ZPRÁVA o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  23.11.2018 - (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Roberto Gualtieri

  Postup : 2018/0905(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0380/2018
  Předložené texty :
  A8-0380/2018
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Evropské centrální banky ze dne 7. listopadu 2018 na jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky (C8-0466/2018),

  –  s ohledem na čl. 26 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi[1],

  –  s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou o praktických podmínkách uplatňování demokratické odpovědnosti a dohledu nad výkonem úkolů, které jsou Evropské centrální bance svěřeny v rámci jednotného mechanismu dohledu[2],

  –  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0380/2018),

  A.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 stanoví, že Evropská centrální banka předloží Evropskému parlamentu návrh na jmenování předsedy své Rady dohledu a že tento předseda je vybrán v otevřeném výběrovém řízení z řad renomovaných osobností s profesními zkušenostmi z bankovnictví a finančních záležitostí, které nejsou členy Rady guvernérů;

  B.  vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 stanoví, že při jmenování členů Rady dohledu podle tohoto nařízení se dodržují zásady rovného zastoupení žen a mužů, zkušenosti a kvalifikace;

  C.  vzhledem k tomu, že dopisem ze dne 7. listopadu 2018 předložila Evropská centrální banka Parlamentu návrh, aby byl předsedou Rady dohledu jmenován Andrea Enria;

  D.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace navrženého kandidáta, zejména s ohledem na požadavky stanovené v čl. 26 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013; vzhledem k tomu, že při provádění tohoto hodnocení obdržel od navrženého kandidáta životopis;

  E.  vzhledem k tomu, že výbor dne 20. listopadu 2018 uspořádal slyšení s navrženým kandidátem, na němž kandidát pronesl úvodní vystoupení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

  1.  uděluje souhlas s návrhem na jmenování Andrey Enrii předsedou Rady dohledu Evropské centrální banky;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské centrální bance, Radě, jakož i vládám členských států.

  • [1]  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
  • [2]  Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 1.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

  Referenční údaje

  N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  7.11.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  12.11.2018

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Roberto Gualtieri

  7.11.2018

   

   

   

  Projednání ve výboru

  20.11.2018

   

   

   

  Datum přijetí

  20.11.2018

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  42

  1

  9

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Rosa D’Amato, Helga Stevens

  Datum předložení

  23.11.2018

  Poslední aktualizace: 26. listopadu 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí