Procedūra : 2018/0905(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0380/2018

Pateikti tekstai :

A8-0380/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0470

PRANEŠIMAS     
PDF 494kWORD 51k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 7 d. Europos Centrinio Banko pasiūlymą dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo (C8-0466/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, 26 straipsnio 3 dalį(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinį susitarimą dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0380/2018),

A.  kadangi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas turi pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl priežiūros valdybos pirmininko skyrimo ir kad pirmininkas renkamas iš asmenų, kurie turi pripažintą padėtį ir patirties bankininkystės ir finansų reikaluose ir kurie nėra Valdančiosios tarybos nariai, taikant atviros atrankos procedūrą;

B.  kadangi Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skiriant Priežiūros valdybos narius pagal tą reglamentą turi būti laikomasi lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

C.  kadangi 2018 m. lapkričio 7 d. laišku Europos Centrinis Bankas pateikė Europos Parlamentui pasiūlymą dėl Andrea Enrios skyrimo į priežiūros valdybos pirmininko pareigas;

D.  kadangi gavęs laišką Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas ėmėsi vertinti siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas susipažino su siūlomo kandidato gyvenimo aprašymu;

E.  kadangi 2018 m. lapkričio 20 d. komitetas surengė siūlomo kandidato klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria Europos Centrinio banko pasiūlymui dėl Andrea Enrios skyrimo į Europos Centrinio banko priežiūros valdybos pirmininko pareigas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Centriniam Bankui, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1)

OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)

OL L 320, 2013 11 30, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas

Nuorodos

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

7.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

12.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Pateikimo data

23.11.2018

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika