Procedure : 2018/0905(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0380/2018

Indgivne tekster :

A8-0380/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0470

BETÆNKNING     
PDF 348kWORD 51k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(N8 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Centralbanks forslag af 7. november 2018 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (C8-0466/2018),

–  der henviser til artikel 26, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122a,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0380/2018),

A.  der henviser til, at artikel 26, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 fastsætter, at Den Europæiske Centralbank skal forelægge Europa-Parlamentet en indstilling til udpegelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd, og at formanden skal udvælges på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure blandt personer, som er værdige i almindeligt omdømme, som har erfaring inden for bankvæsen og finansielle anliggender, og som ikke er medlemmer af Styrelsesrådet;

B.  der henviser til, at 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastsætter, at udpegelserne til tilsynsrådet i henhold til den pågældende forordning skal overholde principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Centralbank i en skrivelse af 7. november 2018 forelagde Parlamentet et forslag om udnævnelse af Andrea Enria til formand for tilsynsrådet;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg efterfølgende foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats kvalifikationer, navnlig på baggrund af kravene i artikel 26, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013; der henviser til, at udvalget i forbindelse med denne evaluering modtog et CV fra den indstillede kandidat;

E.  der henviser til, at udvalget den 20. november 2018 afholdt en høring med den indstillede kandidat, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af Andrea Enria som formand for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Den Europæiske Centralbank, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)

EUT L 320 af 30.11.2013, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

Referencer

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

7.11.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.11.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

1

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Dato for indgivelse

23.11.2018

Seneste opdatering: 26. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik