Postupak : 2018/0905(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0380/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0380/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0470

IZVJEŠĆE     
PDF 428kWORD 51k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

o Prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj Roberto Gualtieri

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Europske središnje banke od 7. studenog 2018. za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (C8-0466/2018),

–  uzimajući u obzir članak 26. stavak 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija(1),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i Europske središnje banke o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma(2),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0380/2018),

A.  budući da se člankom 26. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 predviđa da Europska središnja banka Parlamentu podnosi svoj prijedlog za imenovanje predsjednika svojeg Nadzornog odbora i da se predsjednik bira na temelju otvorenog izbornog postupka između uglednih pojedinaca iskusnih u bankovnim i financijskim pitanjima koji nisu članovi Upravnog vijeća;

B.  budući da se člankom 26. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 predviđa da se imenovanjima u Nadzorni odbor u skladu s tom uredbom moraju poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija;

C.  budući da je Europska središnja banka u pismu od 7. studenoga 2018. Parlamentu podnijela Prijedlog za imenovanje Andree Enrije kao predsjednika Nadzornog odbora;

D.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, osobito u pogledu zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013; budući da je tijekom ocjenjivanja odbor primio životopis predloženog kandidata;

E.  budući da je Odbor 20. studenog 2018. održao saslušanje s predloženim kandidatom tijekom kojega je on dao uvodnu izjavu i potom odgovorio na pitanja članova Odbora;

1.  odobrava prijedlog Europske središnje banke da se Andreu Enriju imenuje predsjednikom Nadzornog odbora Europske središnje banke;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskoj središnjoj banci, Vijeću i vladama država članica.

(1)

SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)

SL L 320, 30.11.2013, str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

Referentni dokumenti

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

7.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

12.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Datum podnošenja

23.11.2018

Posljednje ažuriranje: 26. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti