Procedūra : 2018/0905(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0380/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0380/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0470

ZIŅOJUMS     
PDF 497kWORD 51k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 7. novembra priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšanu (C8-0466/2018),

–  ņemot vērā 26. panta 3. punktu Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību(1),

–  ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0380/2018),

A.  tā kā Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 3. punktā noteikts, ka Eiropas Centrālā banka iesniedz Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšanu un ka priekšsēdētāju izraugās, pamatojoties uz atklātu atlases procedūru, no personām, kam ir atzīta reputācija un pieredze banku un finanšu jautājumos un kas nav ECB Padomes locekļi;

B.  tā kā Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. punktā noteikts, ka, saskaņā ar minēto regulu ieceļot Uzraudzības valdes locekļus, ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principus;

C.  tā kā Eiropas Centrālā banka 2018. gada 7. novembra vēstulē Parlamentam iesniedza priekšlikumu par Andrea Enria iecelšanu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāju;

D.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteja pēc tam pārbaudīja ierosinātā kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības; tā kā, veicot šo novērtēšanu, komiteja no ierosinātā kandidāta saņēma dzīves aprakstu;

E.  tā kā minētā komiteja 2018. gada 20. novembrī rīkoja ierosinātā kandidāta uzklausīšanu, kuras sākumā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Andrea Enria par Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropadomei, Padomei un dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)

OV L 320, 30.11.2013., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana amatā

Atsauces

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

7.11.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

12.11.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

1

9

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Iesniegšanas datums

23.11.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika