Menetlus : 2018/0905(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0380/2018

Esitatud tekstid :

A8-0380/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0470

RAPORT     
PDF 339kWORD 45k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 7. novembri 2018. aasta ettepanekut nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees (C8‑0466/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)(1) artikli 26 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelist kokkulepet demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0380/2018),

A.  arvestades, et nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 3 sätestatakse, et Euroopa Keskpank esitab järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamist käsitleva ettepaneku Euroopa Parlamendile ning esimees valitakse avaliku valikumenetluse teel pangandus- ja finantsküsimustes tunnustatud ja erialaste kogemustega isikute hulgast, kes ei ole EKP nõukogu liikmed;

B.  arvestades, et nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 2 sätestatakse, et järelevalvenõukogu liikmete ametisse nimetamisel kõnealuse määruse kohaselt järgitakse soolise tasakaalu, kogemuste ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et Euroopa Keskpank esitas 7. novembri 2018. aasta kirjas Euroopa Parlamendile ettepaneku nimetada järelevalvenõukogu esimeheks Andrea Enria;

D.  arvestades, et seejärel hindas parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid; arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse;

E.  arvestades, et 20. novembril 2018. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks Euroopa Keskpanga ettepaneku nimetada Andrea Enria Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimeheks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskpangale, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1)

ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)

ELT L 320, 30.11.2013, lk 1.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine

Viited

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

7.11.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

12.11.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

1

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Esitamise kuupäev

23.11.2018

Viimane päevakajastamine: 26. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika