Eljárás : 2018/0905(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0380/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0380/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0470

JELENTÉS     
PDF 348kWORD 45k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló javaslatról

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló javaslatról

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Jóváhagyás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló, 2018. november 7-i európai központi banki javaslatra (C8-0466/2018),

–  tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet(1) 26. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól szóló, az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között létrejött intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0380/2018),

A.  mivel az 1024/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az Európai Központi Banknak be kell nyújtania a Parlamentnek a felügyeleti tanács elnökének kinevezésére vonatkozó javaslatát, és hogy elnököt nyílt kiválasztási eljárás keretében kell kiválasztani, olyan személyek közül, akik banki vagy pénzügyi területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek, és akik nem tagjai a Kormányzótanácsnak;

B.  mivel az 1024/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a felügyeleti testületbe az említett rendelettel összhangban történő kinevezések során tiszteletben kell tartani a nemek egyensúlyára, a tapasztalatra és a képzettségre vonatkozó alapelveket;

C.  mivel az Európai Központi Bank 2018. november 7-i levelében javaslatot nyújtott be a Parlamentnek Andrea Enria a felügyeleti tanács elnökének történő kinevezésére vonatkozóan;

D.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága – különösen az 1024/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények szempontjából – értékelte a javasolt jelölt képességeit; mivel az értékeléshez a bizottság megkapta a javasolt jelölt önéletrajzát;

E.  mivel a bizottság 2018. november 20-án meghallgatta a javasolt jelöltet, aki a meghallgatáson nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  jóváhagyja az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa elnökének kinevezésére irányuló javaslatot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Központi Banknak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1)

HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)

HL L 320., 2013.11.30., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete elnökének kinevezése

Hivatkozások

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

7.11.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

12.11.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Benyújtás dátuma

23.11.2018

Utolsó frissítés: 2018. november 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat