Postup : 2018/0069(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0381/2018

Předložené texty :

A8-0381/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.14

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0234

ZPRÁVA     ***I
PDF 696kWORD 81k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Linnéa Engström

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0143),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0123/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0381/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Jedním z cílů společné rybářské politiky (dále jen „SRP“), jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, je zajistit takové využívání živých mořských biologických zdrojů, které umožní dlouhodobou udržitelnost ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V čl. 2 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Toto nařízení se vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury prováděné rybářskými plavidly EU a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM.

„Toto nařízení se vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury, jakož i na rekreační rybolovné činnosti, jsou-li v tomto nařízení konkrétně stanoveny, které jsou prováděny rybářskými plavidly EU a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM.

Odůvodnění

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení o rybolovu v oblasti dohody GFCM omezuje jeho působnost na komerční rybolov. V návrhu však existuje několik ustanovení týkajících se rekreačního rybolovu (články 10c, 16n a 22h a příloha VI bod 6). Proto by bylo vhodné oblast působnosti v čl. 2 odst. 1 odpovídajícím způsobem změnit.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „nárazníkovou zónou“ se rozumí zóna zřízená kolem oblasti s omezením rybolovu k zamezení náhodnému přístupu do této oblasti;

e)  „nárazníkovou zónou“ se rozumí zóna obklopující oblast s omezením rybolovu, která slouží k zamezení náhodnému přístupu do této oblasti a zlepšuje ochranu obklopené oblasti;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „plavidlem rekreačního rybolovu“ se rozumí loď jakéhokoli typu s délkou trupu 2,5 metru nebo větší a jakýmkoli způsobem pohonu, která je určena pro sportovní nebo rekreační účely a neslouží pro obchodní účely.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10a – odst. 1 – bod 3 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  36° 59 344′ s. š., 15° 26 062′ v. d.

–  35° 59 344′ s. š., 15° 26 062′ v. d.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 40/2016/4 (příloha 2).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10a – odst. 1 – bod 3 – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  36° 59 344′ s. š., 15° 13 338′ v. d.

–  35° 59 344′ s. š., 15° 13 338′ v. d.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 40/2016/4 (příloha 2).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10b – odst. 3 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  36° 58 342′ s. š., 15° 27 294′ v. d.

–  35° 58 342′ s. š., 15° 27 294′ v. d.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 40/2016/4 (příloha 2).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10b – odst. 3 – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  36° 58 342′ s. š., 15° 12 106′ v. d.

–  35° 58 342′ s. š., 15° 12 106′ v. d.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 40/2016/4 (příloha 2).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 10c odst. 2 a 3, jsou obchodní rybolovné činnosti prováděné za použití sítí pro lov při dně, vlečných sítí pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr a pastí v oblasti uvedené v těchto odstavcích povoleny pouze tehdy, je-li plavidlo držitelem zvláštního oprávnění a může doložit, že v dotčených oblastech rybolovné činnosti v minulosti vykonávalo.

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 10c odst. 2 a 3, jsou obchodní rybolovné činnosti prováděné za použití sítí pro lov při dně, vlečných sítí pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr a pastí v oblasti uvedené v těchto odstavcích povoleny pouze tehdy, je-li plavidlo držitelem zvláštního vnitrostátního oprávnění a může doložit, že v dotčených oblastech rybolovné činnosti v minulosti vykonávalo.

Odůvodnění

Vyjasnění původu zvláštního oprávnění, viz také bod 3.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10d – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V oblasti uvedené v čl. 10c odst. 2 smí oprávněná rybářská plavidla lovit nanejvýš dva rybolovné dny týdně. Oprávněná rybářská plavidla používající zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami smí lovit nanejvýš jeden rybolovný den týdně.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 41/2017/3 (odstavce 8 a 9).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 10d – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Rybářská plavidla vybavená sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi, která nemají oprávnění, mohou oblastí s omezením rybolovu proplout pouze, plují-li přímo, konstantní rychlostí, která neklesne pod 7 uzlů, a se zapnutým systémem VMS nebo AIS na palubě.

7.  Rybářská plavidla vybavená sítěmi pro lov při dně, vlečnými sítěmi pro lov při dně, dlouhými lovnými šňůrami a pastmi, která nemají oprávnění, mohou oblastí s omezením rybolovu proplout pouze, plují-li přímo, konstantní rychlostí, která neklesne pod 7 uzlů, a se zapnutým systémem VMS nebo AIS na palubě a nevykonávají-li žádný druh rybolovné činnosti.

Odůvodnění

Vyjasnění, že rybářská plavidla, která nemají oprávnění k rybolovu, mohou oblastí s omezením rybolovu proplout pouze tehdy, nevykonávají-li žádný druh rybolovné činnosti, byť by plula přímo, konstantní rychlostí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 14a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V období od dubna do června každého roku stanoví každý dotčený stát období zákazu rybolovu v Černém moři trvající nejméně dva měsíce.

1.  Každý dotčený stát stanoví nejméně dvouměsíční období zákazu rybolovu během období tření pakambaly, od dubna do června každého roku.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 41/2017/4 (odstavec 19).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 16m – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát může ve Středozemním moři zavést systém individuálních denních či ročních omezení sběru rudých korálů.

Každý členský stát zavede ve Středozemním moři systém individuálních denních či ročních omezení sběru rudých korálů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 22i – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zřídí rejstřík rybářských plavidel oprávněných převážet na palubě či vykládat množství růžichy šedé ulovené v Alboránském moři, které tvoří více než 20 % úlovku v živé hmotnosti po roztřídění na odliv.

1.  Členské státy zřídí rejstřík rybářských plavidel oprávněných převážet na palubě či vykládat množství růžichy šedé ulovené v Alboránském moři, které tvoří více než 20 % úlovku v živé hmotnosti po roztřídění na odliv. Tento rejstřík je udržován a aktualizován.

Odůvodnění

V souladu s doporučením GFCM 41/2017/2 (odstavec 12).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Článek 22k a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22ka

 

Dočasné uzavření Gábeského zálivu

 

Od 1. července do 31. září každého roku je zakázán rybolov pomocí vlečných sítí pro lov při dně mezi pobřežím a izobátou 200 metrů zeměpisné podoblasti 14 (Gábeského zálivu), jak je uvedeno v příloze I.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s doporučením GFCM/40/2016/4 odstavec 12. SRP řeší rovněž rybolovné činnosti rybářských plavidel Unie mimo vody Unie (nařízení o SRP, čl. 1 odst. 2 písm. c)). Nařízení o rybolovu v oblasti dohody GFCM se proto vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly EU a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM (čl. 2 odst. 1). Pokud tedy rybářská plavidla Unie loví v těchto vodách, musí EU zavést odpovídající doporučení i pro tuto oblast.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Článek 22k b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22kb

 

Určené přístavy

 

1.  Každý členský stát určí přístavy, v nichž se může provádět vykládka štikozubce obecného a krevety hlubokomořské ze Sicilského průlivu, v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009. Členské státy předají seznam určených přístavů vykládky sekretariátu GFCM a Komisi do 30 listopadu 2018. Veškeré následné změny tohoto seznamu se neprodleně oznámí sekretariátu GFCM a Komisi.

 

2.  Zakazuje se vykládat nebo překládat z rybářských plavidel jakékoli množství štikozubce obecného a krevety hlubokomořské ulovených v Sicilském průlivu na jakýchkoli jiných místech než v přístavech, které pro vykládku určily členské státy.

Odůvodnění

V souladu s částí V doporučení GFCM 40/2016/4.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 22n – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  plavba bez systému VMS.

c)  plavba bez systému VMS nebo jakéhokoli jiného geolokalizačního systému umožňujícího kontrolním orgánům sledovat činnost, v případě plavidel o celkové délce přesahující 12 metrů.

Odůvodnění

Článek 22i, „Oprávnění k rybolovu a rybolovné činnosti“, v odstavci 4 stanoví, že všechna plavidla nad 12 metrů, aby mohla dostat oprávnění k rybolovu, musí být vybavena systémem VMS či jakýmkoli jiným geolokalizačním systémem umožňujícím sledovat jejich činnost. Odpovídající porušení předpisů spočívající v nevybavení takovým zařízením uvedené v článku 22n nehovoří o možnosti vybavení jiným zařízením, než je VMS.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 22o – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každoročně do 30. listopadu zašle každý členský stát Komisi prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat aktualizovaný seznam plavidel používajících stavitelné tenatové sítě, která jsou oprávněna k lovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisné podoblasti 29 dle GFCM definované v příloze I).

1.  Každoročně do 30. prosince zašle každý členský stát Komisi prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat aktualizovaný seznam plavidel používajících stavitelné tenatové sítě, která jsou oprávněna k lovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisné podoblasti 29 dle GFCM definované v příloze I), pokud byly v tomto seznamu provedeny jakékoli změny.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1343/2011

Čl. 22p – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Vnitrostátní plány a všechny jejich součásti jsou předávány rybářským sdružením a jsou veřejně zpřístupněny všem rybářům.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) byla zřízena mezinárodní dohodou v roce 1949 prostřednictvím mezinárodní dohody Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), která vstoupila v platnost v roce 1952. Řízení rybolovu v této oblasti se účastní všechny členské státy ležící na pobřeží Středozemního moře a Černého moře spolu s Evropskou unií, a to ve spolupráci s několika třetími zeměmi v rámci GFCM. Smluvními stranami dohody GFCM jsou: Evropská unie, Albánie, Alžírsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Egypt, Francie, Japonsko, Řecko, Izrael, Itálie, Libanon, Libye, Malta, Maroko, Monako, Rumunsko, Sýrie, Slovinsko, Španělsko, Tunisko a Turecko.

Komise GFCM přijímá na základě vědeckých poznatků doporučení a usnesení, jejichž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých vodních zdrojů ve Středozemním a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkou mírou rizika.

Organizace má v rámci své působnosti pravomoc přijímat povinná rozhodnutí („doporučení“); Jako smluvní strana GFCM je EU povinna přijmout a provést tato doporučení, pokud se na jejich obsah dosud nevztahují právní předpisy Společenství, do práva Společenství.

Evropská komise navrhuje změnit nařízení (EU) č. 1343/2011 za účelem provedení řady opatření přijatých GFCM na jejích výročních zasedáních v letech 2015, 2016 a 2017 do práva Unie.

Uvedená opatření se týkají štikozubce obecného a garnely hlubokomořské v Sicilském průlivu, pakambaly velké v Černém moři, růžichy šedé v Alboránském moři a rudého korálu ve Středozemním moři. Návrh též stanoví oblast s omezením rybolovu v Jaderském moři (oblast Jabuka / Pomo Pit).

Návrh je v souladu se společnou rybářskou politikou (SRP). Zahrnuje opatření pro zachování, řízení, sledování, kontrolu a dohled a opatření pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

Referenční údaje

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Datum předložení EP

22.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum předložení

23.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí