Förfarande : 2018/0905(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0380/2018

Ingivna texter :

A8-0380/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0470

BETÄNKANDE     
PDF 343kWORD 49k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska centralbankens förslag av den 7 november 2018 om utnämning av ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (C8‑0466/2018),

–  med beaktande av artikel 26.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanism(2),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0380/2018), och av följande skäl:

A.  I artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att Europeiska centralbanken ska förelägga Europaparlamentet sitt förslag till utnämning av ordförande för sin tillsynsnämnd, och att denna ordförande ska utses på grundval av ett öppet urvalsförfarande bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom banksektorn och den finansiella sektorn är allmänt erkända och som inte är ledamöter i ECB-rådet.

B.  I artikel 26.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med den förordningen ska respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  Genom en skrivelse av den 7 november 2018 överlämnade Europeiska centralbanken till Europaparlamentet ett förslag till utnämning av Andrea Enria som tillsynsnämndens ordförande.

D.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013. I samband med denna utvärdering mottog utskottet en meritförteckning från den nominerade kandidaten.

E.  Utskottet höll en utfrågning med den nominerade kandidaten den 20 november 2018. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker Europeiska centralbankens förslag om utnämningen av Andrea Enria till ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska centralbanken, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1)

EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)

EUT L 320, 30.11.2013, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av ordföranden i tillsynsnämnden för Europeiska centralbanken

Referensnummer

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

7.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.11.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

1

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Ingivande

23.11.2018

Senaste uppdatering: 26 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy