirma susijusius su aprūpinimu maistu; mano, kad todėl būtina:

a)  pašalinti dabartines taisyklių spragas siekiant suvienodinti sąlygas dėl rinką iškraipančių subsidijų ir valstybinių įmonių, taip pat stengtis, kad intelektinės nuosavybės apsauga ir galimybės patekti į investicijų rinką būtų nuolat atnaujinamos; be to, spręsti apsaugos ir privalomo šaltinio kodo atskleidimo problemas ir kitos valstybės valdomos veiklos, dėl kurios padaugėja perteklinių pajėgumų, taip pat reguliavimo kliūčių paslaugoms ir investicijoms, įskaitant technologijų perdavimą, bendrųjų įmonių reikalavimus ir vietos turinio reikalavimus, klausimus; taip pat vykdyti galiojančių susitarimų įgyvendinimo, administravimo ir veikimo stebėseną;

b)  sukurti būtiną teisinį pagrindą, kad būtų galima spręsti technologinių naujovių klausimus, kuris apimtų e. prekybą, pasaulines vertės grandines, viešuosius pirkimus, atnaujintą vidaus reglamentavimą paslaugų srityje, taip pat labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones;

c)  valdyti didžiausias visuotines aplinkosaugos ir socialines problemas, užtikrinant sistemingą prekybos, darbo ir aplinkos apsaugos darbotvarkių politikos suderinamumą;

d)  šiuo požiūriu palankiai vertinti Buenos Airėse priimtus bendrus pareiškimus dėl e. prekybos, vidaus reglamentavimo, investicijų lengvinimo ir moterų ekonominio įgalėjimo, taip pat nuo tada nuveiktą darbą šiais klausimais;

7.  pabrėžia, jog Europos Sąjunga turėtų pabrėžti savo privatumo ir duomenų apsaugos taisykles, kad būtų skatinama jas taikyti tarptautiniu lygmeniu ir kad jos taptų atskaitos tašku rengiant tarptautinius ir daugiašalius standartus;

8.  primena, kad galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų jai vedant prekybos derybas, todėl tikimasi, kad PPO nariai vykdys įsipareigojimus prisijungti prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų, taip pat pagerins šios sutarties veikimą ir laikysis jos nuostatų paisydami abipusiškumo ir abipusės naudos principų; pažymi, kad galimų valstybės pagalbos sistemos patobulinimu ir viešųjų įmonių vaidmens visapusiškas veiksmingumas iš dalies priklauso nuo pažangos šioje srityje; ragina Komisiją bendradarbiauti su tomis narėmis, kurie vykdo prisijungimo prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų procesą, kad būtų paspartinti jų veiksmai, siekiant padidinti viešųjų pirkimų liberalizavimo naudą PPO narėms;

9.  yra įsitikinęs, kad dabartinis išsivysčiusių ir besivystančių šalių skyrimas neatspindi ekonominės padėties ir tikrosios padėties PPO ir kad tai yra kliūtis siekti pažangos Dohos derybų raundo klausimais, kuri kenkia skurdžiausioms šalims; primygtinai ragina pažengusias besivystančias šalis prisiimti atsakomybę ir užtikrinti, kad įnašai būtų proporcingi jų išsivystymo lygiui ir (sektoriaus) konkurencingumui; atkreipia dėmesį, kad Komisijos koncepcijos dokumente raginama priimti taisykles, pagal kurias besivystančios šalys neteks savo mažų pajamų statuso, kai jos taps turtingesnės; mano, kad, siekiant geriau atspindėti žmogaus socialinės raidos indeksus, reikėtų papildomai išnagrinėti specialaus ir diferencijuoto režimo mechanizmą, kaip politikos priemonę, kuria besivystančios šalys galės daugiašalių susitarimų įgyvendinimą susieti su gaunama parama iš turtingesnių šalių ir paramą teikiančių organizacijų;

10.  tvirtai pritaria tam, kad 2017 m. vasario mėn. du trečdaliai PPO narių ratifikavo prekybos lengvinimo susitarimą; yra įsitikinęs, kad prekybos lengvinimo susitarimu teikiamas svarbus pavyzdys ir jis galėtų tapti būsimų PPO susitarimų modeliu, atsižvelgiant į vystymosi statuso ir PPO narių poreikių skirtumus; ragina PPO nares prisiimti atsakomybę ir laikytis įsipareigojimų, atsižvelgiant į tikrą jų ekonominę galią ir pajėgumus; mano, kad ateityje kils sunkumų dėl visiško šio susitarimo ratifikavimo, būtent Afrikos šalyse narėse, kurioms numatoma didžiausia susitarimo nauda, veiksmingo prekybos lengvinimo susitarimo įgyvendinimo ir pranešimo apie paramą vystymuisi pagal susitarimą;

11.  pripažįsta, kad iš esmės Kinijos prisijungimas prie PPO 2001 m. padidino jos vidaus rinkos prieinamumą, o tai buvo naudinga pasaulio ekonomikai; yra susirūpinęs, kad Kinija nesilaiko PPO nacionalinio režimo principų ir jų dvasios;

12.  laikosi nuomonės, kad reikia persvarstyti derybų proceso veikimą, nustatant didesnį lankstumą nei šiuo metu suteikiamas pagal konsensuso taisyklę, tuo pat metu pripažįstant, kad požiūris, pagal kurį dėl visų darbotvarkės klausimų privaloma susitarti kartu, riboja daugiašalio prekybos valdymo veiksmingumą; išreiškia savo paramą lankstaus daugiašališkumo principui, pagal kurį PPO narės, suinteresuotos toliau spręsti tam tikrą klausimą, dėl kurio vis dar neįmanoma pasiekti bendro sutarimo, turėtų turėti galimybę iš anksto sudaryti keliašalius susitarimus arba pagal vadinamuosius PPO 4 priedo susitarimus, laikantis Marakešo susitarimo II straipsnio 3 dalies, III straipsnio 1 dalies ir X straipsnio 9 dalies, arba pagal vadinamuosius kritinės masės susitarimus, kuriais susiderėtos nuolaidos PPO narėms taikomos remiantis didžiausio palankumo statusu; ragina Komisiją pasinaudoti šiais straipsniais kaip alternatyva konstruktyviam dialogui su PPO narėmis, kad būtų išspręsti prekybos kliūčių ir PPO reformos bei jos veiklos klausimai; todėl mano, kad PPO nariai turėtų paskatinti PPO pajėgumų stiprinimą siekiant užtikrinti, kad PPO turėtų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, atitinkančių padidėjusius poreikius, kad būtų galima išlaikyti tą pačią darbo kokybę; mano, kad iš esmės naujų narių piniginiai įnašai turėtų padidinti PPO biudžetą ir neskatinti mažesnių nario mokesčių dabartinėms narėms;

13.  pripažįsta, kad, nors taisyklėmis grindžiamas daugiašališkumas ir toliau yra svarbiausia PPO struktūros dalis, esama galimybių plėtoti gilesnį ir lankstesnį keliašalį bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų valstybių srityse, kuriose, kaip įrodyta, sunku pasiekti konsensuso; pažymi, kad tokiais susitarimais reikia papildyti daugiašalę darbotvarkę, o ne jai kenkti, ir jie neturėtų būti naudojami kaip alternatyvūs forumai, kuriais sprendžiami prekybos kliūčių klausimai, o jie turėtų būti laikomis tarpiniu žingsniu siekiant pažangos daugiašaliu lygmeniu; ragina atnaujinti keliašales derybas dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių ir prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) ir prašo keliašaliuose ir daugiašaliuose susitarimuose nustatyti specialias taisykles, taikomas MVĮ; pabrėžia, kaip svarbu, kad PPO tęstų ir intensyvintų savo darbą, plėtodama tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai JT, EBPO, Pasaulio muitinių organizacija ir TDO, tačiau jomis neapsiribojant;

14.  pabrėžia, vaidmenį, kurį prekyba gali ir privalo atlikti prisidėdama prie vystymosi ir prie darnaus vystymosi tikslų (DVT) iki 2030 m. pasiekimo, taip pat Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų kovos su klimato kaita srityje įvykdymo; apgailestauja, kad 2016 m. blokuotas Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių, ir primena, kad juo būtų galima užtikrinti didesnį žaliųjų technologijų prieinamumą ir jis padėtų įvykdyti pirmiau minėtus įsipareigojimus; pabrėžia, kad po derybų dėl žuvininkystės subsidijų PPO dabar turi apibrėžti konkretesnius veiksmus, kurių reikia imtis šioje srityje, kad būtų apsaugota gyvybė jūroje; primena, kad PPO gamybos procesas ir metodai (angl. PPMs) suteikia galimybę išskirti vadinamuosius „panašius produktus“ pagal jų poveikį aplinkai; siūlo atnaujinti PPO Prekybos ir aplinkos komiteto veiklą ir suteikti jam įgaliojimą parengti aiškius kovos su aplinkai žalinga veikla kriterijus bei nustatyti glaudesnius ryšius su JT bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) sekretoriatu;

15.  dar kartą patvirtina ryšį tarp lyčių lygybės ir įtraukaus vystymosi, kaip nurodoma ir 5-tajame DVT, ir kartu pabrėžia, kad moterų įgalėjimas yra itin svarbus veiksnys siekiant panaikinti skurdą, taip pat kad kliūčių moterims dalyvauti prekyboje panaikinimas yra ypač svarbus ekonominei plėtrai; palankiai vertina didesnį PPO dėmesį su prekyba ir lytimi susijusiems klausimams ir ragina 121 pasirašiusią 2017 m. Buenos Airių deklaraciją dėl prekybos ir ekonominio moterų įgalėjimo šalį laikytis savo įsipareigojimų; pabrėžia, kad reikia sistemingo lyčių aspektu grindžiamo požiūrio į visas PPO taisyklių rengimo sritis parengiant poveikio konkrečioms lytims vertinimus; pažymi, kokia svarbi tokia iniciatyva, kaip „SheTrades“, kad būtų atkreiptas dėmesys į teigiamą moterų vaidmenį prekybos srityje ir visame pasaulyje būtų skatinamas didesnis moterų dalyvavimas tarptautinėje prekyboje;

16.  atkreipia dėmesį į 2017 m. liepos mėn. Ženevoje vykusios 6-osios visuotinės pagalbos prekybai peržiūros „Prekybos, įtraukumo ir junglumo skatinimas siekiant darnaus vystymosi“ išvadas; pritaria nuomonei, kad tai turėtų būti įgyvendinta konkrečiais veiksmais, siekiant palengvinti e. prekybą, o skaitmenines galimybes, pvz., blokų grandinę, paversti prekybos realijomis, taip pat ir besivystančioms šalims; taigi pažymi, kad investicijos tiek į fizinę, tiek į skaitmeninę infrastruktūrą, kurios turi lemiamą svarbą siekiant padaryti pažangą šioje srityje, tebėra viena iš pagrindinių užduočių; todėl ragina PPO nares skatinti investicijas tiek į fizinę, tiek į skaitmeninę infrastruktūrą, be kitų iniciatyvų, skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes;

17.  pakartoja raginimą ES užtikrinti, kad jos veikla su besivystančiomis šalimis vystymosi ir prekybos srityse būtų grindžiama harmoninga sistema, taikoma lygiems partneriams, suderinta su politikos suderinamumo vystymosi labui principu, įtvirtintu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje, ir ta veikla būtų siekiama skatinti ir gerbti žmogaus teises;

18.  apgailestauja, kad 11-toji PPO ministrų konferencija neužtikrino pažangos klausimais, kurie itin svarbūs besivystančioms šalims; vis dėlto palankiai vertina sustiprintą lengvatinį režimą, užtikrintą Pasaulio prekybos organizacijoje mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant preferencines kilmės taisykles ir lengvatinį režimą paslaugų teikėjams, taip pat pabrėžia, kad reikia imtis pajėgumų kūrimo priemonių, kurios sudarytų galimybes tiekėjams iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasinaudoti išimtimi paslaugų srityje mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

19.  pabrėžia, kad skaidrumas yra esminis elementas užtikrinant stabilią ir nuspėjamą prekybos ir investavimo aplinką; mano, kad svarbu gerinti priežiūros procedūrų skaidrumą didinant paskatas PPO narėms laikytis pranešimo reikalavimų, mažinant jų sudėtingumą bei naštą ir prireikus užtikrinant pajėgumų stiprinimą, o su tyčiniu reikalavimų nesilaikymu turėtų būti kovojama ir nuo jo atgrasoma;

20.  pabrėžia, kad PPO sekretoriato vaidmuo supaprastinant ir apsaugant principo „iš apačios į viršų“ taikymą visų narių aktyviam dalyvavimui yra labai svarbus ir kad jis turėtų būti toliau stiprinamas ir paverčiamas lankstesniu remiant įvairius derybų procesus, taip pat įgyvendinimo ir stebėsenos funkcijas; mano, kad būtina stiprinti PPO sekretoriato finansinius bei žmogiškuosius išteklius, ir primygtinai ragina PPO nares bendrai vykdyti su tuo susijusius savo įsipareigojimus; reiškia nuomonę, kad taip pat reikėtų atgaivinti įprastą PPO komitetų darbą jų pirmininkams suteikiant aktyvesnį vaidmenį rengiant ir siūlant sprendimus ir kompromisus, tokiu būdu apimant ne tik narių įnašų mažinimą, ir sekretoriatas turėtų remti šią platesnio masto užduotį;

21.  primygtinai ragina PPO nares užtikrinti demokratinį teisėtumą ir skaidrumą stiprinant PPO parlamentinį aspektą ir remti susitarimo memorandumą, kuriuo nustatomi oficialūs darbo santykiai su Parlamentine konferencija dėl PPO; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti parlamentų narių galimybes visapusiškai susipažinti su derybomis dėl prekybos, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant PPO sprendimus ir užtikrinti deramą prekybos politikos priežiūrą savo piliečių labui;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir PPO generaliniam direktoriui.

(1)

2001 m. lapkričio 14 d. Dohos ministrų deklaracija (WT/MIN(01)/DEC/1) – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(2)

OL C 259E, 2009 10 29, p. 77.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0439.

(4)

http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html

(5)

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm

(6)

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

(7)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(8)

http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/

(9)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf

(10)

https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf

(11)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo PPO įkūrimo 1994 m. Europos Parlamentas visada tvirtai gynė daugiašalę prekybos sistemą, kurios centre būtų Pasaulio prekybos organizacija. Europos Parlamentas per bendrą parlamentinės konferencijos dėl PPO iniciatyvą atidžiai stebi darbą PPO ir aktyviai remia parlamentinį aspektą kartu su Tarpparlamentine sąjunga. Europos Parlamento nariai, įgalioti Parlamento rezoliucijomis, kuriose delegacijoms buvo nustatoma jo pozicija, dalyvavo PPO ministrų konferencijose.

Jau 2008 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pritarė PPO veikimo peržiūrai, nes derybos dėl Dohos vystymosi darbotvarkės buvo užstrigusios. Po 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse įvykusios paskutinės PPO ministrų konferencijos, kurioje tapo akivaizdu, kad organizacijos derybų funkcija nebeveikia, ši peržiūra tapo dar aktualesne užduotimi.

Iš tikrųjų, taisyklėmis pagrįsta daugiašalė prekybos sistema susiduria su didžiausia nuo PPO įkūrimo krize, kuri kelia grėsmę tiek jos derybų funkcijai, tiek ginčų sprendimo mechanizmui.

Per ateinančius mėnesius krizė galėtų dar labiau padidėti, jei būtų grasinama papildomomis vienašalėmis priemonėmis ar jos būtų primetamos ir tuo pačiu būtų blokuojamas naujų Apeliacinio komiteto narių paskyrimas, o tai gali kelti pavojų visam ginčų sprendimo mechanizmui.

Dabartinėmis aplinkybėmis PPO turi tapti modernesnė siekdama spręsti pasaulinės prekybos sistemos problemas ir užtikrinti, kad ji ir toliau būtų gyvybiškai svarbi, aktuali ir veiksminga. Tai reiškia, jog reikia persvarstyti PPO taisykles ir procesus siekiant užtikrinti, kad ji spręs 21-ojo amžiaus prekybos uždavinius. Sistema turi būti pakankamai lanksti, kad apimtų skirtingus jos narių užmojus, taisyklės turi būti įgyvendinamos veiksmingai ir efektyviai, taip pat turėtų būti taikomas savitarpio priklausomybės ir savitarpio ribojimo principas, siekiant užtikrinti, kad jos nariai laikytųsi rinkos atvirumo ir nediskriminavimo tikslų.

PPO padaryti tinkamesne ir labiau prisitaikančia prie pasaulinių pokyčių

Išskyrus Susitarimą dėl prekybos lengvinimo ir žemės ūkio eksporto subsidijų, keletą metų PPO derybose neįmanoma pasiekti pažangos. Tai iš dalies nulėmė sistemos lankstumo trūkumas, kuris gali kelti nepasitenkinimą panašiai mąstančioms narėms, kurios norėtų kaip grupė PPO pasistūmėti į priekį kuriant taisykles.

Buenos Airėse pradėtos iniciatyvos didelėms narių grupėms pateikus bendrus pareiškimus, kuriuose jos įsipareigoja nagrinėti derybas kai kuriose specifinėse srityse, pvz., pareiškimus dėl e. prekybos, vidaus reguliavimo ir investicijų palengvinimo, ir tai yra geras žingsnis siekiant didesnio derybų lankstumo.

Šie keliašaliai procesai turėtų būti skatinami, tačiau procesas turi būti atviras visoms PPO narėms.

Taip pat manome, jog svarbu, kad PPO aktyviau dalyvautų sprendžiant, kaip prekyba gali padėti pasiekti darnaus vystymosi tikslus, ne tik vesdama derybas dėl žuvininkystės subsidijų, kurios yra svarbus indėlis. Palankiai vertiname teigiamus veiksmus, kurių buvo imtasi dėl lyčių lygybės aspekto prekybos srityje klausimu, ir norime užtikrinti, kad šios pastangos būtų tęsiamos.

Kitas veiksnys, stabdantis PPO derybas, yra vystymosi ir specialaus bei diferencijuoto režimo klausimas. Sukūrus PPO, greitas besivystančių šalių ekonomikos augimas lėmė didelius ekonominio vystymosi skirtumus. Nors ES pripažįsta, kad, siekiant patenkinti konkrečius vystymosi poreikius, gali prireikti specialių taisyklių, siekiant užtikrinti tinkamą, tikslingą paramą ir plataus užmojo discipliną, reikia pakartotinai išnagrinėti vystomojo bendradarbiavimo lankstumo galimybes ir kas gali jomis pasinaudoti.

Be to, pagrindinės dabartinės krizės priežastys taip pat yra taisyklių spragos, dėl kurių atsiranda iškraipymų, iš kurių daugelis yra susiję su ne rinkos srities politika ir praktika galingiausiose prekybos valstybėse, ir atrodo, kad PPO nesugeba šios problemos tinkamai spręsti.

Didinti PPO veiksmingumą

PPO ginčų sprendimo funkcijai yra iškilęs rimtas pavojus ir ES turi skubiai imtis veiksmų, kad ją išsaugotų. Todėl turėtų būti pateiktas išsamus pasiūlymas, kuriuo būtų sprendžiamos PPO narių, kurios blokuoja Apeliacinio komiteto narių skyrimą, iškeltos problemos tiek, kiek jos pagrįstos, ir tuo pačiu būtų išsaugomi ir toliau stiprinami pagrindiniai PPO ginčų sprendimo sistemos ypatumai ir principai.

Skaidrumas yra esminis elementas užtikrinant stabilią ir nuspėjamą prekybos ir investavimo aplinką, bet taip pat ir siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi. Tačiau dažnai yra nepakankamai laikomasi reikalavimų pranešti, o PPO nuolatinių komitetų vykdoma stebėsena yra neoptimali. ES turėtų siekti:

•  gerinti skaidrumą didinant paskatas PPO narėms laikytis reikalavimų pranešti ir kovojant su tyčiniu reikalavimų nesilaikymu; taip pat

•  geriau naudoti nuolatinius komitetus, kad būtų galima spręsti prekybos klausimus suteikiant įgaliojimus PPO sekretoriatui.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (11.10.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

„PPO. Tolesni veiksmai“

(2018/2084(INI))

Nuomonės referentė: Lola Sánchez Caldentey

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad prekybos liberalizavimas, jei kartu taikoma tinkama politika ir veikia tinkamos institucijos, dėl kurių maksimaliai padidinama ir geriau paskirstoma iš prekybos gaunama nauda, gali būti teigiamas reiškinys skurdo ir nelygybės mažinimo aspektais, tačiau vien to nepakanka siekiant pažangos darnaus vystymosi srityje; primena, kad konkurencingumas ir ekonomikos augimas nėra tikslai savaime, o tai yra priemonės, kuriomis turi būti pasinaudota žmonių naudai; todėl pabrėžia, kad prekyba turėtų ir toliau būti darnaus vystymosi priemonė; palankiai vertina tai, kad besivystančių šalių prekyba sudaro apie pusę pasaulio prekybos, t. y. padidėjo, palyginti su 33 proc. dalimi 2000 m., ir kad žmonių, gyvenančių itin skurdžiai, skaičius nuo 1990 m. perpus sumažėjo ir tas skaičius siekia jau truputį mažiau negu milijardą;

2.  pakartoja, kaip svarbu skatinti daugiašalės prekybos sistemos politikos reformas, pagal kurias būtų remiami su vystymusi susiję tikslai, visų pirma įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.; pabrėžia PPO kaip veiksmingo, taisyklėmis grindžiamo derybų forumo, suteikiančio galimybę atvirai diskutuoti su pasauline prekyba susijusiais klausimais, potencialą; pakartoja, kad ES turėtų ir toliau skatinti PPO modernizavimą ir demokratizaciją siekiant užtikrinti, kad visoms valstybėms būtų atstovaujama vienodomis sąlygomis;

3.  primena, kad neintegravus žmogaus teisių normų ir standartų į pasaulines taisykles, kuriomis reglamentuojama prekyba ir investicijos, tampa sunku reikalauti atsakomybės iš įmonių; pabrėžia poreikį iš naujo suderinti prekybos ir investicijų teisę su žmogaus teisių teise, visų pirma pasaulinėse tiekimo grandinėse; šiuo tikslu ragina ES imtis iniciatyvos Pasaulio prekybos organizacijoje siekiant, kad būtų reglamentuojamos konkrečios pasaulinės tiekimo grandinės, o būtent visų pirma drabužių sektoriuje; be to, pakartoja, kaip svarbu, kad ES aktyviai dalyvautų neribotos sudėties tarpvyriausybinės darbo grupės tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių klausimams, susijusiems su žmogaus teisėmis, spręsti procese ir išlaikytų žmogaus teisių pirmenybę prekybos interesų atžvilgiu;

4.  ragina parengti pasaulio prekybos darbotvarkę, kuri visų labui būtų grindžiama sąžiningos prekybos principu ir pagal kurią vystymasis, socialinės, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisės būtų pagrindiniai proceso veiksniai ir pagal kurią ypatingas dėmesys būtų skiriamas mažas pajamas gaunančių besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikiams; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad reikia skatinti išsamias, privalomas ir vykdytinas nuostatas dėl socialinių, darbo ir aplinkos standartų prekybos susitarimuose;

5.  primygtinai ragina, kad žmogaus teisės būtų iš tiesų ginamos ir kad būtų nustatyti veiksmingi ir asmenims prieinami žalos atlyginimo mechanizmai, skirti nesutarimams, susijusiems su žmogaus teisių pažeidimais, spręsti; primena, kaip svarbu integruoti lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo aspektus į visą prekybos politiką, įskaitant PPO taisykles;

6.  mano, kad nuo 2001 m., kai pradėtas Dohos raundas, pasaulis labai pasikeitė ekonominiu, politiniu ir technologiniu aspektais; todėl ragina PPO Dohos vystymosi darbotvarkėje geriau atspindėti darnaus vystymosi tikslus (DVT), kad būtų galima tinkamai spręsti naujus uždavinius, kaip antai e. prekyba, skaitmeninė prekyba, investicijų skaidrumas, subsidijos ir pertekliniai pajėgumai, pasaulinės vertės grandinės, viešieji pirkimai ir vidaus reglamentavimas paslaugų srityje, taip pat labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių reguliavimas; pabrėžia, kad reikalinga PPO reforma, įskaitant ginčų sprendimo mechanizmą, kad būtų užtikrinta sąžininga ir harmoninga daugiašalė prekybos sistema; pabrėžė, kaip svarbu, kad PPO narės, kurios yra besivystančios šalys, vykdytų savo įsipareigojimus ir spręstu dėl prekybos liberalizavimo sau priimtinu greičiu bei seka, atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį;

7.  reikalauja padidinti paramą pagalbos prekybai projektams pagal pagalbos vystymuisi programą, kad būtų galima skaitmenines galimybes paversti prekybos realijomis besivystančioms šalims;

8.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares tinkamai pripažinti sunkumus, kuriuos patiria besivystančios šalys, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal PPO susitarimus; pažymi, kad šios problemos apima: a) investicijų priemonių ir subsidijų uždraudimą, dėl kurių sunkiau skatinti vidaus pramonę; b) importo liberalizavimą žemės ūkio srityje, kuris kelia grėsmę smulkiųjų ūkininkų, patiriančių pigesnių importuotų maisto produktų konkurenciją, gyvybingumui ir pragyvenimo šaltiniams; c) aukšto lygio intelektinės nuosavybės teisių režimo neigiamą poveikį galimybei gauti vaistų ir perduoti technologijas; taip pat d) didėjantį spaudimą besivystančioms šalims atverti savo paslaugų sektorių, kadangi šis atvėrimas gali pakenkti jų vietos paslaugų teikėjų perspektyvumui;

9.  pakartoja raginimą ES užtikrinti, kad jos veikla su besivystančiomis šalimis, tiek vystymosi, tiek prekybos srityje, būtų grindžiama harmoninga sistema, taikoma lygiems partneriams, suderinta su politikos suderinamumo vystymosi labui principu, įtvirtintu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje, ir ta veikla būtų siekiama skatinti ir gerbti žmogaus teises;

10.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. vasario 22 d. įsigaliojo PPO prekybos lengvinimo susitarimas, ir pabrėžia, kad šis susitarimas turėtų duoti didelės naudos, ypač besivystančioms šalims; primena, kaip svarbu teikti tikslinę ir tvarią techninę, finansinę ir gebėjimų kūrimo pagalbą siekiant remti PPO nares, kurios yra besivystančios šalys, ypač mažiausiai išsivysčiusios šalys, joms įgyvendinant šį susitarimą ir prisitaikant prie reformų proceso;

11.  mano, kad pagal PPO taisykles ir kitus daugiašalius susitarimus reikėtų išplėsti specialaus ir diferencijuoto režimo taikymo aprėptį, kad būtų sudarytos galimybės aktyviau taikyti besikuriančios pramonės skatinimo priemones; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti specialų ir diferencijuotą režimą visoms PPO narėms, kurias Pasaulio bankas priskiria besivystančioms šalims;

12.  pabrėžia, kad prekybos susitarimai gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo maistu saugumui besivystančiose šalyse; apgailestauja, kad dvi priemonės, kurias besivystančios šalys pasiūlė vykstant deryboms PPO, siekiant skatinti smulkiųjų ūkininkų pragyvenimo šaltinius, apsirūpinimo maistu saugumą ir kaimo plėtrą, o būtent specialius produktus ir specialiosios apsaugos mechanizmą (SAM), nebuvo nustatytos; ragina ES remti besivystančių šalių reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybos sistemas ir apsaugoti jų gyventojus nuo galimo neigiamo pigaus importo poveikio, be kita ko, įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimus;

13.  apgailestauja, kad 11-toji PPO ministrų konferencija neužtikrino pažangos klausimais, kurie itin svarbūs besivystančioms šalims; vis dėlto palankiai vertina sustiprintą lengvatinį režimą, užtikrintą Pasaulio prekybos organizacijoje mažiausiai išsivysčiusioms šalims, įskaitant preferencines kilmės taisykles ir lengvatinį režimą paslaugų teikėjams, taip pat pabrėžia, kad reikia imtis pajėgumų kūrimo priemonių, kurios sudarytų galimybes tiekėjams iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasinaudoti išimtimi paslaugų srityje mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

14.  pabrėžia, kad darnaus vystymosi tikslas turėtų tapti principu, kuriuo vadovaujamasi vykdant PPO darbą, o PPO taisyklės ir veiksmai turėtų būti numatomi atsižvelgiant į JT darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimą ir suderinti su šia darbotvarke ir susitarimu, kurie turėtų būti naudojami kaip tolesnių įsipareigojimų gairės; be to, pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pasaulinių vertės grandinių tvarumą ir jų derėjimą su žmogaus teisų ir socialiniais bei aplinkos standartais;

15.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad būtų tiekiama pakankamai geros kokybės maisto ir švaraus vandens ir būtų įrengiami papildomi nuotekų šalinimo įrenginiai, kad būtų galima įgyvendinti DVT antrąjį ir šeštąjį tikslus; be to, atkreipia dėmesį į energijos nepritekliaus besivystančiose šalyse mastą ir poveikį ir prašo imtis papildomų veiksmų, kad, atsižvelgiant į 7-ąjį DVT, būtų mažinamas energijos nepriteklius, visų pirma atokiose kaimo vietovėse ir regionuose, kurie neprijungti prie elektros energijos tinklų;

16.  primygtinai reikalauja, kad PPO sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS sutartyje) būtų daugiau dėmesio skiriama vystymuisi; primena, kad gyvybiškai svarbu visiems užtikrinti galimybes gauti vaistų, todėl ragina plačiau taikyti TRIPS sutarties lankstumo priemones, kaip įtvirtinta Dohos deklaracijoje; reiškia susirūpinimą dėl dabartinės tendencijos privatizuoti sėklas, dėl kurios pažeidžiama žmonių teisė į maistą; ragina Komisiją išnagrinėti išsamiau ir patvirtinti kovos su biologiniu piratavimu priemones;

17.  išreiškia paramą anglies dioksido pasienio mokesčio koregavimo mechanizmui, nes tai svarbi priemonė siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją įmonėms, kurios imasi veiksmų siekdamos sumažinti savo poveikį klimato kaitai;

18.  smerkia tai, kad pagal įsipareigojimus pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo (SFP sutartį) nepripažįstama valstybių teisė patvirtinti reglamentavimą, grindžiamą atsargumo principu; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares ginti visapusišką šio principo pripažinimą pagal PPO įsipareigojimus;

19.  todėl yra susirūpinęs, kad dvišalių ir keliašalių prekybos susitarimų plitimas galėtų lemti tarptautinės prekybos politikos susiskaidymą ir taip būtų sumenkintas PPO vaidmuo; primena, jog daugiašalė sistema labiausiai reikalinga besivystančioms šalims, kad jos galėtų ginti savo interesus; todėl ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant, kad PPO vėl atliktų svarbiausią vaidmenį valdant pasaulio prekybą, ir nereikalauti, kad besivystančios šalys taikytų PPO+ nuostatas keliašaliuose ar dvišaliuose susitarimuose, tokiu būdu kenkiant PPO lankstumo mechanizmams, kurie sukurti būtent siekiant apginti tų šalių interesus;

20.  išreiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad keletas PPO Apeliacinio komiteto pareigybių lieka neužimtos ir kad dėl šios aplinkybės trikdomas tinkamas ginčų sprendimo mechanizmo veikimas; todėl ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip išspręsti šią trukdančią problemą;

21.  ragina ES ir toliau siekti didinti PPO parlamentinio aspekto svarbą, visų pirma skiriant didesnę finansinę ir su darbuotojais susijusią paramą atsakingam sekretoriatui; ragina PPO nares užtikrinti demokratinį teisėtumą ir skaidrumą stiprinant PPO parlamentinį aspektą; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnes parlamentų narių galimybes susipažinti su derybomis dėl prekybos, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant PPO sprendimus ir užtikrinti deramą prekybos politikos priežiūrą savo piliečių labui.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

9.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

2

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Thierry Cornillet, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Krzysztof Hetman, Kati Piri

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2

-

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig

10

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE

Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika