Postup : 2018/0905(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0380/2018

Predkladané texty :

A8-0380/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0470

SPRÁVA     
PDF 350kWORD 47k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Európskej centrálnej banky zo 7. novembra 2018 na vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (C8‑0466/2018),

–  so zreteľom na článok 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu(2),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0380/2018),

A.  keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že Európska centrálna banka má predložiť Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie predsedu jej rady pre dohľad a že predseda sa vyberá prostredníctvom otvoreného výberového konania spomedzi uznávaných a skúsených osobností v oblasti bankových a finančných záležitostí, ktoré nie sú členmi Rady guvernérov;

B.  keďže v článku 26 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že pri vymenúvaní členov rady pre dohľad v súlade s uvedeným nariadením sa dodržiavajú zásady rodovej rovnosti, skúsenosti a kvalifikovanosti;

C.  keďže Európska centrálna banka listom zo 7. novembra 2018 predložila Parlamentu návrh na vymenovanie Andreu Enria za predsedu rady pre dohľad;

D.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu následne pristúpil k posúdeniu kvalifikácie navrhovaného kandidáta, najmä z hľadiska požiadaviek uvedených v článku 26 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013; keďže pri vykonávaní tohto posúdenia výbor dostal životopis navrhovaného kandidáta;

E.  keďže výbor 20. novembra 2018 uskutočnil vypočutie navrhovaného kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Európskej centrálnej banky na vymenovanie Andreu Enria za predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej centrálnej banke, Rade, ako aj vládam členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)

Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

Referenčné čísla

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosti o udelenie súhlasu

7.11.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

12.11.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

1

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Dátum predloženia

23.11.2018

Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia