Procedură : 2018/0905(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0380/2018

Texte depuse :

A8-0380/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0470

RAPORT     
PDF 412kWORD 47k
23.11.2018
PE 630.452v01-00 A8-0380/2018

referitor la propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2018 de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (C8-0466/2018),

–  având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere(2),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0380/2018),

A.  întrucât la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului se prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să-i prezinte Parlamentului propunerea sa de numire a președintelui Consiliului de supraveghere, iar președintele urmează să fie ales pe baza unei proceduri deschise de selecție din rândul persoanelor fizice cu reputație și experiență recunoscute în domeniul financiar-bancar și care nu sunt membri ai Consiliului guvernatorilor;

B.  întrucât la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului se prevede că numirile pentru Consiliul de supraveghere trebuie să respecte principiile echilibrului între sexe, experienței și calificării, conform respectivului regulament;

C.  întrucât, prin scrisoarea sa din 7 noiembrie 2018, Banca Centrală Europeană i-a prezentat Parlamentului o propunere de numire a dlui Andrea Enria în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere;

D.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a procedat apoi la evaluarea calificărilor candidatului propus, în special având în vedere cerințele prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului; întrucât, în cursul evaluării, comisia a primit un curriculum vitae din partea candidatului propus;

E.  întrucât, la 20 noiembrie 2018, comisia a organizat o audiere a candidatului propus, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Băncii Centrale Europene privind numirea dlui Andrea Enria în calitate de președinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Băncii Centrale Europene, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)

JO L 320, 30.11.2013, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

Referințe

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Data sesizării

7.11.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

12.11.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

9

Membri titulari prezenţi la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Data depunerii

23.11.2018

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate